Byla I-843-583/2012
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1068 bei Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. 11SS-(8.5)-1864 panaikinimo ir rašytinio proceso tvarka spręsdamas skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjas Remigijus Arminas, susipažinęs su pareiškėjų A. Č., B. Č., A. B. skundu atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims - AB „Litgrid turtas“, AB SEB bankas, VĮ „Registrų centras“ dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1068 bei Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. 11SS-(8.5)-1864 panaikinimo ir rašytinio proceso tvarka spręsdamas skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi skundu į teismą, prašydami:

3- panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos vedėjo 2012 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1068, kuriuo pareiškėjų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomame žemės sklype, esančiame Klaipėdos rajono savivaldybės Stučių kaime nustatytas žemės servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;

4- panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. spalio 4 d. sprendimą 1SS-(8.5)-1864.

5Pareiškėjai savo skundą grindžia tuo, jog žemės servitutas nustatytas pagal specialųjį planą „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse“, kuris patvirtintas Ūkio ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 4-452, tačiau ginčas dėl specialiojo plano teisėtumo ir pagrįstumo vyksta Vilniaus apygardos administraciniame teisme, todėl pagal šį specialųjį planą servitutai negali būti nustatomi. Be to pagal Žemės įstatymo 23 straipsnio 3 dalį, iki teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo viešpataujančiuoju tampančio daikto savininkas turi išreikšti valią dėl servituto reikalingumo. Pažymi, jog elektros oro linijų savininkas yra Lietuvos valstybė, todėl remiantis įstatymo nuostatomis Valstybė tokios valios neišreiškė.

6Dėl Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo mano, jog jei Nacionalinė žemės tarnyba teigia, kad skundų dėl servitutų nustatymo nagrinėjimas nepriskirtinas jų kompetencijai, tai negalėjo ir daryti išvadų apie jos skyriaus priimto įsakymo teisingumo.

7Pareiškėjai taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos vedėjo 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1068 bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo 1SS-(8.5)-1864 vykdymą. Prašymą argumentuoja tuo, kad atsakovo naudojimasis servituto teisėmis pažeis jų interesus, nes žemės sklype prasidės statybos, o panaikinus ginčijamus administracinius aktus, sprendimo įvykdymo atgręžimas bus neįmanomas – žemės sklype bus statomas nekilnojamasis turtas, kurio panaikinimo klausimas bus apsunkintas.

8ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti, t.y. administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto pavadinimas, priėmimo data bei turinys (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-110/07).

9Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 5 dalis numato, kad tais atvejais, kai servitutas nustatomas administraciniu aktu, institucija, priėmusi sprendimą nustatyti servitutą, per 10 dienų išsiunčia (įteikia) viešpataujančiojo ir tarnaujančiojo daikto savininkams ar patikėtiniams sprendimą, kuriuo žemės sklypui nustatomas servitutas. 2012 m. liepos 13 d. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos skyrius raštu Nr. 12SD-(14.12.104.)-740 pareiškėjams išsiuntė pranešimą dėl servitutų ir 2012 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1068 su priedais. Iš 2012 m. spalio 4 d. NŽT prie žemės ūkio ministerijos rašto Nr. 1SS-(8.5) į pareiškėjų pareiškimą, nustatyta, kad pareiškėjai 2012 m. rugpjūčio 14 d. pareiškimu kreipėsi dėl 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 12VĮ-(14.2.2)-1068 panaikinimo. Taigi momentas kada pareiškėjams buvo įteiktas 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1068 ir jo priedai laikytinas ne vėlesnė nei 2012 m. rugpjūčio 14 d. Iš 2012 m. liepos 13 d. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos skyrius raštu Nr. 12SD-(14.12.104.)-740 pateiktos informacijos, 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1068 turinio ir jo priedų akivaizdu, kad ši informacija buvo pakankama teisei kreiptis skundu į teismą realizuoti, todėl būtent nuo šio termino skaičiuojamas kreipimosi skundu į teismą terminas.

10Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, kad žemės servitutai nustatomi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais. Servitutų nustatymo administraciniu aktu atvejai ir tvarka nustatomi šiame straipsnyje. Administraciniu aktu servitutus nustato Nacionalinė žemės tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu. Pagal šio straipsnio 4 dalį sprendimas nustatyti servitutą gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Taigi administracinis aktas, kuriuo nustatytas servitutas, nepatenka į ginčų nagrinėtinų neteismine ginčų nagrinėjimo tvarka pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatas sąrašą, todėl pareiškėjai ginčydami 2012 m. liepos 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1068 turėjo tiesiogiai skundu kreiptis į teismą. Šias aplinkybes 2012 m. spalio 4 d. rašte akcentavo ir Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjai teismui teikia 2012 m. rugpjūčio 13 d. žyminio mokesčio mokėjimo nurodymą, kurio paskirtis – pareiškėjai A. ir B. Č., A.B.,, atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba dėl 2012-07-12 įsakymo panaikinimo, žyminis mokestis, Klaipėdos apygardos administracinis teismas. Iš to seka, kad pareiškėjams jau žyminio mokesčio mokėjimo metu (2012-08-13) buvo žinoma, kad ginčas nagrinėtinas teisme ir jam netaikoma neteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl sumokėjo žyminį mokestį siekdami kreiptis skundu į teismą. Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis pareiškėjų skundas teisme įregistruotas tik 2012 m. lapkričio 2 d. (skundo registracijos Nr. 3-623)

11Taigi dėl šioje nutartyje jau nurodytų argumentų, skundo padavimo terminą skaičiuojant nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d., pareiškėjai siekdami ginčyti įvardijamą administracinį aktą skundu į teismą turėjo kreiptis per vieną mėnesį, t.y. iki 2012 m. rugsėjo 14 d. Įvertinus šias aplinkybes akivaizdu, kad praleistas terminas kreiptis skundu į teismą ir nėra prašoma atnaujinti skundo padavimo terminą.

12Vertinant aplinkybes, kad pareiškėjai ginčydami administracinį aktą dėl servituto nustatymo kreipėsi skundu į Nacionalinę žemės tarnybą prie žemės ūkio ministerijos, pažymėtina, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jei specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo ar individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Aiškindamas šią nuostatą, santykio su teise kreiptis tiesiogiai į teismą, kontekste, LVAT ne kartą yra pažymėjęs, jog pareiškėjo kreipimasis į kitas institucijas yra paties pareiškėjo subjektyviai pasirinktas jo teisių gynimo būdas ir jis negali būti laikomas objektyvia priežastimi, pateisinančia termino kreiptis į teismą dėl administracinio akto praleidimą (administracinė byla Nr. AS442 - 191/2009; administracinė byla Nr. AS525-522/2012). Atsižvelgiant į tai, jei specialiame įstatyme, šiuo atveju Žemės įstatyme nėra numatyta privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka, asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos ir norintis jas ginti teisiniu būdu, turi kreiptis tiesiogiai į atitinkamą teismą. Sužinojimo apie savo teisių pažeidimą momentas laikomas ir terminas skundui teismui pateikti pradedamas skaičiuoti, būtent tuo tada, kai asmuo sužino apie galimą savo teisių pažeidimą, o ne nuo to tada, kai bandydamas ginčą spręsti neteisminiu keliu, asmuo gauna neigiamą institucijos, į kurią kreipėsi, atsakymą. Asmeniui, kuris mano, jog jo teisės pažeistos, nėra draudžiama paraleliai tuo pat metu kreiptis ir į teismą, ir į instituciją, kuri, jo nuomone, atsakinga dėl jo teisių pažeidimo. Jei asmuo, nesutikdamas su institucijos sprendimu, į ją kreipiasi raštu ir operatyviai nesulaukia atsakymo, į teismą kreiptis būtina, tam, kad, kaip minėta, nebūtų praleistas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas skundo padavimo terminas. Raštas, kuriuo asmuo kreipiasi į instituciją, teisminio proceso metu gali būti vertinamas kaip įrodymas, kad asmuo siekia operatyvaus ir taikaus, geranoriško ginčo išsprendimo, tačiau negali būti traktuojamas kaip įrodymas, kad terminas kreiptis į teismą nepraleistas ar praleistas dėl svarbių priežasčių. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad Žemės įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nėra numatyta neteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka ginčijant administracinį aktą dėl servituto nustatymo, todėl pareiškėjai skundu turėjo tiesiogiai kreiptis į teismą. Pareiškėjams praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti, skundą atsisakoma priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

13Pareiškėjai teikiamame skunde reiškia ir reikalavimą panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. spalio 4 d. sprendimą 1SS-(8.5)-1864. Kaip jau paminėta šioje nutartyje, ginčo dėl servituto nustatymo administraciniu nagrinėjimui nėra numatyta neteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl įvardijamas raštas šios bylos kontekste nėra vertinamas kaip sprendimas, priimtas institucijai išnagrinėjus ginčą neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Kadangi skundas yra teismingas tiesiogiai teismui, šis raštas teisinių pasekmių prasme negali būti laikomas administraciniu aktu, kuriuo yra nustatomas ar keičiamas teisių ir pareigų turinys šios bylos nagrinėjimo kontekste, todėl skundas šioje dalyje nėra priskirtas nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui ir jį atsisakytina priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

14Kadangi 2012 m. spalio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštas Nr. 1SS-(8.5)-1864 Dėl pareiškimo ir skundo nagrinėjimo vertintinas ne kaip neteisminės ginčo nagrinėjimo institucijos sprendimas, o kaip viešojo administravimo subjekto atsakymas pareiškėjams rūpimu klausimu, pareiškėjai dėl šio rašto gali skundu kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (ABTĮ 35 str.).

15Kadangi atsisakoma priimti skundą teismas neturi teisinio pagrindo spręsti klausimo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

16Atsisakius priimti skundą, pareiškėjui A.B. grąžinamas 2012 m. rugpjūčio 13 mokėjimo nurodymu Nr. 137 sumokėtas 100 litų žyminis mokestis (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 ir 8 punktais, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 105-106 straipsniais,

Nutarė

18pareiškėjų A. Č., B. Č., A. B. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB SEB bankas, VĮ „Registrų centras“ dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 12VĮ-(14.12.2)-1068 bei Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. 11SS-(8.5)-1864 panaikinimo, atsisakyti priimti.

19Pareiškėjui A. B. (a/k ( - )) grąžinti 2012 m. rugpjūčio 13 d. įmokos mokėjimo nurodymu Nr. 137 AB Swedbank sumokėtą 100 (vieno šimto) litų žyminį mokestį.

20Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjas Remigijus Arminas,... 2. pareiškėjai kreipėsi skundu į teismą, prašydami:... 3. - panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 4. - panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 5. Pareiškėjai savo skundą grindžia tuo, jog žemės servitutas nustatytas... 6. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo mano, jog jei Nacionalinė... 7. Pareiškėjai taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 8. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas... 9. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 5 dalis numato, kad tais... 10. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, kad... 11. Taigi dėl šioje nutartyje jau nurodytų argumentų, skundo padavimo terminą... 12. Vertinant aplinkybes, kad pareiškėjai ginčydami administracinį aktą dėl... 13. Pareiškėjai teikiamame skunde reiškia ir reikalavimą panaikinti... 14. Kadangi 2012 m. spalio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 15. Kadangi atsisakoma priimti skundą teismas neturi teisinio pagrindo spręsti... 16. Atsisakius priimti skundą, pareiškėjui A.B. grąžinamas 2012 m. rugpjūčio... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. pareiškėjų A. Č., B. Č., A. B. skundą atsakovui Nacionalinei žemės... 19. Pareiškėjui A. B. (a/k ( - )) grąžinti 2012 m. rugpjūčio 13 d. įmokos... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...