Byla AS-146-263-12
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos S. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos S. G. skundą atsakovams valstybės įmonei Registrų centrui ir valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui P. G. dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėja S. G. (toliau – ir pareiškėja) 2011 m. rugpjūčio 26 d. (pagal pašto spaudą, b. l. 8) padavė Kauno apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 2-4), kuriuo prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir VĮ Registrų centras) Marijampolės filialo aktus 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. (2070/08)S-3574 ir 2010 m. gruodžio 21 d. Nr. (2070/06)S-3624, „įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“; 2) panaikinti VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. aktą Nr. 35, „įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“.

5Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi (b. l. 9-11) pareiškėjai buvo nustatytas terminas iki 2011 m. rugsėjo 15 d. skundo trūkumams pašalinti.

6Pareiškėja 2011 m. rugsėjo 16 d. pateikė teismui patikslintą skundą (b. l. 13-18), kuriuo prašė: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo aktus 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. (2070/08)S-3574 ir 2010 m. gruodžio 21 d. Nr. (2070/06)S-3624, „įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“; 2) panaikinti VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. aktą Nr. 35, „įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“; 3) „nutraukti vilkinimą nuosavybės pažymėjimo išdavimo“; 4) „nutraukti vilkinimą teisinės registracijos atstatymo unikalius numerius turintiems statiniams“; 5) „įpareigoti atlikti patikrą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos suformuotos Kauno filialo 3 kadastro grupės darbuotojų 2009 metų“.

7Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi (b. l. 19-22) pareiškėjai buvo nustatytas terminas iki 2011 m. spalio 5 d. skundo trūkumams pašalinti.

8Pareiškėja 2011 m. spalio 6 d. pateikė teismui patikslintą skundą (b. l. 24-30), kuriuo prašė: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo aktus 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. (2070/08)S-3574 ir 2010 m. gruodžio 21 d. Nr. (2070/06)S-3624, įpareigojant vykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu; 2) panaikinti VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. aktą Nr. 35, įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu; 3) įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą išduoti nuosavybės pažymėjimą S. G. į registrą Nr. ( - ) ( - ), Marijampolė, įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu, nutraukiant vilkinimą, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus; 4) įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą atstatyti teisinę registraciją, teisinės registracijos išvadą unikalius numerius registre Nr. ( - ) turintiems statiniams, įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu, nutraukiant vilkinimą, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus; 5) įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą atlikti patikrą VĮ Registrų centro Kauno filialo suformuotos 2009 metais nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos registre Nr. ( - ), įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b. l. 51-53) atsisakė priimti pareiškėjos S. G. skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas), ir nutarė, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

11Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 32 straipsnio 1 dalį dėl administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo skundas administraciniam teismui gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos. Praleidus šį terminą, pareiškėjas turi pateikti teismui prašymą atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, nurodyti termino praleidimo priežastis ir pateikti šias priežastis patvirtinančius įrodymus (ABTĮ 34 straipsnis).

12Nustatė, kad pareiškėja 2010 m. gruodžio 7 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Marijampolės filialą, prašydama atlikti žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), apirusių statinių patikrą ir pateikdama S. G. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą, registro Nr. ( - ) (prijungtos bylos l. 66). 2010 m. gruodžio 8 d. pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Marijampolės filialą, prašydama atlikti apirusių statinių teisinę registraciją (prijungtos bylos l. 67). VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. (2070/08)S-3574 (prijungtos bylos l. 68-69) ir 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. (2070/06)S-3624 (prijungtos bylos l. 71-72) pareiškėjos prašymų netenkino. Nesutikdama su VĮ Registrų centro filialo sprendimais, pareiškėja kreipėsi skundu į VĮ Registrų centrą. VĮ Registrų centras 2011 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 35 nusprendė palikti galioti teritorinio registratoriaus priimtus sprendimus (prijungtos bylos l. 73-74).

13Pareiškėja skunde nurodo, kad VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 35 gavo 2011 m. vasario 19 d. Šią aplinkybę patvirtina spaudas ant voko, esančio prie šios administracinės bylos prijungtoje byloje (prijungtos bylos l. 76). Vadovaujantis minėta ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, paskutinė skundo dėl minėtų aktų apskundimo diena buvo 2011 m. kovo 11 d. Pareiškėja įteikė skundą paštui 2011 m. rugpjūčio 26 d. (b. l. 8), t. y. praleidusi skundo minėtiems sprendimams ginčyti padavimo terminą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja neprašo atnaujinti skundo padavimo termino. Atsižvelgęs į tai, konstatavo, kad skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. (2070/08)S-3574 ir 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. (2070/06)S-3624 bei VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 35 atsisakytina priimti, pareiškėjai praleidus skundo padavimo terminą (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

14Iš prijungtoje administracinėje byloje esančių pareiškėjos 2010 m. gruodžio 7 d. (prijungtos bylos l. 66) ir 2010 m. gruodžio 8 d. (prijungtos bylos l. 67) prašymų turinio teismas nustatė, kad pareiškėja siekia, jog jai būtų išduotas nuosavybės pažymėjimas į statinius, t. y. kad Nekilnojamojo daikto kadastre būtų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, būtų įregistruotos daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus, anot pareiškėjos, būtų atstatyta teisinė registracija, taip pat būtų atlikta VĮ Registrų centro Kauno filialo suformuotos 2009 metais nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos, registro Nr. ( - ), patikra. Teismas pažymėjo, kad šie reikalavimai taip pat yra keliami ir pareiškėjos skunde, kuris gautas teisme 2011 m. spalio 6 d.

15Išanalizavęs pareiškėjos skunde išdėstytas aplinkybes ir prie šios bylos prijungtoje administracinėje byloje esančių dokumentų turinį, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos skundo reikalavimai įpareigoti kompetentingas institucijas atlikti aukščiau nurodytus veiksmus, susijusius su jos 2010 m. gruodžio 7 d. ir 2010 m. gruodžio 8 d. prašymų nagrinėjimu, yra išvestinio pobūdžio ir negali būti nagrinėjami atskirai nuo reikalavimų panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimus bei VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. sprendimą. Todėl konstatavo, kad pareiškėjos skundą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą išduoti nuosavybės pažymėjimą S. G. į registrą Nr. ( - ) ( - ), Marijampolė, įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą atstatyti teisinę registraciją, teisinės registracijos išvadą unikalius numerius registre Nr. ( - ) turintiems statiniams, įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą atlikti patikrą VĮ Registrų centro Kauno filialo suformuotos 2009 metais nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos registre Nr. ( - ) taip pat atsisakytina priimti, pareiškėjai praleidus skundo padavimo terminą (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

16Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimų dalis – įpareigojant atsakovą vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus – nėra laikytina savarankišku reikalavimu, nekonkreti. Toks reikalavimas nėra pagrįstas nekvestionuotinomis aplinkybėmis, kad atsakovai nevykdė Konstitucijos, t. y. nėra nustatytas atsakovų neveikimo faktas, kuris yra tik pareiškėjos subjektyvus vertinimo kriterijus, nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais, todėl teismo atskirai nevertintinas.

17III.

18Pareiškėja S. G. atskiruoju skundu (b. l. 55-56) prašo atnaujinti skundo padavimo terminą, panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Atskirajame skunde nurodo, kad Kauno apygardos administracinis teismas antrą kartą atsisako priimti pareiškėjos skundą (administracinės bylos Nr. 1115-448/2011 ir Nr. 728-428/2011), tokiu būdu atsisakydamas ginti jos teisėtus lūkesčius ir viešą interesą. Atsižvelgdama į tai, pareiškėja mano, kad jos skundas šioje byloje turi būti laikomas paduotas 2011 m. kovo 8 d. Pažymi, kad kreipėsi į teismą elektroniniu paštu 16 dieną po VĮ Registrų centro sprendimo Nr. 35, nepraleidusį ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto dvidešimties dienų termino nuo šio sprendimo gavimo (VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 15 d. raštas Nr. (1.1.4)s-600, gautas 2011 m. vasario 19 d.). Teismas nenurodė jokių motyvų, kodėl nepripažįsta nepertraukiamo tęstinumo, ir reikalauja teikti prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b. l. 51-53) atsisakė priimti pareiškėjos S. G. skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, konstatavęs, kad skundas paduotas praleidus ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą skundo padavimo terminą, pareiškėjai neprašant jo atnaujinti.

24Remiantis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

25Pareiškėja 2011 m. spalio 6 d. pateiktu Kauno apygardos administraciniam teismui patikslintu skundu (b. l. 24-30) prašė: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo aktus 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. (2070/08)S-3574 ir 2010 m. gruodžio 21 d. Nr. (2070/06)S-3624, įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu; 2) panaikinti VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. aktą Nr. 35, įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu; 3) įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą išduoti nuosavybės pažymėjimą S. G. į registrą Nr. ( - ) ( - ), Marijampolė, įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu, nutraukiant vilkinimą, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus; 4) įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą atstatyti teisinę registraciją, teisinės registracijos išvadą unikalius numerius registre Nr. ( - ) turintiems statiniams, įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu, nutraukiant vilkinimą, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus; 5) įpareigoti VĮ Registrų centrą, VĮ Registrų centro Marijampolės filialą atlikti patikrą VĮ Registrų centro Kauno filialo suformuotos 2009 metais nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos registre Nr. ( - ), įpareigojant vykdyti Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnių nuostatas pareiškėjos atžvilgiu, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus.

26Iš pareiškėjos 2011 m. spalio 6 d. pateikto patikslinto skundo turinio galima daryti išvadą, kad pareiškėja iš esmės nesutinka su atsakovų atsisakymu įregistruoti nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus, kiemo rūsį, kiemo statinius ir kt., esančius ( - ), Marijampolės m. (registro Nr. ( - )), ir nuosavybės teises į juos. Pirmas ir antras pareiškėjos 2011 m. spalio 6 d. patikslinto skundo reikalavimai panaikinti atsakovų sprendimus, kuriais buvo atsisakyta atlikti minėtą teisinę registraciją, – t. y. VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. (2070/08)S-3574, 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. (2070/06)S-3624 ir VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 35 – laikytini pagrindiniais pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimais. Kitus šio patikslinto skundo reikalavimus (atitinkamai trečią, ketvirtą ir penktą reikalavimus) teismas teisingai vertino kaip išvestinio pobūdžio iš pirmųjų dviejų reikalavimų dėl atsakovų sprendimų panaikinimo.

