Byla A-1628-662/2015
Dėl įsakymo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Skirnuva“)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Skirnuva“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“ (toliau – ir pareiškėjas) prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovas) direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. TI-81 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

5Pareiškėjas skunde nurodė, kad įgyvendino Europos Sąjungos (toliau – ir ES) bei Lietuvos Respublikos biudžetų lėšomis remiamą projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas). Pažymėjo, kad Agentūra atliko pažeidimo tyrimą ir 2013 m. gegužės 14 d. surašė išvadą dėl atlikto Projekto rangos sutarties Nr. A/2005/V08 „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas ( - ) seniūnijoje“ (toliau – ir Rangos sutartis) išlaidų tinkamumo (toliau – ir Išvada). Vadovaujantis šia Išvada buvo priimtas Įsakymas, kuriuo 300 577,94 Lt lėšos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti. Pareiškėjas teigė, kad atsakovas neįvertino jo pateiktų įrodymų dėl patirtų išlaidų pagrįstumo ir nepagrįstai pripažino, jog Pakeitimų orderio Nr. 68 pagrindu atlikti papildomi atliekų perstūmimo ir tankinimo darbai naujojo sąvartyno 1a sekcijoje yra netinkami finansuoti.

6Pareiškėjas paaiškino, kad pirkimo dokumentuose buvo aptartas tik perkeltų atliekų sutankinimas 323 tonų kompaktoriumi ne storesniais nei 30 cm sluoksniais, tačiau naujojo sąvartyno eksploatacijai, t. y. atliekų priėmimo ir šalinimo veiklai vykdyti pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 1 priedo 5.4 punktą pareiškėjas privalėjo gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – ir TIPK leidimas), kuris pareiškėjui buvo išduotas tik 2007 m. rugsėjo 10 d. Pareiškėjas teigia, kad tik gavus TIPK leidimą paaiškėjo, jog naujojo sąvartyno 1a sekcijoje atliekos turi būti tinkamai išstumdytos ir sutankintos, siekiant užtikrinti gamtos išteklių taupymo, atliekų mažinimo bei aplinkosauginių reikalavimų laikymosi. TIPK leidimo 14 punkte įtvirtintas reikalavimas išvežtas atliekas paskleisti kuo mažesniame plote, sutankinant ir savaitės pabaigoje uždengiant 10–15 cm storio vietinio grunto arba inertiniu sluoksniu. Analogiškas reikalavimas įtvirtintas TIPK leidimo 15 punkto privalomo įgyvendinti Aplinkosaugos veiksmų plano 4 lentelėje.

7Pareiškėjas teigė, kad šiuo atveju rangovas, būdamas savo srities profesionalas, dalyvaudamas vykdomame viešajame pirkime neturėjo galimybės numatyti ne tik TIPK leidime nustatytų reikalavimų, bet ir būsimų teisės aktų reikalavimų pasiekimų, taigi ir būsimų darbų. Pareiškėjas mano, kad patirtos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos bei tinkamos finansuoti.

8Pareiškėjas paaiškino, kad remiantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 8 straipsniu, išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data yra susijusi su už įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais. Pareiškėjas akcentavo, jog pats atsakovas sudarė Pakeitimų orderį Nr. 68, tuo patvirtindamas jo teisėtumą, įvertindamas išlaidų tinkamumą ir jas apmokėjo, o vėliau priėmė priešingą sprendimą. Pareiškėjas teigė, kad atsakovas neturi pagrindo reikalauti grąžinti jau pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas.

9Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje palaikė skundą, pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovas tinkamai neišnagrinėjo pažeidimo faktinių ir teisinių aplinkybių ir tinkamai neatliko tyrimo, o rėmėsi tik darbinėmis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės išvadomis ir formaliu aplinkybių konstatavimu, netiksliai nustatė taikytiną teisinį reguliavimą. Nurodė, kad jeigu rangovas į pasiūlymo kainą būtų įtraukęs nepagrįstus darbų įkainius, jis būtų atsidūręs nelygioje padėtyje su kitais konkurso dalyviais. Pažymėjo, kad pagal Rangos sutarties 13.1 punktą, papildomus darbus buvo galima įsigyti neatsižvelgus į tai, ar juos rangovas galėjo numatyti konkurso metu, toks darbų pirkimas iš užsakovo rezervo buvo tuo metu įprasta praktika vykdant statybos rangos sutartis.

10Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundu nesutinka.

11Atsakovas paaiškino, kad rangovas, savo srities profesionalas, pagal pirkimo dokumentuose numatytų darbų ribų pobūdį (šiukšlių iškasimas ir išvežimas iš seno ( - ) sąvartyno į naująją 1a sekciją) turėjo ir galėjo numatyti, kad šiems darbams atlikti bus reikalingas šiukšlių perstumdymas ir tankinimas. Atsakovas teigė, kad rangovas tokio pobūdžio išlaidas turėjo įtraukti į pasiūlymo kainą, todėl už jas negali būti papildomai sumokama.

12Pažymėjo, kad Rangos sutarties Bendrosiose sąlygose buvo numatyta rangovo teisė susipažinti su visa turima informacija apie statybvietės geologines bei hidrologines sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą ir iki pradžios datos, ir po jos. Atsakovas akcentavo, kad Rangos sutartyje numatyta rangovo atsakomybė už visos tokios informacijos interpretavimą. Be to, jo prievolė yra gauti visą įmanomą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus. Taigi rangovas privalėjo prieš pateikdamas pasiūlymą įvertinti ne tik esamą riziką dėl patiriamų išlaidų, bet ir numanomas išlaidas.

13Atsakovas paaiškino, kad šiukšlių perstumdymo darbai buvo numatyti pirkimo dokumentuose (5. „Žemės kasimo darbai“, 5.6 skyrius „Atliekų kasimas“), su jais susijusias išlaidas pagal Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 4.10 ir 4.44 punktus privalėjo įvertinti pareiškėjas. Todėl atsakovas darė išvadą, jog atliekų perstumdymo bei sutankinimo darbai pagal Pakeitimų orderį Nr. 68 įsigyti nepagrįstai.

14Atsakovas pažymėjo, jog tiek pirkimo dokumentuose, tiek teisės aktuose buvo numatyti tokie patys ar panašūs reikalavimai. Teigė, kad TIPK leidimas bei jo priedas tik sukonkretino privalomus atlikti darbus, bet nenumatė jokių naujų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirkimo dokumentus. Atsakovas paaiškino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-569 pakeista aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 patvirtintų Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 62 punkto tvarka mažai kuo skiriasi nuo pirkimo dokumentuose išdėstytos tvarkos. Atsakovas akcentavo, jog pareiškėjas nenurodė, kokie konkretūs darbai buvo atliekami iki teisės aktų pasikeitimo ir kokie prisidėjo po naujai teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų įsigaliojimo. Atsakovas teigė, jog vien teisės aktuose įtvirtintų teisės normų pasikeitimas nėra teisinis pagrindas prašyti papildomo finansavimo. Atsakovas nurodė, kad Pakeitimų orderis Nr. 68 nebuvo pakankamai pagrįstas, nes išlaidos galėjo būti numatytos sudarant pirkimo sutartį.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17Teismas, atsižvelgęs į pirkimo dokumentų „5. Žemės kasimo darbai. 5.6. Atliekų kasimas“ nuostatą, kad jeigu sąvartyno rekultivacijos priemonės numato sąvartyno pašalinimą, viso sklypo ribose, kaip nurodo brėžiniai, sukauptos medžiagos turi būti iškastos ir pervežtos į joms numatytą vietą, kaip reikalaujama šiose Techninėse specifikacijose arba kaip nurodo Inžinierius; medžiagos turi būti perkeltos į Inžinieriaus nurodytą priimančiojo sąvartyno vietą; perkeltos atliekos turi būti gerai sutankintos 32 tonų kompaktoriumi ne storesniais negu 30 centimetrų sluoksniais, bei įvertinęs TIPK leidime įtvirtintą reikalavimą, kad kiekvienos dienos atliekos paskleidžiamos ne storesniu, kaip 1 m sluoksniu ir sutankinamos atliekų kompaktoriumi iki 700–1000 kg/m3; kompaktorius atliekas tankina pervažiuodamas ne mažiau kaip 3–5 kartus, padarė išvadą, kad TIPK leidimas jokių papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nenustatė, juose buvo numatytas ir perstūmimas, ir sutankinimas.

18Teismas vadovavosi Rangos sutarties 4.10 punktu, nustatančiu, kad užsakovas turi leisti rangovui iki pradžios datos ir po jos susipažinti su visa užsakovo turima informacija; už visos tokios informacijos išaiškinimą atsakomybę prisiėmė rangovas ir pažymėjo, kad šiame Rangos sutarties punkte rangovas prisiėmė prievolę gauti, kiek tai praktiškai įmanoma, visą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus. Rangovo pareiga – patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką, anksčiau minėtus duomenis bei visą turimą informaciją ir prieš pateikiant pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti ištyrus, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) statybvietės formą ir gamtinę aplinką, geologines sąlygas, hidrologines bei klimatines sąlygas, apimtį bei pobūdį darbo ir prekių, reikalingų vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus, šalies įstatymus, procedūras bei darbo organizavimo praktiką ir rangovo poreikius įeiti į statybvietę, įsikūrimą, įrangą, personalą, elektrą, transportą, vandenį bei kitas paslaugas. Teismas taip pat rėmėsi Rangos sutarties 4.11 punkte įtvirtinta rangovo pareiga išsiaiškinti, kad priimta sutarties suma yra teisinga ir pakankama ir remtis tuo, kad priimta sutarties suma pagrįsta duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte. Akcentavo, kad nurodytame Rangos sutartis punkte numatyta, jog jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, priimta sutarties suma apima visus rangovo sutartinius įsipareigojimus (įskaitant ir rezervines sumas, jeigu tokios yra) ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus.

19Įvertinęs 2005 m. rugsėjo 30 d. pasiūlymą ir UAB „Skirnuva“ konkurso dalyvio deklaraciją, teismas padarė išvadą, kad rangovas pareiškė, jog yra išanalizavęs ir visiškai sutinka su 2005 m. rugpjūčio 5 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 33243 bei pirkimo dokumentų bei konkurso sąlygų turiniu ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinka su visomis jų sąlygomis ir pasiūlė kainą – 2 748 3877 Lt, PVM suma – 4 947 098 Lt. Teismas akcentavo, jog rangovo UAB „Skirnuva“ pateiktoje informacijoje apie konkurso dalyvį rangovas prisistatė kaip nemažą patirtį turinti įmonė – 11 metų patirtis Lietuvoje ir 10 metų užsienyje, pateikti įvairūs atestatai, darbo planas ir programa, kokybės užtikrinimo sistema. Teismas pažymėjo, kad svarstant pirkimo konkurso sąlygas jokių neaiškumų dėl perstūmimo ir tankinimo darbų nekilo.

20Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad rangovas pagal savo patirtį ir viešojo pirkimo konkurso eigą turėjo numatyti, todėl preziumavo, kad numatė ir turimus atlikti darbus, ir darbų kainą. Teismas padarė išvadą, kad Pakeitimų orderyje Nr. 68 nurodyti šiukšlių perstūmimo ir tankinimo naujojo sąvartyno 1a sekcijoje darbai buvo numatyti pirkimo dokumentuose, jų atsiradimo nenulėmė išduotas TIPK leidimas, todėl šie darbai negali būti pripažįstami papildomais Rangos sutarties darbais ir šie darbai neatitinka Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų realių išlaidų sąvokos, todėl jiems skirtos išlaidos pagrįstai pripažintos netinkamomis finansuoti.

21Teismas atsakovo atliktą pažeidimo tyrimą laikė tinkamu. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentą, kad atsakovas neįrodė žalos nacionaliniam ar Europos Sąjungos biudžetui, nes padarė išvadą, jog atsakovas žalos neįrodinėjo, jokio reikalavimo dėl jos nereiškė, Teismas taip pat konstatavo, kad Įsakymas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – ir Paramos grąžinimo taisyklės) 5.2.2 punkto, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymo) 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

22III.

23Pareiškėjas UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Įsakymą panaikinti.

24Pareiškėjas nurodo, kad iš teismo pateiktos formuluotės galima suprasti, kad Rangos sutarties nuostatų pažeidimas buvo padarytas viešojo pirkimo metu, tačiau Rangos sutartis tuo metu nebuvo sudaryta, todėl jos nuostatos rangovui retroaktyviai negali būti taikomos.

25Pareiškėjas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas tariamo ES lėšų panaudojimo pažeidimo buvimą pagrindė civilinės teisės instituto – Rangos sutarties nuostatų pažeidimu. Tačiau teismas, kaip ir atsakovas, konstatuodamas rangovo neteisėtus veiksmus, nepaaiškino, kaip šie pažeidimai lėmė Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio, 22 straipsnio 1 ir 4 dalių bei Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punkto nuostatų pažeidimą, nors būtent šie pažeidimai konstatuoti Įsakyme ir jos dalimi laikytinoje Išvadoje, taip pat nenurodoma, kokios viešųjų pirkimų taisyklės buvo pažeistos. Pareiškėjas akcentuoja, jog atsakovas nenurodė, kaip šių teisės aktų taisykles pažeidė subjektai, kuriems jos taikytinos – administruojančioji institucija, projekto vykdytojas.

26Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Išvadoje pagrindžiant rangovo kaltę dėl darbų nenumatymo ir neįtraukimo į konkursinius dokumentus vartojamos sąvokos „galėjo ir turėjo“, tačiau nenurodoma, kad rangovas prisiėmė šių darbų atlikimo riziką. Pareiškėjas mano, kad formuluojamos nuostatos suponuoja reikalingumą įrodyti rangovo kaltę dėl veiksmų atliktų viešojo pirkimo metu sudarant sutartį, ir taikyti tam tikrą teisinę atsakomybę. Tačiau Įsakyme nenurodoma, kokios civilinius teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų nuostatos buvo pažeistos. Pareiškėjas mano, kad tokios atsakomybės konstatavimas nenulemtų Pakeitimų orderio Nr. 68 negaliojimo.

27Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepasisakė dėl Pakeitimų orderio Nr. 68. Paaiškina, jog pagal Įsakymo tekstą ir teismo sprendimą galima tik numanyti, kad šis sandoris laikomas niekiniu, tačiau teismas turėjo spręsti ir dėl tokio juridinio fakto teisinių pasekmių – restitucijos ir panašiai. Todėl, pareiškėjo nuomone, šis sandoris (sutartis) laikytinas galiojančiu ir jo šalims turi įstatymo galią.

28Pareiškėjas paaiškina, kad viešojo konkurso metu nebuvo nupirkti Kariotiškių sąvartyno uždarymui reikalingi atliekų perstūmimo darbai, šie darbai buvo nupirkti iš to paties tiekėjo sudarant Pakeitimų orderį Nr. 68. Pareiškėjas teigia, kad šalys turėjo teisinį interesą atlikti papildomus darbus, todėl savo valią išreiškė sudarydami teisiškai įpareigojantį dokumentą – Pakeitimų orderį Nr. 68.

29Pareiškėjas pažymi, kad teismas negali perimti viešojo administravimo subjekto funkcijų bei negali perkelti įrodinėjimo naštos pareiškėjui, kad tam tikri faktai ar aplinkybės, įrodančios ES lėšų netinkamą panaudojimą, egzistuoja. Mano, kad atsakovas turėjo surinkti tokius įrodymus, kurie aiškiai, neprieštaringai įrodytų pareiškėjo padarytą pažeidimą. Pareiškėjas nesutinka su teismo teiginiu, kad atliekų perstūmimo darbus apėmė viešojo pirkimo objektas, nes Įsakyme tai nenustatyta.

30Pareiškėjas akcentuoja, kad Pakeitimų orderyje Nr. 68 kalbama apie sąvartyno uždarymo, o ne sąvartyno statybos darbus. Pažymi, kad Lietuvoje sąvartyno uždarymo darbai nebuvo įprasti ir patirties šioje srityje iš esmės nebuvo. Įsakyme aptariamos rangovo tariamos kaltės ar nesąžiningumo aplinkybės yra susijusios su darbu ir jų kainos neįtraukimu pagal viešojo pirkimo procedūras, o ne su papildomų darbų pirkimu pagal Pakeitimų orderį Nr. 68.

31Pareiškėjas teigia, jog atsakovas tinkamai neišnagrinėjo tariamo pažeidimo faktinių ir teisinių aplinkybių, o rėmėsi tik darbinėmis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės išvadomis ir formaliu aplinkybių konstatavimu. Pareiškėjas aiškina, kad Įsakymas buvo priimtas neišsamiai ištyrus faktines aplinkybes, netiksliai nustačius taikytinus teisės aktus ir nepakankamai tai motyvuojant.

32Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

33Atsakovas palaiko pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas ir pažymi, kad visos sutarties ir jos sudedamųjų dalių nuostatos bei turinys buvo žinomas ir prieš sudarant sutartį. Juo labiau kad Rangos sutarties 4.10 bei 4.11 punktuose, kuriais nesivadovavo rangovas, ir yra reglamentuojami bei nustatomi privalomi sutarties šalių veiksmai iki pasirašant sutartį. Nagrinėjamu atveju nustatyto pažeidimo esmė yra tokia, kad profesionalus ir savo sritį išmanantis rangovas, tinkamai vadovaudamasis sutarties nuostatomis, kurios įtraukiamos į pirkimo dokumentus, bei tinkamai išanalizavęs visas kitas pirkimo dokumentų dalis, turėjo įtraukti į savo pasiūlymą bei numatyti šiukšlių perstūmimo ir tankinimo darbus. To nepadarius, papildomų darbų įsigijimo našta turėjo atitekti savo pareigų tinkamai nevykdžiusiam rangovui ir papildomi darbai negalėjo būti įsigyjami sutarties Pakeitimų orderiu Nr. 68 ir tam negalėjo būti naudojamas sutartyje numatytas užsakovo rezervas. Atsakovas pažymi, kad Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio bei 22 straipsnio 1 ir 4 dalių pažeidimas padarytas įsigyjant papildomus darbus Pakeitimų orderiu Nr. 68, todėl nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog rangovo veiksmų nereglamentavo teisės aktai, reguliuojantys Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimą, nes kalbama ne apie pažeidimus, padarytus iki sutarties pasirašymo, o apie pažeidimus, padarytus vykdant sutartį, kuri buvo finansuojama paramos lėšomis. Tokios paramos panaudojimą reglamentuojantys tiek nacionaliniai, tiek Europos Sąjungos teisės aktai, galiojo visoms sutarties šalims.

34Atsakovas paaiškina, kad Europos Sąjungos teisės aktai nustato principus ir taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos 2000–2006 metų laikotarpiu suteikimo, įgyvendinimo, valdymo ir kontrolės, kuriuos privalo įgyvendinti ir jų laikytis valstybės narės naudos gavėjos. Laiko prasme lėšų susigrąžinimas nėra apribojamas, juolab kad susigrąžinimas apskritai gali būti inicijuojamas tik esant jau išmokėtoms lėšoms, t. y. šiuo atveju Agentūrai patvirtinus ir apmokėjus pateiktas sąskaitas.

35Atsakovas teigia, jog apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas nepasisakė dėl Pakeitimų orderio Nr. 68, kuriuo buvo pakeista sutartis. Pažymi, jog teismas aiškiai nurodė, kad Pakeitimų orderiu įsigyti šiukšlių perstūmimo ir tankinimo darbai buvo numatyti pirkimo dokumentuose ir jų nenulėmė TIPK leidimas, todėl šie darbai negali būti pripažįstami papildomais rangos sutarties darbais ir Pakeitimų orderis sudarytas neteisėtai.

36Atsakovas akcentuoja, jog pareiškėjas nurodo, kad sutarties šalys galėjo keisti sutarties sąlygas pagal sutarties 13.1 punktą, tačiau pagal šį punktą, atsakovo nuomone, galimi sutarties pakeitimai esant tam tikroms sąlygoms, kurių nagrinėjamu atveju nebuvo. Pakeitimai galimi esant praleidimams užsakovo dokumentuose arba nenumatytoms fizinėms sąlygoms. Pažymi, kad tiek Agentūra 2012 m. gegužės 14 d. pažeidimo tyrimo išvadoje, tiek teismo sprendime buvo konstatuota ir išaiškinta, kad jokių nenumatytų aplinkybių bei praleidimų užsakovo dokumentacijoje nebuvo – šiukšlių perstūmimo ir tankinimo darbai buvo numatyti pirkimo dokumentuose, o TIPK leidimas jokių naujų darbų taip pat nenumatė. Taigi pareiškėjo argumentai, jog Pakeitimų orderis Nr. 68 buvo sudarytas teisėtai, t. y. nepažeidžiant Rangos sutarties nuostatų, yra nepagrįstas.

37Atsakovas paaiškina, kad Agentūros sprendimas yra išdėstytas ne tik skundžiamame Įsakyme, tačiau ir kartu su juo pareiškėjui siųstuose dokumentuose – Agentūros 2012 m. gegužės 14 d. pažeidimo tyrimo išvadoje bei 2013 m. gegužės 14 d. pranešime apie pažeidimą Nr. LT/13/054/SF/0. Atsakovas teigia, kad Įsakymas yra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir teisės normomis, pritaikyta poveikio priemonė yra motyvuota, Įsakymo pagrindu kylančios pareiškėjo pareigos suformuluotos aiškiai ir Įsakymas buvo tinkamai perduotas pareiškėjui, todėl atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus.

38Atsakovas pažymi, kad tiek Agentūra Išvadoje, tiek teismo sprendime yra išsamiai aptartos ir įvertintos aplinkybės, kad šiukšlių perstūmimo ir tankinimo darbai buvo numatyti pirkimo dokumentuose ir tai suponuoja išvadą, jog rangovas turėjo, galėjo ir privalėjo apie juos žinoti, juos numatyti ir įvertinti teikdamas pasiūlymą. Atsakovas teigia, kad teismas objektyviai išanalizavo susidariusią situaciją ir konstatavo, jog rangovas netinkamai atliko savo pareigas. To pasekmė – neteisėtas Pakeitimų orderis, prieštaraujantis tiek sutarties, tiek Reglamento Nr. 16/2003 nuostatoms.

39Teisėjų kolegija konstatuoja:

40IV.

41Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. T1-81 netinkamomis finansuoti pripažintų 300 577,94 Lt išlaidų grąžinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

42Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad Europos Komisija 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu PH/2002/3277 (pakeistas Komisijos 2008 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. K(2008)4127 ir 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. K(2012)544 iš pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento (ISPA) (šiuo metu – Sanglaudos fondas) skyrė paramą projektui Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas CCI 2002LT/16/P/PE/012 (toliau – ir Projektas) (I t., b. l. 39–51). Projektui numatytų išlaidų suma – 20 930 000 Eur, Sanglaudos fondo paramos dydis – 50 proc., t. y. 10 465 000 Eur. Taip pat nustatyta, kad Agentūra (perkančioji organizacija), pareiškėjas UAB „VAATC“ (užsakovas), UAB „Skirnuva“ (rangovas) 2005 m. gruodžio 7 d. sudarė Rangos sutartį Nr. A/2005/V8 (IV t., b. l. 116–117), kuria užsakovas priėmė rangovo 2005 m. rugsėjo 30 d. pasiūlymą (IV t., b. l. 119–122) pilnai atlikti projekto „Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas ( - ) seniūnijoje“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2007 m. gruodžio 30 d. Projekto inžinierius, užsakovo UAB „VAATC“ bei rangovo UAB „Skirnuva“ atstovai pasirašė Rangos sutarties Pakeitimų orderį Nr. 68 (I t., b. l. 95–96). Pakeitimų orderyje Nr. 68 nurodyta, kad Sutarties kiekių žiniaraštyje yra numatyta iškasti ir išvežti šiukšles iš seno ( - ) sąvartyno į naujojo 1a sekciją, tačiau šiame žiniaraštyje nėra numatyta šiukšlių perstūmimas ir tankinimas naujojo sąvartyno 1a sekcijoje, o šie darbai yra būtini, bet neįmanomi veikiant sąvartynui, todėl rangovas šiems darbams pateikė pasiūlymą. Aptariamame orderyje nurodoma, kad šie papildomi darbai yra dalis „sąvartyno uždarymo“ darbų ir nėra susiję su sąvartyno funkcionavimu. Taip pat nurodoma, kad šiuo pakeitimu papildomai prašoma 473 992,20 Lt. Vadovaujantis lokaline sąmata (I t., b. l. 100) ši suma apskaičiuota už tokius darbus: atliekų perstūmimą iki 10 m atstumu 79 kW (108 AJ) galingumo buldozeriais; kiekvieniems kitiems 10 m, perstumiant atliekas 79 kW (108 AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-104 k4 = 3,5. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ auditą ir ataskaitos projekte (III t., b. l. 140–167) nurodė, kad 136 020,92 Eur išlaidos pagal Sutarties Nr. A/2005/V08 Pakeitimų orderį Nr. 68 patirtos nesilaikant sutarties sąlygų ir finansinio memorandumo III.2 priedo II skyriaus 5 dalies reikalavimų, yra netinkamos finansuoti (III t., b. l. 152). Agentūra, vadovaudamasi 2013 m. balandžio 23 d. tarnybiniu pranešimu (IV t., b. l. 115), atliko patikrinimą ir 2013 m. gegužės 14 d. surašė išvadą dėl atlikto Projekto Rangos sutarties išlaidų tinkamumo. Tirdama pažeidimą, Agentūra nustatė, kad rangovas, būdamas savo srities profesionalas, pagal pirkimo dokumentuose numatytų darbų, t. y. šiukšlių iškasimas ir išvežimas iš seno ( - ) sąvartyno į naujojo 1a sekciją, pobūdį galėjo ir turėjo įtraukti į pasiūlymo kainą ir už jas negali būti papildomai apmokama, nes tokių išlaidų apmokėjimas prieštarautų Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsniui. Agentūros direktorius 2013 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. T1-81, vadovaudamasis Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu, nustatė, kad projekto vykdytojas, vykdydamas sutartį „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas ( - ) seniūnijoje“ Nr. A/2005/V08, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – kaip užsakovas patvirtino pakeitimų orderius, kurie nebuvo pakankamai pagrįsti ar nebūtini projekto tikslams ar rangos sutarties tikslams pasiekti ir taip pažeidė Komisijos reglamento Nr. 16/2003 4 bei 22 straipsnio 1 bei 4 dalis, todėl nurodė projekto galutiniam paramos gavėjui per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 300 577,94 Lt (234 826,52 Lt ES paramos ir 65 751,42 Lt bendrojo finansavimo lėšų).

43Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, konstatavo, jog Pakeitimų orderyje Nr. 68 nurodyti šiukšlių perstūmimo ir tankinimo naujojo sąvartyno 1a sekcijoje darbai buvo numatyti darbų pirkimo dokumentuose, jų atsiradimo nenulėmė išduotas TIPK leidimas, todėl šie darbai negali būti pripažįstami papildomais Rangos sutarties darbais ir šie darbai neatitinka Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų realių išlaidų sąvokos, todėl jiems skirtos išlaidos netinkamomis finansuoti pripažintos pagrįstai.

44Nesutikdamas su tokiu sprendimu, pareiškėjas padavė apeliacinį skundą ir teigia, kad Pakeitimų orderyje Nr. 68 numatytos išlaidos už papildomus darbus pripažintos netinkamomis finansuoti nepagrįstai. Teigia, kad šiukšlių perstūmimo ir tankinimo naujojo sąvartyno 1a sekcijoje darbai negalėjo būti numatyti teikiant pasiūlymą Rangos sutarčiai sudaryti.

45Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais, sprendime nuosekliai išdėstė, kokiais byloje pateiktais įrodymais grindžiamos teismo išvados, o kurie įrodymai atmetami, padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Atsižvelgdama į šias teismų praktikos nuostatas, teisėjų kolegija, pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams – kad Pakeitimų orderyje Nr. 68 numatyti darbai negali būti pripažįstami papildomais Rangos sutarties darbais ir šiems darbams skirtos išlaidos netinkamomis finansuoti pripažintos pagrįstai.

46Pažymėtina, jog vadovaujantis Paramos grąžinimo taisyklių (2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 293 redakcija) 4, 5, 5.2 ir 5.2.2 punktais – pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą. Sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to: paramos sutartis su projekto vykdytoju nutraukiama; projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma.

47Nagrinėjamu atveju Agentūra konstatavo, kad pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnį bei 22 straipsnio 1 ir 2 dalis.

48Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnyje nustatyta, jog visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybvietės paruošimo ir statybos išlaidos, kurios yra esminės projekto įgyvendinimui, yra tinkamos. O šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog tinkamos sąnaudos apima tik tas sąnaudas, kurios atsirado po 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir tiesiogiai susijusios su projektu; tinkamos sąnaudos gali apimti vieną ar daugiau šių kategorijų: a) darbo sąnaudas (bruto darbo užmokestį); b) mokesčius už ilgalaikės įrangos naudojimą statybos metu; c) produktų, naudojamų projektui įgyvendinti, sąnaudas; d) pridėtines išlaidas ir kitas sąnaudas, jeigu jos yra konkrečiai pagrįstos; jos turi būti paskirstytos sąžiningai vadovaujantis priimtais apskaitos standartais.

49Nustatyta, kad rangovas UAB „Skirnuva“ pateiktoje konkurso dalyvio deklaracijoje nurodė teikiamo pasiūlymo kainą – 27 483 877 Lt (IV t., b. l. 121). Rangos sutartimi šis pasiūlymas užsakovo (pareiškėjo) buvo priimtas ir rangovas UAB „Skirnuva“ Rangos sutartimi už nurodytą sumą įsipareigojo atlikti visus projekto „Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Statybos darbai: Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno įrengimas ( - ) seniūnijoje“ (IV t., b. l. 123) darbus.

50Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.11 punkte nustatyta, kad jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, tai priimta sutarties suma apima visus rangovo sutartinius įsipareigojimus (įskaitant ir rezervines sumas, jeigu tokios yra) ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus (I t., b. l. 146). Rangos sutarties pakeitimai nustatyti šios sutarties Bendrųjų sąlygų 13 skyriuje (I t., b. l. 166–170). Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkte nustatyta, kad inžinierius, prieš išduodamas Atlikimo pažymą, gali bet kuriuo metu atlikti pakeitimus, davęs nurodymą arba paprašęs rangovo pateikti siūlymą; kiekvienas pakeitimas gali apimti (e) bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas arba paslaugas, būtinas nuolatiniams darbams, įskaitant visus susijusius baigiamuosius bandymus, gręžinius bei kitą bandymo ir tyrimo darbą.

51Pirkimo dokumentuose „5. Žemės, kasimo ir užpylimo darbai“ 5.6 punkte „Atliekų kasimas“ (I t., b. l. 67–68) be kita ko nustatyta, kad jeigu sąvartyno rekultivacijos priemonės numato sąvartyno pašalinimą, viso sklypo ribose, kaip nurodo brėžiniai, sukauptos medžiagos turi būti iškastos ir pervežtos į joms numatytą vietą, kaip reikalaujama šiose Techninėse specifikacijose arba kaip nurodo Inžinierius; medžiagos turi būti perkeltos į Inžinieriaus nurodytą priimančiojo sąvartyno vietą; perkeltos atliekos turi būti gerai sutankintos 32 tonų kompaktoriumi ne storesniais negu 30 centimetrų sluoksniais. Pareiškėjas neginčija fakto, kad Rangos sutarties kiekių žiniaraštyje numatė iškasti ir išvežti šiukšles iš seno ( - ) sąvartyno į naujojo 1a sekciją (I t., b. l. 95–96), tačiau teigia, kad šie darbai neapima šiukšlių perstūmimo ir tankinimo naujojo sąvartyno 1a sekcijoje darbų.

52Kaip teisingai akcentavo pirmosios instancijos teismas bei atsakovas, Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 punkte nustatyta, kad užsakovas turi leisti rangovui iki Pradžios datos ir po jos (t. y. iki pasiūlymo pateikimo) susipažinti su visa užsakovo turima informacija apie statybvietės geologines bei hidrologines sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą; rangovo prievolė yra gauti kiek tai praktiškai įmanoma visą būtina informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus; rangovo pareiga – patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką, anksčiau minėtus duomenis bei visą turimą informaciją ir prieš pateikiant pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti ištyrus, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) (a) statybvietės formą ir gamtinę aplinką, geologines sąlygas, (b) hidrologines bei klimatines sąlygas, (c) apimtį bei pobūdį darbo ir prekių, reikalingų vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus, (d) šalies įstatymus, procedūras bei darbo organizavimo praktiką ir (e) rangovo poreikius įeiti į statybvietę, įsikūrimą, įrangą, personalą, elektrą, transportą, vandenį bei kitas paslaugas. Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.11 punkte įtvirtinta rangovo pareiga išsiaiškinti, kad priimta sutarties suma yra teisinga ir pakankama ir remtis tuo, kad priimta sutarties suma pagrįsta duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte.

53Įvertinusi Rangos sutarties nuostatas, konkurso rangos darbams pirkti dokumentus, UAB „Skirnuva“ pateiktą pasiūlymą bei kartu su pasiūlymų pateiktus dokumentus, tarp jų ir medžiagų ir kiekių žiniaraščius, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Pakeitimų orderyje nurodyti darbai negali būti laikomi papildomais, Rangos sutartyje nenumatytais, darbais Rangos sutarties 13.1 (d) punkto prasme, nes kaip buvo nurodyta, teikdamas pasiūlymą rangovas šiukšlių perstūmimo ir tankinimo naujojo sąvartyno 1a sekcijoje darbų kainą įtraukė į pasiūlymo kainą, nes numatė šiukšlių iš seno ( - ) sąvartyno iškasimo ir išvežimo į naujojo 1a sekciją darbus. Nustačius, kad Pakeitimų orderyje Nr. 68 nurodyti darbai nelaikytini papildomais darbais, Pakeitimų orderis Nr. 68 nelaikytinas teisiškai įpareigojančia sutartimi arba susitarimu ir (arba) dokumentu Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio prasme bei nepatenka į Reglamento Nr. 16/2003 22 straipsnio 4 dalyje nustatytų tinkamų sąnaudų kategoriją bei, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nelaikytinos išlaidomis, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies prasme. Teisėjų kolegija pažymi, kad Pakeitimų orderis Nr. 68 galėtų būti laikomas įpareigojančiu dokumentu Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio prasme tik tada, jei jame nurodyti papildomi darbai iš tiesų būtų papildomi, o ne, kaip nagrinėjamu atveju, įtraukti į numatomus atlikti darbus, kurių kaina įtraukta į bendrą projekto įvykdymo sumą. Tai, kad pareiškėjas žiniaraščiuose nurodė šiukšlių iš seno ( - ) sąvartyno iškasimo ir išvežimo į naujojo 1a sekciją darbus, jų atlikimą įvertino atitinkama suma, tačiau jų nedetalizavo – t. y. nenurodė, kad tokie darbai apima ir šiukšlių perstūmimo ir tankinimo naujojo sąvartyno 1a sekcijoje darbus, nesudaro pagrindo išvadai, kad tai nauji – papildomi darbai.

54Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog konstatavus Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio bei 22 straipsnio 1 ir 4 dalių pažeidimus, Įsakymu pareiškėjas buvo pagrįstai įpareigotas grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas. Atsižvelgus į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritarė atitinkamai Agentūros išvadai ir paliko galioti pareiškėjo ginčijamą Įsakymą kaip teisėtą ir pagrįstą.

55Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialiosios bei proceso teisės normas, išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje nustatytas taisykles, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą nėra.

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

57Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą atmesti.

58Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“... 5. Pareiškėjas skunde nurodė, kad įgyvendino Europos Sąjungos (toliau – ir... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad pirkimo dokumentuose buvo aptartas tik perkeltų... 7. Pareiškėjas teigė, kad šiuo atveju rangovas, būdamas savo srities... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad remiantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos... 9. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje palaikė skundą, pateiktuose... 10. Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundu nesutinka.... 11. Atsakovas paaiškino, kad rangovas, savo srities profesionalas, pagal pirkimo... 12. Pažymėjo, kad Rangos sutarties Bendrosiose sąlygose buvo numatyta rangovo... 13. Atsakovas paaiškino, kad šiukšlių perstumdymo darbai buvo numatyti pirkimo... 14. Atsakovas pažymėjo, jog tiek pirkimo dokumentuose, tiek teisės aktuose buvo... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu... 17. Teismas, atsižvelgęs į pirkimo dokumentų „5. Žemės kasimo darbai. 5.6.... 18. Teismas vadovavosi Rangos sutarties 4.10 punktu, nustatančiu, kad užsakovas... 19. Įvertinęs 2005 m. rugsėjo 30 d. pasiūlymą ir UAB „Skirnuva“ konkurso... 20. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad rangovas pagal... 21. Teismas atsakovo atliktą pažeidimo tyrimą laikė tinkamu. Teismas taip pat... 22. III.... 23. Pareiškėjas UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 24. Pareiškėjas nurodo, kad iš teismo pateiktos formuluotės galima suprasti,... 25. Pareiškėjas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas tariamo ES lėšų... 26. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Išvadoje pagrindžiant rangovo... 27. Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepasisakė dėl Pakeitimų orderio Nr. 68.... 28. Pareiškėjas paaiškina, kad viešojo konkurso metu nebuvo nupirkti... 29. Pareiškėjas pažymi, kad teismas negali perimti viešojo administravimo... 30. Pareiškėjas akcentuoja, kad Pakeitimų orderyje Nr. 68 kalbama apie... 31. Pareiškėjas teigia, jog atsakovas tinkamai neišnagrinėjo tariamo pažeidimo... 32. Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka, prašo... 33. Atsakovas palaiko pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas ir pažymi,... 34. Atsakovas paaiškina, kad Europos Sąjungos teisės aktai nustato principus ir... 35. Atsakovas teigia, jog apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas... 36. Atsakovas akcentuoja, jog pareiškėjas nurodo, kad sutarties šalys galėjo... 37. Atsakovas paaiškina, kad Agentūros sprendimas yra išdėstytas ne tik... 38. Atsakovas pažymi, kad tiek Agentūra Išvadoje, tiek teismo sprendime yra... 39. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 40. IV.... 41. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos... 42. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad Europos Komisija 2002 m. gruodžio... 43. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą,... 44. Nesutikdamas su tokiu sprendimu, pareiškėjas padavė apeliacinį skundą ir... 45. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo... 46. Pažymėtina, jog vadovaujantis Paramos grąžinimo taisyklių (2010 m. kovo 17... 47. Nagrinėjamu atveju Agentūra konstatavo, kad pareiškėjas netinkamai... 48. Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnyje nustatyta, jog visos už įgyvendinimą... 49. Nustatyta, kad rangovas UAB „Skirnuva“ pateiktoje konkurso dalyvio... 50. Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.11 punkte nustatyta, kad jeigu sutartyje... 51. Pirkimo dokumentuose „5. Žemės, kasimo ir užpylimo darbai“ 5.6 punkte... 52. Kaip teisingai akcentavo pirmosios instancijos teismas bei atsakovas, Rangos... 53. Įvertinusi Rangos sutarties nuostatas, konkurso rangos darbams pirkti... 54. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog konstatavus Reglamento Nr. 16/2003... 55. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, apeliacinės... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 57. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą... 58. Nutartis neskundžiama....