Byla I-122-162/2014
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1083 „Dėl servituto nustatymo A. J. žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės (duomenys neskelbtini)“, panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A. J., pareiškėjo atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, atstovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei R. S., trečiojo suinteresuoto asmens AB „Klaipėdos nafta“ atstovei V. Č., 2014 m. spalio 13 d. viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo A. J. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Swecko Lietuva“, UAB „Ardynas“ dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1083 „Dėl servituto nustatymo A. J. žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės ( - )“, panaikinimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartimi (b.l. 3-4) priimtas nagrinėti pareiškėjo A. J. skundas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1083 „Dėl servituto nustatymo A. J. žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės ( - )“, panaikinimo.

3Pareiškėjas skunde nurodo nesutinkantis su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1083 „Dėl servituto nustatymo A. J. žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės ( - )“, kuriuo nustatytas žemės servitutas suteikiantis teisę tiesti centralizuotas (bendrojo naudojimo) požemines ir antžemines komunikacijas, jas naudoti, aptarnauti. Įsakymo 2.1 punkte nurodyta, jog viešpataujantis daiktas yra centralizuoti (bendro naudojimo) dujotiekio inžineriniai tinklai. Pagal įsakymo 2.2 punktą, jų savininkas yra trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos nafta“. Įsakymo 2.3 punktu atsakovas nustatė pareiškėjo, kaip žemės savininko, prievolę išlaikyti tarnaujantį daiktą. Įsakymo 2.4 punktu nustatė nuostolių dėl žemės servitutų nustatymo atlyginimą, išmokant pareiškėjui 5 517,26 Lt vienkartinę kompensaciją.

4Skunde pabrėžiama, kad skundžiamas įsakymas priimtas nesant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte, Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 2.4 punkte numatytos privalomos (imperatyvios) sąlygos, leidžiančios administraciniu aktu nustatyti servitutus privačios žemės sklypams, nes toks servitutas nėra teisės aktų nustatyta tvarka numatytas teritorijų planavimo dokumente – 2013 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-130 patvirtintame Suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiajame plane. Taip pat nurodoma, kad Specialiuoju planu numatytas tiesti magistralinis dujotiekis negali būti priskiriamas prie bendrojo naudojimo inžinierinės infrastruktūros tinklų. Prie bendrojo naudojimo sistemos Gamtinių dujų įstatymo nuostatos priskiria tik gamtinių dujų skirstymo dalį, o SGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos Specialiuoju planu suplanuotas statyti dujotiekis priskirtinas prie dujų perdavimo, o ne skirstymo sistemos. Todėl atsakovas, vadovaudamasis Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, trečiajam asmeniui nepateikus Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 9.6 punkte nurodyto dokumento, negalėjo nustatyti servituto administraciniu aktu. Taip pat pareiškėjas nesutinka su servituto apimtimi. Mano, kad aptariamoje situacijoje servitutai dujotiekiui tiesti, aptarnauti ir naudoti turi apimti ne didesnio pločio ruožą, negu tas, kuris pripažįstamas technologiškai būtinu magistralinio dujotiekio statybai bei vėlesniam jo aptarnavimui. Pareiškėjo teigimu, administraciniu aktu nustatant servitutą nesilaikyta proporcingumo, civilinių teisinių santykių dalyvių interesų derinimo, pareigos teisingai atlyginti nuostolius principų. Atsižvelgiant į servituto esmę ir jo sukeliamus ilgalaikius apribojimus, akivaizdu, jog pareiškėjas faktiškai netenka realios galimybės savo nuožiūra naudotis ta sklypo dalimi, kuriai nustatomas servitutas, ir ši sklypo dalis beveik visiškai netenka vertės kaip žemės rinkos objektas. Todėl jeigu teismas ir pripažintų, kad atsakovas teisėtai nustatė servitutą, nesutinka su skundžiamo įsakymo 2.4 punktu, kuriuo nustatytas kompensacijos dydis nuostoliams atlyginti. Pabrėžia, kad nuostoliai nepagrįstai buvo paskaičiuoti kaip žemės ūkio paskirties žemės sklypui, nes tokios veiklos pastaruoju metu nevykdė ir negalėjo vykdyti dėl nustatytų apribojimų. Teigia ketinęs keisti žemės sklypo paskirtį ir vystyti komercinę veiklą.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. J. pateikė prašymą, kuriuo atsisako nuo skundo reikalavimų ir prašo administracinę bylą nutraukti.

6Pareiškėjo atstovas advokatas Rimvydas Paulauskas palaiko pareiškėjo prašymą.

7Atsakovo nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė R. S., trečiojo suinteresuoto asmens AB „Klaipėdos nafta“ atstovė V. Č. pareiškėjo atsisakymui nuo skundo neprieštarauja.

8Neatvykę proceso dalyviai tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Swecko Lietuva“ ir UAB „Ardynas“ apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai (b.l. 114, 115.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11Pareiškėjas A. J. 2014 m. spalio 13 d. teismo posėdyje pateiktu prašymu (b. l. 119) atsisako skundo reikalavimų ir prašo administracinę bylą nutraukti.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnyje nustatyti bylos nutraukimo pagrindai. Šio straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo (prašymo). Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas būtų negalimas, nenustatyta, t.y. nenustatyta, jog skundo atsisakymu būtų pažeidžiamos pareiškėjo teisės ar įstatymų saugomi interesai. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 102 straipsnio 4 dalimi, išaiškino pareiškėjui bylos nutraukimo pasekmes, numatytas ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje. Pareiškėjas prašyme taip pat nurodė, kad jam žinomos procesinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje.

13Atsisakymas nuo skundo priimamas ir administracinė byla nutraukiama (ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas).

14Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 105-106 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Pareiškėjo A. J. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Swecko Lietuva“, UAB „Ardynas“ dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1083 „Dėl servituto nustatymo A. J. žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės ( - )“, panaikinimo nutraukti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai