Byla A-248-660-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, dalyvaujant pareiškėjai M. M. - K., atsakovo atstovui Lionelai Gelmanienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos M. M. – K. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007m. vasario 28 d. įsakymu Nr.A-733 pareiškėjai atkūrė nuosavybės teises į dalį Parodos g.18, Kaune esančio gyvenamojo namo, nuspręsdamas ją išpirkti ir išmokėti kompensaciją pinigais. Šio įsakymo 3 punktu Kauno miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius buvo įpareigotas pareiškėjai išmokėti 72000 Lt kompensaciją už natūrą negrąžinamą gyvenamojo namo dalį.

5Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr.A-733 3 punktą.

6Pareiškėja nurodė, kad realiai iš jos išpirktas nekilnojamasis turtas buvo apžiūrėtas 2000 m. vasario 17 d., turto vertinimo ataskaita buvo patvirtinta 2003 m. gruodžio 5 d., o sprendimas dėl kompensacijos išmokėjimo buvo priimtas tik 2007 m. vasario 28 d.. Nuo turto įvertinimo iki sprendimo išmokėti kompensaciją priėmimo momento reali turto vertė pasikeitė. Tuo tarpu, pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 10 dalį, už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus valstybė piliečiams turi atlyginti, teisingai kompensuodama pagal turto rinkos vertę.

7Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad, pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 straipsnio 1 ir 3 dalis, turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią, kai ji atitinka šio įstatymo

923 straipsnyje nurodytus reikalavimus, ir ji laikoma teisinga, kol nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialo turto įvertinimo ataskaita nenuginčyta ir yra galiojanti, todėl pareiškėjos skundas yra nepagrįstas.

10II.

11Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 26 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino ir panaikino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr.A-733 3 punktą.

12Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta nuostata, kad už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus valstybė atlygina piliečiams, teisingai kompensuodama pagal rinkos vertę bei remdamasi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Nagrinėjamu atveju turto vertinimo ataskaita iš esmės neprieštarauja norminių aktų reikalavimams, tačiau, laiko prasme, turto vertinimas buvo atliktas daug anksčiau negu realiai buvo pradėta vykdyti restitucija. Šiuo atveju buvo pažeistas konstitucinis teisingo atlyginimo principas, nes turtas buvo apžiūrėtas ir įvertintas prieš septynerius metus, o ataskaita patvirtinta prieš ketverius metus. Teismas nurodė, kad nekilnojamojo turto, į kurį savininkams atkuriamos nuosavybės teisės, tačiau kuris negrąžinamas natūra ir už kurį valstybė jiems kompensuoja pinigais, vertinimo periodiškumo teisės aktai tiesiogiai nereglamentuoja. Įstatymų leidėjas panašioje teisinėje situacijoje, siekdamas užtikrinti nuomininkų ir savininkų interesų pusiausvyrą bei įgyvendindamas teisingo atlyginimo principą, nustatė turto įvertinimo, kurio pagrindu paskaičiuojamas valstybės garantijos dydis, terminą. Savininkams grąžintinuose gyvenamuosiuose namuose gyvenantiems nuomininkams valstybės garantijos dydis paskaičiuojamas ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki garantinio dokumento išdavimo dienos (Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnis, Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimas Nr.793). Remiantis protingumo ir teisėtų lūkesčių principais, nagrinėjamu atveju pareiškėjai turto rinkos įvertinimas turėjo būti atliktas tais pačiais terminais. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju išperkamo turto įvertinimas turi būti atliktas iš naujo ir iš naujo turi būti nustatytas kompensacijos dydis.

13III.

14Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundą atmesti.

15Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai plečiamai aiškino teisės normas. Teismo nurodytos teisės normos yra taikomos, siekiant užtikrinti, kad valstybės garantijos vykdymo metu nuomininkai galėtų įsigyti naujas patalpas pagal tuo metu esamą rinkos vertę. Tuo tarpu už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus valstybė piliečiams atlygina, laikydamasi Atlyginimo pinigais piliečiams už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus tvarkos, patvirtintos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21d. nutarimu Nr.1456, nuostatų. Nei šis, nei kitas teisės aktas nereglamentuoja nekilnojamojo turto, į kurį savininkams atkuriamos nuosavybės teisės, tačiau kuris negrąžinamas natūra ir už kurį savininkams kompensuojama pinigais, vertinimo periodiškumo. Atsakovas taip pat nurodo, kad įrodymų apie kainų pokyčius rinkoje, kurie patvirtintų, kad ginčo turto vertinimo ataskaitoje nurodyta turto vertė ir jos pagrindu paskaičiuota kompensacija yra neteisingos, pareiškėja nepateikė. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik prielaidomis.

16Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apelianto atstovė prašė apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytų argumentų pagrindu, pareiškėja prašė apeliacinį skundą atmesti, sutiko su teismo sprendime išdėstytais argumentais.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis nustato, kad už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus piliečiams valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį. 16 straipsnio 2 dalis nustato, kad tais atvejais, kai valstybė atlygina piliečiams už nekilnojamąjį turtą, kuris pagal šį įstatymą negrąžinamas natūra, laikomasi negrąžinamo turto ir vietoj jo perduodamo kito turto, kuriuo atlyginama už valstybės išperkamą turtą, lygiavertiškumo principo. To paties straipsnio 10 dalis nustato būdus, kuriais gali būti atlyginama už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus (pareiškėjos pasirinktą būdą- atlyginimą pinigais numato šios dalies 7 punktas) ir nurodo, kad piliečiams, kurių gyvenamieji namai išperkami, nepriklausomai nuo atlyginimo būdo turi būti kompensuojama teisingai, pagal rinkos vertę remiantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Teisingo atlyginimo už nekilnojamąjį turtą, kurio negalima grąžinti natūra, principas kaip esminė valstybės nuostata nurodytas ir šio įstatymo preambulėje. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 2 straipsnyje taip pat įtvirtintas negrąžinamo turto ir vietoj jo perduodamo kito turto, kuriuo atlyginama už valstybės išperkamą turtą, lygiavertiškumo principas.

21Būtinumas teisingai kompensuoti už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą ne kartą pažymėtas ir Konstitucinio Teismo nutarimuose (1994 m. gegužės 27 d., 1998 m. birželio 18 d., 2001 m. balandžio 2 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d., 2007 m. liepos 5 d. ir kt.).

22Teisingas atlyginimas už išperkamą nekilnojamąjį turtą visų pirma reiškia atlyginimą, atitinkantį realią turto, kuris negrąžinamas, vertę. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 5 straipsnis nustato, kad atlyginant už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus mokamų pinigų suma apskaičiuojama pagal išperkamo turto rinkos vertę, nustatytą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Pareiškėjai grąžintino turto (gyvenamojo namo) vertė nustatyta laikantis šių įstatyminių reikalavimų, ir turto vertinimo ataskaitai, kuria rėmėsi atsakovas, taikytina Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostata, kad ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, tačiau kaip ir pažymėjo pirmosios instancijos teismas, turto vertė nėra nekintanti. Vertinimo metu nustatoma, kokia vertė buvo tam tikru metu, o praėjus kuriam nors laiko tarpui, ji gali pasikeisti didėjimo ar mažėjimo linkme. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje laikotarpis tarp gyvenamojo namo vertės nustatymo ir sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo yra toks ilgas (namas apžiūrėtas 2000 m. vasario 17 d., ataskaita patvirtinta 2003 m. gruodžio 5 d., nuosavybės teisės atkurtos 2007 m. vasario 28 d.), kad, atsižvelgiant į gyvenamųjų patalpų rinkos kainų kitimo tendencijas, nustatytosios vertės atitikimas dabartinei rinkos vertei mažai tikėtinas. Atlyginant už natūra negrąžinamą turtą ne pagal rinkos kainą pažeidžiamas teisingo atlyginimo už negrąžinamą turtą principas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjos skundą.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

24apeliacinį skundą atmesti.

25Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007m. vasario 28 d.... 5. Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 6. Pareiškėja nurodė, kad realiai iš jos išpirktas nekilnojamasis turtas buvo... 7. Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad, pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24... 9. 23 straipsnyje nurodytus reikalavimus, ir ji laikoma teisinga, kol nenuginčyta... 10. II.... 11. Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 26 d. sprendimu... 12. Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio... 15. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai plečiamai... 16. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apelianto atstovė prašė... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 21. Būtinumas teisingai kompensuoti už valstybės išperkamą nekilnojamąjį... 22. Teisingas atlyginimas už išperkamą nekilnojamąjį turtą visų pirma... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 24. apeliacinį skundą atmesti.... 25. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimą... 26. Nutartis neskundžiama....