Byla Ik-317-402/2012
Dėl sprendimų panaikinimo, neišmokėtos pensijos dalies ir žalos priteisimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Astos Urbonienės ir Gintaro Čekanausko,

2sekretoriaujant Henrikai Žibutytei,

3dalyvaujant atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovei Violetai Šlenfuktienei,

4nedalyvaujant pareiškėjai Z. J. , atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Z. J. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl sprendimų panaikinimo, neišmokėtos pensijos dalies ir žalos priteisimo,

Nustatė

6Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus (toliau - VSDFV Šakių skyrius) 2010-03-18 sprendimą Nr. (6.1)R2-613; 2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) 2010-07-16 sprendimą Nr.(6.5)1-4282 dėl pensijos nepagrįsto ir neteisėto sumažinimo; 3) priteisti iš atsakovo VSDFV Šakių skyriaus nuo 2010-01-01 neišmokėtą senatvės pensijos dalį iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos kas mėnesį 66,30 Lt; 4) priteisti iš VSDFV neturtinę žalą 1000 Lt.

7Pareiškėja Z. J. skunde (b. l. 4-5) nurodė, kad nuo 2010-01-01 gauna sumažintą pensiją. Dėl pensijos sumažinimo kreipėsi į VSDFV Šakių skyrių. 2010-03-18 sprendimu Nr. (6.1)R2-613 VSDFV Šakių skyrius nurodė, kad nuo 2010-01-01 įsigaliojo LR socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, todėl pareiškėjos pensija buvo perskaičiuota ir sumažėjo nuo 1131,37 Lt iki 1065,07 Lt. Pareiškėja VSDFV Šakių skyriaus 2010-03-18 sprendimą Nr. (6.1)R2-613 apskundė VSDFV. VSDFV 2010-07-16 sprendimu Nr. (6.5)1-4282 pareiškėjos skundo nepatenkino. Z. J. mano, kad pensijos sumažinimas yra teisiškai nepagrįstas, pažeisti LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie šio įstatymo nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-14 nutarimu Nr.1295 „Dėl ekonominio sunkmečio“ nebuvo nutarta mažinti pensijas. Neteisėtai sumažinus pensiją, nenustatytas jos grąžinimo mechanizmas. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimą negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį pensija būtų sumažinta iki tokio dydžio, kad nebebūtų užtikrinti minimalūs pensiją gaunančio asmens socialiai priimtini poreikiai, žmogaus orumą atitinkančios gyvenimo sąlygos į pensiją, kuri užtikrina tik minimalius pensiją gaunančio asmens socialiai priimtinus poreikius, minimalias, žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, apskritai negali būti mažinama. Nurodė, jog atsakovas žinodamas, kad jo sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai neturėjo jų taikyti. Netinkamai taikant įstatymus pareiškėjai padaryta neturtinė žala 1000 Lt, kuri pasireiškė pareiškėjos garbės ir orumo žeminimu, pareiškėjos kaip senyvo amžiaus žmogaus gyvenimo gniuždymu.

