Byla e2-4178-949/2019
Dėl delspinigių priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rima Gudienė,

2sekretoriaujant Jolantai Stanelienei,

3dalyvaujant ieškovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovams L. B., V. A. ir D. Š.,

4atsakovės UAB „Aiba“ atstovams Irmantui Baniui ir advokatui Aivarui Škėmai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei UAB „Aiba“ dėl delspinigių priteisimo.

5Teismas

Nustatė

61.

7ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Aiba“ 20 861,81 Eur delspinigių. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2016-10-14 sudarė Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Pakluonių g. 60, Joniškyje, statybos ir pritaikymo socialiniam būstui I-ojo etapo darbų atlikimo sutartį Nr. (3.56) A13-15 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą pagal techninio projekto „Daugiabutis gyvenamasis namas Pakluonių g. 60, Joniškyje“ A laidą, parengti darbo projektą, atlikti I-ojo etapo rangos darbus, perduoti juos kaip numatyta Sutartyje bei pašalinti defektus, o ieškovė įsipareigojo sudaryti atsakovei būtinas sąlygas darbams atlikti. Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti atsakovei Sutarties kainą. Sutarties 6.1 punktu šalys susitarė, kad darbų atlikimo terminas – 18 mėnesių, tačiau, atsižvelgus į atsakovės prašymą, 2018-03-27 pasirašytu susitarimu Nr. (3.56) A13-5 darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2018-07-13. Atsakovė sutartyje numatytus darbus turėjo vykdyti pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą), tačiau atsakovei vykdant darbus buvo nuolat atsiliekama nuo jame nurodyto darbų atlikimo grafiko. 2018-06-29 šalys sudarė susitarimą Nr. (3.56)A13-8, kuriuo atsakovė įsipareigojo atlikti papildomus darbus taip pat iki 2018-07-13. Ieškovė įspėjo atsakovę dėl vėluojančių darbų bei informavo, jog jei darbai nebus aktyviai vykdomi ir bus atsiliekama nuo grafiko, ieškovė pradės skaičiuoti delspinigius. Ieškovė nurodė, jog siuntė atsakovei PVM sąskaitas – faktūras, raštą dėl kreipimosi į teismą dėl delspinigių priteisimo, tačiau atsakymų iš atsakovės negaudavo, PVM sąskaitos – faktūros grąžintos nebuvo. Atsakovė 2019-01-25 raštu pranešė, jog pilnai darbus įvykdys iki 2019-02-28, tačiau iki minėtos datos darbai atlikti nebuvo. Papildomuose paaiškinimuose ieškovė nurodė, jog darbų perdavimas vėluoja 9 mėnesius. Pateikė naują delspinigių paskaičiavimą, skaičiuojant delspinigius kas mėnesį, nuo neatliktų darbų, kai darbų atlikimo terminas paskutinė mėnesio diena. Dėl ieškinio senaties termino teigė, jog kiekvienai atskirai sąskaitai faktūrai gali būti taikomas senaties terminas, tačiau, šiuo atveju, iškiltų problema ginant pažeistas teises, kadangi ieškovė turėtų teismui pateikti vienuolika atskirų ieškinių dėl kiekvienos sąskaitos faktūros. Nurodė, jog ieškinio senaties termino atnaujinimas yra būtinas ieškovės pažeistoms teisėms tinkamai apginti. Savivaldybė gina daugelio žmonių interesus, jos tikslas yra apginti viešąjį interesą, todėl prašo atnaujinti senaties terminą visoms ieškovės išrašytoms sąskaitoms. Ieškovė ieškinį grindžia šalių pasirašytos sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsniu, sutartinės civilinės atsakomybės nuostatomis.

82.

9Teismo posėdžio metu ieškovė savo reikalavimus dėl delspinigių priteisimo, ieškinio senaties termino atnaujinimo, palaikė, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, jog atsakovė turėjo pateikti kiekvieną mėnesį iki to mėnesio dešimtos dienos atliktų darbų aktus už praėjusį mėnesį. Delspinigius ieškovė skaičiavo pagal procentus, numatytus žiniaraštyje (veiklų sąraše), išskaičiuodavo procentą pagal tai, kiek darbų atlikta, įvertinusi atliktų darbų aktą ir atsakovės pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą. Mano, kad ieškinio senaties terminą reiktų skaičiuoti nuo kiekvienos sąskaitos faktūros, tos dienos, kai sąskaitą gavo atsakovė ir terminą atnaujinti toms sąskaitoms, kurioms terminas yra praėjęs.

103.

11Atsakovė UAB „Aiba“ prašo ieškinį atmesti. Pateiktuose teismui procesiniuose dokumentuose nurodė, jog darbai nebuvo baigti iki 2018-07-13 dėl objektyvių priežasčių, kurių dažniausios buvo nepalankios darbams klimatinės sąlygos, papildomų darbų, nenumatytų pagrindinėje sutartyje, poreikis, sąmatų ir aktų derinimai. Šiuo metu beveik visi darbai, numatyti tiek Sutartyje, tiek minėtuose kituose susitarimuose yra baigti ir organizuojamas galutinis darbų perdavimas. Iki ieškinio pateikimo ieškovei buvo perduota ir ieškovės priimta vidutiniškai apie devyniasdešimt vienas procentas darbų. Įvairių klausimų tarp ieškovės ir atsakovės sprendimas žodine forma buvo įprasta bendravimo praktika, todėl nesutikimas su skaičiuojamais delspinigiais buvo išdėstomas žodžiu ir tokia forma buvo priimtina pačiai ieškovei. Nurodė, jog ieškovės reikalaujami priteisti delspinigiai tiek pagal pateiktą kiekvieną sąskaitą faktūrą, tiek pagal reikalaujamą bendrą delspinigių sumą (20861,81 Eur) nėra pagrįsti realiais nuostoliais, neatitinka kompensavimo kriterijaus, neatitinka protingumo ir proporcingumo principų bei yra paskaičiuoti pagal Sutartyje nenumatytas darbų atlikimo datas. Žiniaraštis negali būti laikomas sutartiniu dokumentu, įsakmiai ir imperatyviai nustatantis darbų atlikimo datas, jame nurodomas prognozinis (planuojamas) darbų įvykdymo grafikas. Ieškovė neturėjo pagrindo skaičiuoti delspinigių remdamasi žiniaraščiu. Darbų atlikimo datos, kuriomis vadovavosi ieškovė nėra įtvirtintos nei žiniaraštyje, nei kituose sutartiniuose dokumentuose, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovės atlikti delspinigių skaičiavimai galėtų būti teisingi. Visiems delspinigiams (jų sumoms), kurie ieškovės vertinimu susidarė (buvo paskaičiuoti) anksčiau nei prieš 6 mėnesius skaičiuojant atgal nuo ieškinio pateikimo datos, atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį. Tokių delspinigių sumos ir jų susidarymo laikotarpiai yra nurodyti delspinigių skaičiavimo lentelėse, datuotose nuo 2017-08-29 iki 2018-09-12. Paskutinė delspinigių suma (468,05 Eur), kuriai atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, susidarė nuo 2018-08-01 iki 2018-09-06. Ieškinį pateikus 2019-03-07 konstatuotinas 6 mėnesių termino pareikšti reikalavimui teisme praleidimas ir dėl šios 468,05 Eur sumos, fiksuojamos 2018-09-12 lentelėje. Bendras reikalavimo dydis, kuriam atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, yra 20048,03 Eur. Visai šiai delspinigių sumai, kuri susidarė skirtingais laikotarpiais pagal delspinigių skaičiavimo lenteles turi būti taikomas ieškinio senaties terminas, nes ieškovė praleido 6 mėnesių terminą pareikšti reikalavimui teisme dėl visų 20048,03 Eur sumą sudarančių delspinigių, priskaičiuotų skirtingais laikotarpiais. Ieškovė nenurodo jokių objektyvių priežasčių, kurios jai trukdė savalaikiai reikšti reikalavimą dėl jos nuostolių kompensavimo delspinigių forma, todėl nėra pagrindo ieškinio senaties terminą atnaujinti. Papildomuose paaiškinimuose atsakovė taip pat nurodė, jog 2018-03-29 susitarimu šalys bendru sutarimu pakeitė Sutarties įvykdymo terminą ir nebesiejo darbų vykdymo su žiniaraščiu (veiklų sąrašu), šalys bendru sutarimu nustatė naują konkretų darbų įvykdymo terminą, nenustatant darbų procentinės išraiškos pagal kiekvieną mėnesį. Todėl visi ieškovės iki 2018-03-29 susitarimo sudarymo akcentuoti darbų vėlavimai po naujo darbų įvykdymo termino nustatymo neteko prasmės ir nesukūrė jai pagrindo skaičiuoti delspinigių. Ieškovė, turėdama pareigą spręsti papildomų darbų patvirtinimo klausimą 23 492,18 Eur (su PVM) sumai, turėjo pareigą spręsti ir darbų įvykdymo termino pratęsimo klausimą, nes, kaip minėta, papildomi darbai (didesni jų kiekiai) ir papildomų medžiagų panaudojimas objektyviai lemia ilgesnius darbų vykdymo terminus. Sudarius 2018-03-29 susitarimą ir bendru sutarimu nustačius naują visų darbų atlikimo terminą iki 2018-07-13, neteko galios visi ankstesni susitarimai dėl darbų termino, todėl visos pretenzijos, susijusios su ankstesniais darbų terminais ar jų skaičiavimu tapo taip pat nesukuriančiomis šalims teisių ir pareigų. Po 2018-07-13 nustačius būtinybę atlikti dar vienus papildomus darbus 23 492,18 Eur (su PVM) sumai, tačiau ieškovei nebendradarbiaujant dėl šių darbų patvirtinimo ir termino jiems nustatymo, bet kartu neprieštaraujant faktiniam šių darbų vykdymui, ieškovė sudarė kliūtis greitesniam tinkamam darbų užbaigimui, todėl, negalėjo skaičiuoti delspinigių. Ieškovės pasirinkta delspinigių skaičiavimo metodika pripažintina neaiškia ir nepagrįsta byloje esančiais įrodymais.

124.

13Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus palaikė, prašė ieškinį atmesti. Atstovas Irmantas Banys papildomai paaiškino, jog vykdant sutartį pakeitus sąmatinius skaičiavimus, turėjo keistis ir žiniaraštis (veiklų sąrašas), tačiau atsakovė jo keitimo neinicijavo. Advokatas Aivaras Škėma paaiškino, jog delspinigiai nepagrįsti, jais yra siekiama atsakovę nubausti, delspinigiai neatitinka kompensacinio tikslo, paskaičiavimas taip pat yra neaiškus ir nepagrįstas. Nurodė, jog ieškovė, prašydama ieškinio senaties terminą atnaujinti, pati patvirtino, jog jis yra praleistas, tačiau įrodymų, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, nepateikė, todėl nėra pagrindo atnaujinti ieškinio senaties taikymą.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

155.

16Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių bei jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad 2016-10-14 ieškovė Joniškio rajono savivaldybės administracija ir atsakovė UAB „Aiba“ sudarė Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Pakluonių g. 60, Joniškyje, statybos ir pritaikymo socialiniam būstui I-ojo etapo darbų atlikimo sutartį Nr. (3.56) A13-15 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą pagal techninio projekto „Daugiabutis gyvenamasis namas Pakluonių g. 60, Joniškyje“ A laidą, parengti darbo projektą, atlikti I-ojo etapo rangos darbus, perduoti juos kaip numatyta Sutartyje bei pašalinti defektus, o ieškovė įsipareigojo sudaryti atsakovei būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutarties kainą (1 t., e. b. l. 64-77). Šalys Sutarties 6.1, 6.2 punktais susitarė, jog darbų atlikimo terminas yra 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, rangovas (atsakovė) iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, rangovas (atsakovė) darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą žiniaraštyje (veiklų sąraše), darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas. Iš žiniaraščio (veiklų sąrašo) matyti, jog darbų grupės (etapai) išskaidyti kas mėnesį pagal rangovo (atsakovės) planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą, bendra darbų kaina su PVM nurodyta 656 157,48 Eur (1 t., e. b. l. 59). Sutarties 1.3, 1.4, 1.19 punktai numatė, jog darbų pradžia – statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo data, darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui, žiniaraštis (veiklų sąrašas) – darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas rangovo siūlomomis darbų kainomis. Iš Sutarties 5.1. punkto matyti, jog rangovas (atsakovė) privalo vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techniniame projekte numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis žiniaraštyje (veiklų sąraše) pateikto grafiko <...> (1 t., e. b. l. 67). Iš Sutarties 6.5. punkto matyti, jog darbų pabaiga pagal Sutartį yra laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas ir užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti užsakovas (ieškovė). Sutarties 6.3 punktu šalys susitarė, jog tuo atveju, jei rangovas (atsakovė) vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal žiniaraštyje (veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui (ieškovei) pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas (ieškovė) gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 procentai nuo neatliktų darbų kainos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo (atsakovės) (1 t., e. b. l. 69). Sutarties 6.4., 10.1 punktai numato sutarties pratęsimo atvejus, t. y. numato, jog darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo (atsakovės), taip pat dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų užsakovui (ieškovei) arba užsakovo (ieškovės) personalui bei darbų pakeitimų, būtinų darbams užbaigti, kurie gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių (1 t., e. b. l. 69, 73).

176.

182018-03-19 atsakovė pateikė ieškovei prašymą dėl nepalankių gamtinių sąlygų pratęsti statybos įrengimo darbus dar trims mėnesiams, t. y. iki 2018-07-13 (e. b. l. 60). 2018-03-27 šalys sudarė susitarimą Nr. (3.56)A13-5 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo adresu Pakluonių g. 60, Joniškio mieste statybos ir pritaikymo socialiniam būstui I-ojo etapo darbų atlikimo sutarties Nr. (3.56) A13-15 pratęsimo“, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2018-07-13 (e. b. l. 62-63). Iš 2018-05-14 pasitarimo protokolo matyti, jog ieškovės ir atsakovės atstovai, techninės priežiūros vadovė sprendė iškilusių papildomų darbų, t. y. ortakių sistemos tvarkymo darbų būtinybę (1 t., e. b. l. 144). 2018-06-29 ieškovė ir atsakovė pasirašė susitarimą Nr. (3.56) A13-8 dėl papildomų darbų, kuriuo atsakovė įsipareigojo atlikti 2018-05-14 pasitarimo protokole nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus iki 2018-07-13 (e. b. l. 61). Iš PVM sąskaitų – faktūrų laikotarpiu nuo 2016-11-30 iki 2018-03-09, atliktų darbų aktų nuo 2016 metų lapkričio mėnesio iki 2018 metų rugsėjo mėnesio matyti, jog atliktų darbų aktai buvo derinami su techninės priežiūros atstovais, pasirašomi ieškovės, techninės prižiūrėtojos ir atsakovo, PVM sąskaitos faktūros, išrašytos atsakovės atstovo Irmanto Banio buvo tvirtinamos ieškovės atstovų (1 t., e. b. l. 140 – 186, 194 – 199). Šie rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atliktų statybos darbų apmokėjimas vyko sklandžiai, pagal sudarytos sutarties nuostatas, ieškovė naudojosi savo teise tikrinti atliktus darbus, apmokėjimus atlikdavo, vadovaudamasi žiniaraštyje (veiklos sąraše) nurodytais darbų etapais. 2019-01-25 atsakovė pateikė ieškovei raštą dėl darbų atlikimo pagal sutartį, kuriame nurodė, jog pilnai darbus pagal sudarytą sutartį įvykdys iki 2019-02-28 (2 t., e. b. l. 7). Iš lokalinės sąmatos 23492,18 Eur sumai matyti, jog ieškovė šios sąmatos nepasirašė, atsakovas teigia, jog darbai pagal šią sąmatą yra atlikti, sąmata yra patvirtina atestuotos atstovės D. M., tačiau ieškovė šios lokalinės sąmatos ir pagal ją atliktų darbų nepripažįsta, darbai nėra apmokėti (1 t., e. b. l. 187-193, 200, 201). 2019-04-30 pasitarimo protokolas įrodo, jog proceso dalyvių atstovai aptarė darbus, kurių kiekiai viršija sąmatoje pateiktus kiekius, nutarė derinti atliktų darbų objekte, pagal pateiktą sąmatą, apmokėjimą taip pat kuo skubiau atlikti likusius darbus (1 t., e. b. l. 202). Iš 2019 metų gegužės mėnesio delspinigių paskaičiavimo matyti, jog ieškovė priskaičiavo 20 861,81 Eur delspinigius laikotarpiu nuo 2016-11-30 iki 2018-12-12 (1 t., e. b. l. 139).

19Dėl statybos rangos sutarties vykdymo, delspinigių pagrįstumo

207.

21Byloje nėra ginčo, jog tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuotini kaip statybos ranga. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje numatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Statybos rangos santykiams kaip specialiosios visų pirma taikomos CK XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio „Statybos ranga“ (CK 6.681 – 6. 699 straipsniai) normos. Santykiams, kurių nereglamentuoja statybos rangos normos, taikomos skirsnyje „Bendrosios nuostatos“ nustatytos taisyklės (CK 6.644 straipsnio 2 dalis). Rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga (CK 6.652 straipsnio 1 dalis). Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino ir už tarpinių terminų pažeidimą (CK 6.652 straipsnio 2 dalis).

228.

23Kaip matyti iš byloje pareikšto ieškinio ir aukščiau aptartos medžiagos, ieškovė byloje įrodinėja tai, kad šalys Sutartimi nustatė 18 mėnesių darbų atlikimo terminą, tačiau, atsižvelgus į atsakovės UAB „Aiba“ 2018-03-19 prašyme išdėstytas aplinkybes, darbų atlikimo terminas 2018-03-27 susitarimu Nr. (3.56)A13-5 buvo pratęstas iki 2018-07-13. Atsakovė Sutartyje numatytus darbus turėjo vykdyti pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą), tačiau, Sutarties vykdymo metu atsakovei vykdant darbus buvo nuolat atsiliekama nuo žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodyto darbų atlikimo grafiko, todėl ieškovė, vadovaudamasi sutarties nuostatomis, laikotarpiu nuo 2016-11-30 iki 2018-12-01 atsakovei skaičiavo delspinigius. Tuo tarpu atsakovė teigia, jog atliktų darbų perdavimą vykdė pagal ieškovei priimtiną tvarką, sutarties vykdymo metu du kartus kilo papildomų darbų poreikis, 2018-03-29 šalys bendru sutarimu nustatė naują konkretų darbų įvykdymo terminą, nenustatant darbų procentinės išraiškos pagal kiekvieną mėnesį. 2018-03-29 bendru sutarimu nustačius naują visų darbų atlikimo terminą iki 2018-07-13, neteko galios visi ankstesni susitarimai dėl darbų termino, todėl visos pretenzijos, susijusios su ankstesniais darbų terminais ar jų skaičiavimu tapo taip pat nesukuriančiomis šalims teisių ir pareigų. Atsakovė vertina, jog klimatinės sąlygos, papildomų darbų ir jų derinimo aplinkybės parodo, jog skaičiuoti delspinigius ieškovei pagrindo nebuvo.

249.

25Teismas pažymi, kad civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių dispozityvumo, rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Kaip žinia, dispozityvumo principas reiškia, jog šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –CPK) nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis). Rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Teismų praktikoje šiuo klausimu ne kartą yra nurodyta, kad šių principų užtikrinimas nagrinėjant bylą lemia tinkamą šalių konstitucinės teisės į teisingą teismą įgyvendinimą. Šioje byloje nagrinėjamų faktinių aplinkybių kontekste pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog sprendžiant dėl CPK 178 straipsnyje nurodytos juridinio asmens pareigos įvykdymo, atkreiptinas dėmesys į tai, jog jo įrodinėjami faktai, susiję su sutartinių teisinių įsipareigojimų ir kitų aplinkybių įvykdymu – turi būti grindžiami leistinais, patikimais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė – nuo 2007 metų veikiantis pelno siekiantis juridinis asmuo (1 t., e. b. l. 82), taigi kvalifikuotas, turintis specialios patirties, kuriam žinomos (turi būti žinoma) su verslo rizika susijusios pasekmės, pažeistų teisių bei interesų gynimas teisme (CPK 185 straipsnis).

2610.

27Teismas, vadovaudamasi pirmiau paminėtomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, taip pat atsižvelgdamas į šios bylos aplinkybes, sprendžia, kad atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos teiginius dėl to, kad sutartis buvo vykdoma laiku ir tinkamai ar kad ieškovė neturėjo pagrindo skaičiuoti sutartyje numatytų delspinigių iki 2018 metų kovo mėnesio (CPK 178 straipsnis). Priešingai, nagrinėjamoje byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad sutarties šalys delspinigių skaičiavimą siejo su faktiškai atliktais darbais pagal sutartį. Kaip jau minėta, Sutartyje yra aiškiai įtvirtinta, jog tuo atveju, jei rangovas (atsakovė) vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal žiniaraštyje (veiklų sąraše) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui (ieškovei) pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas (ieškovė) gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 procentai nuo neatliktų darbų kainos per dieną (6.3. sutarties punktas). Rangovas (atsakovė) darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą žiniaraštyje (veiklų sąraše), darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas (6.2. sutarties punktas). Įvertinęs šias sutarties nuostatas, teismas daro išvadą, jog šalys delspinigių skaičiavimą siejo su žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodytais darbų atlikimo etapais. Be to, kaip matyti iš Sutarties, rangovas (ieškovė) turėjo teisę pateikti užsakovui (ieškovei) pagrįstus įrodymus, pateisinančius darbų vėlavimą (sutarties 6.3 punktas), tačiau šia teise atsakovė nesinaudojo.

2811.

29Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties nuostatos, nustatančios konkretaus dydžio netesybas už termino įvykdyti turtinę prievolę praleidimą, sutarties šalims turi įstatymo galią. Darbų atlikimo terminai yra viena iš esminių aplinkybių aktualių delspinigių priteisimo atsakovės atžvilgiu klausimui. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos matyti, jog atsakovė pagal konkurso metu pateiktą įkainuotą darbų atlikimo grafiką nuo 2016 m. lapkričio mėnesio iki 2017 liepos mėnesio turėjo atlikti statybos darbų už 437 252,49 Eur, atliko už 195 675,52 Eur, vėlavo tuo laikotarpiu atlikti darbų už 211 770,72 Eur sumą, ieškovė informavo, jog tuo atveju jeigu nebus aktyviau vykdomi statybos darbai, ieškovė turės imtis veiksmų ir vadovaudamasi sutarties nuostatomis pateiks ieškovei sąskaitą faktūrą dėl delspinigių (1 t., e. b. l. 58). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovė įspėjimus dėl delspinigių sumokėjimo, PVM sąskaitas – faktūras, kuriose paskaičiuoti delspinigiai, teikė atsakovei nuo 2017 metų liepos mėnesio iki 2018 metų gruodžio mėnesio (1 t., e. b. l. 8-58). Taigi, darbų atlikimo pagal sutartį vėlavimai ieškovės buvo fiksuojami jau 2016 metų lapkričio mėnesį. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog laikotarpiu nuo 2016 metų lapkričio iki 2018 metų kovo nei papildomų darbų atlikimo poreikis, nei sutarties galutinio termino pratęsimo klausimas dar nebuvo kilęs. Taip pat byloje nėra duomenų, jog tuo laikotarpiu atsakovė būtų negalėjusi vykdyti darbų dėl klimatinių sąlygų (CPK 178 straipsnis).

3012.

31Kaip jau minėta, 2018-03-19 dieną atsakovė pateikė ieškovei prašymą dėl nepalankių gamtinių sąlygų pratęsti statybos įrengimo darbus dar trims mėnesiams, t. y. iki 2018-07-13 (1 t., e. b. l. 60). 2018-03-27 šalys sudarė susitarimą Nr. (3.56)A13-5 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo adresu Pakluonių g. 60, Joniškio mieste statybos ir pritaikymo socialiniam būstui I-ojo etapo darbų atlikimo sutarties Nr. (3.56) A13-15 pratęsimo“, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2018-07-13 (1 t., e. b. l. 62-63). Šiame susitarime nurodoma, jog jis sudaromas, atsižvelgiant į 2018-03-19 atsakovės prašymą dėl darbų pratęsimo, kurio gavimas ieškovės registruotas 2018-03-26 (1 t., e. b. l. 62). Atkreiptinas atsakovės dėmesys, jog 2018-05-14 pasitarimo protokolas įrodo, jog ieškovės ir atsakovės atstovai, techninės priežiūros vadovė sprendė iškilusių papildomų darbų, t. y. ortakių sistemos tvarkymo darbų būtinybę, ir 2018-06-29 ieškovė ir atsakovė pasirašė susitarimą Nr. (3.56) A13-8 dėl papildomų darbų, kuriuo atsakovė įsipareigojo atlikti 2018-05-14 pasitarimo protokole nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus iki 2018-07-13 (1 t., e. b. l. 61, 144). Iš rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovė apie papildomų darbų poreikį, kuris galėjo turėti įtakos sutarties vykdymo terminams, sužinojo 2018 metų kovo mėnesį. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas atsakovės statybų darbų vadovas A. B. taip pat nurodo, jog pirmas poreikis papildomų darbų buvo kilęs 2018 metų pavasarį. Be to, jis teigia, jog šie papildomi darbai buvo vykdomi lygiagrečiai, buvo atliekami ir papildomi darbai ir darbai pagal pagrindinę sutartį (2019-06-12 teismo posėdžio garso įrašas, 13:22 min. – 45:16 min.). Atsakovės atstovas 2019-05-08 teismo posėdžio metu teigė, jog toks faktas, kaip darbų nepridavimas pagal žiniaraštį, buvo, tačiau svarbu atsižvelgti į aplinkybes, kodėl tai vyko.

3213.

33Sutarties 6.4. punktas numato darbų atlikimo termino pratęsimą, taip pat darbų vykdymo grafiko koregavimą (1 t., e. b. l. 69). Be to, iš Sutarties 10.6. punkto matyti, jog tuo atveju, jei rangovas (atsakovė), vykdydamas darbus susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai jis apie tai privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas, pranešti užsakovui (ieškovei), detaliai nurodydamas aplinkybes. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant užsakovui (ieškovei) ir (ar) rangovui (atsakovei) pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu adresu (sutarties 3.7. punktas, 1 t., e. b. l. 66).

3414.

35Įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, liudytojo parodymus, Sutarties nuostatas, teismas daro išvadą, jog atsakovės argumentai, kad darbų atlikimo terminus ištęsė objektyvios aplinkybės, tokios kaip klimatinės sąlygos, kiekių neatitikimai, darbų vykdymo procese atsiradęs poreikis papildomiems darbams ir jų derinimas, neturėjo įtakos delspinigių skaičiavimui iki 2018 metų kovo. Byloje nėra duomenų, jog šios aplinkybės būtų kilusios iki 2018 metų kovo mėnesio (CPK 178 straipsnis, sutarties 6.4. punktas). Tuo tarpu ieškovė, kaip buvo minėta, jau nuo 2016 metų lapkričio fiksavo sutarties netinkamą vykdymą, t. y. atsakovės vykdomų darbų atsilikimą pagal įkainuotą darbų atlikimo grafiką (1 t., e. b. l. 58). Jau minėta, kad ieškovė įspėjimus dėl delspinigių sumokėjimo, PVM sąskaitas – faktūras, kuriuose paskaičiuoti delspinigiai, teikė atsakovei nuo 2017 metų liepos mėnesio iki 2018 metų gruodžio mėnesio (1 t., e. b. l. 8-58). Šiuose dokumentuose ieškovė nurodo darbų atlikimo terminus, vėluojamą dienų skaičių bei delspinigių skaičiavimo pagrindą – sutarties 6.3 punktą. Atkreiptinas atsakovės dėmesys, jog visą nurodytą laikotarpį atsakovė jai siunčiamų raštų bei delspinigių paskaičiavimų neginčijo, teismo posėdžio metu patvirtino, jog juos gaudavo (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra duomenų, jog iki 2018 metų kovo mėnesio atsakovė neturėjo galimybių ar buvo kitų priežasčių, kurios trukdė darbus atlikti laiku, t. y. pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą) (CPK 178 straipsnis).

3615.

37Netesybos yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis), kurio pagrindinis bruožas – akcesoriškumas, įtvirtintas CK 6.74 straipsnyje. Todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra ne savarankiška, o išvestinė prievolė, kurios vykdymo pareiga atsiranda tik tada, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo pagrindinę prievolę. CK 6.75 straipsnyje numatyta, kad jeigu skolininkas ginčija savo pareigą mokėti netesybas, motyvuodamas tuo, kad prievolę įvykdė, tai jis privalo įrodyti, kad ją įvykdė tinkamai ar, kad jos neįvykdė dėl kitos šalies kaltės. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad prievolė kilusi iš šalių sudarytos Sutarties atlikti darbus nustatytais terminais iki 2018 metų kovo mėnesio buvo tinkamai vykdoma (CPK 178 straipsnis). Taip pat byloje nėra duomenų, jog atsakovei tinkamai vykdyti savo prievoles pagal sutartį, t. y. atlikti darbus pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą) trukdė ieškovė. Taigi, atsakovės neteisėti veiksmai, vykdant sutartį, pasireiškė sutarties netinkamu vykdymu (CK 6.205 straipsnis, 6.246 straipsnio 1 dalis). CK 6.248 straipsnis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė, kuri gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi preziumuojama, kad ieškovė patyrė jos ieškinyje, delspinigių paskaičiavime nurodyto dydžio nuostolius (CK 6.249 straipsnis). CK 6.247 straipsnis nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Atsakovės elgesys (netinkamas prievolės vykdymas) yra pakankama nuostolių atsiradimo priežastis. Laikytina nustatyta, kad atsakovei iki 2018 metų kovo mėnesio vėluojant darbus atlikti pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą), tarp šių jos veiksmų ir ieškovei atsiradusių nuostolių, yra priežastinis ryšys.

3816.

39Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Kai atsiranda ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, viena vertus, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje ir teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Tai ypač svarbu, kuomet šalys yra profesionalūs verslo subjektai, tokiu atveju teismo kišimasis į jų suderėtas netesybas galimas tuo atveju, kai netesybų dydžio neprotingumas yra akivaizdus. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

4017.

41Matyti, jog delspinigiai skaičiuojami pagal grafiką neatliktų darbų suma, nurodant darbų atlikimo terminus, vėluojamų dienų skaičių (1 t., e. b. l. 139). Nagrinėjant bylą teismo posėdyje paaiškėjo, jog delspinigius ieškovė skaičiavo nuo PVM sąskaitų faktūrų išrašymo datų. Atsižvelgiant į tai, ieškovė perskaičiavo delspinigius vadovaujantis kita metodika: perskaičiavimas padarytas delspinigius skaičiuojant kas mėnesį, nuo neatliktų darbų, kai darbų atlikimo terminas paskutinė mėnesio diena, o ne sąskaitos išrašymo data (e. b. l. 129-131, 139). Teismo posėdžio metu, ieškovė paaiškino 2019 metų gegužės mėnesio delspinigių paskaičiavime nurodytų delspinigių skaičiavimo metodiką. Nurodė, jog delspinigius skaičiuodavo pagal procentą, vadovaudamiesi žiniaraščiu (veiklos sąrašu). Paaiškino, jog atliktų darbų aktuose nurodytos sumos yra būtent už atliktus darbus pagal sutartį, šiuose aktuose nėra fiksuojami neatlikti darbai, todėl gavus atliktų darbų aktus, jie paskaičiuodavo procentą, kiek darbų yra tuo laikotarpiu atlikta ir kiek yra neatlikta. Atsižvelgiant į tai, 2019 metų gegužės mėnesio delspinigių paskaičiavimo lentelės grafoje „pagal grafiką neatliktų darbų suma“ yra nurodyta būtent neatliktų tuo periodu darbų vertė.

4218.

43Teismas, įvertinęs pateiktus ieškovės paaiškinimus dėl delspinigių paskaičiavimo, rašytinę medžiagą bei kasacinio teismo praktiką sprendžia, jog šalys Sutartimi susitarė dėl 0,02 % netesybų, kurios pripažintinos minimaliais ieškovės nuostoliais, todėl atsakovės argumentai, dėl neaiškios ar nepagrįstos delspinigių skaičiavimo metodikos, atmestini. Byloje nėra duomenų, jog nurodyti delspinigiai yra akivaizdžiai neprotingi ar per dideli ir būtų pagrindas juos mažinti (CPK 178 straipsnis, CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

4419.

45Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, pateiktu jų įvertinimu, teismas sprendžia, jog sutartis nebuvo vykdoma tinkamai, atsakovė byloje neįrodė, jog iki 2018 metų kovo mėnesio darbai buvo atliekami laiku ar kad vėlavimai buvo dėl ieškovės kaltės ar kitų aplinkybių, byloje nustatytos visos sąlygos civilinei atsakomybei (pažeidė Sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus) atsakovės atžvilgiu kilti, todėl konstatuotina, jog reikalavimas dėl delspinigių priteisimo laikotarpiu iki 2018 metų kovo mėnesio yra pagrįstas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.247 straipsnis, 6.248 straipsnis, 6.249 straipsnis).

4620.

47Kaip jau minėta, 2018-03-27 šalys sudarė susitarimą Nr. (3.56)A13-5 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo adresu Pakluonių g. 60, Joniškio mieste statybos ir pritaikymo socialiniam būstui I-ojo etapo darbų atlikimo sutarties Nr. (3.56) A13-15 pratęsimo“, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2018-07-13 (1 t., e. b. l. 62-63). Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai taip pat patvirtino, jog delspinigius skaičiavo ir sutarties pratęsimo laikotarpiu, kadangi atsakovas nesikreipė į ieškovę dėl žiniaraščio (veiklų sąrašo) koregavimo po sutarties pratęsimo. Ieškovė vadovavosi prie Sutarties pateiktu žiniaraščiu, nors pati Sutartis buvo pratęsta. Iš byloje jau aptartų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų teismo posėdyje, matyti, jog statybos įrengimo darbai buvo pratęsti atsižvelgiant į rangovo (atsakovės) pateiktą prašymą dėl nepalankių gamtinių sąlygų. Sutarties 6.4., 6.4.1 punktai numato, jog darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo (atsakovės), taip pat dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (1 t., e. b. l. 69). 2018-06-29 ieškovė ir atsakovė pasirašė susitarimą Nr. (3.56) A13-8 dėl papildomų darbų, kuriuo atsakovė įsipareigojo atlikti 2018-05-14 pasitarimo protokole nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus iki 2018-07-13 (1 t., e. b. l. 61). Taigi, pagrindinės sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2018-07-13 tiek dėl nepalankių klimatinių sąlygų, tiek papildomiems darbams atlikti. Ieškovė teismo posėdyje nurodė, jog pasirašius sutarties pakeitimą ir darbų atlikimo terminą pratęsus iki 2018-07-13, žiniaraščio (veiklos sąrašo) nekoregavo, kadangi atsakovė to neinicijavo ir vadovavosi esančiu dokumentu. Atsakovė tuo tarpu nurodė, jog šalys, pasirašiusios sutarties pakeitimą, žiniaraščiu (veiklos sąrašu) nebesivadovavo, atsakovės atstovas direktorius Irmantas Banys teismo posėdyje tvirtino, jog žiniaraštis turėjo keistis, tačiau jie pakeitimų neinicijavo, apie tai nepagalvojo.

4821.

49Sutarties 1.19 punktas numato, jog žiniaraštis (veiklų sąrašas) – darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas rangovo siūlomomis darbų kainomis. Iš Sutarties 5.1. punkto matyti, jog rangovas (atsakovė) privalo vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techniniame projekte numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis žiniaraštyje (veiklų sąraše) pateikto grafiko <...> (1 t., e. b. l. 67). Sutarties 3.3. punkte yra numatytas sutartį sudarančių dokumentų pirmumas. Kaip matyti, pirmenybė teikiama sudarytos sutarties sąlygoms, tada techniniam projektui ir galiausiai žiniaraščiui (veiklos sąrašui). Šį sutartį sudarančių dokumentų eiliškumą teismo posėdžio metu akcentavo ir ieškovės atstovė V. A..

5022.

51Sutarčių aiškinimo taisyklės nustatytos CK 6.193 straipsnyje ir išplėtotos kasacinio teismo praktikoje. Pagal CK 6.193 straipsnį sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK6.193 straipsnio 1 dalis); visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 str. 5 d.). Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 str. 1 d.), derinant šį subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Kai šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų (šalių tikrųjų ketinimų) sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio.

5223.

53Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, Sutarties nuostatas, šalių pasisakymus sprendžia, jog šalims 2018-03-27 pasirašius pagrindinės sutarties pakeitimą, visų 2018 metų kovo 27 dieną neatliktų darbų pagal žiniaraštį (veiklų sąrašą) atlikimo terminas tapo 2018-07-13 (sutarties 6.4. punktas). Žiniaraštis (veiklų sąrašas) turėjo būti koreguotas sutartį pratęsus dėl nepalankių klimatinių sąlygų, tačiau nė viena iš šalių tokios iniciatyvos nesiėmė. Sutarties nuostatos detaliai nereglamentuoja šio dokumento keitimo procedūros sutarties pratęsimo atveju, tačiau, kaip minėta, 3.3. punktas numato sutarties sąlygų pirmenybę prieš žiniaraštį, todėl vertintina, jog šalys po 2018-03-27 sutarties pakeitimo, turėjo vadovautis sutarties pakeitime nurodytu darbų atlikimo terminu iki 2018-07-13, o ne žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodytais darbų atlikimo etapais. Atsakovei buvo nustatyta prievolė visus darbus įvykdyti iki 2018-07-13, todėl ieškovei neatsirado teisė skaičiuoti delspinigius iki 2018-07-13. Priešingas sutarties aiškinimas būtų nesuderinimas su teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), nes sutarties vykdymo pratęsimo terminas nepratęsus darbų atlikimo termino netektų prasmės. Dėl to teismas konstatuoja, kad ieškovė už sutarties pratęsimo laikotarpį iki 2018-07-13 netesybas skaičiavo nepagrįstai, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo šioje dalyje yra atmestinas.

5424.

55Ieškovė taip pat prašo priteisti delspinigius už laikotarpį nuo sutartyje numatyto galutinio darbų atlikimo termino 2018-07-13 iki 2018-12-12 (1 t., e. b. l. 139). Atsakovė tuo tarpu teigia, jog darbai nebuvo baigti iki 2018-07-13 dėl objektyvių priežasčių, kurių dažniausios buvo nepalankios darbams klimatinės sąlygos, taip pat sąmatų ir medžiagų kiekių tikslinimas. Šiuo metu beveik visi darbai, numatyti tiek Sutartyje, tiek minėtuose kituose susitarimuose yra baigti ir organizuojamas galutinis darbų perdavimas. Ieškovė nurodo, jog tarp ieškovės ir atsakovės atstovų vykę sąmatų tikslinimai dėl darbų ir medžiagų kiekių, taip pat kitų statybos dokumentų tikslinimai negalėjo trukdyti darbams. Teigia, jog darbai nebuvo baigti laiku dėl prasto darbų organizavimo objekte.

5625.

57Teismui konstatavus, jog šalims pasirašius Sutarties pakeitimą neatliktų darbų pagal sutartį galutinis atlikimo terminas tapo 2018-07-13, sutarinės civilinės atsakomybės taikymui laikotarpiu nuo 2018 liepos iki 2018 metų gruodžio būtina nustatyti, ar atsakovas tinkamai įvykdė savo sutartinę prievolę darbus baigti iki 2018-07-13, jeigu jos neįvykdė, tai dėl kokių priežasčių.

5826.

59Sutarties 1.3 punktas numato, jog darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui (ieškovei). Darbų pabaiga pagal sutartį yra laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas ir užsakovui (ieškovei) bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti užsakovas (ieškovė) (sutarties 6.5 punktas). Užsakovas (ieškovė) perima darbus, kai visi darbai baigti pagal sutartį ir kai pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas. Rangovas (atsakovė), užbaigęs darbus, su prašymu dėl darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą (sutarties 8.1. punktas). Iš 2019-01-25 atsakovės pateikto rašto dėl darbų atlikimo pagal sutartį matyti, jog 2019 metų sausio mėnesį atsakovė pranešė ieškovei, jog pilnai darbus pagal 2016-10-14 sutartį įvykdys iki 2019-02-28 (1 t., e. b. l. 7). Iš 2019-06-11 statybų techninės priežiūros rašto atsakovei UAB „Aiba“ matyti, jog darbų priėmimo – perdavimo procedūros pradėti negalima, kadangi visi darbai pagal sutartį neatlikti, t. y. ant stogo neįrengtos stacionarios kopėčios, esami stoglangiai nepakeisti, neįrengtos sulankstomos durys sienose ir pertvarose, neįrengti ventiliatoriai, neišlygintos rūsio grindys, taip pat neužbaigti darbai – pastato cokolio apdaila, lietvamzdžių nuvedimas link pagrindo, esama ir darbų defektų, kuriuos rangovas (atsakovė) šalina (2 t., e. b. l. 5). Iš žiniaraščio (veiklų sąrašo) matyti, jog vėdinimo darbų (ventiliatorių) įvykdymo etapo atlikimas buvo numatytas šeštą ir septintą mėnesį nuo 2016 metų sutarties pasirašymo, atitinkamai 50 ir 45 procentai darbų, bei 5 procentai buvo palikti 18 mėnesiui (1 t., e. b. l. 59). Bendrastatybiniai darbai taip pat buvo paskirstyti etapais, pagal procentuotę, 18 mėnesiui paliekant 2,86 procentus darbų (1 t., e. b. l. 59). 2019-07-20 statybinės techninės priežiūros raštas Nr. 19.07 taip pat įrodo, jog 2019 metų liepos mėnesį dar yra neatliktų darbų pagal sutartį, taip pat nepateikta dokumentacija objekto pridavimui (2 t., e. b. l. 28). Nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog 2018-07-13, kai sutartis turėjo būti įvykdyta pratęsus jos įvykdymo terminą, visi darbai dar nebuvo užbaigti. Darbai nebuvo baigti ir 2019 metų vasario mėnesį, nors atsakovė tokį terminą ieškovei nurodė raštu (1 t., e. b. l. 7). Atsakovė teismo posėdyje pripažino, jog per terminą, kuris nurodytas pagrindinėje sutartyje, darbai nebuvo atlikti, sutartis nebuvo įvykdyta ir iki 2018 metų liepos mėnesio. Mano, jog 2019 metų birželio mėnesiui visi darbai pagal sutartį yra atlikti (2019-06-12 teismo posėdžio garo įrašas: 1 val. 40 min. – 1 val. 48 min. 41 sek.). Atsakovė savo rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog papildomi darbai, kaip ir buvo planuota, buvo baigti 2018 metų liepos mėnesį, tačiau darbai pagal pagrindinę Sutartį nebuvo baigti, nes statybos darbų procese daliai nebaigtų darbų pasitaikė netinkamos klimatinės sąlygos, o taip pat buvo pastebėta, jog yra būtina atlikti dar kitus papildomus darbus.

6027.

61Kaip jau minėta, vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia. Byloje nėra duomenų, jog atsakovė negalėjo įvykdyti sutarties laikotarpiu nuo 2018-07-13 iki 2018-12-31 dėl klimatinių sąlygų. Sutarties 10.6. punktas numato, jog tuo atveju, jei rangovas (atsakovė), vykdydamas darbus susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki sutarties pasirašymo negalėjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo pranešti nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas užsakovui (ieškovei), detaliai nurodydamas aplinkybes. Byloje nėra duomenų, jog laikotarpiu nuo 2018-07-13 iki 2018-12-31 atsakovė būtų pateikusi ieškovei pranešimus dėl klimatinių sąlygų ar teikusi prašymus pratęsti darbų atlikimo terminus dėl papildomų darbų (CPK 12, 178 straipsniai). Atsakovė teigia, jog ieškovė nevykdė bendradarbiavimo pareigos. Tvirtina, jog bendravimas tarp šalių vyko žodžiu, t. y. telefonu bei organizuojant susitikimus objekte. Atsakovė ne kartą informavo ieškovę apie priežastis dėl darbų atlikimo, tačiau ieškovė į jas nereagavo.

6228.

63Kaip matyti iš sutarties 3.7. punkto reglamentuojančio šalių bendravimo tvarką sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat iš 2017 gruodžio mėnesio elektroninio susirašinėjimo tarp ieškovės ir atsakovės atstovų, negalima daryti kategoriškos išvados, jog šalys bendravo tik žodžiu (1 t., e. b. l. 89-100). Nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog sutarties 3.7 punkte numatyta šalių bendravimo tvarka buvo taip pat taikoma, derinimai vyko ir elektroniniu paštu, atsakovė prašymus dėl sutarties termino pratęsimo taip pat buvo pateikusi ieškovei raštu. 2017 metų elektroninis susirašinėjimas rodo, jog atliktų darbų aktai, sąmatos buvo derinamos ir dėl atsakovės netinkamų dokumentų pateikimo savivaldybei, pvz. pateiktos sąmatos neatitiko techninio projekto (1 t., e. b. l. 93). Liudytoja D. P., vykdanti techninę priežiūrą, teismo posėdyje paaiškino, jog nepaisant procese kilusių papildomų darbų poreikio, galutinei darbų atlikimo trukmei didėti priežasčių nebuvo, pagrindinė problema buvo blogas darbų organizavimas. Buvo aiškiai numatyta, kokiam terminui ir kokie darbai turi būti atlikti, tačiau atvykus į objektą matydavosi, jog nurodytam laikui darbai neatlikti, statybvietėje nėra pakankamas dirbančių žmonių skaičius, vėlavimai buvo pastovūs (2019-07-22 teismo posėdžio garso įrašas: 46:50 min – 01 val. 12 min). Teismo posėdyje liudijęs A. B., turintis 34 metų darbo stažą statybų sektoriuje, nurodė, jog papildomų darbų poreikis, įkainuotų pagal lokalinę sąmatą 30 000,00 Eur, kilo 2018 metų rudenį, šiuos darbus atsakovė atliko, tačiau ieškovė nenori jų apmokėti. Paaiškino, jog pateikė sąmatą ieškovei, tačiau atliktų darbų akto nesurašė, nematė prasmės to daryti. Pripažino, jog dalį darbų atlikinėjo savo iniciatyva, matydami būtinumą juos atlikti. Šiuo metu ieškovė nenori šių darbų pripažinti, kadangi reikia tikrinti kiekius (2019-07-22 teismo posėdžio garso įrašas: 13:22 min – 45:16 min.). Atsakovės atstovai byloje taip pat tvirtino, jog ieškovė nepripažįsta nurodytų papildomų darbų, netvirtina sąmatų, nenori už juos apmokėti.

6429.

65Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, teismui pareiškiamame ieškinyje turi būti nurodyta, inter alia (be kita ko), aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas). Tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas ne tik leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, bet ir sudaro sąlygas priešingai ginčo šaliai parengti atsikirtimo argumentus (atsiliepimą), taip užtikrinant ginčo šalių procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimą. Nagrinėjamoje byloje yra suformuluotas reikalavimas priteisti delspinigius, paskaičiuotus iki 2018 metų gruodžio, todėl nėra pagrindo teismui peržengti šio reikalavimo ribas. Šalių pasirašyta sutartis detaliai numato procesą tuo atveju, jeigu rangovas (atsakovė) vertina, jog užsakovas (ieškovė) neapmoka pagal sutartį ar nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų (sutarties 12.6. punktas). Byloje pateikto priešieškinio nėra (CPK 143 straipsnis), todėl teismas sprendžia, jog aplinkybės, kad ieškovė neapmokėjo atsakovei jos atliktų papildomų darbų neturi įtakos sprendžiant ieškovės reikalavimo dėl delspinigių priteisimo pagrįstumą iki 2018 metų gruodžio mėnesio.

6630.

67Atkreiptinas dėmesys, jog 2018-06-29 dieną pasirašytas susitarimas numatė papildomus darbus pagal šalių pasirašytą protokolą, kuriame buvo aptarti iki tol šalims nežinomi, būtini statybos darbai. Atsakovė visą bylos nagrinėjimo laikotarpį teigė, jog papildomų darbų atsiradimas, jų vykdymas, trukdė jai tinkamai vykdyti sutartį, tačiau pateiktas rašytinis susitarimas įrodo, jog ji prisiėmė sutartinę prievolę papildomus darbus baigti iki 2018-07-13. Atsakovė UAB „Aiba“ atsiliepime nurodo, jog ji yra statybinė įmonė, kurios pagrindinė veiklos sritis yra statybinės paslaugos, taip pat statybinių medžiagų pardavimas, įrenginių nuoma (1 t., e. b. l. 82). Iš viešai prieinamų duomenų internete matyti, jog bendrovė įregistruota 2007-12-06 (https://rekvizitai.vz.lt/imone/aiba/juridinis-asmuo/). Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, jog atsakovė yra didelę patirtį statybų veikloje turinti bendrovė.

6831.

69Atsakovė galėjo numatyti, kokiu terminu ir kada ji gebės atlikti papildomus darbus, kuriuos įsipareigojo atlikti iki 2018-07-13. 2018 metų rugsėjo mėnesį kilęs antrasis papildomų darbų atlikimo poreikis taip pat nėra vertinamas kaip aplinkybė, sutrukdžiusi įsipareigojimus baigti darbus iki 2018-07-13 vykdyti tinkamai. Sutarties 10.2.3. punktas numato, jog papildomi darbai yra sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Jeigu atsakovė nuo 2016 metų sutarties sudarymo visus darbus būtų vykdžiusi laiku, tai poreikis atlikti papildomus darbus taip pat būtų paaiškėjęs anksčiau ir atitinkamai šalys būtų galėjusios anksčiau priimti sprendimus dėl jų atlikimo ir apmokėjimo, taip pat atsakovė būtų galėjusi anksčiau šiuos darbus ir atlikti, todėl nėra pagrindo vertinti, jog sutartis nebuvo įvykdyta tinkamai iki 2018-07-13 dėl papildomų darbų poreikio, kilusio tik 2018 metų rudenį. Darytina išvada, jog darbų atlikimo vėlavimai, nesilaikant žiniaraščio (veiklų sąrašo) visą sutarties vykdymo laikotarpį, turėjo tiesioginės įtakos ir papildomų darbų atsiradimo momentui, todėl teismas atsakovės argumentus, jog atsakovė negalėjo sutarties įvykdyti iki 2018-07-13, kadangi kilo papildomų darbų poreikis atmeta, kaip nepagrįstus. Ieškovės kaltė dėl to, jog atsakovė sutarties negalėjo įvykdyti laiku, nenustatyta. Vadovaujantis CK 6.205 straipsniu, ieškovė įgijo teisę reikalauti Sutartyje numatytų delspinigių už sutartinės prievolės neįvykdymą nustatytu terminu, byloje nustatytos visos sąlygos civilinei atsakomybei (šalims sutartimi nustačius darbų atlikimo terminą 2018-07-13, darbai nebuvo užbaigti) atsakovės atžvilgiu kilti, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo laikotarpiu nuo 2017-07-13 iki 2018-12-31 yra pagrįstas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.247 straipsnis, 6.248 straipsnis, 6.249 straipsnis).

70Dėl ieškinio senaties taikymo

7132.

72Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį. Nurodo, jog didesnei daliai reikalavimo, kuris galėjo būti pareikštas teisme, yra praėję daugiau kaip metai nuo to momento, kada ieškovė nebūtų laikoma praleidusi ieškinio senaties terminą. Be to, ieškovė nenurodo jokių objektyvių priežasčių, kurios jai trukdė savalaikiai reikšti reikalavimą. Ieškovė teigia, jog objektyviai žvelgiant, kiekvienai atskirai sąskaitai faktūrai gali būti taikomas senaties terminas, tačiau, šiuo atveju, iškiltų problema ginant ieškovo teises, kadangi ji turėtų teismui pateikti vienuolika atskirų ieškinių dėl kiekvienos sąskaitos faktūros. Nurodė, jog ieškinio senaties termino atnaujinimas yra būtinas ieškovės pažeistoms teisėms tinkamai apginti. Savivaldybė gina daugelio žmonių interesus, todėl jos tikslas yra apginti viešąjį interesą, prašo atnaujinti senaties terminą visoms ieškovės išrašytoms sąskaitoms.

7333.

74Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Bendroji taisyklė yra ta, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Viena šios taisyklės išimčių nustatyta CK 1.127 straipsnio 2 dalyje, kurioje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui (taigi, nagrinėjimu atveju, laikotarpiu iki 2018-03-24 nuo Sutartyje numatyto termino žiniaraštyje (veiklos sąraše) nurodytų darbų atlikimui suėjimo, bei nuo 2018-07-13, t. y. galutinio sutarties įvykdymo termino), t. y. pagal įstatyme nustatytą taisyklę netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas neįvykdo prievolės arba įvykdo ją netinkamai. Analogišką sąlygą šalys nustatė ir Sutarties 6.3 punkte, kuriame numatė, jog netesybų skaičiavimas pradedamas, kai atsakovė be pateisinamų priežasčių vėluoja atlikti žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodytus darbus.

7534.

76Pagal CK 1.127 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvieną praleistą dieną (arba kitą sutartyje nustatytą laikotarpį) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014). Kaip jau minėta, ieškovė prašo priteisti delspinigius, paskaičiuotus iki 2018-12-12 (1 t., e. b. l. 139). Sprendime teismas jau konstatavo, jog ieškovė įgijo teisę į netesybų priteisimą iš atsakovės laikotarpiu nuo 2016 metų lapkričio mėnesio iki 2018 metų kovo ir nuo 2018 metų liepos mėnesio iki 2018 metų gruodžio mėnesio (CK 6. 71 straipsnio 1 dalis). Ieškinys teisme gautas 2019-03-04. Atsižvelgiant į nurodytą ieškinio senaties skaičiavimo reglamentavimą, delspinigiai ieškovei gali būti priteisiami už laikotarpį nuo 2018-09-04. Iš byloje pateikto delspinigių paskaičiavimo matyti, kad už laikotarpį nuo 2018-09-01 iki 2018-12-12 priskaičiuota 882,30 Eur delspinigių, iš 2018-12-19 PVM sąskaitos – faktūros matyti, jog už laikotarpį nuo 2018-09-08 iki 2018-12-11 atsakovei buvo pateikta sąskaita, kurioje nurodyta 813,78 Eur delspinigių suma (1 t., e. b. l. 9, 10, 139). Nurodytu laikotarpiu delspinigių skaičiavime neatliktų darbų vertė nurodyta nepakitusi (42 830,27 Eur), atsakovė prieštaravimų būtent dėl šios vertės ir delspinigių dydžio teisme nereiškė, todėl teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas dalyje dėl 813,78 Eur delspinigių priteisimo pagal sąskaitą faktūrą JRS01104214 yra pagrįstas ir tenkintinas.

7735.

78Kai yra ginčo šalies prašymas taikyti ieškinio senatį ir teismas nustato, kad ieškinio senaties terminas praleistas, pažeistoji teisė gali būti ginama, jeigu teismas nustato, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir jį atnaujina (CK 1.131 straipsnio 2 dalis); tuo atveju, kai teismas, esant ginčo šalies reikalavimui taikyti ieškinio senatį, nustato, kad ieškinio senaties terminas praleistas ir nėra pagrindo jį atnaujinti, ieškinys atmetamas vien dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo, net kai ieškovo reikalavimai iš esmės turėtų būti patenkinti (CK 1.131 str. 1 d.). Taigi, teisės aktai nustato konkrečias teisės normas, susijusias su ieškinio senaties taikymu, ir nenustato jokių išimčių, jog šios normos galėtų būti taikomos kitaip (pvz. viešųjų juridinių asmenų atžvilgiu). Ieškovė nagrinėjamoje byloje nenurodo jokių svarbių priežasčių, dėl kurių ieškinio senaties terminas turėtų būti atnaujintas (CPK 12, 178 straipsniai), teismas jų taip pat neįžvelgia.

7936.

