Byla I-2483-244/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Januškos, teisėjų Liudmilos Zaborovskos (pranešėja) ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Irinai Plačakienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Gintarui Žičkui, atsakovės atstovams Antanui Katinui, Žanai Mekšraitei ir Vilmai Adamavičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Albertui Starkui ir Nijolei Milašienei, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Šiaulių energija“ dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja skunde (b. l. 3-7) prašo panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007-10-31 nutarimą Nr. 03-92 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo AB „Šiaulių energija“. Paaiškino, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2007-10-31 nutarimu Nr. 03-92 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ (toliau – Nutarimas) nutarė AB „Šiaulių energija“ nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki Komisijos nurodytų pažeidimų pašalinimo vienašališkai nustatyti centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas be pridėtinės vertės mokesčio. Nutarime šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), vienanarė kaina nustatyta 16,83 ct už kWh (be PVM). Komisijos nutarimo preambulėje nurodoma, kad šilumos kainų apskaičiavimas atliktas pažeidžiant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-43 patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 100 punkto nuostatas (toliau – Metodika). „Šiaulių energija“ Komisija informavo apie tai, kad nuo 2007-08-23 Šiaulių miesto savivaldybės taryba nustatė 15,58 ct už kWh vienanarę šilumos kainą be PVM, tačiau ši informacija neatitinka LR šilumos ūkio įstatymo 30 str. 8 d., kadangi Komisijai buvo pateiktas netikslus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendime Nr. T-281 nustatytos šilumos kainos pagrindimas, todėl Komisija neturėjo galimybės įsitikinti, kad minėtu Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta kaina atitinka Metodikos reikalavimus. AB „Šiaulių energija“ pateikė savo atliktą 17,67 ct už kWh kainos, o ne Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendimu Nr. T-281 nustatytos kainos pagrindimą. Taigi Komisija tyrė, skaičiavo ir analizavo ne Savivaldybės nustatytą šilumos kainą, o AB „Šiaulių energija“ apskaičiuotą šilumos kainą. Prašymas nustatyti perskaičiuotas centralizuotai tiekiamos šilumos kainas neteisėtas, nes šilumos kainą nustato Savivaldybė, o ne Komisija, jei tiekėjas tinkamai pagrindžia Savivaldybės nustatytą kainą. Be to, Komisija neturėjo teisės svarstyti ir skaičiuoti kitokios kainos, nei nurodyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendime Nr. T-281. Bendrovė nepateikė Komisijai reikalingos informacijos, o Komisija vertino netikslią ir įstatymo neatitinkančią informaciją. Taip buvo pažeista Šiaulių miesto savivaldybės tarybai Vietos savivaldos įstatymo 17 str. 21 p. ir Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 5 d. 1 p. deleguota ribotai savarankiška funkcija nustatyti šilumos kainą jos kontroliuojamam šilumos tiekėjui.

3Atsakovė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į skundą (b. l. 38-42) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad vadovaudamasi Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi bei atsižvelgdama į tai, kad šilumos kainų perskaičiavimas atliktas pažeidžiant Komisijos patvirtintos Metodikos 100 punkto nuostatas, Komisija 2007 m. spalio 31d. nutarimu Nr. O3-92 vienašališkai nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas AB „Šiaulių energija" nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki kol bus pašalinti Komisijos nurodyti pažeidimai. Šis nutarimas buvo viešai paskelbtas leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai". Komisija kainas nustatė teisėtai ir teisingai. Komisijos Šilumos skyriaus specialistai vertino objektyvius ir ekonomiškai pagrįstus faktorius, dėl kurių kito šilumos ir karšto vandens kainos, todėl mano, kad pareiškėjos argumentai dėl netikslios kainų pagrindimo informacijos yra nepagrįsti

4Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių energija“ su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad šioje byloje reikia įvertinti visų bylos šalių ir vartotojų interesus, atsižvelgiant į įstatymų bazę, kuri reguliuoja šilumos tiekimą vartotojams, taip pat kad nebūtų pažeistos savivaldai deleguotos funkcijos ir teisės šilumos energijos tiekimo srityje.

5Skundas atmestinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. rugpjūčio 23 d. AB „Šiaulių energija" pateikė Komisijai prašymą dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiavimo. Kartu su šiuo raštu įmonė pateikė centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiavimus, pagal kuriuos vienanarė šilumos kaina - 17,67 ct/kWh, bei pareiškėjos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-281 kopiją. Šiuo pareiškėjos sprendimu nustatyta vienanarė 15,58 Lt už kW šilumos kaina.

7AB „Šiaulių energija" centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiavimas svarstytas 2007 m. rugsėjo 6 d. Komisijos posėdyje. Komisija konstatavo, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-281 „Dėl AB „Šiaulių energija" centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo" centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiavimą atliko su pažeidimais -centralizuotai tiekiamos šilumos kaina suskaičiuota ne pagal Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos reikalavimus ir nepagrįsta šilumos tiekėjo būtinomis sąnaudomis (2007 m. rugsėjo 6 d. Komisijos posėdžio protokolo Nr. O2-34). Įmonė buvo įpareigota per 30 kalendorinių dienų šiuos pažeidimus pašalinti.

82007 m. spalio 18 d. Komisija gavo AB „Šiaulių energija" raštą Nr. SD-05-4.5-2322 „Dėl šilumos kainų paskaičiavimo pažeidimų pašalinimo". Kartu su raštu įmonė pateikė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. T-358 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo T-281 „Dėl AB „Šiaulių energija" centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo papildymo". Šiuo sprendimu Savivaldybė įpareigoja savo atstovą visuotiniame bendrovės akcininkų susirinkime balsuoti už tai, kad dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu nustatytos šilumos kainos, mažesnės nei Komisijos apskaičiuotos pagal Metodiką, taikymo AB „Šiaulių energija" negautos pajamos būtų kompensuojamos iš bendrovės sukaupto pelno.

9Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2007-10-31 nutarimu Nr. 03-92 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ nutarė AB „Šiaulių energija“ nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki kol bus pašalinti Komisijos nurodyti pažeidimai vienašališkai nustatyti centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas be pridėtinės vertės mokesčio (b. l. 10). Nutarime šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), vienanarė kaina nustatyta 16,83 ct už kWh (be PVM).

10Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo - Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės vienašališkai nustatyti laikinas centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas.

11Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad energetikos sektoriuje yra sutartinės ir valstybės reguliuojamos kainos. Kainos reguliuojamos tvirtinant paslaugos ar energijos kainas, nustatant jų viršutines ribas ar reguliavimo tvarką. Valstybės reguliuojamų kainų nomenklatūra ir reguliavimo principai nustatomi energetikos sektorių įstatymuose.

12Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų klausimus reglamentuoja speciali teisės norma - Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, iš kurio 1 straipsnio 1 dalies ir 30 straipsnio matyti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos yra priskirtinos valstybės reguliuojamų kainų kategorijai.

13Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai yra pavesta atlikti šias funkcijas: 1) tvirtinti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas; 2) nustatyti valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas; 3) kontroliuoti valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą; 4) tvirtinti energetikos objektų (tinklų, sistemų, įrenginių) prijungimo įkainius; 5) turi teisę vienašališkai nustatyti valstybės reguliuojamas kainas, jeigu energetikos įmonės nesilaiko šių kainų nustatymo reikalavimų.

14Teisė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustatyti valstybės reguliuojamas kainas, jeigu energetikos įmonės nesilaiko šių kainų nustatymo reikalavimų, įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 8 dalyje, kurioje nustatyta, kad „šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai praneša Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatytas kainas ir tarifus bei jų pagrindimą per 10 kalendorinių dienų nuo kainų ar tarifų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodo tiekėjams esamus kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus. Tiekėjai privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Tiekėjams to nepadarius, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas kainas. Jos galioja iki komisijos nurodytų pažeidimų pašalinimo.“

15Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 16 punktą ir 17 straipsnio 21 punktą, savivaldybės teisė nustatyti centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas yra ribotai savarankiška funkcija, nes šią teisę - nustatyti kainas - ji gali realizuoti tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. minėtų teisės aktų - Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo - nustatyta tvarka.

