Byla I-909-162/2007
Dėl įpareigojimo ištaisyti klaidą ir įregistruoti duomenis

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Irenos Stulpinienės, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui R. L., jo atstovui advokatui Olegui Drobitko, atsakovo - VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, trečiajam suinteresuotam asmeniui S. Ž., trečiojo suinteresuoto asmens - VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovei Mintijai Kaleinykienei, 2007 m. kovo 27 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. L. skundą atsakovui - VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ „Valstybės turto fondas“, Klaipėdos miesto savivaldybei, S. Ž. bei G. B. dėl įpareigojimo ištaisyti klaidą ir įregistruoti duomenis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą - VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą ištaisyti klaidą ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre duomenis, kad jam, name adresu ( - ), Klaipėdoje, nuosavybės teise priklauso patalpos O2-1, O2-2 ir O2-3.

4Nurodo, kad 2001 metais dalyvavo aukcione dėl patalpų iš VĮ „Valstybės turto fondas“ įsigijimo. Aukciono metu apžiūrėjo patalpas O2-1, O2-2, O2-3 ir O2-7, už jas sumokėjo pinigus ir jas įsigijo. Šias patalpas realiai valdo ir dabar. Tačiau išduotoje nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje nurodyta, jog nuosavybės teise valdo patalpas R-1, R-2, R-3. Po pokalbio su buvusiu patalpų savininku G. B. (šiuo metu patalpų savininkė yra S. Ž.) sužinojo, kad jam nuosavybės teise taip pat įregistruotos patalpos R-1, R-2, R-3. 2006 m. gegužės 22 d. prašymu kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą, prašydamas ištaisyti kadastrinę klaidą ir įregistruoti duomenis, jog jam nuosavybės teise priklauso patalpos O2-1, O2-2, O2-3 ir O2-7, tačiau prašymas buvo atmestas. Centrinis registratorius VĮ „Registrų centras“ sprendimu paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą. Teigia, kad ginčo tarp patalpų savininkų (pareiškėjo ir terčiojo suinteresuoto asmens S. Ž.) nėra, nes realiai jie valdo skirtingas patalpas. Mano, kad nekilnojamojo turto registro duomenų klaida turi būti ištaisyta.

5Pareiškėjas R.L. skundą, vadovaujantis jame išdėstytais motyvais, prašo patenkinti.

6Pareiškėjo R.L. atstovas advokatas Olegas Drobitko skundą, vadovaujantis jame išdėstytais motyvais, prašo patenkinti.

7Atsakovo - VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo atstovas Augenius Pranas Demenius su skundu nesutinka ir prašo jį, kaip nepagrįstą, atmesti. Nurodo, kad Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys apie tai, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 50,76 m2 patalpa - sandėlis, (unikalus Nr. ( - )), atitinka dokumentą, kurio pagrindu atsirado bei buvo įregistruotos pareiškėjo nuosavybės teisės, todėl keisti šiuos duomenis nėra pagrindo. Teigia, kad privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartyje nėra nurodyti įsigytų patalpų indeksai, tačiau sutartyje nurodytas patalpų plotas - 50,76 m2 atitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruotos patalpos, plane pažymėtos indeksais nuo R-1 iki R-3, plotą. Nurodo, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys gali būti laikomi klaidingais ir netiksliais tik tuo atveju, jeigu nustatyta, kad šie duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. Šiuo atveju Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentą, kurio pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, t.y. 2001 m. vasario 22 d. privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 23-01, todėl keisti juos nėra pagrindo.

8Trečiojo suinteresuoto asmens - VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovė Mintija Kaleinykienė prašo pareiškėjo skundą patenkinti. Nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybė perdavė, o VĮ „Valstybės turto fondas“ priėmė valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Klaipėdoje. Prie perduodamų patalpų buvo pridėta šalia esančių patalpų inventorizacijos byla, kurios plane patalpos buvo pažymėtos indeksais R-1, R-2, R-3. Klaidos niekas nepastebėjo, todėl antrą kartą buvo įregistruotos tos pačios patalpos, nors faktiškai buvo perduotos patalpos, plane pažymėtos indeksais O2-1, O2-2, O2-3. Teigia, kad pareiškėjas, įsigydamas patalpas, sumokėjo už 50,76 m2, dabar pretenduoja į 61,7 m2. Mano, kad teismo sprendimo pagrindu reikalautų pareiškėjo sumokėti už įregistruotų ir faktiškai naudojamų patalpų ploto skirtumą, tačiau tokiam problemos sprendimo būdui reikėtų privatizavimo komisijos sprendimo. Galėtų tikslinti privatizavimo sandorį, bet toks procesas būtų labai ilgas.

9Tretysis suinteresuotas asmuo S. Ž. dėl skundo tenkinimo palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad iš G. B. įsigijo ir faktiškai naudojasi patalpomis, kurios plane pažymėtos indeksais R-1, R-2, R-3.

10Tretysis suinteresuotas asmuo - Klaipėdos miesto savivaldybė apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai (b.l. 103). Atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimu į skundą prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir skundą patenkinti.

11Tretysis suinteresuotas asmuo G. B. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai (b.l. 95), į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimu į skundą prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nurodo, jog suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, nes kūrybines dirbtuves pardavė S. Ž. (b.l. 34).

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama G. B. ir trečiojo suinteresuoto asmens - Klaipėdos miesto savivaldybės atstovui nedalyvaujant.

13Teisėjų kolegija konstatuoja.

14Pareiškėjas R.L. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą - VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą ištaisyti klaidą ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre duomenis, kad jam, name adresu ( - ), Klaipėdoje, nuosavybės teise priklauso patalpos O2-1, O2-2 ir O2-3 (b.l. 40-43).

15Statinių, žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų (toliau - nekilnojamieji daiktai), daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 1 straipsnis). Šio įstatymo 33 straipsnyje reglamentuotas netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymas. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymą, išskyrė dvejopo pobūdžio klaidas: 1) klaidos, kai nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti; 2) techninės klaidos.

16Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Taigi pagrindinė sąlyga teritoriniam registratoriui patikslinti duomenis - nekilnojamojo turto registre įrašytų duomenų neatitikimas dokumentams, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Antroje šio straipsnio dalyje apibrėžtos techninės klaidos ir jų taisymas. Tokios klaidos yra, kai jų ištaisymas nepažeidžia teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Be to, iš šių įstatymo nuostatų akivaizdu, kad teritorinis registratorius gali taisyti tik paties padarytas technines klaidas.

17Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybė 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo aktu VĮ „Valstybės turto fondas“ perdavė patalpas, kurių bendras plotas sudarė 50,76 m2 (b.l. 48). VĮ „Valstybės turto fondas“, pateikdamas prašymą įregistruoti nuosavybės teises į šią patalpą kartu su priėmimo - perdavimo aktu pateikė sudarytą rūsio patalpų bylą, kurioje nurodytos rūsio patalpos: R-l (22,09 m2), R-2 (10,92 m2) ir R-3 (17,75 m2) (b.l. 15). Šios patalpos, kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas iki jų įregistravimo VĮ „Valstybės turto fondas“ vardu, nebuvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Sutartimi Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ nustatyta, kad pareiškėjui R. L. 2001 m. vasario 22 d. VĮ „Valstybės turto fondas“ pardavė sandėlį (kodas 20011604), unikalus Nr. ( - ), 50,76 m2 bendro ploto, esantį ( - ), Klaipėdoje. Sutartyje nurodyta, kad šį objektą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise VĮ „Valstybės turto fondas“ pagal 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo aktą (b.l. 17). Taigi tiek 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo akte, tiek sutartyje Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ nurodyta, kad perduodamos (parduodamos) patalpos bendras plotas - 50,76 m2.

18Sutarties Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ pagrindu atsakovas 2001 m. gegužės 16 d. įregistravo pareiškėjo daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, t.y. patalpą - sandėlį: bendras plotas - 50,76 m2, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas nuo R-1 iki R-3 (b.l. 42). Visi duomenys atitinka duomenis, esančius tiek dokumente, kurio pagrindu jie buvo įrašyti, tiek Klaipėdos miesto savivaldybės 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo akte. Nors nei sutarties Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“, nei Klaipėdos miesto savivaldybės 1999 m. gegužės 10 d. priėmimo - perdavimo akte nenurodytas įregistruotų patalpų žymėjimas plane, pagal perduotų, parduotų ir įregistruotų patalpų plotą, aišku, jog yra perduotos, parduotos ir įregistruotos patalpos, kurių bendras plotas – 50,76 m2, tačiau ne patalpos, kurių bendras plotas – 61,70 m2.

19Sutartimi Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ bei trečiojo suinteresuoto asmens - VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovės Mintijos Kaleinykienės paaiškinimu (b.l. 107) nustatyta, kad pareiškėjas, įsigydamas patalpas, sumokėjo už 50,76 m2. VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovės Mintijos Kaleinykienės argumentas, kad patenkinus pareiškėjo skundą, teismo sprendimo pagrindu reikalaus sumokėti skirtumą už įsigytų ir faktiškai naudojamų patalpų ploto skirtumą, pripažįstamas nepagrįstu, nes teismo procesinio sprendimo prejudicialumas privalomas šalims ir byloje dalyvaujantiems asmenims ir jis negalėtų būti pagrindu reikalauti pareiškėją sumokėti skirtumą už įsigytą ir faktiškai naudojamą patalpų plotą.

20Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka duomenis dokumento, kurio pagrindu jie buvo įrašyti, VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialas, registruodamas pareiškėjo daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, techninės klaidos nepadarė, o teisinio pagrindo taisyti kitų institucijų padarytas klaidas, neturi. Esant šioms aplinkybėms, teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą, nėra.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22pareiškėjo R.L. skundą, kaip nepagrįstą, atmesti.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai - apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą -... 4. Nurodo, kad 2001 metais dalyvavo aukcione dėl patalpų iš VĮ „Valstybės... 5. Pareiškėjas R.L. skundą, vadovaujantis jame išdėstytais motyvais, prašo... 6. Pareiškėjo R.L. atstovas advokatas Olegas Drobitko skundą, vadovaujantis... 7. Atsakovo - VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo atstovas Augenius... 8. Trečiojo suinteresuoto asmens - VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovė... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo S. Ž. dėl skundo tenkinimo palieka spręsti... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo - Klaipėdos miesto savivaldybė apie bylos... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo G. B. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 12. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ)... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja.... 14. Pareiškėjas R.L. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti... 15. Statinių, žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų (toliau - nekilnojamieji... 16. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1... 17. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybė 1999 m.... 18. Sutarties Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“... 19. Sutartimi Nr. 23-01 „Dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo“ bei... 20. Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. pareiškėjo R.L. skundą, kaip nepagrįstą, atmesti.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...