27Atsižvelgus į tai, jog pareiškėjos ginčijamas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka VĮ Registrų centro sprendimas Nr. 35 buvo priimtas 2011 m. vasario 1 d. (prijungtos bylos l. 73-74), o pareiškėja šį sprendimą gavo 2011 m. vasario 19 d. (prijungtos bylos l. 76), bei vadovaujantis aukščiau nurodyta ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog paskutinė skundo padavimo diena buvo 2011 m. kovo 11 d. Pareiškėja įteikė skundą paštui 2011 m. rugpjūčio 26 d. (b. l. 8), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėja praleido įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą atsakovų sprendimams (VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 2010 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. (2070/08)S-3574 ir 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. (2070/06)S-3624, VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. 35) apskųsti. Kaip minėta, likusieji pareiškėjos 2011 m. spalio 6 d. patikslinto skundo reikalavimai yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimų panaikinti nurodytus atsakovų sprendimus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad pareiškėja praleido skundo padavimo terminą dėl visų jos skundo reikalavimų.

28Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti nurodytų termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis bei termino atnaujinimo klausimą. Pareiškėjas turi objektyvia forma išreikšti savo valią, kad teismas atnaujintų jam dėl svarbių priežasčių praleistą procesinį terminą, kad būtų pašalintos procesinės kliūtys, trukdančios priimti skundą (prašymą) nagrinėjimui teisme. Administracinės bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja šia procesine galimybe nepasinaudojo ir savo valios dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo pirmosios instancijos teismui objektyvia forma neišreiškė (t. y. nepateikė prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą). Todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

29Dėl pareiškėjos atskirajame skunde pareikšto prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą teisėjų kolegija pažymi, kad toks prašymas galėjo būti pareikštas pirmosios instancijos teismui (ABTĮ 34 str.). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja pirmosios instancijos teismui prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo objektyvia forma nebuvo pateikusi, jos atskirajame skunde išreikštas prašymas atnaujinti terminą ir nurodytos termino praleidimo aplinkybės apeliacinės instancijos teismo nesvarstytini.

30Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjai nėra užkirstas kelias kreiptis gynybos į teismą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo ne kartą akcentuota, kad asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, nes ši teisė turi būti įgyvendinta laikantis įstatymų nustatytų kreipimosi į teismą terminų bei reikalavimų tokio kreipimosi formai ir turiniui (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylas Nr. AS525-575/2010, Nr. AS556-341/2009, Nr. AS63-404/2009). Siekdama tinkamai realizuoti teisę kreiptis į teismą, pareiškėja gali paduoti pirmos instancijos teismui naują, Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkantį skundą kartu su motyvuotu ir įrodymais pagrįstu prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

31Remiantis išdėstytu, darytina išvada, jog pareiškėjos atskirasis skundas negali būti tenkinamas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, ir nėra pagrindo jos naikinti, todėl ši nutartis paliekama nepakeista.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33pareiškėjos S. G. atskirąjį skundą atmesti.

34Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėja S. G. (toliau – ir pareiškėja) 2011 m.... 5. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi (b. l.... 6. Pareiškėja 2011 m. rugsėjo 16 d. pateikė teismui patikslintą skundą (b.... 7. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi (b. l.... 8. Pareiškėja 2011 m. spalio 6 d. pateikė teismui patikslintą skundą (b. l.... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b. l.... 11. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 32 straipsnio 1 dalį dėl administracinių... 12. Nustatė, kad pareiškėja 2010 m. gruodžio 7 d. kreipėsi į VĮ Registrų... 13. Pareiškėja skunde nurodo, kad VĮ Registrų centro 2011 m. vasario 1 d.... 14. Iš prijungtoje administracinėje byloje esančių pareiškėjos 2010 m.... 15. Išanalizavęs pareiškėjos skunde išdėstytas aplinkybes ir prie šios bylos... 16. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimų dalis... 17. III.... 18. Pareiškėja S. G. atskiruoju skundu (b. l. 55-56) prašo... 19. Atskirajame skunde nurodo, kad Kauno apygardos administracinis teismas antrą... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi (b. l.... 24. Remiantis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, atitinkamos administracinių ginčų... 25. Pareiškėja 2011 m. spalio 6 d. pateiktu Kauno apygardos administraciniam... 26. Iš pareiškėjos 2011 m. spalio 6 d. pateikto patikslinto skundo turinio... 27. Atsižvelgus į tai, jog pareiškėjos ginčijamas išankstinio ginčų... 28. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 29. Dėl pareiškėjos atskirajame skunde pareikšto prašymo atnaujinti skundo... 30. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjai nėra užkirstas... 31. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, jog pareiškėjos atskirasis skundas... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 33. pareiškėjos S. G. atskirąjį skundą atmesti.... 34. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį palikti... 35. Nutartis neskundžiama....