Byla eAS-342-492/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilanpa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilanpa“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilanpa“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2019 m. kovo 3 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovas) 2019 m. sausio 17 d. sprendimą Nr. 494 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 6 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti, be kita ko, pateikti teismui objektyvius duomenis apie tai, kada jam buvo įteiktas Sprendimas.

7Pareiškėjas 2019 m. kovo 21 d. prašyme priimti įrodymus nesutiko su teismo pozicija, jog jis turėjo Sprendimą apskųsti per 20 dienų, ir pažymėjo, kad atsakovas nėra centrinis mokesčių administratorius, todėl pareiškėjas turėjo vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Paaiškino, kad Sprendimas buvo gautas UAB „Ekobazė“ darbuotojų, 2019 m. sausio 22 d. elektroninio pašto adresu ( - ) buvo persiųstas kitam UAB „Ekobazė“ darbuotojui, o ne atsakingiems Bendrovės asmenims, todėl ji apie Sprendimą sužinojo vėliau nei 2019 m. sausio 22 d. Pareiškėjas pripažino, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas 6 dienomis (Sprendimas UAB „Ekobazė“ darbuotojų gautas 2019 m. sausio 22 d., terminas prasidėjo 2019 m. sausio 23 d., vienas mėnuo suėjo 2019 m. vasario 23 d., kuri buvo ne darbo diena, todėl paskutinė diena skundui paduoti buvo 2019 m. vasario 25 d.), tačiau tvirtino, jog apie Sprendimą jis sužinojo vėliau nei 2019 m. sausio 22 d., todėl prašė pripažinti, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių aplinkybių, bei jį atnaujinti.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Vilanpa“ skundą ir grąžinti jam sumokėtą 25 Eur žyminį mokestį.

10Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad iš pareiškėjo pateikto elektroninio laiško (iš ( - ) į ( - )) ir N. S. paaiškinimo („Kadangi raštas atsiųstas buveinės adresu ( - ), o pats dirbu Vilniuje, iš karto negalėjau atsiimti laiško. Dokumentus perdavė UAB Ekobazė darbuotojui, kuris dokumentus tame tarpe ir voką iš aplinkosaugos, perdavė tik po 3 savaičių. Tad laiškai mus pasiekė pavėluotai“) nėra jokios galimybės nustatyti realią (objektyvią) Sprendimo įteikimo pareiškėjui datą. Iš atsakovo elektroninio laiško su pranešimu apie registruotos siuntos (pareiškėjui) registracijos numerį (( - )) ir interneto svetainės https://www.post.lt/siuntu-sekimas nustatyta, kad pašto siunta gavėjui įteikta 2019 m. sausio 22 d. Šią informaciją paneigiančių duomenų pareiškėjas teismui nepateikė, todėl jo sužinojimo apie Sprendimą data laikytina būtent 2019 m. sausio 22 d. Taigi, terminas skundui paduoti pasibaigė 2019 m. vasario 22 d., tačiau skundas teismui paduotas 2019 m. kovo 3 d., t. y. praleidus įstatymuose įtvirtintą vieno mėnesio terminą.

11Teismo vertinimu, pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių pagrįstų argumentų dėl termino praleidimo priežasčių, neįvardijo išvis jokių priežasčių, dėl kurių skundas teismui negalėjo būti paduotas įstatymuose įtvirtintu terminu, t. y. iki 2019 m. vasario 22 d., o jo nurodytos aplinkybės, kad Sprendimas jam asmeniškai buvo įteiktas vėliau nei 2019 m. sausio 22 d., laikytinos išskirtinai subjektyvaus pobūdžio, nes jos yra susijusios su pareiškėjo subjektyviu situacijos vertinimu ir elgesio modelio pasirinkimu. Tokios aplinkybės nelaikytinos objektyviomis priežastimis, sukliudžiusiomis skundą teismui pateikti laiku, ir pateisinančiomis skundo padavimo teismui termino praleidimą, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą.

12III.

13Pareiškėjas A. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Pareiškėjas pakartoja, kad jis Sprendimą gavo tik praėjus trims savaitėms nuo jo įteikimo UAB „Ekobazė“ darbuotojui 2019 m. sausio 22 d., tai patvirtina Bendrovės darbuotojo paaiškinimas. Sužinojęs apie Sprendimą, pareiškėjas kreipėsi į atstovą, su kuriuo 2019 m. vasario 20 d. sudarė atstovavimo sutartį, bei praėjus protingam terminui, būtinam skundui parengti, 2019 m. kovo 4 d. kreipėsi į teismą. Pareiškėjas nesutinka su teismo nurodytu termino skundui paduoti skaičiavimu ir teigia, jog šis terminas prasidėjo 2019 m. sausio 23 d., baigėsi 2019 m. vasario 25 d., todėl terminas skundui paduoti buvo praleistas tik 7 dienomis. Pareiškėjas paaiškina, kad Bendrovės administracinės patalpos ir UAB „Ekobazė“ yra greta, todėl praktikoje bendrovės dažnai priima viena kitai skirtas pašto siuntas. Pareiškėjas negalėjo laiku kreiptis į teismą, nes UAB „Ekobazė“ jam laiku neperdavė pašto siuntos. Pareiškėjo vertinimu, nurodytos priežastys yra objektyvios ir nepriklausančios nuo jo valios.

15Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

16Atsakovo nuomone, pareiškėjas turėjo visas galimybes būti atidus, sąžiningas ir pareigingas, domėtis proceso eiga ir laiku kreiptis į teismas, bet to nepadarė. Pastebi, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis, be to, Bendrovė puikiai žinojo apie savo veiklos patikrinimą. Tuo pačiu (Bendrovės nurodytu) adresu buvo išsiųstas ir 2018 m. lapkričio 5 d. pranešimas apie patikrinimą, jis puikiausiai buvo įtektas Bendrovei. Atsakovas, būdamas rūpestingas, dokumentus pareiškėjui išsiuntė Sprendimo priėmimo dieną – 2019 m. sausio 17 d., teisingu adresu. Iš pašto siuntos judėjimo išrašo matyti, jog Sprendimas buvo įteiktas 2019 m. sausio 22 d., gavėjui / adresatui jį pasiėmus, 30 kalendorinių dienų terminas šiam sprendimui apskųsti suėjo 2019 m. vasario 22 d. (sprendimo apskundimo terminai ir tvarka buvo aiškiai išdėstyti Sprendime). Atsakovas pažymi, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas ne 7, o 9 dienomis, toks laikotarpis nelaikytinas nežymiu, be to, maža termino praleidimo trukmė teismų praktikoje pati savaime nėra vertinama kaip pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Atsakovas sutinka su teismo išvada, jog šiuo atveju nėra pakankamai svarbių aplinkybių terminui atnaujinti.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.), tačiau ji nėra absoliuti. Teisė kreiptis į teismą yra neatsiejama nuo asmens pareigos padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, inter alia (liet. be kita ko) laikantis įstatymo numatytų skundų padavimo teismui terminų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1381-525/2015, 2016 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-17-492/2016).

20Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2019 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. 494 teismui padavė 2019 m. kovo 3 d. (žyma ant skundo, b. l. 1). Pirmosios instancijos teismui buvo pateikti 2019 m. sausio 22 d. elektroninis laiškas iš ( - ) į ( - ), kuriame minimas gautas UAB „Vilanpa“ skirtas registruotas laiškas (b. l. 15); bei UAB „Vilanpa“ Pavojingų atliekų tvarkymo vadovo N. S. 2019 m. vasario 19 d. paaiškinimas, jog laišką UAB „Ekobazė“ darbuotojai jam perdavė tik po trijų savaičių (b. l. 40). Pareiškėjas nenurodė konkrečios Sprendimo gavimo datos. Byloje nėra ginčo, kad laiškas su Sprendimu ir jo priedais pareiškėjui buvo išsiųstas tinkamu adresu ir įteiktas tinkamai. Taigi, laikytina, jog laiškas (Sprendimas) buvo įteiktas gavėjui 2019 m. sausio 22 d., todėl, kaip įžvalgiai pastebi pareiškėjas, terminas skundui paduoti prasidėjo 2019 m. sausio 23 d. (Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 straipsnio 2 d.) ir suėjo 2019 m. vasario 25 d. (Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 str. 3 ir 4 d.), t. y. pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido 6 dienomis.

22Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nustato galimybę teismui pareiškėjo prašymu atnaujinti skundo (prašymo) padavimo terminus, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujintas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo ekstraordinarios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006, 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-605/2012, 2015 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-628-520/2015). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-444-662/2018, 2019 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-111-575/2019). Pabrėžtina, kad, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-854-624/2018, 2019 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-224-438/2019).

23Pareiškėjas termino skundui paduoti praleidimą sieja išimtinai su tuo, kad, jo teigimu, Sprendimas buvo įteiktas UAB „Ekobazė“ darbuotojams, kurie šį Sprendimą jam perdavė tik po 3 savaičių (tiksli data neįvardyta). Pareiškėjas nepateikia jokių šias aplinkybes įrodančių dokumentų ir nepaaiškina, kodėl jis taip retai tikrina savo paštą, juolab žinodamas apie jo atžvilgiu atsakovo atliekamą patikrinimą (pvz., Bendrovės darbuotojai, dirbdami Vilniuje, apie korespondenciją UAB „Ekobazė“ galėjo pasiteirauti telefonu ar elektroniniu paštu), arba kodėl Bendrovės korespondencijos adresas nėra ta vieta, kurioje jos darbuotojai faktiškai dirba. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas atstovavimo sutartį su advokatu sudarė 2019 m. vasario 20 d. (b. l. 16), t. y. likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki termino skundui paduoti pabaigos (įskaitant nedarbo dienas – 5 kalendorinės dienos), be to, nuo 2019 m. sausio 23 d. iki 2019 m. vasario 20 d. praėjo 4 savaitės, nors pareiškėjas (abstrakčiai) nurodo Sprendimą iš UAB „Ekobazė“ gavęs po 3 savaičių. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie abstraktūs ir įrodymais nepagrįsti pareiškėjo paaiškinimai nesudaro pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjas neįrodė, jog termino praleidimo priežastys šiuo atveju buvo objektyvios ir pakankamai svarbios praleistam terminui atnaujinti.

24Teisėjų kolegija akcentuoja, kad maža termino praleidimo trukmė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pati savaime nėra vertinama kaip pagrindas atnaujinti terminą, jei nenustatyta kitų svarbių termino praleidimo priežasčių. Tai, jog terminas yra praleistas nedaug, gali turėti reikšmės vertinant, ar yra pagrindas atnaujinti terminą, atsižvelgiant į visumą byloje nustatytų aplinkybių, bet ne kaip pakankamas ir savarankiškas pagrindas atnaujinti praleistą terminą (žr., pvz., 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1290-575/2015, 2016 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-10-502/2016). Taigi, byloje nenustačius aplinkybių, patvirtinančių svarbių ir nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių kliūčių jam laiku kreiptis į teismą egzistavimą, pareiškėjo subjektyvus termino praleidimo trukmės vertinimas nagrinėjamam ginčui esminės reikšmės neturi.

25Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pagrįstai pareiškėjui neatnaujino termino skundui paduoti ir atsisakė priimti jo skundą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilanpa“... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 6 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas 2019 m. kovo 21 d. prašyme priimti įrodymus nesutiko su teismo... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi nutarė... 10. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad iš pareiškėjo pateikto elektroninio... 11. Teismo vertinimu, pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių pagrįstų... 12. III.... 13. Pareiškėjas A. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas pakartoja, kad jis Sprendimą gavo tik praėjus trims savaitėms... 15. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos... 16. Atsakovo nuomone, pareiškėjas turėjo visas galimybes būti atidus,... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, jog teisė kreiptis į teismą... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta,... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą dėl Aplinkos apsaugos departamento... 22. Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 straipsnio 1 dalis nustato... 23. Pareiškėjas termino skundui paduoti praleidimą sieja išimtinai su tuo, kad,... 24. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad maža termino praleidimo trukmė Lietuvos... 25. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą atmesti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti... 29. Nutartis neskundžiama....