Byla T-465-389/2017
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajai M. K. patvirtinimo klausimą

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Kazilionienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Panevėžio pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajai M. K. patvirtinimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3Nuteistoji M. K. teista du kartus:

41) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 straipsnio 2 dalį 5 MGL dydžio bauda;

52) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 19 d. nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (4 veikos) ir BK 259 straipsnio 1 dalį galutine subendrinta bausme – laisvės atėmimu 2 metams 8 mėnesiams, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose, ir į bausmės laiką įskaitant sulaikymo ir suėmimo laiką.

6Bausmės pradžia – 2016 m. rugsėjo 16 d., bausmės pabaiga – 2019 m. sausio 15 d., o 2017 m. balandžio 4 atliko daugiau nei 1/3 teismo paskirtos bausmės, 2017 m. spalio 19 d. faktiškai atliko 1 metų 5 mėnesių 4 dienų paskirtos bausmės.

7Komisija 2017 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 01/7-4552 nutarė nuteistajai M. K. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir siūlo teismui nuteistajai nustatyti auklėjimo ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) BK 75 straipsnio 2 ir 3 dalyje numatytas pareigas. Savo sprendimą komisija motyvavo tuo, kad nuteistoji vykdo Komisijos rekomendacijas ir Individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, kad nuteistosios elgesys bausmės atlikimo metu (su pertraukomis dirba, aktyviai dalyvauja priklausomų asmenų savitarpio paramos grupės veikloje, nebausta, skatinta 1 kartą), taip pat įvertino apsauginius, riziką mažinančius veiksnius (gyvenamosios vietos turėjimą; palaikanti ryšį su šeimos nariais) ir kitas reikšmingas aplinkybes, kas sudaro pagrindą manyti, kad M. K. laikysis įstatymų ir nenusikals.

8Komisijos nutarimas netvirtinamas.

9BVK 157 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, yra pateikę Komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika žema ir (ar) pažanga, mažinant nusikalstamo elgesio riziką, sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad įstatymų leidėjas lygtinio paleidimo taikymą įtvirtino ne kaip imperatyvų įpareigojimą kiekvienam nuteistajam, vykdančiam individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir atlikusiam minimalią BVK 157 straipsnio 7 dalyse numatytą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, jį taikyti, o tik kaip galimybę nuteistajam būti paleistam lygtinai, jeigu jis atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus ir yra pakankamas pagrindas manyti, jog jis laikysis įstatymų ir nenusikals. Pagal naująjį teisinį reguliavimą ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals sprendžiama pagal nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimą ir pažangą, ją mažinant. Pažanga, mažinant nusikalstamo elgesio riziką, nustatoma vertinant individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių įgyvendinimą, dalyvavimą elgesio pataisos programose bei šių priemonių ir programų įtaką nuteistojo kriminogeniniams veiksniams ir nusikalstamo elgesio rizikai (Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1R-159, 15.2 punktas).

10Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, jog pagal rizikos vertinimo programą OASys nuteistosios M. K. pakartotinio nusikalstamumo rizika yra vidutinė, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas – 51 balai, juolab pačios Komisijos 2017 m. spalio 23 d. nutarime Nr. 01/7-4552 sutinkama su tuo, kad per bausmės atlikimo laikotarpį šis rodiklis nepasikeitė, nors ir nurodoma, kad vertinant kitas aplinkybes, galima stebėti pažangą, mažinant nusikalstamo elgesio riziką. Komisija savo nutarime pažymi ir iš teismui pateiktos medžiagos matyti, jog pataisos įstaigoje nuteistoji M. K. charakterizuojama iš esmės teigiamai – išklausė adaptacijos programą, lanko priklausomų asmenų savitarpio paramos grupės užsiėmimus, vykdant integracijos į visuomenę programą, dalyvavo teisinio ir socialinio švietimo užsiėmimuose nuteistosioms, rengiamoms paleisti iš laisvės atėmimo vietos, pataisos namuose nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. vasario 1 d. dirbo ūkio darbus, 1 kartą paskatinta, priskirta paprastajai nuteistųjų grupei. Visų šių aplinkybių visuma yra svarbi, tačiau šios aplinkybės rodo, jog nuteistoji elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo ir savo elgesį koreguoja teigiama linkme, juolab komisijos nėra pagrindžiama, kaip šios priemonės konkrečiai įtakoja nuteistosios nusikalstamo elgesio riziką. Be to, nuteistosios teigiamas elgesys bausmės atlikimo metu dar nėra pakankamas pagrindas jai taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos namų, nes nuteistosios asmenybę atspindi ne tik jos elgesys pataisos namuose, bet ir jos padarytų nusikaltimų pobūdis, jų pavojingumo laipsnis ir kitos aplinkybės.

11Nuteistoji šiuo metu bausmę atlieka už keturių sunkių nusikaltimų ir vieno nesunkaus nusikaltimo padarimą, visi, kurie susiję su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Nuteistoji patraukta baužiamojon atsakomybėn jau antrą kartą, kadangi anksčiau taip pat buvo teista už baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, o naujas sunkesnes nusikalstamas veikas padarė, neišnykus ankstesniam teistumui. Tai rodo, kad nuteistoji nėra kritiška savo elgesiui ir padarytoms savanaudiškoms veikoms. Taip pat ir kiti jos nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo veiksniai: ankstesni nusikalstami veiksmai; šiuo nuosprendžiu teista už 4 nusikalstamas veikas; priklausomybė nuo narkotikų; netinkamas gyvenimo būdo pasirinkimas; išsilavinimo ir darbinės patirties stoka, kurių yra daugiau nei dvigubai, nei apsauginių, riziką mažinančių veiksnių ir kurie sudaro esmines kliūtis tinkamai nuteistosios integracijai visuomenėje – visa tai šiuo atveju leidžia pagrįstai abejoti tuo, kad taikant lygtinį paleidimą, bus užtikrinti bausmės tikslai, teisingumo principas bei leidžia pagrįstai manyti, jog šiuo metu M. K., taikant lygtinį paleidimą, gali būti pažeista nuteistosios resocializacijos ir visuomenės saugumo pusiausvyra. Be to, atsižvelgiant į jos kriminogeninius rodiklius bei nuteistosios aktyvų dalyvavimą priklausomų asmenų savitarpio paramos grupės veikloje – tokia priemonė sudaro pagrindą mažinti dalį tokių neigiamų rodyklių, todėl nuteistosios būtent buvimas įkalinimo įstaigoje turi teigiamos įtakos jos elgesiui.

12Be to, sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos namų klausimą, reikia atsižvelgti ir į visuomenės interesą, kad pavojingas nusikalstamas veikas padaręs asmuo turi būti nubaustas ir atlikti tokią bausmę ar jos dalį, kuri paveiktų nuteistąjį, jog jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, nedarytų analogiškų nusikaltimų bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis, numatyta BK 41 straipsnio 2 dalyje. Teismo vertinimu nuteistosios M. K. padarytų nusikaltimų pobūdis, jų kiekis rodo nuteistosios pavojingumą visuomenei, tačiau atlikta bausmės dalis, palyginus su paskirtąja, neduoda pagrindo manyti, kad nuteistoji per šį laiką suvokė savo pavojingo visuomenei nusikalstamo elgesio pobūdį bei pasekmes, padarė iš to teisingas išvadas ir, būdama laisvėje, nekels pavojaus visuomenei. Tai tik dar sykį patvirtina, kad bausmės tikslai M. K. atžvilgiu dar nėra pasiekti, nelaikytina, kad yra išnykusios jos nusikalstamą elgesį sąlygojusios priežastys.

13Taigi, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog šiuo metu ne tik, jog nėra visų būtinų įstatyme numatytų formalių sąlygų patvirtinti Komisijos nutarimą, bet ir nėra pakankamai požymių, patvirtinančių, jog, būdama laisvėje, nuteistoji laikysis įstatymų ir nenusikals, juolab nuteistosios buvimas įkalinimo įstaigoje turi teigiamą poveikį jos elgesiui. Remiantis tuo, nuteistosios pataisos procesas turi būti tęsiamas pataisos įstaigoje, o Komisijos 2017 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 01/7-4552 netvirtinamas.

14Vadovaudamasis BVK 157 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamo proceso kodekso 360 straipsniu, 364 straipsniu, teismas

Nutarė

15Atsisakyti patvirtinti Panevėžio pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2017 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 01/7-4552 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajai M. K..

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos, o suimtai nuteistajai nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai