Byla I-3232-171/2014
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ryčio Krasausko ir Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjai I. K. ir jos atstovui advokato padėjėjui Gintarui Keliauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos I. K. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–5), prašydama panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus (toliau – VSDFV Mažeikių skyrius) Telšių skyriaus 2013-08-21 sprendimą Nr. (10.18)I-18059 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba, Fondo valdyba) 2013-09-11 sprendimą Nr. (6.5)I-6001 ir įpareigoti VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyrių išmokėti 9 574,46 Lt pensijos nepriemoką ir išmokėti ją per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

4Skunde paaiškina, kad nuo 2010-01-01 jai paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija buvo sumažinta vadovaujantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo Laikinojo įstatymo nuostatomis, todėl 2010 metais jai neišmokėta 5 398,23 Lt, o 2011 metais –

54 176,23 Lt pensijos. 2013-08-14 kreipėsi į VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyrių su prašymu išmokėti pensijos nepriemoką, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti, todėl pareiškėja padavė skundą VSDF valdybai. VSDF valdyba 2013-09-11 sprendimu atsisakė nagrinėti skundą iš esmės, nurodžiusi, kad dar 2012-12-20 raštu Nr. (6.5)I-7587 pareiškėjai pranešta, dėl ko nebus grąžinta pensijos dalis, o ji 2013-09-02 skunde nenurodo jokių naujų aplinkybių.

6Pareiškėja neginčija, kad 2012-11-21 kreipėsi į VSDF valdybą su prašymu išmokėti neišmokėtos senatvės pensijos dalį ir jai paaiškinta, kodėl prašymas netenkintinas. Tačiau pažymi, kad 2013-09-02 prašymas ir jame išdėstyti reikalavimai nebuvo tapatūs anksčiau reikštiems, t. y. 2013-09-02 prašymas motyvuojamas Konstitucinio Teismo 2012-12-19 suformuotomis taisyklėmis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurios paduodant pirmąjį prašymą nebuvo. Be to, atsakydama į pirmąjį pareiškėjos prašymą VSDF valdyba nurodė, kad ruošiama sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, tačiau ji taip ir nebuvo parengta, todėl ji pagrįstai iš naujo kreipėsi dėl pensijos išmokėjimo. Viešojoje erdvėje Vyriausybė ne kartą teigė, kad pensijos bus kompensuojamos greitai, tačiau realiai iki 2013 m. rugsėjo 2 d. kompensavimo mechanizmas nebuvo parengtas.

7Mano, kad jos skundas negali būti kvalifikuojamas kaip pakartotinis, o teisių pažeidimas laikytinas tęstiniu (tęsiasi iki šiol). Be to, pirmajame prašyme pareiškėja prašė išmokėti ir procesines palūkanas. Mano, kad VSDF valdyba, atsisakiusi nagrinėti jos skundą, netinkamai vertino faktines aplinkybes, todėl yra pagrindas jos priimtą sprendimą panaikinti ir skundą išnagrinėti iš esmės.

8Vadovaujasi Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu, kuriuo pripažinta, kad Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas, prieštaravo Konstitucijos 18 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“. Taigi Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatas atsakovas pareiškėjos atžvilgiu taikė neteisėtai, tokie veiksmai laikytini antikonstituciniais. Taigi atsakovas įpareigotinas išmokėti pensijos nepriemoką.

9Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad pareiškėjos skundas VSDF valdybai negali būti laikomas pakartotiniu, nes skiriasi aplinkybės ir reikalavimas. Pareiškėja terminą praleido, nes buvo suklaidinta teiginio, kad bus parengtas pensijų kompensavimo mechanizmas.

10Atsakovė VSDF valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą pažymėjo, kad su juo nesutinka, prašo bylos dalį dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo nutraukti, o likusią skundo dalį atmesti (b. l. 39–42).

11Vadovaujasi Pensijų ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymais ir teigia, kad iki 2013-01-01 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad VSDF valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami Fondo valdybai.

12Nurodo, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 6 d. asmens skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą.

13Paaiškina, kad pareiškėjai paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 650 Lt ribinį pensijos dydį, todėl jos senatvės pensija buvo perskaičiuota šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, be to, pareiškėja 2010-01-01–2011-12-31 dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl, vadovaudamasis Laikino įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, VSDFV Mažeikių skyrius teisėtai ir pagrįstai jai mokėjo senatvės pensijos dalį, apskaičiuotą taikant koeficientą pagal Laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgęs į praėjusį mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų dydį.

14Atkreipia dėmesį, kad prašydama išmokėti dėl Laikinojo įstatymo taikymo 2010 ir 2011 metais susidariusią senatvės pensijos nepriemoką pareiškėja 2012-11-21 kreipėsi į Fondo valdybą, kuri, išnagrinėjusi prašymą iš esmės, 2012-12-20 sprendimu Nr. (6.5)1-7587 jo netenkino. Šio sprendimo nustatytais terminais pareiškėja teismui neskundė, nors sprendime buvo nurodyta jo apskundimo tvarka, todėl konstatuotina, kad jos 2013-10-21 skundas dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo 2010-01-01–2011-12-31 laikotarpiu negautos senatvės pensijos dalies išmokėjimo teismui paduotas praleidus Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, todėl ši bylos dalis nutrauktina.

15Mano, kad pareiškėja VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus 2013-08-21 raštą Nr. (10.18)1-18059 nepagrįstai laiko sprendimu. Pirmoji sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas senatvės pensija pareiškėjai buvo išmokėta 2010 metų sausio mėnesį, taigi sprendimas dėl pareiškėjos senatvės pensijos perskaičiavimo pagal Laikinojo įstatymo nuostatas buvo priimtas 2010 metų sausio mėnesį (sprendimu laikytinas skyriaus priimtas valinis aktas – perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos išmokėjimas 2010 metų sausio mėnesį), o 2013-08-21 raštas Nr. (10.18)1-18059 yra tik informacinio pobūdžio.

16Pažymi, kad pareiškėja, nenurodydama jokių naujų aplinkybių ir prašydama įpareigoti VSDFV Mažeikių skyrių išmokėti neišmokėtos senatvės pensijos dalį (už 2010 metus –

175 398,01 Lt, už 2011 metus – 5 683 Lt) 2013-09-02 su skundu vėl kreipėsi į Fondo valdybą. Kadangi 2012-12-20 sprendimu Nr. (6.5)I-7587 pareiškėjos skundas buvo išnagrinėtas iš esmės, o 2013-09-02 skunde ji nenurodė naujų aplinkybių, turinčių įtakos 2010–2011 metais neišmokėtai senatvės pensijos daliai grąžinti, ir nepateikė įrodymų, kad Fondo valdybos sprendimas dėl ankstesnio prašymo išnagrinėjimo yra neteisėtas, remdamasi Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22d. nutarimu Nr. 875, 12 punktu, 2013-09-11 sprendimu Nr. (6.5)I-6001 pagrįstai ir teisėtai pakartotinį skundą nagrinėti atsisakė.

18Atsakovas VSDFV Mažeikių skyrius atsiliepime (b. l. 29–31) nurodo, kad su skundu nesutinka. Remiasi iš esmės analogiškais argumentais kaip ir VSDF valdyba, be to, vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-12 nutartimi, kurioje konstatuota, kad pagal ginčo metu galiojusį teisinį reguliavimą savo pažeistas teises dėl pensijos nepriemokos suinteresuoti asmenys galėjo apginti per trejų metų terminą, ir mano, kad byla pagal pareiškėjos I. K. skundą nutrauktina.

19Atkreipia dėmesį, kad, perskaičiuodamas pareiškėjai senatvės pensiją ir priimdamas ginčijamus sprendimus, taikė tuo metu galiojančio Laikinojo įstatymo nuostatas ir teisėtai bei pagrįstai atsisakė grąžinti 2010–2011 metais neišmokėtą pensijos dalį, todėl ginčijami VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus bei Fondo valdybos sprendimai negali būti naikinami.

20Pažymi, kad pareiškėjos skunde nurodyta neišmokėtos senatvės pensijos dalis yra neteisinga, nes jai dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų neišmokėtos senatvės pensijos dalis per 2010–2011 metus sudaro 9 272,81 Lt.

21Teigia, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą tol, kol nėra konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Mano, kad teisėtai ir pagrįstai taikė Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31, t. y. iki Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimo priėmimo ir įsigaliojimo. Be to, kol nėra parengti sumažintų pensijų kompensavimo tvarką nustatantys teisės aktai, o lėšos nėra skirtos, Fondo valdybos teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo ir lėšų išmokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintų pensijų dalį.

22Atsakovų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 60, 61).

23Skundas tenkintinas iš dalies.

24Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad VSDFV Telšių skyriaus

252009-11-19 sprendimu nuo 2009-11-04 pareiškėjai buvo paskirta 988,39 Lt senatvės pensija (b. l. 9), kuri 2012-01-13 sprendimu perskaičiuota ir nuo 2011-01-11 paskirta 1 015,15 Lt per mėnesį

26(b. l. 12).

27Pareiškėjos paskirtos senatvės pensijos dydis 2010–2011 metais viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ribinį pensijos dydį (650 Lt), todėl pensija buvo perskaičiuota šio įstatymo 6 straipsnyje 1 dalyje nustatyta tvarka ir sumažintos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos dydis buvo 913,94 Lt (nuo 2011 m. vasario mėnesio – 939,60 Lt). 2010–2011 metais pareiškėja dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl, remiantis Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jai buvo mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, pagal Laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgus į turėtą praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį (b. l. 51–52).

28Nustatyta, kad I. K., remdamasi Pensijų įstatymu, 2012-11-21 pateikė VSDF valdybai prašymą išmokėti susidariusią paskirtos senatvės pensijos nepriemoką, t. y. už 2010 m. – 5 398,01 Lt, už 2011 m. – 5 682,90 Lt (b. l. 6).

29VSDF valdyba 2012-12-20 sprendime Nr. (6.5)I-7587 pareiškėjai nurodė, kokiomis teisės aktų nuostatomis remiantis jai buvo perskaičiuota ir mokama sumažinta pensija, ir pažymėjo, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia Sumažintų pensijų kompensavimo įstatymo projektą, kurį priėmus dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo neišmokėta pensijos dalis asmenims bus kompensuota. Taigi VSDF valdyba atsisakė išmokėti pareiškėjai dėl Laikinojo įstatymo taikymo susidariusią pensijos nepriemoką (b. l. 8).

302013-08-12 pareiškėja VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriui pateikė prašymą per 10 dienų išmokėti 5 398,01 Lt 2010 metais ir 5 683 Lt 2011 metais dėl Laikinojo įstatymo nuostatų, kurios Konstitucinio Teismo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, neišmokėtos pensijos (b. l. 11).

31VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyrius 2013-08-21 sprendimu Nr. (10.18)I-18059 atsisakė išmokėti pensijos nepriemoką, motyvuodamas, kad skyrius vykdė įstatymą, taigi pensijos mažinimas dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo buvo pagrįstas (b. l. 19–20).

32Nesutikdama su VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus sprendimu, pareiškėja 2013-09-02 padavė skundą VSDF valdybai, kuriame, vadovaudamasi Konstitucinio Teismo

332012-12-19 nutarimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, prašė panaikinti skyriaus sprendimą ir įpareigoti jį išmokėti pensijos nepriemoką (b. l. 13–14).

34VSDF valdyba 2013-09-11 sprendimu Nr. (6.5)I-6001 atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą iš esmės, padariusi išvadą, kad jai jau buvo atsakyta 2012-12-20 raštu, o naujų aplinkybių, turinčių įtakos 2010–2011 metais neišmokėtos pensijos grąžinimui, ji nenurodė (b. l. 15).

35Iš pareiškėjos skundo turinio nustatyta, kad ginčas byloje kilo dėl jai 2010-01-01– 2012-12-31 neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo pensijos dalies, susidariusios dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio sumažinimo asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, neišmokėjimo pagrįstumo.

36Ginčo dalykas – VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus 2013-08-21 sprendimo

37Nr. (10.18)I-18059 ir VSDF valdybos 2013-09-11 sprendimo Nr. (6.5)I-6001 teisėtumas ir pagrįstumas.

38Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pensijų įstatymas, Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai bei Laikinasis įstatymas, kurio 1 str. 2 d. 5 p. nustatyta, kad šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

39Iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) 1 dalis nustatė, kad VSDF valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai; skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, o pagal šio straipsnio 2 dalį, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti skundžiami teismui.

40Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis (2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija, galiojusi tiek iki 2013 m. sausio 1 d., tiek ir po 2013 m. sausio 1 d.) nustato, kad draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai; Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

41Iš išdėstytų nuostatų matyti, kad ginčams dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Tai ne kartą yra pažymėjęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje (žr. išplėstinės teisėjų kolegijos

422013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-789/2013 ir joje nurodytą praktiką šiuo klausimu).

43Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-04-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 išaiškino, kad sprendžiant dėl momento, su kuriuo sietina termino paduoti skundą VSDF valdybai dėl teritorinio skyriaus sprendimų (veiksmų), mokant pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas (sumažintas) pensijas, eigos pradžia, teisiškai reikšmingos yra faktinės aplinkybės, susijusios su pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimu asmeniui, turinčiam teisę ją gauti. Būtent pirmos sumažintos pensijos išmokėjimo diena yra ta reikšminga aplinkybė, su kuria sietinas momentas, kai asmuo, būdamas rūpestingas, sąžiningas ir atidus, sužinojo (turėjo sužinoti) apie savo galimai pažeistas teises bei interesus.

44Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 91 punkte nustatyta, kad valstybinė socialinio draudimo pensija, išskyrus išankstinę senatvės pensiją, mokama už einamąjį mėnesį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatyta tvarka.

45Nustatyta, kad pirmoji senatvės pensija, sumažinta dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo, pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėnesį, taigi nuo šio momento skaičiuotinas 3 metų terminas, per kurį pareiškėja, siekdama tinkamai apginti savo teises, susijusias su atitinkamai senatvės pensijos mokėjimu, turėjo su skundu kreiptis į Fondo valdybą, kaip privalomą ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

46Kaip jau buvo nustatyta, pareiškėja į Fondo valdybą kreipėsi dar 2012-11-21 (b. l. 6), taigi nepraleidusi 3 metų termino. Fondo valdybos pateikto 2012-12-20 sprendimo Nr. (6.5)I-7587 teismui neskundė, tačiau po beveik 8 mėnesių, t. y. 2013-08-12 pateikė prašymą VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriui išmokėti 2010–2011 m. dėl Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų taikymo susidariusią pensijos nepriemoką (b. l. 11).

47Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-04-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 išaiškino, kad asmenys, nesutinkantys su Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimais dėl sumažintos pensijos mokėjimo ir siekdami, kad jiems būtų išmokėta pensijos nepriemoka, turėjo kreiptis į Fondo valdybą, o ne į pensiją mokantį valdybos skyrių.

48Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis cituota LVAT nutartimi, darytina išvada, kad pareiškėja, inicijuodama ginčą dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, 2013-08-12 prašymą padavė ne įgaliotam ginčą nagrinėti subjektui – VSDF valdybai, o VSDFV teritoriniam skyriui, todėl darytina išvada, kad būtent 2013 m. rugpjūčio 12 d. laikytina pareiškėjos kreipimusi į VSDF valdybą pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnį ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalį, nes būtent VSDFV Mažeikių skyrius, vadovaudamasis, inter alia, gero administravimo principu, iš jo kylančiais reikalavimais veikti atidžiai ir rūpestingai, įstatymuose esant aiškiai nustatytam teisiniam reguliavimui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų kompetencijos, turėjo pareiškėjos prašymą dėl pensijos dalies išmokėjimo perduoti nagrinėti VSDF vadybai.

49Nurodyta išvada lemia, kad yra pagrindas panaikinti VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus 2013-08-21 sprendimą Nr. (10.18)I-18059, kadangi juo buvo išspręstas klausimas dėl pareiškėjos prašymo neišmokėti jai senatvės pensijos nepriemoką, nors, kaip minėta, Fondo valdybos teritorinis skyrius tokių įgaliojimų neturėjo.

50Kaip buvo minėta, nesutikdama su VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus sprendimu, pareiškėja 2013-09-02 padavė skundą VSDF valdybai, kuriame, vadovaudamasi Konstitucinio Teismo 2012-12-19 nutarimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, prašė panaikinti skyriaus sprendimą ir įpareigoti jį išmokėti pensijos nepriemoką (b. l. 13–14), o VSDF valdyba 2013-09-11 sprendimu Nr. (6.5)I-6001 atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą, padariusi išvadą, kad pareiškėjai jau buvo atsakyta 2012-12-20 raštu, o naujų aplinkybių, turinčių įtakos 2010–2011 metais neišmokėtos pensijos grąžinimui, ji nenurodė (b. l. 15).

51Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 6 d. nustatyta, kad skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

52Teismas, įvertinęs 2012-11-21 pareiškėjos prašymo ir 2013-09-02 prašymo turinius (b. l. 6, 13–14), daro išvadą, kad jie negali būti laikomi tapačiais, kadangi 2013-09-02 prašyme pareiškėja, be kita ko, prašė panaikinti VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus sprendimą Nr. (10.18)I-18059, o 2012-11-21 prašyme tokio reikalavimo nebuvo. Todėl Fondo valdyba turėjo vertinti, ar skyrius pagrįstai išnagrinėjo pareiškėjos prašymą išmokėti pensijos nepriemoką ir ar pagrįstai atsisakė ją išmokėti.

53Be to, pareiškėja 2013-09-02 skunde vadovavosi 2012-12-19 Konstitucinio Teismo nutarimu, kuriame pateiktas išaiškinimas dėl Konstitucinio Teismo nutarimų atgalinio taikymo ir kuris, jai 2012-11-21 teikiant skundą Fondo valdybai, dar nebuvo priimtas.

54Dėl nurodytų priežasčių teismas daro išvadą, kad Fondo valdybos 2013-09-11 sprendimas Nr. (6.5)I-6001 negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas.

55Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-04-22 nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 pastebėjo, kad su iš Konstitucijos kylančiais teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo imperatyvais nebūtų suderinamas asmens įpareigojimas iš naujo pasinaudoti išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kai ginčus ikiteismine tvarka įgaliota nagrinėti institucija yra aiškiai išdėsčiusi teisinę poziciją ginčijamu klausimu (dėl ginčo esmės), juo labiau, nagrinėjant bylą teisme. Įpareigojimas vis tiek pasinaudoti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka būtų formalus ir iš esmės apsunkintų asmens teisių bei jo interesų gynybą.

56Teismas, įvertinęs išdėstytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo poziciją, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Fondo valdybos įpareigojimas išnagrinėti pareiškėjos

57I. K. skundą dėl 2010–2011 m. pensijos nepriemokos priteisimo būtų tik formalus ir apsunkintų jos teisių ir interesų gynybą, nes Fondo valdyba savo poziciją yra išdėsčiusi tiek atsiliepime į pareiškėjos skundą, tiek 2012-12-20 sprendime Nr. (6.5)I-7587. Todėl teismas, siekdamas administracinių santykių efektyvumo ir operatyvaus sprendimo, negrąžina pareiškėjos skundo Fondo valdybai nagrinėti iš naujo, o pats nagrinėja ginčą dėl 2010–2011 metais susidariusios pensijos nepriemokos iš esmės.

58Kaip buvo konstatuota, pareiškėjai pirma pagal Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatas sumažinta pensija išmokėta 2010 m. sausio mėnesį, taigi pareiškėja, 2013-08-12 naujais pagrindais inicijavusi ikiteisminį ginčą dėl pensijos nepriemokos priteisimo, praleido Pensijų įstatymo 45 str. nustatytą 3 metų terminą.

59VSDF valdybos direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131 patvirtintų Išankstinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių (toliau – ir Taisyklės) (redakcija, galiojanti nuo

602013-01-23) 20 punkte įtvirtinta, kad jeigu skundo nagrinėjimo metu paaiškėja, jog yra praleistas Taisyklių 6 punkte nurodytas terminas skundui pateikti, apie tai informuojamas pareiškėjas ir kartu prašoma iki nustatyto termino pateikti paaiškinimus ir įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti.

61Nagrinėjamu atveju teismas įvertina tai, kad pareiškėja buvo pakankamai apdairi ir rūpestinga, savo teises siekė apginti operatyviai ir 2012-11-21, t. y. nepraleidusi taikytino 3 metų termino, pateikė Fondo valdybai (įgaliotai ginčą dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo nagrinėti institucijai) prašymą dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo. Pareiškėja, gavusi Fondo valdybos 2012-12-20 sprendimą, turėjo pagrindo pamanyti, kad pensijos nepriemoka bus kompensuota, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia įstatymo dėl pensijų kompensavimo projektą (b. l. 8). Tačiau pakankamai protingą laiko tarpą (8 mėnesius) nesulaukusi, kol kompensavimo mechanizmas bus sukurtas, ji, būdama aktyvi, 2013-08-12 kreipėsi dėl nepriemokos išmokėjimo.

62Nurodytos aplinkybės, teismo įsitikinimu, pripažintinos objektyviomis termino praleidimo priežastimis ir sudaro pagrindą atnaujinti pareiškėjai praleistą 3 metų terminą skundui dėl pensijos nepriemokos paduoti (kadangi pareiškėja buvo suklaidinta teiginio, kad greitai bus parengtas pensijų kompensavimo mechanizmas, tačiau ji, siekdama apginti savo teises ir teisėtus interesus, nebuvo pasyvi, per ilgai nedelsė ir terminą praleido pakankamai nedaug).

63Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-01 iki 2010-12-01) buvo nustatyta, kad valstybinių socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų, perskaičiuotų pagal šio įstatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, išskyrus draudžiamus privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus asmenis, ir turi draudžiamųjų pajamų, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

64Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki 2012-07-13) nustatė, kad valstybinių socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų, perskaičiuotų pagal šio įstatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams (toliau šiame straipsnyje – pensijų gavėjai), kurie po pensijos paskyrimo yra arba buvo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 ir 13 punktus ir praėjusį kalendorinį mėnesį turėjo draudžiamųjų pajamų, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

65Laikinojo įstatymo 8 str. buvo panaikintas ir neteko galios nuo 2012-07-13, o nuo 2012-01-01 valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjams Laikinasis įstatymas nebetaikomas apskritai.

66Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo 8 str. 1 ir 2 d. tiek, kiek jose nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šiose dalyse nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad valstybėje esant itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai ir dėl to iškilus būtinybei laikinai mažinti pensijas, siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenims, kurie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, paskirta ir mokama pensija būtent dėl to būtų sumažinta daugiau nei tiems asmenims, kurie nedirba jokio darbo ir nesiverčia jokiu verslu. Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas pripažino, kad Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. tiek, kiek ja sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas senatvės pensijas, neprieštarauja Konstitucijai.

67Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ buvo paskelbtas 2012-09-21.

68Iš bylos medžiagos nustatyta (b. 51), kad pareiškėjai taikytos Laikinojo įstatymo 8 str. 1 dalies nuostatos ir jai mokėta sumažinta pensija, nes ji 2010–2011 m. dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų. Taigi pareiškėjai pensija buvo perskaičiuota ir mokama vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis, kurios pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai.

69Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nustatyta, kad Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripažinti teisės aktą ar jo dalį nekonstituciniu galia negali būti įveikta pakartotinai priėmus tokį pat teisės aktą ar jo dalį.

70Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, kad Konstitucijos 110 straipsnyje yra nustatyta 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendros taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimtis: nagrinėjamoje byloje teismas negali taikyti teisės akto (jo dalies), kurį Konstitucinis Teismas, įgyvendindamas Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalyje nustatytus įgaliojimus, pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai. Kitaip aiškinant Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą taikyti Konstitucijai prieštaraujantį teisės aktą (jo dalį) būtų paneigtas jos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Konstitucijos viršenybės principo aspektai, inter alia, būtų paneigtas Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esmė, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės kreiptis į teismą ginant pažeistas konstitucines teises ar laisves esmė. Dar daugiau, nustatyto pažeidimo aptartu būdu nepašalinus, būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o įstatymo dalis, kuri buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį dar negali būti laikomi įvykdytais. Teismai privalo paisyti įsipareigojimų garantuoti tinkamą ir veiksmingą konstitucinės teisės į pensiją ir nuosavybės teisių gynimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

712011-11-14 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, „Administracinių teismų praktika“, Nr. 22, p. 318–325; 2010-06-07 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010, „Administracinė jurisprudencija“, Nr. 19, p. 261–275).

72Pažymėtina, kad LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011-10-25 nutarime pateiktas oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas, inter alia, susijusias su neįvykdyto sprendimo samprata pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį, konstatavo, kad sprendimas negali būti laikomas įvykdytu, t. y. galutiniu, tol, kol asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ir terminais ginti savo pažeistas teises teisme ir teismas nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl teisinių santykių kvalifikavimo (2011-11-14 nutartis adm. byloje Nr. A575-1831/2011).

73Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

74Kaip minėta, šiuo atveju taikytinas 3 metų terminas skundui dėl 2010–2011 metų pensijos nepriemokos paduoti, pareiškėjai yra atnaujintas, nes ji šį terminą praleido dėl objektyvių priežasčių, taigi teismas, laikydamasis iš Konstitucijos, inter alia, jos 30 straipsnio 1 dalies nuostatų kylančio reikalavimo asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai, daro išvadą, kad ji turi teisę teisme reikalauti pašalinti jos teisių pažeidimą, susijusį su visa dėl Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatų taikymo neišmokėtos senatvės pensijos suma.

75Teismas, atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad pažeistą pareiškėjos teisę teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos minėtos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys asmens teisę į nuosavybę, o pati asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą būtų fiktyvi. Be to, nagrinėjamoje byloje teismui nevykdant iš Konstitucijos kylančios ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstamos teismo pareigos ad hoc šalinti Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo spragas ir šiuo atveju nepriteisiant pareiškėjai nepagrįstai neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo pensijos dalies, įstatymais nustatytas reguliavimas, kuris buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikomas.

76Iš VSDFV Mažeikių skyriaus 2013-11-14 pažymos Nr. (4.18)I-24713 apie pareiškėjai priskaičiuotą ir išmokėtą valstybinio socialinio draudimo pensiją (b. 1. 51–52) matyti, kad dėl minėtų Konstitucijai prieštaraujančių leidėjo nustatytų ribojimų nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 pareiškėjai neišmokėta 9 272, 81 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo pensijos dalis. Šios pažymos duomenimis teismas neturi pagrindo abejoti, nes institucijos atsakingi darbuotojai pateiktų duomenų teisingumą patvirtino savo parašais, o pareiškėja ją paneigiančių savo skaičiavimų nepateikė.

77Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies – atsakovas VSDFV Mažeikių skyrius įpareigotinas pareiškėjai išmokėti 9 272, 81 Lt, o ne 9 574,46 Lt, kaip prašo pareiškėja savo skunde, valstybinio socialinio draudimo pensijos nepriemoką, susidariusią nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31.

78Pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bus sprendžiamas įsiteisėjus teismo sprendimui Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. nustatyta tvarka, nes atsakovai turi teisę pateikti atsikirtimus į pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

79Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

80Atnaujinti pareiškėjai I. K. terminą skundui paduoti dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemokos, susidariusios nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31.

81Pareiškėjos I. K. skundą tenkinti iš dalies.

82Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus 2013-08-21 sprendimą Nr. (10.18)I-18059 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-09-11 sprendimą Nr. (6.5)I-6001.

83Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrių išmokėti I. K. 9 272, 81 Lt (devynis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt du litus ir aštuoniasdešimt vieną centą) valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemokos, susidariusios nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31.

84Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 4. Skunde paaiškina, kad nuo 2010-01-01 jai paskirta valstybinė socialinio... 5. 4 176,23 Lt pensijos. 2013-08-14 kreipėsi į VSDFV Mažeikių skyriaus... 6. Pareiškėja neginčija, kad 2012-11-21 kreipėsi į VSDF valdybą su prašymu... 7. Mano, kad jos skundas negali būti kvalifikuojamas kaip pakartotinis, o teisių... 8. Vadovaujasi Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu, kuriuo pripažinta, kad... 9. Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 10. Atsakovė VSDF valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą pažymėjo, kad su... 11. Vadovaujasi Pensijų ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymais ir teigia,... 12. Nurodo, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 6 d. asmens skundas... 13. Paaiškina, kad pareiškėjai paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo... 14. Atkreipia dėmesį, kad prašydama išmokėti dėl Laikinojo įstatymo taikymo... 15. Mano, kad pareiškėja VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus 2013-08-21... 16. Pažymi, kad pareiškėja, nenurodydama jokių naujų aplinkybių ir prašydama... 17. 5 398,01 Lt, už 2011 metus – 5 683 Lt) 2013-09-02 su skundu vėl kreipėsi... 18. Atsakovas VSDFV Mažeikių skyrius atsiliepime (b. l. 29–31) nurodo, kad su... 19. Atkreipia dėmesį, kad, perskaičiuodamas pareiškėjai senatvės pensiją ir... 20. Pažymi, kad pareiškėjos skunde nurodyta neišmokėtos senatvės pensijos... 21. Teigia, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir... 22. Atsakovų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą... 23. Skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad VSDFV Telšių skyriaus... 25. 2009-11-19 sprendimu nuo 2009-11-04 pareiškėjai buvo paskirta 988,39 Lt... 26. (b. l. 12).... 27. Pareiškėjos paskirtos senatvės pensijos dydis 2010–2011 metais viršijo... 28. Nustatyta, kad I. K., remdamasi Pensijų įstatymu,... 29. VSDF valdyba 2012-12-20 sprendime Nr. (6.5)I-7587 pareiškėjai nurodė,... 30. 2013-08-12 pareiškėja VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriui pateikė... 31. VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyrius 2013-08-21 sprendimu Nr.... 32. Nesutikdama su VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus sprendimu,... 33. 2012-12-19 nutarimu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,... 34. VSDF valdyba 2013-09-11 sprendimu Nr. (6.5)I-6001 atsisakė nagrinėti... 35. Iš pareiškėjos skundo turinio nustatyta, kad ginčas byloje kilo dė 36. Ginčo dalykas – VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus 2013-08-21... 37. Nr. (10.18)I-18059 ir VSDF valdybos 2013-09-11 sprendimo Nr. (6.5)I-6001... 38. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Pensijų įstatymas, Valstybinio... 39. Iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio... 40. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis (2007 m.... 41. Iš išdėstytų nuostatų matyti, kad ginčams dėl Valstybinio socialinio... 42. 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-789/2013... 43. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 44. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 91... 45. Nustatyta, kad pirmoji senatvės pensija, sumažinta dėl Laikinojo įstatymo 8... 46. Kaip jau buvo nustatyta, pareiškėja į Fondo valdybą kreipėsi dar... 47. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 48. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis cituota LVAT... 49. Nurodyta išvada lemia, kad yra pagrindas panaikinti VSDFV Mažeikių skyriaus... 50. Kaip buvo minėta, nesutikdama su VSDFV Mažeikių skyriaus Telšių skyriaus... 51. Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 6 d. nustatyta, kad skundas... 52. Teismas, įvertinęs 2012-11-21 pareiškėjos prašymo ir 2013-09-02 prašymo... 53. Be to, pareiškėja 2013-09-02 skunde vadovavosi 2012-12-19 Konstitucinio... 54. Dėl nurodytų priežasčių teismas daro išvadą, kad Fondo valdybos... 55. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-04-22 nutartyje... 56. Teismas, įvertinęs išdėstytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 57. I. K. skundą dėl 2010–2011 m. pensijos nepriemokos... 58. Kaip buvo konstatuota, pareiškėjai pirma pagal Laikinojo įstatymo 8 str. 1... 59. VSDF valdybos direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131 60. 2013-01-23) 20 punkte įtvirtinta, kad jeigu skundo nagrinėjimo metu... 61. Nagrinėjamu atveju teismas įvertina tai, kad pareiškėja buvo pakankamai... 62. Nurodytos aplinkybės, teismo įsitikinimu, pripažintinos objektyviomis... 63. Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-01 iki... 64. Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki... 65. Laikinojo įstatymo 8 str. buvo panaikintas ir neteko galios nuo 2012-07-13, o... 66. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo 8... 67. Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“... 68. Iš bylos medžiagos nustatyta (b. 51), kad pareiškėjai taikytos Laikinojo... 69. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos... 70. Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, kad Konstitucijos 110... 71. 2011-11-14 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje... 72. Pažymėtina, kad LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į... 73. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami... 74. Kaip minėta, šiuo atveju taikytinas 3 metų terminas skundui dėl 2010–2011... 75. Teismas, atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad... 76. Iš VSDFV Mažeikių skyriaus 2013-11-14 pažymos Nr. (4.18)I-24713 apie... 77. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos... 78. Pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bus... 79. Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2... 80. Atnaujinti pareiškėjai I. K. terminą skundui paduoti... 81. Pareiškėjos I. K. skundą tenkinti iš dalies.... 82. Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus... 83. Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrių... 84. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...