Byla Ik-997-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Janinos Vitunskienės, kolegijos teisėjų Rimanto Giedraičio ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Vainiui Šarmavičiui, atsakovo atstovei Erinijai Perednikaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės įmonės valstybės turto fondas skundą atsakovei Alytaus rajono savivaldybei dėl sprendimo dalies panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybės įmonė Valstybės turto fondas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. K-48 3punktą, kuriuo Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė netaikyti Turto fondui vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos.

3Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog Valstybės įmonės Valstybės turto fondas (toliau - Turto fondas) įstatymų nustatyta tvarka valdo ir naudoja jam patikėjimo teise perduotą valstybės turtą ir juo disponuoja. Turto fondas, kaip valstybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo institucija, patikėjimo teise Alytaus rajono savivaldybėje valdo šiuos valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus: negyvenamosios paskirties (kitos (fermų), gamybos, pramonės, sandėliavimo, specialiosios) pastatus, t.y. gyvulininkystės mokomąją fermą (unikalus numeris – ( - ), bendras plotas - 762,25 kv. m.) su kiemo statiniais (vandens bokštas, artezinis šulinys)(unikalus kiemo statinių numeris ( - ), esančius ( - ), Alytaus r. (į privatizuojamųjų objektų sąrašą objektas įtrauktas 2007 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 497), stalių dirbtuves (unikalus numeris ( - ), bendras plotas 158,02 kv. metro), dažymo cechą (unikalus numeris ( - ), bendras plotas 127,52 kv. metro), sandėlį (unikalus numeris ( - ), bendras plotas 9,00 kv. metro), lentpjūvę (unikalus numeris ( - ), bendras plotas 129,85 kv. metro), cemento sandėlį (unikalus numeris ( - ), bendras plotas 50,05 kv. metro), esančius ( - ), Alytaus r. (į privatizuojamųjų objektų sąrašą objektas įtrauktas 2006 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1142); mokomąjį korpusą (unikalus numeris ( - ), bendras plotas - 2005,21 kv. metro), esantį ( - ) Alytaus r. (į privatizuojamųjų objektų sąrašą objektas įtrauktas 2008 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.44).

4Nurodė, jog Turto fondas 2009 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. (30)3R-2615 bei 2010 m. gegužės 7 d. raštu Nr. (30)3R-1206 (pakartotinai) kreipėsi į Alytaus rajono savivaldybės merą, prašydamas teikti Alytaus rajono savivaldybės tarybai klausimą dėl Turto fondo atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už atliekų tvarkymą visuose Turto fondui patikėjimo teise perduotuose valstybei nuosavybes teise priklausančiuose nenaudojamuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Alytaus rajono savivaldybės taryba 2010 m. kovo 4 d. posėdyje priėmė sprendimą Nr. K-48 (toliau - Sprendimas) netaikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos (toliau - Lengvata) už valstybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus - pastatus (toliau - Pastatus), esančius Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Nurodė, jog tiek Europos Sąjungos teisė, tiek nacionalinė teisė atliekų turėtojo sąvoką sieja su subjektais, kurie realiai turi atliekų ir/ar kurių veiklos metu susidaro atliekų bei kurie naudojasi atliekų tvarkymo infrastruktūra, veikiančia Savivaldybėje. Nekilnojamojo turto savininkai ar valdytojai, kurie neturi atliekų, nevykdo veiklos, kurios metu susidarytų atliekų bei savivaldybės atliekų tvarkymo infrastruktūra nesinaudoja, nepatenka į atliekų turėtojo apibrėžimą. Ginčo pastatai yra įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą ir Turto fondas šiuos objektus valdo laikinai iki jų privatizavimo. Pastatai yra nenaudojami - Turto fondas jokia veikla (nei komercine, nei gamybine) juose neužsiima, Pastatai nėra išnuomoti ar perduoti panaudos ar kitais pagrindais kitiems asmenims. Pastatuose ir jiems priskirtose teritorijose atliekos (nei komunalinės, nei buitinės, nei gamybinės) nesusidaro ir nesikaupia, todėl Turto fondas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas nelaikytinas nei atliekų turėtoju, nei atliekų gamintoju. Atliekų tvarkymo įmonės Turto fondui atliekų surinkimo paslaugos neteikia ir Turto fondas jos negauna, nes Pastatuose ir Pastatams priskirtoje teritorijoje, t.y. vietoje, kuri pagal Atliekų tvarkymo įstatymą turėtų būti laikoma atliekų susidarymo vieta (įrenginys ar teritorija, kurioje dėl ūkinės ar kitos veiklos susidaro atliekų), jokios atliekos nesusidaro. Pareiškėjo nuomone, mokėjimas už negautas paslaugas yra nesuderinamas su teisiniuose santykiuose taikomais sąžiningumo, protingumo, teisingumo bei proporcingumo principais. Tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungoje teisėje įtvirtintas principas „teršėjas moka" nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atlieku kiekiu. Todėl, tais atvejais, kai yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina sumą turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal faktinį atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų peržengiama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka" įgyvendinti. Pareiškėjo nuomone, šiuo atveju, kai komunalinės atliekos valstybei nuosavybės teise priklausančiuose ir Turto fondo patikėjimo teise valdomuose objektuose apskritai nesusidaro (atliekų tvarkymo įmonės jų nesurenka ir netvarko), faktinį perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį galima nustatyti nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų, todėl, remiantis Lietuvos vyriausiojo teismo formuojama Lietuvos administracinių teismų praktika, mokėtina suma ir turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal faktiškai susidariusį atliekų kiekį. Alytaus rajono savivaldybės taryba, būdama atsakinga už atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje, turėdama teisę nusistatyti įstatymų ir kitų aukštesnės juridinės galios teisės aktų ribose atliekų tvarkymo modelį bei spręsti kitus su atliekų tvarkymu susijusius klausimus, įskaitant, rinkliavos apmokėjimo bei atleidimo nuo rinkliavos tvarką, Rinkliavos nuostatuose nėra reglamentavusi konkrečių kriterijų, vadovaujantis kuriais atliekų turėtojai yra atleidžiami nuo rinkliavos arba jiems ši rinkliava yra sumažinama. Alytaus rajono savivaldybė, skundžiamu sprendimu Turto fondui nusprendė netaikyti Lengvatos, kai tuo pačiu sprendimu asociaciją „Nemunaičio stovykla" buvo nuspręsta visiškai atleisti nuo rinkliavos mokėjimo (Sprendimo 2 punktas), UAB „Alytaus keramika" pritaikyta lengvata - 50 procentų atleidimas nuo rinkliavos (Sprendimo 2 punktas). Turto fondo manymu, tokia situacija, kai Alytaus rajono savivaldybės taryba, nesant aiškių Lengvatų taikymo kriterijų, sprendžia kam ir kokią Lengvatą taikyti, o kam netaikyti, sudaro prielaidas vieniems nekilnojamojo turto savininkams ar valdytojams nepagrįstai suteikti privilegijuotą padėtį, o kitus diskriminuoti. Alytaus rajono savivaldybė, priimdama sprendimą netaikyti Turto fondui vietinės rinkliavos lengvatos pažeidė esminę Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. nuostatą, įtvirtinančią principą „teršėjas moka", pažeidė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje administracinių teismų praktikoje įtvirtintą proporcingumo principo aiškinimą principo „teršėjas moka" kontekste, taip pat pažeidė sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus, šio sprendimo, kuris yra individualus teisės aktas, Alytaus rajono savivaldybės taryba nepagrindė jokiais argumentais, faktais ar teisės aktų nuostatomis, todėl ginčijamo Sprendimo 3p. turi būti panaikintas.

5Atsakovas su skundu nesutinka.

6Atsiliepime į skundą ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog skundas nepagrįstas. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 dalis apibrėžia atliekų turėtojo sąvoką. Atliekų turėtojas - tai atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų. Atliekos pagal minėtąjį įstatymą - bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms šio įstatymo 1 priede, bei patenka į Aplinkos ministerijos patvirtintą atliekų sąrašą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 81 punkte atskleistas principo „teršėjas moka" turinys, kur nurodyta, kad „principas „teršėjas moka" taikomas: kuriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą; tvarkant gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančias atliekas; organizuojant gamintojo atsakomybės principu pagrįstą gaminių ir pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, gamyboje ir vykdant kitą ūkinę veiklą, tvarkymą". Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktą savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Rinkliavų įstatymo 12 straipsnis įtvirtina, kad savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams bei vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus, todėl Alytaus rajono savivaldybė teisėtai nustatė vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą bei patvirtino vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Pagal Vietinės rinkliavos nuostatus vietinės rinkliavos mokėtojais yra laikomi visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje, nuo kurio paskaičiuojamas vietinės rinkliavos mokestis. Alytaus rajono savivaldybės taryba 2008-11-27 sprendimu Nr. K-294 patvirtintų Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 43 punktu įtvirtino, kad rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba. Alytaus rajono savivaldybės taryba 2009-08-31 sprendimu Nr. K-292 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo" nustatė tam tikras vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas, kurios taikomos asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektu Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, kuriam išduotas Statybos leidimas ir pasirašyta sutartis su statybines atliekas tvarkančia įmone;asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam netinkamą naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintą nekilnojamojo turto objektą Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje;asmeniui (I ir IV ketvirčiais) valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektu Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, kuriam komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas I ir IV ketvirčiais yra neįmanomas. Minėtame sprendime nustatyta, kokie turi būti pateikiami savivaldybės administracijai dokumentai norint, kad lengvatos būtų suteiktos. Pareiškėja sprendime minėtų dokumentų nepateikė, todėl teisės į lengvatas neturi. Nei pagal LR privatizavimo įstatymą, nei pagal LR Civilinį kodeksą nėra numatyta jokių specialių apribojimų, jog įtraukus nekilnojamojo turto objektą į privatizuojamų objektų sąrašą, yra apribojamos savininko teisės šiuo objektu naudotis, valdyti ar juo disponuoti, todėl pareiškėja privalo mokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestį, kuris paskaičiuojamas pagal valdomo nekilnojamojo turto kriterijų.

7Skundas tenkintinas.

8Nustatyta, jog 2009 m. lapkričio 18 d. Turto fondas pateikė prašymą Alytaus rajono savivaldybei, prašydamas taikyti vietinės rinkliavos lengvatą, atleidžiant Turto fondą nuo rinkliavos mokesčio taikymo už atliekų tvarkymą visuose Turto fondui patikėjimo teise priklausančiuose nenaudojamuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus rajono savivaldybėje ( b.l.24-25).

92009-12-22 raštu Nr. (3.17)K-26-3235 Alytaus rajono savivaldybė pareiškėją informavo, kad prašymas išnagrinėtas, bus teikiamas svarstymui ir sprendimo priėmimui savivaldybės tarybai, nurodė, jog apie priimtą sprendimą pareiškėjas bus informuotas raštu ( b.l. 68).

10Pareiškėjui negavus duomenų apie priimtą sprendimą ir 2010m. gegužės 7 d. pakartotinai kreipusis į Alytaus miesto savivaldybę su analogiško turinio prašymu ( b.l. 26-27), 2010-05-18 paštu buvo gautas ginčijamas sprendimas (b.l. 28), skundas teismui pateiktas 2010-06-10, todėl teisėjų kolegijos nuomone, įstatymo numatytas terminas ( ABTĮ 33 str.1d.) jam ginčyti nėra praleistas.

11Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. K-48 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 3-uoju punktu Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė netaikyti Turto fondui vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos 3.1p., 3.2p.,3.3p., 3.4p., 3.5p., 3.6p., 3.7p. nurodytiems nekilnojamojo turto objektams, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Valstybės turto fondas ( b.l. 28-29, 11-15, 16-23).

12Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnyje yra apibrėžta „savivaldybės sąvoka“, nurodyta, jog savivaldybė – tai yra įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Vienas iš esminių vietos savivaldos principų yra atstovaujamosios demokratijos principas, kuris įgyvendinamas per savivaldybės tarybą, jai svarstomais klausimais priimant sprendimus ir kontroliuojant jų įgyvendinimą (Vietos savivaldos įstatymo 4 str., 11 str., 12 str.). Alytaus rajono savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, atliko viešojo administravimo funkcijas pagal jai priskirtą kompetenciją (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p., 12 str., Vietos savivaldos įstatymo 11 str., 12 str.), todėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. K-48 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ yra viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas, kuriam turi būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos.

13Viešojo administravimo įstatymas (8 straipsnis) administraciniam aktui kelia bendrus teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus. Šio straipsnio 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, t. y. jis turi būti motyvuotas.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-1395/2008);

15Kaip matyti iš ginčijamo sprendimo, atsakovas jį priimdamas, rėmėsi LR Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2d. 18p., kuris numato sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimą bei Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. K-294 patvirtintais Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatais.

16Nors buvo kreiptasi dėl mokesčių lengvatos taikymo, o mokesčių lengvatos taikymas reglamentuojamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009-08-31 sprendimu Nr. K-292, tačiau minėtu sprendimu, priimant ginčijamą sprendimą nesiremiama, jokie motyvai, dėl kurių atsisakoma taikyti mokesčio lengvatą, ginčijamame sprendime nenurodyti. Duomenų apie kitus dokumentus, kuriuose būtų motyvuotai išnagrinėti pareiškėjo prašymai dėl lengvatos taikymo ( konkrečiu atveju, dėl jos netaikymo) Turto fondui patikėjimo teise priklausančiuose nenaudojamuose pastatuose ir statiniuose, esančiuose Alytaus rajono savivaldybėje, nepateikta. Pažymėtina, jog pareiškėjas, kreipdamasis dėl mokesčio lengvatos taikymo pateikė argumentuotus prašymus, kurie iš esmės nebuvo išnagrinėti.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir esamus įrodymus, daro išvadą, jog Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. K-48 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“, kurio 3-uoju punktu nuspręsta netaikyti Turto fondui vietinės rinkliavos lengvatos 3.1p., 3.2p.,3.3p., 3.4p., 3.5p., 3.6p., 3.7p. nurodytiems nekilnojamojo turto objektams, yra neaiškus, jame neišdėstyti konkretūs atsisakymo teikti lengvatą motyvai, todėl jį priimant buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8str. 1d. reikalavimai, nes nebuvo atliktas objektyvus ir išsamus visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas, minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą jį panaikinti ( ABTĮ 89 str. 1d.3p.), nepasisakant dėl kitų skundo argumentų.

18Atsakovė Alytaus rajono savivaldybė įpareigotina išnagrinėti VĮ Valstybės turto fondas 2009 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. (30)3R-2615 bei 2010 m. gegužės 7 d. raštu Nr. (30)3R-1206 pateiktus prašymus iš naujo, priimant motyvuotą sprendimą.

19Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1d. 2p., teismas

Nutarė

20Skundą tenkinti.

21Panaikinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. K-48 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ 3p.

22Įpareigoti atsakovę Alytaus rajono savivaldybę išnagrinėti VĮ Valstybės turto fondas 2009 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. (30)3R-2615 bei 2010 m. gegužės 7 d. raštu Nr. (30)3R-1206 pateiktus prašymus iš naujo.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas Valstybės įmonė Valstybės turto fondas kreipėsi į Kauno... 3. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog... 4. Nurodė, jog Turto fondas 2009 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. (30)3R-2615 bei... 5. Atsakovas su skundu nesutinka.... 6. Atsiliepime į skundą ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog... 7. Skundas tenkintinas.... 8. Nustatyta, jog 2009 m. lapkričio 18 d. Turto fondas pateikė prašymą Alytaus... 9. 2009-12-22 raštu Nr. (3.17)K-26-3235 Alytaus rajono savivaldybė pareiškėją... 10. Pareiškėjui negavus duomenų apie priimtą sprendimą ir 2010m. gegužės 7... 11. Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. K-48... 12. Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnyje yra apibrėžta „savivaldybės... 13. Viešojo administravimo įstatymas (8 straipsnis)... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo... 15. Kaip matyti iš ginčijamo sprendimo, atsakovas jį priimdamas, rėmėsi LR... 16. Nors buvo kreiptasi dėl mokesčių lengvatos taikymo, o mokesčių lengvatos... 17. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir esamus... 18. Atsakovė Alytaus rajono savivaldybė įpareigotina išnagrinėti VĮ... 19. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.... 20. Skundą tenkinti.... 21. Panaikinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimo Nr.... 22. Įpareigoti atsakovę Alytaus rajono savivaldybę išnagrinėti VĮ Valstybės... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...