Byla AS-438-250-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Neringos miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą prašymą atsakovui Neringos miesto savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, A.B., S.V., J.K.R., Š.P., P.A., I.V. dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 107 „Dėl individualių garažų Taikos g. 4a, Nidos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo".

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 21 d. nutartimi administracinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki Konstitucinis Teismas ištirs Klaipėdos apygardos administracinio teismo kreipimąsi dėl ištyrimo, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1269 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 1993 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-119 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skalbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 1 straipsnio 1 daliai (2005 m. liepos 7 d. redakcijos 2 straipsnis), 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas), 8 straipsnio 1 daliai (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 9 straipsnio 1 dalis).

6Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio metu šalių buvo išreikštas prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės ir priims sprendimą administracinėse bylose Nr. I-79-243/2006 bei Nr. I-51-162/2006 pagal Klaipėdos apygardos administracinio teismo išreikštą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1269 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 1993 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-119 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skalbimo ir įsigaliojimo tvarkos 1 straipsnio 1 daliai (2005 m. liepos 7 d. redakcijos 2 straipsnis), 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas), 8 straipsnio 1 daliai (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 9 straipsnio 1 dalis). Teismas nurodė, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 4 punktu, administracinė byla sustabdoma, kai kreipiamasi į Konstitucinį Teismą prašant ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Atsižvelgdamas į tai, teismas proceso šalių prašymą tenkino ir bylos nagrinėjimą sustabdė, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės nurodytas administracines bylas.

7II.

8Atsakovas Neringos miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą dėl šios Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo 2007 m. kovo 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutarties.

10Teismas pažymėjo, kad atsisakytina priimti atsakovo atskirąjį skundą, nes jis paduotas dėl teismo nutarties, kuri yra neskundžiamą ir tai reglamentuota įstatymu. Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. To paties straipsnio 2 dalyje numatytas teismo nutarčių sustabdyti bylą apskundimas, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Ši įstatymo nuostata tiesiogiai neįvardina, kad nutarties sustabdyti bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu apskundimas negalimas tik tuo atveju, kai į Konstitucinį Teismą kreipiamasi toje byloje. Todėl, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, manytina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 2 dalies nuostata taikytina ir nutartims, priimtoms analogiškose bylose, kuriose turi būti taikomos įstatymo nuostatos, dėl kurių kreiptasi į Konstitucinį Teismą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. balandžio 16 d. konsultacija Nr. 02-04-13, Biuletenis Nr. 4, 438 p.).

11III.

12Atskiruoju skundu atsakovas Neringos miesto savivaldybė prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Klaipėdos apygardos administracinis teismas į Konstitucinį Teismą nesikreipė, todėl nebuvo pagrindų taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį.

142. Anot atsakovo, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pažymėjo, kad iš Konstitucijos kylančios bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos negalima interpretuoti ir kaip varžančios žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų procesinį savarankiškumą: nors, kaip minėta, pagal Konstituciją žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, apskritai yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų - precedentų tų kategorijų bylose, aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai (ir tų teismų teisėjai) negali kištis į žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų nagrinėjamas bylas, teikti jiems kokių nors privalomų ar rekomendacinio pobūdžio nurodymų, kaip turi būti sprendžiamos atitinkamos bylos ir pan.; tokie nurodymai (nesvarbu, privalomi ar rekomendacinio pobūdžio) Konstitucijos atžvilgiu būtų vertintini kaip atitinkamų teismų (teisėjų) veikimas ultra vires. Konstitucinis Teismas tai pat nurodė, kad šiame Konstitucinio Teismo nutarime aptarti iš Konstitucijos kylantys bendrosios kompetencijos teismų veiklos bei tos veiklos teisinio reguliavimo imperatyvai yra mutatis mutandis taikytini ir pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigtų specializuotų teismų veiklai bei jos teisiniam reguliavimui. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos apygardos administracinis teismas netinkamai pritaikė Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 2 dalį, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 98 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad teismas sustabdo bylą, kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. Vadovaujantis ABTĮ 98 straipsnio 2 dalimi dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas.

18Taigi ABTĮ 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina bendro pobūdžio taisyklę, jog dėl teismų nutarčių, kuriomis stabdomas bylos nagrinėjimas, gali būti paduodamas atskirasis skundas. Išimtys iš šios imperatyvios taisyklės yra galimos tik konkrečiais, įstatymo numatytais atvejais, vienas iš kurių atitinka situaciją, kai administracinės bylos nagrinėjimas yra sustabdomas pagal ABTĮ 98 straipsnio 2 dalį (bylą nagrinėjančiam teismui kreipusis į Konstitucinį Teismą dėl byloje taikytino teisės akto konstitucingumo).

