Byla I-486-739/2012
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Pranckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui E. D. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo ir

Nustatė

2pareiškėjo atstovas ir atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, laiką šalims pranešta įstatymo nustatyta tvarka – teismo šaukimais (14, 15 b. l.). Pareiškėjas prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, atsakovas prašymo dėl bylos nagrinėjimo nepateikė.

3Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 300,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. Nurodė, kad pareiškėjas yra viešojo administravimo subjektas, kuriam pavestas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Radviliškio rajono savivaldybės taryba įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau – Nuostatai). Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (toliau – Rinkliavų įstatymas), vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, ir kurios mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Be to, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimas yra atsakovo prievolė, kuri turi būti vykdoma tinkamai ir kurią vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.1, 6.38 ir 6.59 straipsniai). Tačiau atsakovas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. nėra sumokėjęs pareiškėjui 300,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri jam buvo apskaičiuota, remiantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimo Nr. T-733 2.1. punktu bei 2008-06-26 sprendimu Nr. T-451 ir Nuostatų 7, 13, 27 punktuose nustatyta tvarka, pagal atsakovo turimo būsto gyventojų skaičių (2-4 b. l.).

4Atsakovas atsiliepimo į pareiškėjo prašymą iki teismo posėdžio nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Byloje esantys duomenys patvirtina, kad E. D. gyvenamosios vietos adresas yra (duomenys neskelbtini) (7 b. l.). Pareiškėjo pateiktais duomenimis, atsakovas gera valia per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. nėra sumokėjęs 300,00 Lt privalomos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (5 b. l.).

7Nustatyta, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2007-08-30 sprendimu T-160 nuo 2007-10-01 Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje įvedė vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nurodyta vietos savivaldos institucija 2006 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-885 patvirtino Nuostatus, kuriuos keitė ir papildė Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2007-11-29 Nr. T-236; 2008-05-15 Nr. 401; 2008-06-26 Nr. 450 bei Nr. 451; 2009-12-17 Nr. T-868. Išvardinti savivaldybės tarybos sprendimai yra viešai paskelbti tinklapyje „www.radviliskis.lt“, todėl yra galiojantys ir privalomi visiems Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams bei savivaldybės teritorijoje įsikūrusioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.

8Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį, savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Remiantis nurodytomis teisės normų nuostatomis, daroma išvada, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 12 straipsnio 1-2 punktai, 16 straipsnio 2 dalis). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šios rinkliavos sąvoką, yra nurodęs, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442–2210/2011).

9Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administruoja pareiškėjas, kuris kuria ir tvarko vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, apskaičiuoja vietinę rinkliavą, kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdo vietinės rinkliavos apskaitą, išieškojimą, bei kitas procedūras reikalingas vietinei rinkliavai administruoti (Nuostatų 11-13, 31, 32, 44 punktai). Pagal Nuostatų 7 punktą atsakovas gyvenantis Radviliškio rajono savivaldybės aptarnaujamoje teritorijoje, yra vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojas.

10Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad atsakovas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dėl šios priežasties pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovo per nurodytą laikotarpį susidariusį 300,00 Lt įsiskolinimą yra pagrįstas ir teisėtas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

12Prašymą patenkinti.

13Priteisti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, į. k. 145787276, iš E. D., g. (duomenys neskelbtini), 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2010 m. sausio 1 d. - 2012 m. birželio 30 d. laikotarpį.

14Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai