Byla 1-83-298/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Jankauskienei, dalyvaujant prokurorei V. Bracevičienei, gynėjai adv. V. Gortovanovai, nukentėjusiajai G. Č., vertėjai G. Tijūnėlienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje: P. K. (P. K.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), 2010 02 22 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 145 str. 1 d., ir atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajai G. Č. susitaikius ( BK 38 str.), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d., 140 str. 1 d. ir

Nustatė

2

3Kaltinamasis P. K. (P. K.) 2010 03 27 apie 15.30 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, grasino nužudyti savo sugyventinę G. Č. dėl ko prie įėjimo į namą ant laiptelių jis tyčia, konflikto metu mediniu pagaliu vieną kartą sudavė G. Č. į galvą, tuo sudarydamas pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

4Savo veiksmais P. K. (P. K.) padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 145 str. 1 d.

5Taip pat jis 2010 03 27 apie 15.30 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, grasino nužudyti savo sugyventinę G. Č. dėl ko prie įėjimo į namą ant laiptelių jis tyčia, konflikto metu mediniu pagaliu vieną kartą sudavė G. Č. į galvą, tuo padarydamas muštinę žaizdą viršugalvio srityje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

6Savo veiksmais P. K. (P. K.) padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 1 d.

7Kaltinamasis P. K. (P. K.) kaltu prisipažino bei patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010 03 27 apie 15.30 val. jis grįžo namo į ( - ) Minėtą dieną jis buvo išgėręs 40? stiprumo 1 butelį degtinės, kurios pavadinimo neprisimena. Į namus jis grįžo girtas, buvo agresyviai nusiteikęs, nes jo sugyventinė G. Č. jam pradėjo priekaištauti, kad jis jai neduoda pinigų. Jos priekaištai jį supykdė. Tuo metu G. Č. sėdėjo ant namo laiptelių kieme, o jis stovėjo tarp namo išėjimo durų ir virtuvės, kuri yra atskirame pastate. Ant žolės šalia namo buvo numestas pagalys. Dešine ranka jis pakėlė pagalį nuo žemės ir šiek tiek pajudėjęs į priekį, užsimojęs pagaliu trenkė G. Č. į viršugalvį. Kadangi jis buvo girtas, neprisimena ar prieš suduodamas G. Č. pagaliu į viršugalvį jis ką nors jai sakė ar ne, ar jai grasino, ar ne. Bėgančio kraujo iš G. Č. galvos jis nematė. Savo sugyventinei jis trenkė pagaliu dėl to, kad norėjo jai atkeršyti už praeitį, nes praeityje ji yra jį mušusi. Ar po suduoto smūgio Genoefa jam ką nors sakė jis neprisimena, bet prisimena, kad ji pasikėlė nuo namo laiptelių, įėjo į namo vidų bei išsikvietė greitąją med. pagalbą. Kur tą dieną buvo jų sūnus P. K. jis neprisimena. Incidento metu jokių asmenų jis nematė. Tą dieną iš traktoriaus jis benzopjūklo nebuvo paėmęs ir juo G. Č. negrasino. Sudavęs smūgį pagaliu sugyventinei į galvą jis parėjo namo ir savo mobiliojo ryšio telefonu iškvietė policijos pareigūnus. Paskutinius 2 metus tarp jo ir sugyventinės dažnai kyla konfliktų dėl pinigų bei dėl buitinių klausimų. Anksčiau prieš G. Č. jis smurto nevartojo. Jis neneigia, kad galėjo G. Č. grasinti ją nužudyti, bet tai jis galėjo pasakyti iš pykčio dėl apsvaigimo nuo alkoholio. Iš tikrųjų tokio ketinimo jis neturėjo. 2010 m. vasario mėn. Vilniaus rajono apylinkės teisme jo atžvilgiu buvo nutraukta baudžiamoji byla jam su G. Č. susitaikius. Šioje byloje jis buvo teisiamas pagal LR BK 145 str. 1 d. (b. l. 104-105, 109)

8Teisiamajame posėdyje kaltinamasis P. K. (P. K.) papildomai parodė, kad Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį pripažįsta ir sutinka atlyginti. Taip pat jis sutinka gydytis nuo alkoholizmo.

9Savo parodymus P. K. (P. K.) patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu. ( b. l. 91-95 ).

10Nukentėjusioji G. Č. parodė, kad ji gyvena su sugyventiniu P. K.. Jis dažnai piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais. 2010 03 27 apie 15.30 val. ji buvo namuose. Į namus girtas grįžo sugyventinis P. K., jis buvo agresyviai nusiteikęs. Ji pasiūlė jam eiti pavalgyti, o jis atsisakė nurodydamas, kad jos maisto nenori. Tada ji apsisuko ir nuėjo namo, užsirakino. P. K. daužėsi, mažametis sūnus bijojo, todėl ji atidarė duris ir išėjo. Tada P. K. paėmė pagalį ir sudavė jai per galvą. Iš galvos ėmė tekėti kraujas. Dar jis grasino, kad užmuš. Tie jo grasinimai jai pasirodė realūs. Smūgio sudavimo metu ji stovėjo prieš P. K.. Po smūgio ji nuėjo į krūmus, pasislėpė. Po to atbėgo sūnus ir ji iškvietė policiją.

11Liudytoja K. K. parodė, kad ji gyvena su mama ir broliu, o tėvas P. K. gyvena lauko virtuvėje. Tėvas nuolat geria, vaikais nesirūpina. Parėjęs į namus girtas prie jų kabinėjasi, kelia skandalus, bando mušti motiną, tačiau jai būnant namuose pavyksta didesnių konfliktų išvengti. 2010 03 27 tėvas atvažiavo į namus traktoriumi girtas, buvo labai agresyvus. Jos su motina buvo lauke. Tėvas rėkė ant motinos necenzūriniais žodžiais. Po to jis truputi nusiramino ir nuėjo į lauko virtuvę. Jai reikėjo išvažiuoti, o mamai liepė nueiti namo ir užsirakinti. Po to ji išvažiavo. Apie 14-15 val. jai paskambino brolis ir papasakojo verkdamas, kad mamai tėvas trenkė per galvą su pagaliu, kad jie dabar prie vandens, kad mama ten nubėgo apsiprausti. Ji suprato, kad brolis su mama buvo tuo metu prie tvenkinio esančiuose krūmuose, gal 20 m nuo namų. Kai ji atvažiavo, buvo jau atvykusi policija, mama sėdėjo ant laiptų, matėsi, kad jai silpna. Po to mama papasakojo, kad atėjo tėvas, mama atidarė duris, o tėvas trenkė jai su pagaliu per galvą. Mama taip pat sakė, kad tėvas grasino nužudyti. Konfliktai tarp mamos ir tėvo vyksta dažnai. Pagrindinė šių konfliktų priežastis – tėvo girtavimas. Jos tėvas išgėręs būna nekontroliuojamas. Paskutiniu laiku tėvas 4-5 mėn. gėrė kasdieną. Ji nežino iš kur pas jį pinigai. Jie gyvena iš mamos pašalpos.

12Liudytojas T. G. parodė, kad jis gyvena ( - ), bet 2010 03 27 jis buvo Pabradėje, ten dirbo. Paskambino sūnui ir paprašė atvažiuoti jį paimti. Sūnus atvažiavo su savo drauge K. K.. Pastaroji jam papasakojo, kad jos tėvas sumušė mamą. Todėl jie visi kartu nuvažiavo pas Krukovskius į Vilniaus r, Butvydžių sen., Punžonių k. Jiems atvykus, ten jau buvo policija. Kieme jis pamatė P. K., kuris buvo labai agresyvus, lindo muštis. Policininkai uždėjo P. K. antrankius ir pasodino į tarnybinį automobilį. Nukentėjusiąją išvežė greitoji med. pagalba. ( - ) šeimą jis pažįsta porą metų. Žino, kad P. K. girtas būna agresyvus.

13Įvykio vietos apžiūros metu buvo apžiūrėtas kiemas, esantis ( - ). Įvykio vietos apžiūros metu buvo išimtas pagalys, kuris buvo 63 cm ilgio, 2,5 cm skersmens. Pagalio vienas galas sulaužytas. Ant pagalio rasta dėmių, panašių į kraują. ( 21-26 b.l.).

142010 09 01 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjos G. D. nutarimu pagalys perduotas saugojimui į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK daiktinių įrodymų saugojimo kamerą. ( 1 t. 27 b.l.).

15Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G 2564/10(01) nustatyta, kad G. Č. padaryta muštinė žaizda viršugalvio srityje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku (2010 03 27), paveikus kietu, buku, ribotą paviršių turinčiu daiktu. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu. Sužalojimas nebūdingas griuvimui. ( 30-31 b.l.).

16Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d., 140 str. 1 d.

17Byloje yra duomenų, kad P. K. (P. K.) 2010 m. vasario 22 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 145 str. 1 d. kaltinamajam ir nukentėjusiajai susitaikius (BK 38 str.).

18Nustačius, kad kaltinamasis per vienerius metus nuo nuosprendžio, kuriuo buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 str. 1 d., padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir spręstina dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (BK 38 str. 4 d.). Tuo tikslu byla Nr. 1-109-626/2010 sujungtina su nagrinėjama byla (( - ) str. 4 p.) ir joje atnaujintinas įrodymų tyrimas (( - ) str.). Įrodymai, kuriais pagrįstos Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 22 d. nuosprendyje išdėstytos išvados pakartotinai netiriami.

19Įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad P. K. grasino nužudyti žmogų, kai buvo pakankamas pagrindas manyti, jog grasinimas gali būti įvykdytas, o būtent:

20jis, 2008 m. lapkričio 19 d., apie 16.15 val., savo namuose ( - ) lauko virtuvėje, būdamas neblaivus, pagriebęs kirvį, pagrasino nužudyti savo sugyventinę G. Č. - pastarajai pradėjus bėgti, ją vijosi su kirviu rankoje, grasino nužudyti, o G. Č. įbėgus į gyvenamąjį namą ir užsirakinus, jis kapojo kirviu namo įėjimo duris bei išdaužė stiklą, kas sudarė rimtą pagrindą manyti, jog grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti jos sveikatą gali būti įvykdytas.

21Šiais savo veiksmais P. K. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d.

22Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkina, kad veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

23Skiriant kaltinamajam P. K. bausmę, atsižvelgta į tai, kad jis padarė nesunkus nusikaltimus ( Lietuvos Respublikos BK 11 str.), į jo asmenybę (anksčiau neteistas, tačiau teismo nuosprendžiu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajai susitaikius, niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas), o taip pat į tai, kad yra jo atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir į kitus bausmės skyrimo principus, todėl jam skirtina straipsnių sankcijose numatyta laisvės atėmimo bausmė (Lietuvos Respublikos BK 54 str. 2 d.). Tačiau teismas mano, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl P. K. paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas (Lietuvos Respublikos BK 75 str.).

24Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 262,39 Lt nukentėjusiosios gydymo išlaidų įrodytas ir pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas (( - ) str. 1 d.).

25Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinis įrodymas: pagalys 63 cm. ilgio ir 2,5 cm. skersmens, saugomas Vilniaus rajono PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje, - sunaikintinas.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 301-302, 304-305,307-308 str.

Nutarė

27P. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. (2 nusikaltimai), 140 str. 1 d. ir nuteisti:

28pagal Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti, padarytas 2008 11 19) -laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams;

29pagal Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti, padarytas 2010 03 27) -laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams;

30pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. – laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., 6 d. šias bausmes subendrinti dalinio sudėjimo ir apėmimo būdais bei galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 9 (devyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. reikalavimais P. K. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti gydytis nuo alkoholizmo, bei paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 50 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose (LR BK 67, 70 str.). Nemokamus darbus P. K. privalo atlikti per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

33Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo.

34Iki nuosprendžio įsiteisėjimo P. K. palikti galioti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o nuosprendžiui įsiteisėjus nurodytą kardomąją priemonę panaikinti.

35Priteisti iš P. K. Valstybinės ligonių kasai 262,39 Lt G. Č. gydymo išlaidoms atlyginti.

36Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinį įrodymą: pagalį 63 cm. ilgio ir 2,5 cm. skersmens, saugomą Vilniaus rajono PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje, - sunaikinti.

37Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. ... 3. Kaltinamasis P. K. (P. K.) 2010 03 27 apie 15.30 val. ( - ), būdamas... 4. Savo veiksmais P. K. (P. K.) padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 145... 5. Taip pat jis 2010 03 27 apie 15.30 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo... 6. Savo veiksmais P. K. (P. K.) padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140... 7. Kaltinamasis P. K. (P. K.) kaltu prisipažino bei patvirtino savo parodymus,... 8. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis P. K. (P. K.) papildomai parodė, kad... 9. Savo parodymus P. K. (P. K.) patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu.... 10. Nukentėjusioji G. Č. parodė, kad ji gyvena su sugyventiniu P. K.. Jis... 11. Liudytoja K. K. parodė, kad ji gyvena su mama ir broliu, o tėvas P. K. gyvena... 12. Liudytojas T. G. parodė, kad jis gyvena ( - ), bet 2010 03 27 jis buvo... 13. Įvykio vietos apžiūros metu buvo apžiūrėtas kiemas, esantis ( - ).... 14. 2010 09 01 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio... 15. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 16. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas pripažįsta... 17. Byloje yra duomenų, kad P. K. (P. K.) 2010 m. vasario 22 d. Vilniaus rajono... 18. Nustačius, kad kaltinamasis per vienerius metus nuo nuosprendžio, kuriuo buvo... 19. Įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta... 20. jis, 2008 m. lapkričio 19 d., apie 16.15 val., savo namuose ( - ) lauko... 21. Šiais savo veiksmais P. K. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 22. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 23. Skiriant kaltinamajam P. K. bausmę, atsižvelgta į tai, kad jis padarė... 24. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 262,39 Lt... 25. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinis įrodymas: pagalys 63 cm. ilgio ir 2,5... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 301-302, 304-305,307-308... 27. P. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 28. pagal Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti, padarytas... 29. pagal Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti, padarytas... 30. pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. – laisvės atėmimu 4 (keturiems)... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., 6 d.... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. reikalavimais P. K. paskirtos... 33. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo.... 34. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo P. K. palikti galioti kardomąją priemonę... 35. Priteisti iš P. K. Valstybinės ligonių kasai 262,39 Lt G. Č. gydymo... 36. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinį įrodymą: pagalį 63 cm. ilgio ir 2,5... 37. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...