Byla 2-1952-341/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant A. Buinovskienei, dalyvaujant pareiškėjui Č. A., jo atstovui adv. R. J., suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei J. S.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Č. A. (Č. A.) pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus m. skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3Pareiškėjas pareiškimu nurodo, kad dėl prarasto darbingumo pensijos gavimo klausimu pareiškėjas Č. A. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritorinį skyrių, kuris paprašė pateikti duomenis apie darbo stažą ir darbo metu išmokėtą darbo užmokestį, bei kitas gautas pajamas. Beveik visus reikalingus duomenis pareiškėjas gavo iš archyvų ir pateikė SODRAI. Tačiau archyvuose nerasta duomenų apie pareiškėjo dirbtą laiką nuo 1986-12-22 iki 1988-11-12 . Pagal turimus Č. A., a.k. ( - ) darbo knygelės duomenis, Č. A. ( - ) ūkyje nuo 1986-12-22 iki 1988-11-12 dirbo brigadininku. 2012 m. kovo 13 d. raštu Nr. 11 buvo kreiptasi į Vilniaus apskrities archyvą prašant atsiųsti archyvinius dokumentus (darbo užmokesčių žiniaraščius) apie Č. A. uždirbtą darbo užmokestį, dirbant ( - ) ūkyje, brigadininko pareigose, kuris persiuntė paklausimą Vilniaus rajono savivaldybės archyvui. 2012m. kovo 27 buvo gautas pranešimas Nr. A53(l)-254-(5.11) iš Vilniaus rajono Savivaldybės administracijos, kuriame nurodyta, kad ( - )ūkio dokumentai Vilniaus rajono savivaldybės archyvui neatiduoti. Vilniaus rajono ( - ) ūkis, įmonės kodas, likviduotas ir 1992-12-10 buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. Iš to darytina išvada, kad nėra galimybės gauti minimų dokumentų kopijas, kurie šiuo metu, Č. A. praradus dalį darbingumo, yra reikalingi pensijos dydžio nustatymui. Kaip nurodo pats Č. A. bei jo žmona, taip pat asmenys, kurie tuo pačiu metu su Č. A. dirbo ( - ) ūkyje, Č. A. 1986-12-22 iki 1988-11-12 dirbdamas ( - ) ūkyje brigadininku, gaudavo fiskuotą 120 rublių atlyginimą kas mėnesį. Kai negalima gauti duomenų, turinčių juridinę reikšmę, įstatymas numato pareiškėjui teisę, teismo keliu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, įrodant faktą kitų dokumentų ir liudininkų pagalba.

4Pareiškėjas, remiantis tuo kas aukščiau išdėstyta bei vadovaujantis LR CK 1.5 str., 5.11 str. 5.51 str., LR CPK 442-447 str., faktinėmis aplinkybėmis ir liudininkų parodymais prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Č. A. a.k. ( - ) dirbdamas ( - ) ūkyje nuo 1986-12-22 iki 1988-11-12 brigadininku, kas mėnesį gaudavo 120 rublių atlyginimą ir tuo periodu jo bendros gautos pajamos sudarė 2706 rubliai, arba perskaičiavus į litus 27 litai.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes, prašė pareiškimą tenkinti, papildomai prašė nustatyti juridinį faktą, kad dirbdamas ( - ) ūkyje nuo 1986-12-22 iki 1988-11-12 brigadininku, kas mėnesį gaudavo 120 rublių atlyginimą, tai yra nuo 1986-12-22 iki 1986-12-31 uždirbo 38,71 rublį, nuo 1987-01-01 iki 1987-12-31 uždirbo 1440 rublių, nuo 1988-01-01 iki 1988-11-12 uždirbo 1248 rublių, paaiškino, kad gaudavo pareiginį atlygį darbo laike ( - )ūkyje po 120 rublių kasmėnesį.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą (b.l. 13-14), kuriame nurodė, kad susipažino su Č. A. pareiškimu civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir išreiškia savo nuomonę šiuo klausimu. Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos, apskaičiuojamos ir mokamos, vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 59-1153; Žin., 2005, Nr. 71-2555, toliau - Pensijų įstatymas) bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, N r. 91-1781; Žin., 2005, Nr. 83-3066, toliau - Nuostatai). Remiantis Pensijų įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 1 punktu, į asmens draudžiamąsias pajamas per laikotarpį iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1991 m. birželio 1 d., įtraukiamos visos darbo apmokėjimo rūšys, kurioms pagal tuo metu galiojusias taisykles turėjo būti priskaičiuojami valstybinio socialinio draudimo įnašai. Pensijų įstatymo 56 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu asmuo už stažui prilygintą laiką dėl svarbių priežasčių ar dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (visai ar iš dalies neišsaugoti dokumentai ir kt.) negali pateikti duomenų apie pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms (Pensijų įstatymo 55 straipsnis), asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas skaičiuojamas pagal to laikotarpio minimalų mėnesinį darbo užmokestį. Be to, jei asmuo negali pateikti duomenų apie draudžiamąsias pajamas dėl to, kad visai ar iš dalies neišsaugoti dokumentai, draudžiamųjų pajamų koeficientas gali būti apskaičiuotas Pensijų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, t. y. pagal ne paeiliui einančių penkerių kalendorinių metų draudžiamąsias pajamas iš 1984 - 1993 metų laikotarpio (Nuostatų 35.2 punktas). Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 37 straipsnio 8 dalį, ginčus dėl pensijų socialinio draudimo stažo ir dėl draudžiamųjų bei joms prilyginamų pajamų nagrinėja teismas. Č. A. prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad dirbdamas ( - ) ūkyje nuo 1986-12-22 iki 1988-11-12 brigadininku kas mėnesį gaudavo 120 rublių atlyginimą ir tuo periodu jo bendros gautos pajamos sudarė 2706 rubliai. Vilniaus apskrities archyvas 2012 m. kovo 13 d. raštu Nr. 11, Vilniaus rajono Savivaldybės administracijos archyvas 2012 m. kovo 27 d. pranešimu Nr. A53(l)-254-(5.11) nurodė, kad Vilniaus rajono ( - ) ūkio dokumentai neatiduoti saugoti. Vilniaus rajono ( - ) ūkis, įmonės kodas ( - ), likviduotas ir 1992-12-10 buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. Liudytojus į teismo posėdį pakvies pats pareiškėjas. Taigi byloje nėra pateikta dokumentų, įrodančių kokio dydžio darbo užmokestis galėjo būti mokamas Č. A. jam dirbant ( - ) ūkyje. Todėl remdamasis tuo, kas išdėstyta, išklausęs liudytojų parodymus, VSDFV Vilniaus skyrius galutinę savo nuomonę pareikš teismo posėdžio metu. Be to, remiantis Pensijų įstatymo 56 straipsnio 2 dalimi, nuo 1995 m. sausio 1 d. asmens draudžiamųjų pajamų koeficientai apskaičiuojami atskirai pagal penkerius paeiliui einančius asmeniui palankiausius kalendorinius jo stažo metus iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1994 m. sausio 1 d. ir atskirai pagal visus metus, įskaitytus į stažą nuo 1994 m. sausio 1 d.. Todėl pareiškėjas prašyme turėtų nurodyti tikslią prašomą nustatyti sumą už kiekvienus metus atskirai.

7Teismo posėdžio metu, išklausiusi liudytojų parodymų ir remdamasi bylos medžiaga, suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atstovė sutiko, kad pareiškimo reikalavimas būtų patenkintas.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Teismas laiko, kad faktas nustatytinas, nes įrodytas pareiškėjo paaiškinimais, bylos medžiaga (b.l. 2-3; 5-11, 13-14, 26-28), liudytojų D. J. M., R. Č., Z. Č. parodymais, apžiūrėtomis liudytojų darbo knygelėmis pastarųjų darbo laike ( - ) ūkyje.

10Aukščiau nurodyti aptarti įrodymai, pastaruosius vertinant sistemiškai nurodo į tokias faktines aplinkybes, kad pareiškėjas dirbdamas ( - ) ūkyje nuo 1986-12-22 iki 1988-11-12 brigadininku, kas mėnesį gaudavo 120 rublių atlyginimą, tai yra nuo 1986-12-22 iki 1986-12-31 uždirbo 38,71 rublį, nuo 1987-01-01 iki 1987-12-31 uždirbo 1440 rublių, nuo 1988-01-01 iki 1988-11-12 uždirbo 1248 rublių. Dėl pareiškėjo gauto darbo užmokesčio kas mėnesį ne mačiau 120 rublių darbo laike ūkyje nurodo ir liudytojais teisme apklausti D. J. M., R. Č., Z. Č. (CPK 176 str., 185 str., 444 str. 2 d. 9 p.).

11Vadovaudamasis LR CPK 176, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270,444 str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas Č. /Č./ A. a.k. ( - ) dirbdamas ( - ) ūkyje nuo 1986-12-22 iki 1988-11-12 brigadininku, kas mėnesį gaudavo 120 rublių atlyginimą, tai yra nuo 1986-12-22 iki 1986-12-31 uždirbo 38,71 rublį, nuo 1987-01-01 iki 1987-12-31 uždirbo 1440 rublių, nuo 1988-01-01 iki 1988-11-12 uždirbo 1248 rublių.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas pensijos dydžio apskaičiavimo tikslu.

15Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai