Byla AS-146-424-10
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos I. K. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2010 m. gegužės 12 d. buvo gautas I. K. skundas, kuriame prašoma panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 68-73.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą, konstatavęs, kad jis paduotas praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti. Teismas iš pareiškėjos skunde nurodytu aplinkybių nustatė, kad skundžiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010-03-29 sprendimas Nr. 68-73 pareiškėjos atstovui advokatui Mindaugui Paukštei įteiktas 2010-04-02. Laikė, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 66 str. 4 d. vieno mėnesio skundo padavimo teismui termino pabaigos diena yra 2010-05-03. Nustatė, kad pareiškėja teisminės gynybos kreipėsi (išsiuntė skundą) 2010-05-06, t.y. praleidusi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą terminą. Teismas vertino, kad esant duomenims apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010-03-29 sprendimo Nr. 68-73 faktinio įteikimo datą, skundo padavimo termino pradžią laikyti pasibaigus Mokesčių administravimo įstatymo 164 str. 3 d. numatytam penkių darbo dienų terminui nuo registruoto laiško perdavimo paštui, nėra pagrindo. Pažymėjo, kad atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą pareiškėja neprašo, priežasčių, kurios sudarė objektyvias kliūtis laiku pasinaudoti teise į teisminę gynybą, nepaaiškina.

7III.

8Pareiškėja per savo atstovą advokatą Mindaugą Paukštę pateikė atskirąjį skundą (b. l. 11) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nesirėmė Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią skundžiamo sprendimo įteikimo pareiškėjui data laikoma 5 darbo diena po korespondencijos paštui perdavimo dienos. Nagrinėjamu atveju penkta diena nuo kurios skaičiuojamas terminas apskundimui yra 2010 m. balandžio 7 d., todėl skundas teismui buvo pateiktas nepraleidus vieno mėnesio skundo padavimo termino. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

12ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

13Akcentuotina, kad prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ABTĮ numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti nurodytų termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis bei termino atnaujinimo klausimą.

14Nagrinėjamu atveju pareiškėja kelia ginčą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 68-73.

15Šiuo atveju skundas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 68-73 paduotinas tiesiogiai atitinkamam apygardos administraciniam teismui per ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą. Tai iš esmės nurodyta ir šiame mokesčių administratoriaus sprendime (b. l. 4).

16Pareiškėja remiasi Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalimi ir teigia, kad skundžiamo sprendimo pareiškėjai įteikimo diena turėtų būti laikoma ne faktinė skundo įteikimo diena, o penkta diena po korespondencijos perdavimo paštui dienos.

17Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnis reglamentuoja dokumentų įteikimą mokesčių mokėtojui. Šio straipsnio 3 dalis nustato, jog registruotu laišku dokumentai siunčiami pagal mokesčių mokėtojo registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą arba mokesčių mokėtojo nurodytą adresą korespondencijai gauti ir jog tais atvejais, kai minėtų duomenų mokesčių administratorius neturi, dokumentai siunčiami pagal atitinkamame registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą (juridiniams asmenimis – pagal juridinių asmenų registre nurodytą adresą, fiziniams asmenims – gyventojų registre nurodytą adresą), o dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos.

18Byloje nustatyta, kad skundžiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 68-73 pareiškėjos atstovui advokatui Mindaugui Paukštei įteiktas 2010 m. balandžio 2 d., todėl laikytina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią dieną laikė termino skundui paduoti eigos pradžia. Įvertinus skirtingas Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalies nuostatas, teisėjų kolegija vertina, kad tokiu būdu buvo galimai apsunkinta pareiškėjos teisė kreiptis į teismą įstatymo numatytais terminais, tačiau pažymi, kad nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo būtent nuo 2010 m. balandžio 7 d., o ne nuo faktinės skundžiamo sprendimo gavimo dienos, kaip nurodo pati pareiškėja, pradėti skaičiuoti terminą skundui paduoti. Pareiškėjos nurodomų aplinkybių pagrindu galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl jau minėtų aplinkybių pripažinimo objektyviomis termino skundui teismui paduoti praleidimo priežastimis (ABTĮ 34 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėja nepateikė prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo teismui terminą, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti termino atnaujinimo klausimo ir, nustatęs, kad praleistas skundo padavimo terminas ir neprašoma jo atnaujinti, pagrįstai atsisakė priimti skundą. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Iš pareiškėjos prašymo (b. l. 13) reikalavimų (išspręsti bylą iš esmės ir atnaujinti terminą skundui paduoti) matyti, kad pareiškėja yra linkusi siekti praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas atnaujinti skundo padavimo terminą nebuvo pateiktas kartu su skundu pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija negali pasisakyti ar juo labiau tenkinti šio naujai keliamo reikalavimo. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismo nutartis nėra kliūtis pakartotinai pateikti pirmosios instancijos teismui skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, jame nurodant ir pagrindžiant termino skundui paduoti praleidimo priežastis bei pateikiant skundo praleidimo priežastis pagrindžiančius įrodymus, tačiau ši aplinkybė nėra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, nes iš esmės ji yra pagrįsta ir teisėta.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20pareiškėjos I. K. atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai