Byla AS-663-244-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pirmininkas) ir Edvardo Sinkevičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų K. K. , P. K. ir I. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų K. K. , P. K. ir I. V. skundą atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centras ir VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Alovė“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėjai K. K. , P. K. ir I. V. 2005 m. lapkričio 3 d. pateiktu skundu bei 2005 m. lapkričio 14 d. patikslintu skundu kreipėsi į teismą, kurio, be kitų reikalavimų, prašė panaikinti VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. 166, kuriuo paliktas galioti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2001 m. balandžio 2 d. sprendimas, bei panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2001 m. balandžio 2 d. sprendimą, kuriuo Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti inžineriniai statiniai – 11 atrakcionų įrenginių, esančių Vytauto g. 123 a, Palangoje, bei UAB „Alovė“ nuosavybės teisės į juos. Taip pat prašė atnaujinti praleistą terminą skundui dėl šių sprendimų panaikinimo paduoti. Nurodė, kad dėl 2005 m. gegužės 6 d. sprendimo panaikinimo 2005 m. liepos 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2005 m. liepos 14 d. nutartimi atsisakė jį priimti. Šią nutartį jie apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2005 m. spalio 13 d. nutartimi paliko ją galioti. Teismo nutartį gavo 2005 m. spalio 20 d. ir 2005 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - iki galutinio sprendimo priėmimo sustabdyti 2001 m. balandžio 2 d. sprendimo galiojimą.

4Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 14 d. nutartimi prašymo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo netenkino ir skundą atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, nagrinėjamoje byloje yra privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka. Pagal ABTĮ 32 straipsnio 1 dalį institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui ginčo šalis gali skųsti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. VĮ „Registrų centras" Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2005 m. gegužės 6 d. sprendimą pareiškėjai gavo 2005 m. birželio 28 d. (b. l. 20), tačiau skundą padavė tik 2005 m. lapkričio 3 d. (b. l. 2), tai yra akivaizdžiai praleidę nustatytą terminą. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutarties Nr. AS4-87-2006 išvadomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. vasario 27 d. konsultacija Nr. 02-04-07, nurodė, kad pareiškėjai, kreipdamiesi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, nesilaikė funkcinio bylos priskirtinumo atitinkamam teismui taisyklių. Šią aplinkybę teismas vertino kaip subjektyvią, kuri nėra svarbi termino skundui paduoti praleidimo priežastis. Kadangi atsisakyta priimti skundą, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas nespręstas.

5Pareiškėjai atskirajame skunde prašo panaikinti teismo 2006 m. kovo 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą dėl termino atnaujinimo ir skundą priimti. Nurodo, kad 2005 m. gegužės 6 d. sprendimą gavo paštu 2005 m. birželio 28 d. Dėl šio sprendimo panaikinimo 2005 m. liepos 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2005 m. liepos 14 d. nutartimi atsisakė jį priimti. Įgyvendindami ABTĮ 37 straipsnio 3 dalyje jiems suteiktą teisę, šią nutartį jie apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2005 m. spalio 13 d. nutartimi paliko ją galioti. Teismo nutartį gavo 2005 m. spalio 20 d., o nepriimtą skundą su priedais – ne anksčiau nei 2005 m. spalio 25 d. 2005 m. lapkričio 3 d., atsižvelgę į 2005-07-14 bei 2005-10-13 nutartyse esančius išaiškinimus, jie kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą. Mano, kad suklydimas dėl funkcinio bylos priskirtinumo atitinkamam teismui, nustatytais terminais kreipiantis į teismą, apskritai nelaikytinas skundo padavimo termino praleidimu ir jų skundas turi būti priimtas. Skundžiamą 2005 m. gegužės 6 d. sprendimą jie gavo prasidėjus vasaros atostogų sezonui, todėl jie neturėjo galimybės pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba. Skųsdami VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus komisijos, kurios buveinė yra Vilniuje, sprendimą jie sąžiningai suklydo dėl funkcinio bylos priskirtinumo konkrečiam teismui. Konkreti šiam atvejui taikytina funkcinio bylos priskyrimo atitinkamam teismui taisyklė tiesiogiai nurodyta ne ABTĮ, bet Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-02-27 konsultacijoje Nr. 02-04-07. Mano, kad šiuo atveju teismas nerealizavo ABTĮ 10 straipsnyje numatytos pareigos padėti proceso dalyviams realizuoti savo procesines teises ir nesuteikė jiems galimybės ištaisyti padarytą klaidą dėl funkcinio bylos priskirtinumo konkrečiam teismui. Mano, kad nurodytų aplinkybių visuma laikytina svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjų keliamam ginčui yra numatyta privaloma išankstinė nagrinėjimo ne teismo tvarka, o būtent Teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui, o pastarojo priimtas sprendimas skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Vadovaujantis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, skundas administraciniam teismui dėl Centrinio registratoriaus sprendimo turėjo būti paduotas per 20 dienų nuo sprendimo gavimo.

8Iš pareiškėjų paaiškinimų bei pateikto voko (b. l. 20) matyti, kad skundžiamą Centrinio registratoriaus 2005 m. gegužės 6 d. sprendimą pareiškėjai gavo 2005 m. birželio 28 d., tad nuo šios datos ir skaičiuotina termino skundui paduoti eiga. Kaip jau buvo konstatuota nagrinėjamoje byloje, pareiškėjų keliamas ginčas yra teismingas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Todėl pareiškėjų 2005 m. liepos 12 d. kreipimasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą termino skundui paduoti eigos nesustabdė. Skundas tinkamam teismui buvo pateiktas 2005 m. lapkričio 3 d. (b. l. 2), tai yra akivaizdžiai praleidus minėtą terminą skundui paduoti.

9Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje nurodytomis svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas terminas skundui paduoti, laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui laiku įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuota ne tik kiekvieno suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, bet ir pareiga šią teisę įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka. Taigi, būtent besikreipiančiai į teismą šaliai tenka pareiga pasirūpinti, kad jos teisės į teisminę gynybą būtų realizuotos tinkamai. Priešingu atveju jai tenka neigiamų pasekmių rizika, jei šios teisės tinkamu realizavimu buvo pasirūpinta nepakankamai. Asmuo, negalėdamas pats tinkamai realizuoti turimų teisių, turi galimybę kreiptis teisinės pagalbos į specialistus. Tokią galimybę turėjo ir pareiškėjai. Jų nurodyta aplinkybė, o būtent tai, kad skundžiamą 2005 m. gegužės 6 d. sprendimą jie gavo vasaros metu, šios galimybės nepaneigia.

10Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjų nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis vertino kaip subjektyvias, kurios nelaikytinos termino skundui paduoti atnaujinimo pagrindu.

11Pirmos instancijos teismo 2006 m. kovo 14 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl tenkinti atskirąjį skundą ir ją panaikinti pagrindo nėra.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13pareiškėjų atskirojo skundo netenkinti.

14Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai