Byla 2-210-297/2012
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo priėmimo klausimą

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus ieškinio atsakovei M. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei M. K. dėl be pagrindo įgyto turto - 34541,15 Lt grąžinimo. Nurodo, kad atsakovė yra Rusijos pilietė ir jos gyvenamoji vieta yra Rusijos Federacijoje, tačiau atsakovė Lietuvos Respublikoje turi butą, esantį ( - ), todėl ieškovas reiškia ieškinį atsakovei, neturinčiai Lietuvos Respublikoje gyvenamosios vietos, pagal jos turto buvimo vietą (CPK 30 str. 2 d.).

3Ieškinį atsisakytina priimti, nes jis neteismingas Lietuvos Respublikos teismui.

4Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Teisė kreiptis į teismą, kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, gali būti įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų. Šios teisės realizavimo tvarką numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat tarptautinės sutartys. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Civilinio proceso normos įpareigoja teismą, kuriame pareiškiamas ieškinys, kiekvienu atveju ex officio (savo iniciatyva) patikrinti, ar byla teisminga šiam teismui.

5Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius ieškinį dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo reiškia Rusijos Federacijos pilietei M. K., taigi, ginčo santykis pripažįstamas turinčiu tarptautinį (užsienio) elementą. Bylose, kuriose yra tarptautinis (užsienio) elementas, teismui pirmiausia tenka spręsti, ar byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams (CPK 782 str.), t. y. reikia nustatyti, koks teisės aktas (Lietuvos vidaus teisė, tarptautinė dvišalė sutartis, tarptautinė daugiašalė sutartis, Europos sąjungos teisės aktai) reglamentuoja nagrinėjamos bylos teismingumo klausimą. Pažymėtina, kad kai yra galiojanti Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, kurioje yra išspręsti teismingumo klausimai, turi būti taikomos tarptautinės sutarties nuostatos, o ne teismingumo taisyklės, nustatytos Lietuvos vidaus teisėje, ir tik nesant tarptautinės sutarties arba jeigu ji nenumato teismingumo taisyklių, bylos teismingumas nustatomas pagal bendras teismingumo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2000-12-21 nutarimo Nr. 28 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas“ 13 p., 19 p., CPK 1 str. 3 d., 780 str.). Nagrinėjamu atveju, kai ieškinys pareikštas atsakovei, kuri yra Rusijos Federacijos pilietė, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos 1992-07-21 sudaryta sutartimi ,,Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose” (toliau-Sutartis). Šios Sutarties 21 str. 1 d., reglamentuojančioje teismų kompetenciją, įtvirtinta bendroji norma, numatanti, kad kiekvienos Susitariančiosios Šalies teismai kompetentingi nagrinėti civilines ir šeimos bylas, jeigu atsakovas turi jos teritorijoje gyvenamąją vietą ir jei ši Sutartis nenumato kitaip. Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius iš atsakovės M. K. prašo priteisti be teisinio pagrindo įgytus pinigus-34541,15 Lt. Piniginių reikalavimų teismingumo klausimų Sutarties nuostatos specialiai nereglamentuoja, todėl šiuo atveju taikytina bendroji teritorinio teismingumo taisyklė, įtvirtinta Sutarties 21 str. 1 d., pagal kurią ieškinys turi būti pareiškiamas pagal atsakovės gyvenamąją vietą. Iš ieškovo pateikto ieškinio bei jo priedų matyti, kad atsakovės gyvenamoji vieta yra Rusijos Federacijoje, todėl pripažintina, kad ieškovas ieškinį padavė pažeisdamas Sutartyje nustatytas teismingumo taisykles, tuo pagrindu ieškinį atsisakytina priimti, nurodant ieškovui, kad jis ieškinį atsakovei M. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo turi teisę pareikšti atitinkamam Rusijos Federacijos teismui (CPK 137 str. 2 d. 2 p., Tarptautinės sutarties 21 str. 1 d.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., 3 d., 290 str., 291 str., Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos 1992-07-21 sutarties ,,Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose” 21 str. 1 d.

Nutarė

7atsisakyti priimti ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus ieškinį atsakovei M. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.

8Išaiškinti ieškovui, kad jis su ieškiniu dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo turi teisę kreiptis į Rusijos Federacijos teismą.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai