Byla A-502-1659-12
Dėl nurodymo, sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Rasai Kubickienei, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl nurodymo, sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ (toliau – ir pareiškėjas; UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“) su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2011 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas) Klaipėdos rajono agentūros vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus A. P. privalomąjį nurodymą Nr. LT29-04 (toliau – ir Nurodymas) ir 2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus A. K. sprendimą Nr. (7.10.)-LV4-1732 (toliau – ir Sprendimas).

5Skunde nurodė, kad pareiškėjas nėra padaręs jokių aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų. Tvirtino, kad Nurodymo turinys neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnio 4 punkto reikalavimų. Paaiškino, kad Nurodyme nurodytoje vietovėje ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, pareiškėjas nevykdo, ten tik saugomos bankrutavusios UAB „Geraris“ atliekos, kurios buvo surinktos iš įmonių ir laivų, bet nėra priskirtinos pareiškėjui. Pažymėjo, jog nurodytos atliekos yra saugomos ilgiau nei numatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, tačiau tai daroma ne šių atliekų susidarymo vietoje. Paaiškino, kad pareiškėjo įmonė turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, yra užsiregistravusi Atliekas tvarkančių įmonių registre. Licencija suteikia įmonei teisę rinkti, saugoti ir naudoti pavojingas atliekas. Nurodė, kad 2011 m. balandžio mėnesį įmonė laimėjo Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos konkursą ir tapo atliekų surinkimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste operatore. Padidėjus surenkamų atliekų kiekiui, įmonė planuoja padidinti atliekų saugomų objektų skaičių ir pakoreguoti jų adresus.

6Atsakovas atsiliepimu prašė pareiškėjo skundo netenkinti. Nurodė, jog kad Nurodymas buvo priimtas užfiksavus pareiškėjo neteisėtą veiklą ir UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ atsakingam asmeniui J. M. surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Teismas apžvelgė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 1 straipsnį, 12 straipsnio 1 dalį, 2 straipsnio 6 dalį, 18 straipsnį bei 24 straipsnį. Pažymėjo, jog byloje neginčijama, kad pareiškėjui priklausančio sandėlio-aikštelės, esančios Priekulės kaime II, Klaipėdos rajone, rezervuaruose yra sandėliuojamas naftuotas vanduo. Iš byloje esančios licencijos matyti, jog 2009m. balandžio 23 d. pareiškėjui yra išduota pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 000427, suteikianti teisę pareiškėjui rinkti, saugoti ir naudoti pavojingas atliekas. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos 2009 m. balandžio 23 d. Nr. 000427 priede pažymėta, kad pareiškėjui suteikta teisė rinkti ir saugoti alyvų atliekas, naftos produktais užterštus skysčius ir vandenį, naftos mišinius, lijalinius vandenis Klaipėdos jūrų uosto akvatorijoje. Be to, nustatyta, jog 2011 m. balandžio 14 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nurodyta, jog pareiškėja Priekulės kaime II, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, užsiima ginčo atliekų tvarkymo veikla, neturint Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – ir TIPK) ir neįsiregistravus atliekas tvarkančių įmonių registre. Pridūrė, jog 2011 m. balandžio 14 d. administraciniu nurodymu UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ agentui J. M. buvo pasiūlyta iki 2011 m. balandžio 29 d. sumokėti 750 Lt baudą už pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 512 straipsnio 2 dalyje padarymą. 2011 m. birželio 7 d. raštas Nr. (12.2)-LV4-2319 patvirtina, jog pareiškėjui yra išduotas TIPK leidimas Nr. (11.2)-30-l37/2009, suteikiantis teisę pareiškėjui vykdyti lijalinių ir kitų naftos produktais užterštų vandenų tvarkymą: surinkimą, vežimą, pakartotinį naftos rafinavimą bei atliekų laikymą tik laive „Banga“ esančiuose rezervuaruose, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje. Tuo tarpu duomenų, jog pareiškėjui būtų išduotas leidimas lijalinių ir kitų naftos produktais užterštų vandenų tvarkymui adresu Priekulės II k., Klaipėdos r., byloje nėra.

10Teismas taip pat rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, jog prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, juridiniai ir fiziniai asmenys privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. Pridūrė, jog imperatyvus reikalavimas turėti leidimą byloje aptariamai veiklai įstatymų leidėjo įtvirtintas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje. Detalizavo, jog pastarojoje nuostatoje vartojamos sąvokos „leidimas“ apibrėžimas yra pateikiamas to paties įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje ir yra suprantamas kaip taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, rengiamas ir išduodamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Nurodė, jog neginčijama, kad naftuotas vanduo yra laikomas pareiškėjui priklausančiuose sandėlio-aikštelės adresu Priekulės II kaime, Klaipėdos rajone, rezervuaruose. Tęsė, jog teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad Nurodymas iš teritorijos išvežti sandėliuojamą naftuotą vandenį tik iš dalies sietinas su aplinkybėmis, dėl kurių UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ atsakingam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir iš esmės duotas prevenciniais tikslais, t. y. tam, kad pareiškėjo veikla minėtoje vietoje būtų vykdoma, esant išduotiems visiems reikalingiems dokumentams, leidimams ir (ar) licencijoms. Konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad privalomasis nurodymas yra kaip prevencinė priemonė, taikoma siekiant užkirsti kelią teisinei atsakomybei už teisės aktų pažeidimus kilti, skundo argumentas, jog jis buvo priimtas neteisėtai, nesulaukus iki bus išnagrinėta J. M. administracinio teisės pažeidimo byla, laikytinas nepagrįstu.

11III.

12Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 112 – 114), kuriuo prašo šį teismo sprendimą panaikinti bei patenkinti jo reikalavimus – panaikinti 2011 m. balandžio 14 d. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos agentūros vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus A. P. privalomąjį nurodymą Nr. LT29-04 bei Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus sprendimą privalomąjį nurodymą LT 29-04 palikti nepakeistu.

13Apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

141. Teismas padarė neteisingą ir prieštaraujančią atsakovo atstovų tvirtinimams išvadą apie tai, esą ginčijamas privalomas nurodymas buvo duotas prevenciniais tikslais, nesiejant jo su 2011 m. balandžio 14 d. įvykiais. Nurodo, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai patvirtino tai, kad Nurodymas buvo surašytas kaip tik dėl to fakto, esą apeliantas vykdė atliekų tvarkymo veiklą neturėdamas TIPK leidimo bei privalomas nurodymas buvo duotas siekiant užkirsti kelią neteisėtai apelianto veiklai, siejant tai su neteisėtais apelianto veiksmais, t. y. administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymu J. M..

152. Teismas, priimdamas sprendimą, neatkreipė dėmesio ir neįvertino tos aplinkybės, kad apeliantas, esant įsigaliojusiam ginčijamam privalomajam nurodymui, jį vykdydamas, t. y. išveždamas Priekulės II kaime, Klaipėdos rajone esančius teršalus į jų perdirbimo (utilizavimo) bendrovę, kaip tik ir padarytų administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 512 straipsnio 2 dalyje, nes teršalų transportavimas iš teritorijos, kuriai nėra išduotas nustatyta tvarka TIPK leidimas, yra laikomas atliekų tvarkymo veikla.

163. Teismas taip pat neatkreipė dėmesio į tai, jog Priekulės II kaime, Klaipėdos rajone, apelianto ūkiniame vienete – transporto laikymo teritorijoje – dar prieš jos įsigijimą sandėliuoti teršalai nėra susidarę šioje vietoje ir ne iš bendrovės veiklos. Pažymi, jog tai patvirtina ir teismo nustatytos aplinkybės, nurodomos sprendimo konstatuojamojoje dalyje. Remiasi Aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad iki 2011 m. balandžio 14 d. jokios atliekų tvarkymo veiklos minėtoje vietovėje nebuvo vykdoma bei šios veiklos vykdymo faktą paneigia Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. II-5-838/2011, akivaizdu, kad atsakovas neturėjo net ir formalaus pagrindo taikyti prevencinę priemonę, kaip tai buvo konstatuota teismo sprendime.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Administracinis ginčas kilo dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno privalomojo nurodymo ūkio subjektui. Nagrinėjant ginčą privalomasis nurodymas tikrintinas teisėtumo ir pagrįstumo aspektais (ABTĮ 89 straipsnis).

21Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, jog aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę šio įstatymo nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka duoti privalomuosius nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalį privalomasis nurodymas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji sumažinta, arba likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. Privalomojo nurodymo davimo atvejai įvardyti įstatymo 18 straipsnyje, kurio 2 punkte numatyta, kad privalomieji nurodymai duodami, kai aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas yra trunkamasis ir išaiškinus jį bei nubaudus kaltus asmenis nustatomas terminas jį nutraukti.

22Reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnyje. Reikia pažymėti, jog nagrinėjamam ginčui kaip bendroji norma taikytinas ir Viešojo administravimo įstatymas, be kita ko, nustatantis viešojo administravimo principus bei reikalavimus individualiam administraciniam aktui (3, 8 straipsniai). Taigi, privalomasis reikalavimas turi būti pagrįstas ir teisėtas, t.y. turi atitikti aukščiau paminėtų įstatymų nuostatų reikalavimus, jame aiškiai ir išsamiai turi būti nurodytos aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normos, kurių nurodoma laikytis, ar šių teisės aktų pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplinkybės, o nagrinėjamu atveju ir trunkamąjį pažeidimą pagrindžiantys faktai.

23Ginčijamame 2011 balandžio 14 d. privalomajame nurodyme pareiškėjui konstatuota, kad šis sandėliuoja naftuotą vandenį Priekulės II kaime, Klaipėdos rajone, kuris pagal atliekų tvarkymo taisykles priskirtas 13 04 (lijaliniai vandenys) atliekų grupei, bei, vadovaujantis Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 punktu nurodyta nuo 2011 m. balandžio 14 d. užtikrinti apsaugą bei išvežti naftuotą vandenį, pateikti dokumentų kopijas apie pavojingų atliekų perdavimą įmonei, turinčiai leidimą užsiimti atliekų tvarkymo veikla.

24Vertinant ginčijamo privalomojo nurodymo turinį, akivaizdu, kad jis aptartų įstatymų reikalavimų neatitinka. Nurodyme nesuformuluotas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimas, nenurodytos jį pagrindžiančios faktinės aplinkybės, neaišku, ar pareiškėjui nurodyta imtis priemonių, kad būtų išvengta pažeidimo, nutraukti pažeidimą ar pašalinti pažeidimo pasekmes. Tokie administracinio akto trūkumai pripažįstami esminiais ir sudarančiais pagrindą jį panaikinti (ABTĮ straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Be to pažymėtina, kad esant tokio pobūdžio privalomojo nurodymo turinio trūkumams, nėra aiškios administracinio ginčo ribos skundžiant aktą, kas pažeidžia subjekto, kuriam duotas privalomasis nurodymas, teises bei apsunkina darbą institucijoms, nagrinėjančioms ginčą, ir neturinčioms kompetencijos savarankiškai suformuluoti teisės aktų pažeidimus, kurie neįvardyti privalomajame nurodyme.

26Todėl konstatuojama, kad Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus sprendimas bei pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriais dėl netinkamo teisės normų aiškinimo ir taikymo atsakovo privalomasis nurodymas paliktas galioti, yra nepagrįsti ir naikintini taip pat.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ apeliacinį skundą tenkinti.

29Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimą panaikinti.

30Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ skundą tenkinti. Panaikinti 2011 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus privalomąjį nurodymą Nr. LT29-04 ir 2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus sprendimą Nr. (7.10.)-LV4-1732.

31Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos bunkeriavimo agentūra“... 5. Skunde nurodė, kad pareiškėjas nėra padaręs jokių aplinkos apsaugos... 6. Atsakovas atsiliepimu prašė pareiškėjo skundo netenkinti. Nurodė, jog kad... 7. II.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 14 d. sprendimu... 9. Teismas apžvelgė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės... 10. Teismas taip pat rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19... 11. III.... 12. Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011... 13. Apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:... 14. 1. Teismas padarė neteisingą ir prieštaraujančią atsakovo atstovų... 15. 2. Teismas, priimdamas sprendimą, neatkreipė dėmesio ir neįvertino tos... 16. 3. Teismas taip pat neatkreipė dėmesio į tai, jog Priekulės II kaime,... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Administracinis ginčas kilo dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės... 21. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6... 22. Reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti Aplinkos apsaugos... 23. Ginčijamame 2011 balandžio 14 d. privalomajame nurodyme pareiškėjui... 24. Vertinant ginčijamo privalomojo nurodymo turinį, akivaizdu, kad jis aptartų... 25. Be to pažymėtina, kad esant tokio pobūdžio privalomojo nurodymo turinio... 26. Todėl konstatuojama, kad Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo... 29. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. sprendimą... 30. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo... 31. Sprendimas neskundžiamas....