Byla e2YT-5236-570/2017
Dėl nuolatinio globėjo pakeitimo Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus l.e.vedėjos pareigas U. A.,

4suinteresuotiems asmenims Ž. B., D. B.,

5suinteresuoto asmens VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų vadovui V. Š.

6institucijos, teikiančios išvadą byloje – Druskininkų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei J. M.

7žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namams, Ž. B., D. B., institucijai, teikiančiai išvadą byloje – Druskininkų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nuolatinio globėjo pakeitimo Teismas

Nustatė

8Pareiškėjas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo atleisti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų administraciją iš vaikų L. S., gim. ( - ) ir D. S., gim. ( - ) nuolatinio globėjo pareigų. Paskirti D. B. ir Ž. B., vaikų L. S. ir D. S. nuolatiniais globėjais nustatant vaikų gyvenamąją vietą su globėjais. Nustatyti, kad vaikų L. S. ir D. S. išlaikymui Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-2635-399/10 priteistos lėšos išieškotinos nuolatiniams globėjams D. B. ir Ž. B., kurie išlaikymui priteistas lėšas naudoja išimtinai vaikų interesams. Paskirti nepilnamečių L. S. ir D. S. turto administratoriais globėjus D. B. ir Ž. B.. Atstovė nurodė, kad vaikai L. S. ir D. S. yra likę be tėvų priežiūros, nes jų tėvas yra miręs, o motinai neterminuotai apribota motinos valdžia ir vaikų globėjų paskirtas juridinis asmuo – VšĮ Vaiko tėviškės namai. Tačiau nuo š.m. liepos mėn. vaikus pradėjo lankyti ir į savo namus atostogų, švenčių – poilsio dienomis pasiimti sutuoktiniai Ž. B., D. B.. Tarp vaikų ir minėtų asmenų užsimezgė glaudūs ir nuoširdūs emociniai ryšiai, vaikai nori gyventi pas globėjus šeimoje. Suinteresuotieji asmenys išreiškė norą globoti minėtus vaikus savo šeimoje. Pareiškėjo nuomone, Ž. B., D. B. atitinka globėjams keliamus reikalavimus, jie sėkmingai baigė būsimų globėjų (rūpintojų) pasirengimo globoti kursus, tarp vaikų ir globėjų yra glaudus emocinis ryšys, globėjai taip pat bendrauja ir skatina bendrauti vaikus su globos namuose esančiais jų broliu ir seserimi. Pas globėjus vaikams bus užtikrintos labai geros buities sąlygos, jie lavinami, visapusiškai ugdomi. Atkreipė dėmesį, jog globėjai yra sveiki, darbingi, neteisti, administracine tvarka nebausti.

9Suinteresuotas asmuo VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai su pareiškimu sutinka visiškai. Atstovas V. Š. prašo juos atleisti nuo L. S. ir D. S. globėjo ir turto administratoriaus pareigų, nes prioritetas vaikų globai teikiamas šeimai, o šiuo atveju vaikams lankantis ir laikinai gyvenant pas globėjus susiformavo šilti emociniai ryšiai, vaikai tiesiog trokšta pas juos gyventi. Globos namuose likę brolis ir sesuo taip pat su globėjais puikiai bendrauja, lankosi jų namuose. Kitų asmenų, galinčių globoti vaikus, nėra, jais niekas nesidomi, nelanko.

10Suinteresuotas asmuo Ž. B. su pareiškimu sutinka visiškai. Patvirtino, kad yra pasirengęs globoti du mažamečius brolius – L. S. ir D. S., su jais bendrauja nuo liepos mėnesio, tarp jo šeimos narių ir berniukų santykiai geri, jo sūnus yra pilnametis, sutuoktinės dukros taip pat yra pilnametės, todėl gali ir turi visas sąlygas vaikams auginti.

11Suinteresuotas asmuo D. B. su pareiškimu sutinka visiškai. Pageidauja ir yra pasiryžusi globoti du mažamečius brolius L ir D. Jos su vaikais santykiai yra labai geri. Berniukai gyvena jų namuose nuo liepos mėn., turi atskirą savo kambarį, nuo rugsėjo 1 d. pradėjo lankyti mokyklą, kuri yra netoli nuo namų, jiems viskas sekasi gerai. Su berniukais jie kartu praleidžia daug laiko, juos moko, lavina.

12Institucijos, teikiančios išvadą byloje – Druskininkų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė J. M. nurodė, kad palaiko duotą išvadą, patvirtino, jog Daiva ir Ž. B. yra išklausę globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo kursus, pagal atestuotų socialinių darbuotojų pateiktą išvadą yra tinkami tapti nuolatiniais globėjais ir į savo namus priimti gyventi vaikus. Linas ir D. D. ir Ž. B. šeimoje gyvena nuo 2017 m. liepos mėn., pradžioje laikino svečiavimosi statusu, o nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d. - Marijampolės rajono apylinkės teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir pavedus D. B. ir Ž. B. laikinai vykdyti L. S. ir D. S. globėjų pareigas - apsigyveno pastoviai. Kartu su broliais Linu ir D. B. šeimoje svečiavosi ir jų vyresnysis brolis L bei sesuo Ka. Globėjai ir toliau sieks, kad broliai ir sesuo toliau tarpusavyje bendrautų, nors ir gyvens atskirai, kad jų glaudus tarpusavio ryšys ir santykiai nesumenktų. Tarp visų šeimos narių susiklostę gražūs, ypatingi šeiminiai santykiai, tarpusavio ryšys. Vaikai globėjus laiko savo šeima, jų namus - savo namais. Šeima gyvena globėjo B mamai nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name. Gyvenamasis namas erdvus, tvarkingas. Vaikams yra paskirti atskiri kambariai yra visi reikalingi tokio amžiaus vaikų baldai, yra erdvė vaikams ilsėtis, erdvė žaisti, ugdytis, lavintis. Gyvenamoji aplinka pritaikyta vaikų poreikiams, sudarytos sąlygos saugiai augti ir vystytis. Naujais mokslo metais, nuo šių metų rugsėjo 1 d. L ir D lanko ( - )

13Teismo posėdžio metu apklausti vaikai L ir D patvirtino, jog pageidauja gyventi savo globėjų šeimoje, jiems čia sudarytos labai geros gyvenimo ir mokymosi sąlygos. Tarp jų ir globėjų susiklostė šilti ir nuoširdūs santykiai.

14Pareiškimas tenkintinas visiškai.

15Pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais - L. S., gim. ( - ) ir D. S., gim. ( - ) gimimo įrašais, 2011-11-19 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr. 2-4289-301/2011, kuriuo neterminuotai apribota vaikų motinos ir tėvo valdžia, nustatyta, kad tėvų globos netekusių nepilnamečių L. S. ir D. S. globėju ir turto administratoriumi buvo paskirta VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų administracija, kuri nuo globėjo pareigų atsisako, atsiradus galimybei vaikus globoti šeimoje. Vaikų globėjais bei gaunamų pajamų turto administratoriais sutinka būti sutuoktiniai Ž. B., D. B..

16Kitų asmenų, galinčių globoti ir prižiūrėti vaikus, nenustatyta.

17Ž. B. ir D. B. yra sutuoktiniai, Ž. B. turi darbą, o D. B. įsiregistravusi Darbo biržoje. Abu yra sveiki, darbingi, neteisti, administracine tvarka nebausti, jų skyrimui globėjais neprieštarauja ir pareiškėjas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius bei institucija, teikianti išvadą byloje - Druskininkų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius. Nustatyta, jog Ž. B., D. B. dalyvavo ir sėkmingai baigė globėjų ir įvaikintojų pasirengimo kursus, turi geras buitines sąlygas vaikams gyventi. Tarp jų bei vaikų yra užsimezgę geri tarpusavio santykiai, vaikai nuo š.m. liepos mėn. gyvena laikinųjų globėjų šeimoje. Teismas nenustatė pagrindų, numatytų LR CK 3.269 str., dėl kurių Ž. B., D. B. negalėtų būti skiriami vaikų globėjais.

18Teismas konstatuoja, jog vadovaujantis vaiko globos nustatymo principais – vaiko pirmenybės teise gyventi natūralioje šeimos aplinkoje, kurioje geriausiai užtikrinamos jo psichinės, moralinės ir dorovinės raidos sąlygos, VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų administracija atleistina nuo L. S. ir D. S. globėjos pareigų ir globėjų pareigas pavestina atlikti sutuoktiniams Ž. B. ir D. B., nustatant su jais vaikų gyvenamąją vietą.

19Jeigu vaikui yra nustatyta globa (rūpyba), tai išlaikymas išieškomas globėjui (rūpintojui), kuris privalo naudoti gautą išlaikymą išimtinai vaiko interesais (CK 3.202 str. 1 d.). Šiuo atveju Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-2635-399/10 vaikams priteistą materialinį išlaikymą ir iš valstybės gaunamas pajamas globėjas (rūpintojas) tvarko (CK 3.275 str.) kaip turto administratorius (CK 4.236-4.252 str.) Todėl L. S. ir D. S. gaunamų pajamų ir turto paprastaisiais administratoriais skirtini globėjai.

20Globėjams išaiškinamos teisės ir pareigos, numatytos LR CK 3.271-3.276 str.

212017-08-09 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-5236-570/2017 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - nustatyta vaikams L. S. ir D. S. laikinoji globa ir paskirti laikinieji globėjai - Ž. B. ir D. B.. Vaikai iki šiol gyvena pas globėjus, lanko jų gyvenamojoje vietoje ( - ) progimnaziją. Todėl siekiant vaikams sudaryti sąlygas toliau tęsti mokslus nurodytoje mokymosi įstaigoje ir gyventi globėjų šeimoje, teismas palieka galioti laikinąsias apsaugos priemones iki šios teismo nutarties įsigaliojimo (CPK 150 str.).

22Vadovaudamasis LR CK 3.242 str. LR CPK 493, 496, 508 str., teismas

Nutarė

23Pareiškimą tenkinti visiškai.

24Atleisti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų administraciją nuo globotinių L. S., gim. ( - ) ir D. S., gim. ( - ) globėjo pareigų.

25Skirti D. B., gim. ( - ) ir Ž. B., gim. ( - ), gyvenančius ( - ), L. S., gim. ( - ) ir D. S., gim. ( - ) globėjais bei jų turto paprastaisiais administratoriais.

26Nustatyti nepilnamečių L. S. ir D. S. gyvenamąją vietą su globėjais D. B. ir Ž. B..

27Nustatyti, kad L. S. ir D. S. materialiniam išlaikymui priteistos lėšos Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-2635-399/10 išieškotinos nuolatiniams globėjams D. B. ir Ž. B., kurie išlaikymui priteistas lėšas naudoja išimtinai vaikų interesams.

282017-08-09 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-5236-570/2017 taikytos laikinosios apsaugos priemonės - nustatyta vaikams laikinoji globa ir paskirti laikinieji globėjai – paliekama galioti iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų... 4. suinteresuotiems asmenims Ž. B., D. B.,... 5. suinteresuoto asmens VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų vadovui V. Š.... 6. institucijos, teikiančios išvadą byloje – Druskininkų savivaldybės... 7. žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę... 8. Pareiškėjas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 9. Suinteresuotas asmuo VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai su pareiškimu... 10. Suinteresuotas asmuo Ž. B. su pareiškimu sutinka visiškai. Patvirtino, kad... 11. Suinteresuotas asmuo D. B. su pareiškimu sutinka visiškai. Pageidauja ir yra... 12. Institucijos, teikiančios išvadą byloje – Druskininkų savivaldybės... 13. Teismo posėdžio metu apklausti vaikai L ir D patvirtino, jog pageidauja... 14. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 15. Pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais, byloje... 16. Kitų asmenų, galinčių globoti ir prižiūrėti vaikus, nenustatyta.... 17. Ž. B. ir D. B. yra sutuoktiniai, Ž. B. turi darbą, o D. B. įsiregistravusi... 18. Teismas konstatuoja, jog vadovaujantis vaiko globos nustatymo principais –... 19. Jeigu vaikui yra nustatyta globa (rūpyba), tai išlaikymas išieškomas... 20. Globėjams išaiškinamos teisės ir pareigos, numatytos LR CK 3.271-3.276 str.... 21. 2017-08-09 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje... 22. Vadovaudamasis LR CK 3.242 str. LR CPK 493, 496, 508 str., teismas... 23. Pareiškimą tenkinti visiškai.... 24. Atleisti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų administraciją nuo... 25. Skirti D. B., gim. ( - ) ir Ž. B., gim. ( - ), gyvenančius ( - ), L. S., gim.... 26. Nustatyti nepilnamečių L. S. ir D. S. gyvenamąją vietą su globėjais D. B.... 27. Nustatyti, kad L. S. ir D. S. materialiniam išlaikymui priteistos lėšos... 28. 2017-08-09 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...