8Atsakovai atsiliepimuose (b. l. 12-14; 16-19) prašė pareiškėjos skundo netenkinti ir panašiai atsiliepimuose nurodė, bei atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus ir VSDFV Marijampolės skyriaus atstovė teismo posėdyje panašiai paaiškino, kad pareiškėjai valstybinė socialinio draudimo, našlių pensija ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija buvo skiriama ir mokama vadovaujantis LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, valstybinių pensijų įstatymu bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 šių pensijų mokėjimą reglamentavo LR Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (toliau – Laikinasis įstatymas), nustatęs socialinių išmokų, tame tarpe ir pensijų (senatvės, našlių ir valstybinės nukentėjusiųjų asmenų), perskaičiavimą. Senatvės pensija pareiškėjai paskirta turint būtinąjį valstybinio socialinio draudimo stažą senatvės pensijai. Pareiškėjai mokamos pensijos dydis 2009 m. gruodžio mėnesį buvo 825,24 Lt. Nuo 2010-01-0l pareiškėjai paskirtos ir mokamos pensijos dydis buvo perskaičiuotas vadovaujantis Laikinuoju įstatymu, kuris įpareigojo perskaičiuoti (laikinai sumažinti) pensijas, viršijančias šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį (650 Lt). Pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį senatvės pensija, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo, perskaičiuojama, padidinant pagrindinę pensijos dalį iki 120 procentų bazinės pensijos (bazinė pensija - 360 Lt), ir perskaičiuojant papildomą pensijos dalį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarime Nr. 1771 patvirtintą Laikinojo įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį - 1170 Lt. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis 2009 m. gruodį buvo 825,24 Lt, taigi viršijo 650 Lt. Senatvės pensija pareiškėjai nuo 2010-01-01 sumažėjo nuo 825,24 Lt iki 787,97 Lt, t. y. 37,27 Lt. Kartu su senatvės pensija pareiškėjai mokama nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija ir socialinio draudimo našlių pensija. Iki 2010-01-01 pareiškėjai buvo mokama 200 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija ir 73,63 Lt socialinio draudimo našlių pensija. Remiantis Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, paskirtos valstybinės pensijos bei socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę apskaičiuotas koeficientas yra 0,8939. Taikant šį koeficientą, pareiškėjos perskaičiuotos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dydis yra 178,78 Lt, o socialinio draudimo našlių pensijos dydis -65,82 Lt. Pareiškėjos pensijos perskaičiuotos teisėtai, vadovaujantis Laikinuoju įstatymu, jų dydis nustatytas teisingai. Konstitucinis Teismas 2010-04-20 sprendime išaiškino tam tikras savo ankstesnių nutarimų nuostatas, o Laikinojo įstatymo ar jo dalies atitikties Konstitucijai nenagrinėjo, todėl šis įstatymas yra galiojantis ir privalomas vykdyti. Civilinio kodekso (toliau - CK 6.271) straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Civilinė atsakomybė, kaip ir bet kuri teisinė atsakomybė, atsiranda tik esant neteisėtais veiksmais padarytai žalai. Pareiškėjai pensijos pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotos teisėtai ir pagrįstai, todėl VSDF valdybos Šakių skyriaus darbuotojų veiksmai bei skundžiami sprendimai laikytini teisėtais, taigi nėra būtinos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos - neteisėtumo. Todėl pareiškėjos reikalavimai dėl skundžiamų sprendimų panaikinimo, dėl neišmokėtos pensijos priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo turi būti atmesti kaip nepagrįsti.

9Pareiškėja ir atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (ABTĮ 78 str.).

10Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos, našlių pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (toliau – pensija) sumažinimo teisėtumo. Pareiškėjai Z. J. pensija buvo sumažinta nuo 2010-01-01 pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 6 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį bei 2009-12-23 Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus. Pareiškėja mano, kad paskirtos pensijos sumažinimas teisiškai nepagrįstas, nenustatytas pensijos grąžinimo mechanizmas.

12Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjai Z. J. iki 2010-01-01 mokėta 825,24 Lt dydžio senatvės pensija, nuo 2010-01-01 buvo sumažinta iki 787,97 Lt (2012-11-29 VSDFV Marijampolės skyriaus pažyma Nr. (10.44) S-16171). Taip pat pareiškėjai kartu su senatvės pensija iki 2010-01-01 buvo mokama 73,63 Lt dydžio našlių pensija ir 200 Lt valstybinė nukentėjusiųjų asmenų pensija (2012-11-29 VSDFV Marijampolės skyriaus pažyma Nr. (10.44) S-16171). Pareiškėjai mokamos našlių pensijos dydis ir valstybinės nukentėjusiųjų asmenų pensijos dydis nuo 2010-01-01 buvo perskaičiuotas (sumažintas) ir nuo 2010-01-01 pareiškėjai buvo mokama 178,78 Lt dydžio valstybinė nukentėjusiųjų asmenų pensija ir 65,82 Lt našlių pensija (2012-11-29 VSDFV Marijampolės skyriaus pažyma Nr. (10.44) S-16171). VSDFV Šakių skyrius 2010-03-18 sprendime Nr.(6.1)R2-613 nurodė pensijos sumažinimo teisinius pagrindus ir apskaičiavimo būdą (b .l. 7). Pareiškėja, nesutikdama su VSDFV Šakių skyriaus 2010-03-18 sprendimu Nr.(6.1)R2-613, 2010-06-28 kreipėsi į VSDFV (b. l. 20-21). VSDFV 2010-07-16 priėmė sprendimą Nr.(6.5)1-4282, kuriame konstatavo, jog VSDFV Šakių skyrius pensiją perskaičiavo (sumažino) teisėtai (b. l. 22).

13Pareiškėjos Z. J. pensija buvo perskaičiuota pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį bei 2009-12-23 Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus. Laikinojo įstatymo preambulėje Lietuvos Respublikos Seimas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų prognozės rodo nuolat didėjantį deficitą, nulemtą Lietuvos ūkį apėmusios ekonomikos krizės; pabrėždamas būtinybę stabilizuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą ir subalansuoti pinigų srautus; siekdamas kiek įmanoma apsaugoti socialiai jautrių asmenų grupes ir ekonomikos krizės laikotarpiu užtikrinti išmokų mokėjimą laiku; įvertindamas, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą konstatavo, jog išimtiniais atvejais, kai valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis (ekonomikos krizė, gaivalinė nelaimė ir pan.), kai neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina išmokoms mokėti, išmokų santykių teisinis reguliavimas gali būti koreguojamas ir laikinai, kol valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis, išmokos mažinamos tokiu mastu, kokiu būtina gyvybiškai svarbiems visuomenės interesams užtikrinti ir kitoms konstitucinėms vertybėms apsaugoti, priima šį laikinąjį įstatymą.

14Laikinasis įstatymas numatė būtinybę perskaičiuoti ir laikinai sumažinti valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, viršijančias šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį. Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte buvo numatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį, našlių pensijas ir nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis buvo nustatytas 650 litų. Laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose buvo numatyta ribinį pensijos dydį viršijančių senatvės pensijų perskaičiavimo tvarka. Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, paskirta iki įstatymo įsigaliojimo perskaičiuojama padidinant pagrindinę senatvės pensijos dalį iki 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, kai asmuo turi pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą paskirtai pensijai ir taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1771 buvo patvirtintas naujas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis - 1170 Lt. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis iki 2010-01-01 buvo 825,24 Lt (396 Lt - pagrindinė pensijos dalis, 342,84 Lt - papildoma pensijos dalis ir 86,40 Lt - priedas už stažo metus, viršijančių 30 metų stažą), todėl viršijo 650 Lt. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis buvo perskaičiuotas pirmiau nurodyta tvarka ir perskaičiuotos senatvės pensijos dydis yra 787,97 Lt. Pareiškėjos senatvės pensija nuo 2010-01-01 buvo perskaičiuota ir sumažėjo nuo 825,24 Lt iki 787,97 Lt, t.y. sumažėjo 37,27 Lt suma. Pareiškėjai kartu su senatvės pensija mokamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos ir valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos dydis buvo perskaičiuotas ir sumažėjo pagal Laikinojo statymo 4 straipsnio 1 dalį. Pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, paskirtos valstybinės pensijos viršijančios šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį (650 Lt) buvo perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Kadangi pareiškėja kartu su nukentėjusiųjų asmenų valstybine pensija, valstybine socialinio draudimo našlių pensija gavo ir valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, pareiškėjos atžvilgiu Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatytas ribinis valstybinės pensijos dydis nebuvo taikomas. Pareiškėjos atžvilgiu perskaičiuojant nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją ir valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją buvo taikomas 0,8939 koeficientas. Koeficientas apskaičiuotas pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę, susumavus nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją ir valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją. Perskaičiuotos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dydis ir valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos dydis buvo sumažintas ir pareiškėjai mokama 178,78 Lt dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija, ir 65,82 Lt valstybinė socialinio draudimo našlių pensija.

15Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, sumažinti paskirtas pensijas, buvo nustatytas laikinai. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo numatyta, kad tame tarpe ir šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta senatvės pensijos perskaičiavimo (sumažinimo) tvarka, taikytina laikinai, t.y. iki 2011-12-31. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte buvo numatyta, jog tame tarpe nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos ir valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos mažinamos iki 2012-12-31. Be to, pagal Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta parengti ir patvirtinti iki 2010-07-01 sumažintos senatvės pensijos kompensavimo tvarką.

16Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis, pagal kurių nuostatas pareiškėjai buvo perskaičiuotos senatvės, nukentėjusiųjų asmenų ir našlių pensijos, tiek, kiek sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas senatvės ir valstybines pensijas, tame tarpe nukentėjusiųjų asmenų ir našlių pensijas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog laikinas pensijų sumažinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja, kai valstybėje susidaro ypatinga situacija, kai dėl itin sunkios ekonominės, finansinės padėties neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina pensijoms mokėti, paskirtos ir mokamos pensijos gali būti mažinamos, tačiau tai darant privalu paisyti konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų, nustatyti tolygų, nediskriminacinį pensijų mažinimo mastą. Įstatymų leidėjas, laikinajame įstatyme nustatęs tam tikrą išimtį, dėl kurios negalėjo būti perskaičiuojamos (mažinamos) tos senatvės pensijos, kurios neviršijo įstatyme nustatyto ribinio senatvės pensijos dydžio – 650 Lt, o viršijusios pensijos perskaičiuojant negalėjo būti sumažinamos daugiau nei iki šio dydžio, nepažeidė iš konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų kylančių reikalavimų. Lietuvos Respublikos Seimas, pensijų mažinimo įstatyme aiškiai nenustatęs sumažintų pensijų kompensavimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos nepažeidė.

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-14 nutarimo Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" 1. ir 2.1. - 2.2. punktuose buvo numatyta, kad tol, kol baigsis ekonomikos sunkmetis, reikalingos skubios priemonės valstybės viešiesiems finansams konsoliduoti, valstybės skolai ir deficitui valdyti, finansų stabilumui užtikrinti ir ekonomikai skatinti, nurodytų išlaidų mažinimas yra laikinas ir vykdomas vadovaujantis konstituciniais teisėtų lūkesčių ir proporcingumo principais, užtikrinant, kad: socialinės išmokos ir atlyginimai viešajame sektoriuje bus išmokėti laiku; socialinių išmokų mažinimas – solidarus, mažinamos visų rūšių išmokos; socialinių išmokų mažinimas yra teisingas ir proporcingas, didesnės išmokos mažinamos proporcingai didesniu koeficientu. Atsigavus Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei konstatavus ekonominio sunkmečio pabaigą, krizės laikotarpiu sumažintos valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijos bus kompensuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, kuri būtų pradėta taikyti tik pasibaigus ekonominei krizei ir numatytų spartesnį (palyginti su kitomis biudžeto išlaidomis) minėtų valstybinio socialinio draudimo pensijų augimą, tačiau šis augimas neturėtų didinti valdžios sektoriaus skolos ir fiskalinio deficito. Nurodytos nuostatos reiškia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009-10-14 nutarime Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" numatė prielaidas laikinai mažinti socialines išmokas tame tarpe valstybinio socialinio draudimo senatvės, nukentėjusiųjų asmenų ir našlių valstybines pensijas.

18Pareiškėjai paskirta ir mokama iki 2010-01-01 senatvės pensija viršijo Laikinajame įstatyme nustatytą ribinį dydį, todėl teisėtai ir pagrįstai perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį. Taip pat pagrįstai ir teisėtai, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, buvo sumažintas pareiškėjai mokamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos ir socialinio draudimo našlių pensijos dydis. Todėl pareiškėjos argumentai, jog senatvės pensija jai buvo neteisėtai sumažinta ir nenustatytas jos grąžinimo mechanizmas yra nepagrįsti. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad valstybinių, našlių ir senatvės pensijų perskaičiavimas (mažinimas) pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies nuostatas buvo nulemtas ekonominės krizės, todėl paskirtų pensijų perskaičiavimo tvarka, nulėmusi laikiną pensijų sumažinimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštaravo.

19Atsakovų skundžiami sprendimai priimti nepažeidžiant minėtų teisės aktų reikalavimų, priimti teisėtai ir pagrįstai, todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti skundžiamus sprendimus, bei priteisti iš atsakovo neišmokėtą pensijos dalį.

20Pareiškėja taip pat prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus, 1000 Lt neturtinę žalą.

21Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnyje apibrėžta, jog valstybės pareiga atlyginti žalą atsiranda tik tuo atveju, jei jos institucijų pareigūnai veikė neteisėtai ir tuo buvo padaryta žala. Ginčo atveju nėra jokių pagrįstų duomenų teigti, kad atsakovai ar jų pareigūnai veikė neteisėtai. Nenustačius VSDFV ir VSDFV Šakių skyriaus pareigūnų neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo priteisti pareiškėjai neturtinę žalą.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjos Z. J. skundą atmesti, kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Henrikai Žibutytei,... 3. dalyvaujant atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinio socialinio... 4. nedalyvaujant pareiškėjai Z. J. , atsakovo Valstybinio socialinio draudimo... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti... 7. Pareiškėja Z. J. skunde (b. l. 4-5) nurodė, kad nuo 2010-01-01 gauna... 8. Atsakovai atsiliepimuose (b. l. 12-14; 16-19) prašė pareiškėjos skundo... 9. Pareiškėja ir atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie... 10. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 11. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinio socialinio... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjai Z. J. iki 2010-01-01 mokėta... 13. Pareiškėjos Z. J. pensija buvo perskaičiuota pagal Socialinių išmokų... 14. Laikinasis įstatymas numatė būtinybę perskaičiuoti ir laikinai sumažinti... 15. Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-14 nutarimo Nr. 1295 „Dėl... 18. Pareiškėjai paskirta ir mokama iki 2010-01-01 senatvės pensija viršijo... 19. Atsakovų skundžiami sprendimai priimti nepažeidžiant minėtų teisės aktų... 20. Pareiškėja taip pat prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 21. Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnyje apibrėžta, jog valstybės... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 23. Pareiškėjos Z. J. skundą atmesti, kaip nepagrįstą.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...