16Ribotai savarankiška minėta savivaldybės funkcija sąlygoja, kad savivaldybės teisė nustatyti centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas nėra absoliuti bei kad ji yra ribojama valstybės nustatytų teisės aktų reikalavimų šioje srityje, o kartu gali būti reguliuojama ir kontroliuojama valstybės institucijų.

17Savivaldybės teisės centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų srityje yra išdėstytos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 5 dalyje, o valstybės teisė reguliuoti kainas šioje srityje numatyta minėto straipsnio 8 dalyje, kuri (teisė reguliuoti kainas) yra įgyvendinama per valstybės instituciją - Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

18Iš Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 8 dalies matyti, kad teisė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustatyti laikinas centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas atsiranda, kai šios rūšies energetikos tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nepašalina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nurodytų kainų ar tarifų nustatymo pažeidimų.

19Komisija konstatavo, kad AB „Šiaulių energija" kainų perskaičiavimas atliktas pažeidžiant Komisijos patvirtintos Metodikos 100 punkto nuostatas - centralizuotai tiekiamos šilumos kaina suskaičiuota ne pagal Centralizuotai tiekiamos šilumos ir į karšto vandens kainų nustatymo metodikos reikalavimus ir nepagrįsta šilumos tiekėjo būtinomis sąnaudomis (2007 m. rugsėjo 6 d. Komisijos posėdžio protokolo Nr. O2-34). Pareiškėja teigia, kad Komisijai buvo pateiktas netikslus kainos pagrindimas - toks kainos pagrindimas, koks buvo paruoštas Komisijai, nebuvo pateiktas ir dėl to Komisija tyrė, skaičiavo ir analizavo ne Savivaldybės nustatytą šilumos kainą, o AB „Šiaulių energija" apskaičiuotą šilumos kainą. Tačiau iš byloje esančių rašytinių įrodymu matyti, kad AB „Šiaulių energija“ pateikė Komisijai savo atliktą 17,67 ct už kWh kainos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendimu Nr. T-281 nustatytos kainos pagrindimą (b. l. 48-49). Komisija įvertino AB „Šiaulių energija" duomenis ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendimu Nr. T-281 nustatytos kainos pagrindimą.

20Teismas daro išvadą, kad ginčijamas atsakovės 2007-10-31 nutarimas atitiko Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 8 dalies reikalavimus. Dėl šių priežasčių tenkinti pareiškėjos skundą nėra pagrindo.

21Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

23Pareiškėjos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos skundą atmesti, kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja skunde (b. l. 3-7) prašo panaikinti Valstybinės kainų ir... 3. Atsakovė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į... 4. Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių energija“ su skundu nesutinka,... 5. Skundas atmestinas.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. rugpjūčio... 7. AB „Šiaulių energija" centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens... 8. 2007 m. spalio 18 d. Komisija gavo AB „Šiaulių energija" raštą Nr.... 9. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2007-10-31 nutarimu Nr.... 10. Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo - Valstybinės kainų ir energetikos... 11. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 12. Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų klausimus... 13. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta,... 14. Teisė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai... 15. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 16 punktą... 16. Ribotai savarankiška minėta savivaldybės funkcija sąlygoja, kad... 17. Savivaldybės teisės centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens... 18. Iš Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 8 dalies... 19. Komisija konstatavo, kad AB „Šiaulių energija" kainų perskaičiavimas... 20. Teismas daro išvadą, kad ginčijamas atsakovės 2007-10-31 nutarimas atitiko... 21. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. Pareiškėjos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos skundą atmesti, kaip... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...