80Kaip jau minėta, ieškinys dalyje dėl delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2018-09-08 iki 2018-12-12, tenkintinas ir ieškovei Joniškio rajono savivaldybės administracijai iš atsakovės UAB „Aiba“ priteistini 813,78 Eur delspinigiai (CK 6.71 straipsnis, 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.247 – 6.249 straipsniai). Dėl likusios ieškinio reikalavimo priteisti delspinigius dalies teismas pažymi, kad ieškovė kreipėsi į teismą praleidusi sutrumpintą CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, todėl atsakovei prašant (CK 1.126 straipsnis), ieškinio senatis taikytina ir tuo pagrindu ieškinys dalyje dėl delspinigių, apskaičiuotų iki 2018-09-04, atmestinas.

81Dėl bylinėjimosi išlaidų

8237.

83Ieškovės reikalavimai tenkinami iš dalies, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovei turėtų būti priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Prašymo priteisti kitas bylinėjimosi išlaidas ieškovė byloje nepateikė (CPK 98 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

8438.

85Atsakovė prašo priteisti 2601,50 Eur, tačiau byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovė patyrė 2436,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (2 t., e. b. l. 15, 16, 17, 19, 20, CPK 98 straipsnis). Atsakovės patirtos išlaidos už advokato pagalbą neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu, 8.2., 8.3., 8.19. punktuose nurodyto rekomenduojamo priteisti užmokesčio dydžio.

8639.

87CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Viena iš šios teisės normos taikymo sąlygų – teismo sprendimas, priimtas šalies naudai. Pagal šią teisės normą gauti iš kitos šalies savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi teisę tik ta proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas (teismo procesinis sprendimas), o teismas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo sprendžia tik esant sprendimui (teismo procesiniam sprendimui), priimtam (priimamam) šalies naudai, ir šiuo remdamasis. Aptariamos teisės normos prasme proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, suprantama kaip šalis, kuriai sprendimas yra palankus, kuri laimėjo ginčą byloje (pavyzdžiui, ieškovas, kurio ieškinys patenkintas). Tokiai proceso šaliai pagal aptariamą teisės normą pralaimėjusioji šalis turi kompensuoti civilinių teisių gynybai išleistas lėšas – patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8840.

89Nagrinėjamu atveju teismas atsakovės prašymu taikė ieškinio senaties institutą ir tenkino 0,04 proc. (813,78 Eur/20 861,81 Eur x 100 %), t. y. mažiau nei vieną procentą, ieškovės reikalavimų. Teismas sprendžia, jog pagal nurodytą proporciją, kai atmestų reikalavimų dalis sudaro net 99,96 procentus, ieškovė nelaikytina bylą laimėjusia šalimi (CK 1.5 straipsnis). Teismo vertinimu ieškovė yra pralaimėjusioji bylos šalis, o atsakovė laikytina šalimi, kurios naudai sprendimas yra priimtas. Atsižvelgiant į tai, atsakovei iš ieškovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos 2436,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (CK 1.5 straipsnis, CPK 93, 98 straipsnis).

9041.

91Valstybė byloje patyrė 10,09 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Byloje susidarė 10,09 Eur pašto išlaidų, kurių 0,04 proc., t. y. mažiau nei vienas euras, turėtų būti priteisiamos iš atsakovės, tačiau CPK 96 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Dėl to šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš atsakovės nepriteistinas. Kadangi atmestų reikalavimų dalis, kaip jau minėta, sudaro net 99,96 procentus, 10,00 Eur pašto išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovės (CPK 92 straipsnis).

92Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

93ieškinį tenkinti iš dalies.

94Priteisti ieškovei Joniškio rajono savivaldybės administracijai (į. k. 288712070) iš atsakovės UAB „Aiba“ (į. k. 301425726) 813,78 Eur (aštuonių šimtų trylikos eurų 78 centų) delspinigius.

95Priteisti atsakovei UAB „Aiba“ (į. k. 301425726) iš ieškovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos (į. k. 288712070) 2436,00 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų trisdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

96Priteisti valstybė naudai iš ieškovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 288712070) 10,00 Eur (dešimties eurų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

97Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

98Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rima Gudienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Stanelienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovams... 4. atsakovės UAB „Aiba“ atstovams Irmantui Baniui ir advokatui Aivarui... 5. Teismas... 6. 1.... 7. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Aiba“ 20 861,81... 8. 2.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovė savo reikalavimus dėl delspinigių... 10. 3.... 11. Atsakovė UAB „Aiba“ prašo ieškinį atmesti. Pateiktuose teismui... 12. 4.... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai procesiniuose dokumentuose... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. 5.... 16. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių bei jų atstovų... 17. 6.... 18. 2018-03-19 atsakovė pateikė ieškovei prašymą dėl nepalankių gamtinių... 19. Dėl statybos rangos sutarties vykdymo, delspinigių pagrįstumo... 20. 7.... 21. Byloje nėra ginčo, jog tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuotini kaip... 22. 8.... 23. Kaip matyti iš byloje pareikšto ieškinio ir aukščiau aptartos medžiagos,... 24. 9.... 25. Teismas pažymi, kad civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių... 26. 10.... 27. Teismas, vadovaudamasi pirmiau paminėtomis įrodymų vertinimo taisyklėmis,... 28. 11.... 29. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudarytos ir galiojančios... 30. 12.... 31. Kaip jau minėta, 2018-03-19 dieną atsakovė pateikė ieškovei prašymą dėl... 32. 13.... 33. Sutarties 6.4. punktas numato darbų atlikimo termino pratęsimą, taip pat... 34. 14.... 35. Įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, liudytojo parodymus, Sutarties... 36. 15.... 37. Netesybos yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70... 38. 16.... 39. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra... 40. 17.... 41. Matyti, jog delspinigiai skaičiuojami pagal grafiką neatliktų darbų suma,... 42. 18.... 43. Teismas, įvertinęs pateiktus ieškovės paaiškinimus dėl delspinigių... 44. 19.... 45. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, pateiktu jų įvertinimu, teismas... 46. 20.... 47. Kaip jau minėta, 2018-03-27 šalys sudarė susitarimą Nr. (3.56)A13-5 „Dėl... 48. 21.... 49. Sutarties 1.19 punktas numato, jog žiniaraštis (veiklų sąrašas) – darbų... 50. 22.... 51. Sutarčių aiškinimo taisyklės nustatytos CK 6.193 straipsnyje ir... 52. 23.... 53. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, Sutarties... 54. 24.... 55. Ieškovė taip pat prašo priteisti delspinigius už laikotarpį nuo sutartyje... 56. 25.... 57. Teismui konstatavus, jog šalims pasirašius Sutarties pakeitimą neatliktų... 58. 26.... 59. Sutarties 1.3 punktas numato, jog darbų atlikimo terminas – laikas,... 60. 27.... 61. Kaip jau minėta, vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK... 62. 28.... 63. Kaip matyti iš sutarties 3.7. punkto reglamentuojančio šalių bendravimo... 64. 29.... 65. Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, teismui... 66. 30.... 67. Atkreiptinas dėmesys, jog 2018-06-29 dieną pasirašytas susitarimas numatė... 68. 31.... 69. Atsakovė galėjo numatyti, kokiu terminu ir kada ji gebės atlikti papildomus... 70. Dėl ieškinio senaties taikymo... 71. 32.... 72. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį. Nurodo, jog didesnei daliai... 73. 33.... 74. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo... 75. 34.... 76. Pagal CK 1.127 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t.... 77. 35.... 78. Kai yra ginčo šalies prašymas taikyti ieškinio senatį ir teismas nustato,... 79. 36.... 80. Kaip jau minėta, ieškinys dalyje dėl delspinigių, paskaičiuotų už... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 82. 37.... 83. Ieškovės reikalavimai tenkinami iš dalies, todėl bylinėjimosi išlaidos... 84. 38.... 85. Atsakovė prašo priteisti 2601,50 Eur, tačiau byloje pateikti rašytiniai... 86. 39.... 87. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 88. 40.... 89. Nagrinėjamu atveju teismas atsakovės prašymu taikė ieškinio senaties... 90. 41.... 91. Valstybė byloje patyrė 10,09 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 92. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 93. ieškinį tenkinti iš dalies.... 94. Priteisti ieškovei Joniškio rajono savivaldybės administracijai (į. k.... 95. Priteisti atsakovei UAB „Aiba“ (į. k. 301425726) iš ieškovės Joniškio... 96. Priteisti valstybė naudai iš ieškovės Joniškio rajono savivaldybės... 97. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 98. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...