Byla AS-261-243-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. V., D. J., A. K., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai, valstybės įmonei „Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai“ dėl sprendimo ir įsakymo dalies panaikinimo, dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas, siekdamas apginti viešąjį interesą, patikslintu prašymu (II t., b. l. 6-11) prašė Kauno apygardos administracinio teismo:

51) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje“ Nr. 52/24414 dalyje, kuria A. V. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn 2,47 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - );

62) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 02-05-5075 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2002 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 02-05-1536, 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 02-05-8421, 2008 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 02-05-4283, 2009 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 02-05-207 pakeitimo bei nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno r.)“ dalį, kuria A. V. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn 2,47 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - );

73) pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 5 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-3034, kuria padovanotas 2,47 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - );

84) taikyti restituciją natūra – grąžinti valstybei 2,47 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ).

9Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino visiškai (II t., b. l. 62-71).

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu atsakovių A. V., D. J. ir A. K. apeliacinį skundą patenkino. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – Kauno apygardos prokuroro pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą (II t., b. l. 135-148).

112012 m. gruodžio 19 d. atsakovės D. J. atstovas advokatas K. J. Kauno apygardos administraciniam teismui padavė prašymą dėl 2 420 Lt teismo išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teisme ir 1 210 Lt teismo išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme (II t., b. l. 152-153).

12Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 14 d. nutartimi prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, patenkino iš dalies. Priteisė iš pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros 1 440 Lt išlaidų atlyginimą atsakovei D. J.. Dėl kitų išlaidų atlyginimo prašymą perdavė spręsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (II t., b. l. 161-162).

13Teismas išnagrinėtą administracinę bylą vertino, kaip pakankamai sudėtingą, todėl atsakovei priteisė Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8 punkte nustatytus maksimalius dydžius. Remdamasis bylos medžiaga (I t., b. l. 147; II t., b. l. 52-60), pinigų priėmimo kvitu Serija LAT Nr. 529091 (II t., b. l. 155) bei Rekomendacijų 9 ir 8.18 punktais, už advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose teismas priteisė 240 Lt. Vertindamas, kad atsakovės prašoma priteisti 1 200 Lt suma už atsiliepimo į skundą parengimą neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, priteisė šią sumą atsakovei. Atsakovės prašymą dalyje dėl 200 Lt patirtų išlaidų už konsultacijas su kliente, pareiškimo ir jų priedų teisinę analizę atmetė, kadangi administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teisinė paslauga, tokia kaip teisinės konsultacijos ir pan. nelaikoma savarankišku veiksmu ir yra traktuojama kaip atstovavimo klientui teismo posėdyje sudedamoji dalis (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1088/2010, 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS585-762/2011).

14II.

15Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros, nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l. 168-170).

16Atskirajame skunde nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2006, buvo konstatuota: „CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad prokuroras <...> atleidžiamas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Dėl to darytina išvada, kad prokuroras, gindamas viešąjį interesą, yra atleistas ir nuo kitų bylinėjimosi išlaidų. Teismui atmetus prokuroro reikalavimą, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 straipsnio 4 dalis).“ Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr. pvz. 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-617/2008; 2009 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-438/2009; 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2406/2012 ir kt.). Atsižvelgiant į tai atsakovė bylinėjimosi išlaidų turėtų reikalauti iš Lietuvos Respublikos biudžeto bet ne iš pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros.

17Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai nevertino ir nepasisakė dėl Kauno apygardos prokuratūros prokuroro atsiliepimo į prašymą motyvų dėl netinkamo subjekto, į kurį turėtų būti nukreiptas bylinėjimosi išlaidų priteisimas. Pažymėtina ir tai, kad tas pats Kauno apygardos administracinis teismas, tą pačią dieną, 2013 m. sausio 14 d., administracinėje byloje Nr. 1-58-414/2012, kurioje taip pat buvo nagrinėjamas Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimas, bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui priteisė iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

18Teismas nevertino ir nepasisakė dėl to, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atmesdamas Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą konstatavo, kad atsakovei A. V. žemės sklypo dalis 2,05 ha, dydžio nuosavybėn negalėjo būti perduota ir, kad ginčo žemės sklypo dalis yra išimtinė valstybės nuosavybė, t. y. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ne tik turėjo teisę bet ir pareigą kreiptis į teismą ginčijant administracinius aktus bei sandorius, kurių pagrindu buvo perleistas ginčo žemės sklypas. Tačiau atmesdamas prašymą, konstatavo, kad apgynus viešąjį interesą prokuroro prašomu būdu, bus padaryta didesnė žala kitoms viešojo intereso sferoms, būtent socialinio teisingumo srityje, o fiziniam asmeniui bus sukurti papildomi ir bereikalingi jo subjektinių teisių ir teisėtų interesų apsunkinimai bei apribojimai. Atsižvelgiant į tai, kad teismui konstatavus ginčijamų administracinių aktų ir sandorių neteisėtumą, t. y. prokuroro kreipimosi į teismą pagrįstumą, tai turėjo būti vertinama ir nagrinėjant atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19Teismas savo sprendimą priteisti maksimalią prašomą 1 200 Lt sumą už atsiliepimo į pareiškimą parengimą, nepagrįstai grindė bylos sudėtingumu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje vertinant, ar byla sudėtinga, kreipiamas dėmesys į sprendžiamų byloje klausimų naujumą ir išskirtinumą, dalyvaujančių asmenų skaičių, taikomų teisės aktų kiekį, būtinybę rinkti daug įrodymų ar rėmimąsi specialiomis žiniomis, suformuotos vieningos teismų praktikos atitinkamos kategorijos bylose (ne) buvimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011), teisėjų kolegija turi teisę nepriteisti maksimalios sumos (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-631/2011). Nagrinėjamoje byloje buvo reikalaujama panaikinti tik du administracinius aktus ir vieną sandorį bei taikyti restituciją, tokia reikalavimų apimtis nelaikytina didele ir darančia bylą sudėtinga. Taip pat, byloje iš esmės ginčas buvo susijęs su žemės sklypo ploto dalies priskyrimui valstybinės reikšmės miškams, o tokio pobūdžio bylų tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra gana daug ir teismų praktika šios kategorijos bylose jau yra nuosekliai susiformavusi, todėl nėra pagrindo teigti, kad bylos sudėtingumą lemia teismų praktikos nebuvimas ir sprendžiamų klausimų naujumas. Pažymėjo, kad teismui kartu su pareiškimu buvo pateikti visi pareiškimo reikalavimus pagrindžiantys įrodymai, todėl teismui savo iniciatyva rinkti papildomus įrodymus ar remtis specialiomis žiniomis nereikėjo. Nagrinėjamoje byloje dalyvavo tik 7 šalys, tačiau šiuo atveju byla buvo pripažinta sudėtinga. Atsižvelgiant tai, mano, kad skundžiama nutartis, dalyje dėl 1 200 Lt pritesimo už atsiliepimo į pareiškimą parengimą, taip pat yra nepagrįsta ir naikintina.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21III.

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

23Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovei iš pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros priteistas 1 440 Lt patirtų išlaidų atlyginimas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

24Pagal susiklosčiusią administracinių teismų praktiką (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-617/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1758/2008, 2009 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-438/2009, 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2406/2012 ir kt.) bei bendrosios kompetencijos teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2006), tais atvejais, kai prokuroro, kuris kreipėsi į teismą, gindamas viešąjį interesą, kreipimasis atmetamas, proceso šalių išlaidos, kurias jos patyrė pradėjus procesą dėl prokuroro kreipimosi, atlyginamos ne iš prokuratūros, o iš valstybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, laikytinasi tokios teismų praktikos. Todėl, atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teiginys, kad atsakovės patirtos išlaidos turi būti atlygintos iš valstybės biudžeto lėšų, yra pagrįstas.

25Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs administracinę bylą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136, 148 str.), sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodyta atlygintina išlaidų suma. Teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis ir priteisė atsakovei tik pagrįstas nagrinėtos administracinės bylos procese patirtas išlaidas. Be to, nors 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūra turėjo teisę teikti prašymą dėl viešo intereso gynimo, tačiau visgi pareiškėjo pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą, kadangi šioje byloje privataus intereso svarba neleido apginti viešojo intereso. Atsižvelgiant į tai, pradėjus procesą nagrinėtoje administracinėje byloje, tiek bylos šalys, tiek kiti proceso dalyviai patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurios, atitinkamai pasibaigus administracinei bylai, joms turi būti atlyginamos (ABTĮ 44 str.).

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama, rezoliucinėje dalyje nurodant – „Priteisti iš Lietuvos valstybės biudžeto 1 440 litų (tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt litų) išlaidų atlyginimą atsakovei D. J. (a.k. 47101190596).“.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartį pakeisti.

30Priteisti iš Lietuvos valstybės biudžeto 1 440 litų (tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt litų) išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Kauno apygardos administraciniame teisme, atlyginimą atsakovei D. J. (a.k. 47101190596).

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas, siekdamas apginti viešąjį interesą, patikslintu prašymu (II... 5. 1) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą... 6. 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr.... 7. 3) pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 5 d. dovanojimo sutartį Nr.... 8. 4) taikyti restituciją natūra – grąžinti valstybei 2,47 ha žemės... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. sprendimu... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu... 11. 2012 m. gruodžio 19 d. atsakovės D. J. atstovas advokatas K. J. Kauno... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 14 d. nutartimi... 13. Teismas išnagrinėtą administracinę bylą vertino, kaip pakankamai... 14. II.... 15. Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros, nesutikdamas su Kauno apygardos... 16. Atskirajame skunde nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m.... 17. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai nevertino ir nepasisakė... 18. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl to, kad Lietuvos vyriausiasis... 19. Teismas savo sprendimą priteisti maksimalią prašomą 1 200 Lt sumą už... 20. Teisėjų kolegija... 21. III.... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 24. Pagal susiklosčiusią administracinių teismų praktiką (pvz., Lietuvos... 25. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs administracinę bylą (Lietuvos... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas iš... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros atskirąjį skundą tenkinti iš... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartį pakeisti.... 30. Priteisti iš Lietuvos valstybės biudžeto 1 440 litų (tūkstantį keturis... 31. Nutartis neskundžiama....