19Šiuo aspektu pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime išaiškino, kad Konstitucija netoleruoja tokių situacijų, kai kuris nors teismas, turintis nagrinėjamoje byloje taikyti teisės aktą (jo dalį), dėl kurio atitikties aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, į Konstitucinį Teismą jau yra kreipęsis kitas pareiškėjas (pavyzdžiui, kitas teismas), nei (jeigu jis pats abejoja to teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai) sustabdo atitinkamos bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą, kad tos abejonės būtų pašalintos, nei (jeigu jis pats neabejoja to teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai) taiko šį teisės aktą (jo dalį), bet, turėdamas informacijos, kad dėl to teisės akto (jo dalies) atitikties aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, į Konstitucinį Teismą jau yra kreipęsis kitas pareiškėjas (pavyzdžiui, kitas teismas), sustabdo bylos nagrinėjimą ir nesprendžia bylos iš esmės tol, kol Konstitucinis Teismas išnagrinėja atitinkamą konstitucinės justicijos bylą pagal to kito pareiškėjo prašymą. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime taip pat pažymėjo, kad teismai, suabejoję Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleisto arba referendumu priimto teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, ne tik gali, bet ir privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą.

20Taigi, atsižvelgiant į ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkte bei 2 dalyje įtvirtintų teisės normų turinį bei Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime pateikiamus išaiškinimus, darytina išvada, jog atskiruoju skundu negali būti skundžiamos tik tos administracinių teismų nutartys, kuriomis teismas sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą būtent dėl tos priežasties, kad toje konkrečioje byloje buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti taikytinų teisės aktų konstitucingumą. Kitoks nurodytų teisės normų aiškinimas bei interpretavimas, vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimu, galėtų prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat pažeistų ABTĮ 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą proceso šalių teisę paduoti atskiruosius skundus dėl teismo nutarčių, kuriomis stabdomas bylos nagrinėjimas.

21Iš bylos medžiagos matyti, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi atsisakė priimti nagrinėti atsakovo atskirąjį skundą remdamasis ABTĮ 98 straipsnio 2 dalies nuostata, kad atskirieji skundai dėl teismų nutarčių sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą negali būti paduodami. Tačiau Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 21 d. nutartimi, kurios teisėtumą atskiruoju skundu ginčija pareiškėjas, nagrinėjamą administracinę bylą sustabdė ne dėl to, jog toje byloje buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą, bet dėl to, kad į šį teismą buvo kreiptasi kitose administracinėse bylose Nr. I-79-243/2006 bei Nr. I-51-162/2006.

22Kadangi Klaipėdos apygardos administracinis teismo 2007 m. kovo 21 d. nutartis negali būti laikoma teismo nutartimi, kuria administracinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas dėl to, kad šioje byloje buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą, tokia nutartis, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, galėjo būti skundžiama atskiruoju skundu.

23Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi, remdamasis ABTĮ 98 straipsnio 2 dalimi, nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą dėl šio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutarties.

24Atitinkamai atsakovo atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarties yra tenkinamas, perduodant pirmosios instancijos teismui atsakovo atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutarties priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 straipsnio 4 punktas).

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26atsakovo Neringos miesto savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti.

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti atsakovo atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 21 d. nutarties priėmimo klausimą tam pačiam teismui išnagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 21 d. nutartimi... 6. Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio metu šalių buvo išreikštas... 7. II.... 8. Atsakovas Neringos miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą dėl šios... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi... 10. Teismas pažymėjo, kad atsisakytina priimti atsakovo atskirąjį skundą, nes... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu atsakovas Neringos miesto savivaldybė prašo Klaipėdos... 13. 1. Klaipėdos apygardos administracinis teismas į Konstitucinį Teismą... 14. 2. Anot atsakovo, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 98 straipsnio 1... 18. Taigi ABTĮ 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina bendro pobūdžio taisyklę, jog... 19. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.... 20. Taigi, atsižvelgiant į ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkte bei 2 dalyje... 21. Iš bylos medžiagos matyti, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas... 22. Kadangi Klaipėdos apygardos administracinis teismo 2007 m. kovo 21 d. nutartis... 23. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Klaipėdos apygardos... 24. Atitinkamai atsakovo atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 26. atsakovo Neringos miesto savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti.... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 29 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....