Byla I-327-554/2010

1

2Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo teisėjo Algio Markevičiaus, kolegijos teisėjų Albinos Rimdeikaitės, Jolantos Medvedevienės,

3sekretoriaujant V. M. ,

4dalyvaujant pareiškėjai J. N. ,

5pareiškėjos įgaliotai atstovei – advokatei V. I. Bedarfienei,

6atsakovo – Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialo, trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybės įmonės Registrų centras įgaliotai atstovei Jurgai Lukošiūtei,

7trečiajam suinteresuotam asmeniui O. K. ( - ) ,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. N. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Kauno filialui dėl sprendimų dalinio panaikinimo, įpareigojimo įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ginčo pastatų kadastro duomenis bei įregistruoti į šiuos pastatus nuosavybės teises ir

Nustatė

9Pareiškėja patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė iš dalies panaikinti:

101. Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009-08-24 sprendimo dalį dėl atsisakymo įrašyti namų valdos, esančios ( - ) Kulautuvoje ūkio pastatų 2Ilp, 3Ilp ir 4Ilp kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą;

112. Valstybinės įmonės R. C. Kauno filialo 2009-08-26 sprendimo dalį dėl atsisakymo įregistruoti nuosavybės teises į namų valdos, esančios ( - ) Kulautuvoje pastatus 21 lp, 3I lp ir 41 lp G. B. vardu;

123. VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos 2009-10-19 sprendimo Nr.345 dalį dėl pastatų 2Ilp, 3Ilp ir 4Ilp kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir atsisakymą dėl daiktinių teisių įjuos įregistravimo.

134. Įpareigoti Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filialą atnaujinti registro duomenis ir įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ūkio pastatų 21 lp, 31 lp ir 41 lp, esančių namų valdoje Akacijų g.9, Kulautuvoje kadastro duomenis ir įregistruoti nuosavybės teises į pastatus 21 lp unikalus Nr. 5292-5001-9024; 3Ilp unikalus Nr. 5292-5001-9035 ir 4Ilp unikalus Nr. 5292-5001-4096 G. B. a/k ( - ) vardu.

14Pareiškėja skunde (b.l. 5-7) nurodė, taip pat ji bei pareiškėjos įgaliota atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad 2009-08-14 pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą dėl nekilnojamųjų daiktų-ūkio pastatų 21 lp, 31 lp,41 lp, pavėsinės P ir stoginės SI, esančių ( - ) Kulautuvoje, Kauno r. kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir daiktinių teisių įjuos įregistravimo mano mirusios močiutės G. B. vardu bei pastatų lAlm 51 lž, 61 lp ir 81 lž kadastro duomenų patikslinimo. VĮ Registrų centro Kauno filialas prašymą iš dalies patenkino - prašomus patikslinti duomenis patikslino, tačiau atsisakė įrašyti kadastro duomenis ir daiktines teises į Nekilnojamojo turto kadastrą prašomų įregistruoti pastatų 21 lp, 31 lp, 41 lp, pavėsinės, stoginės S. K. filialo sprendimą dėl atsisakymo įregistruoti statinius bei daiktines teises įjuos apskundė Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijai. Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisija 2009-10-19 sprendimu Nr.345 paliko galioti Kauno filialo 2009-08-24 sprendimą 9481 ir 2009-08-26 sprendimą Nr.2-1105. Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad prašymas negali būti tenkinamas, nes nekilnojamieji daiktai - ūkio pastatai 211p (užstatytas plotas 11 kv.m), 31 lp su rūsiu (užstatytas plotas 7 kv.m), 41 lp (užstatytas plotas 30 kv.m) ir kiti statiniai (pavėsinė P bei stoginė 51) niekada nebuvo registruoti nei Respublikiniame inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biure, nei Nekilnojamojo turto registre ir įregistruoti juos 2004-04-30 Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažymos Nr. 179 pagrindu negalima, kadangi pažyma negali būti vertinama kaip ginčo statinių statybos teisėtumą patvirtinantis dokumentas nei savo turiniu, nei forma.

15Pareiškėja ir jos įgaliota atstovė taip pat nurodė, kad su tokiu Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimu nesutinku, kadangi ginčo pastatai buvo registruoti. Jau 1978-03-3 inventorizavimo duomenyse ginčo statiniai įregistruoti, kaip namų valdos pagalbiniai pastatai ir inventorinėje knygoje yra užregistruoti visų trijų ūkio pastatų 31/p 7,43 kv.m. ploto su rūsiu, 21 Vp -10.74 kv.m. ploto ir 4G1 p (garažas) 29,71 kv. m. ploto pakeitimai. Garažo šifras 4G!p vėliau pakeistas į 41 lp, tačiau jo plotas nepasikeitė. 2004 metais tikslinant kadastro duomenis ginčo pastatų duomenys užfiksuoti tokie pat kaip ir 1978 metais. Atliekant kadastrinius matavimus 2009 metais, ginčo statiniai nurodyti jau su unikaliais numeriais. Iš to seka, kad jų kadastro duomenys užfiksuoti jau nuo 1978 metų. Be to, pareiškėjos senelė 2003-11-26 gavo atsakovo pateiktą nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų bako išrašą, kuriame visi ginčo pastatai yra užfiksuoti su unikaliais numeriais: 21 lp pagalbinio ūkio unikalus Nr. 5292-5001-9024, užstatytas plotas 11 kv.m.; st.m.l969m., -31 lp pagalbinio ūkio unikalus Nr.5292-5001-9035 užstatytas plotas 7 kv.m.st.m.1969 m.. Išraše taip pat nurodyta, kad į abu šiuos pastatus daiktinės teisės jau įregistruotos G. B. vardu. Registrų centro duomenyse taip pat yra nurodytas ir pastatas - garažas 4G]p unikalus Nr. 5292-5001-9096, užstatytas plotas 30 kv. m., tačiau pažymoje daiktinės teisės į garažą neįregistruotos, nors inventorizavimo duomenys apie garažą 4Glp užfiksuoti 1978 ir 1984 metų inventoriniuose duomenyse. 2004 metų duomenyse garažo šifras nurodytas 4lIp, tačiau plotas 30 kv.m. nurodytas kaip ir 1978 metų duomenyse - pastatas „plytų šiferio". Atliekant kadastrinius matavimus 2009-08-03, visi ginčo pastatai yra užfiksuoti kadastro duomenyse ir situacijos plane. Pabrėžiama, kad visiškai neaišku, kodėl atsakovas savo sprendime tvirtina, jog ginčo pastatų duomenys nebuvo niekada registruoti nei Respublikiniame inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biure, nei Nekilnojamojo turto registre. Kadangi ginčo statiniai buvo registruoti Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, sutinkamai su 1997-10-16 Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str., duomenys, sukaupti Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, nuo 1998-01-01 turėjo būti perrašomi į Nekilnojamojo turto registrą Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto registro nuostatuose prievolė registruoti turtą, atnaujinti registro duomenis, juos keisti, panaikinti, suteikta Registrų centro Kauno filialui. Iš norminių aktų reikalavimų seka, kad atnaujinti registro duomenis turėjo pats atsakovas. Kadangi seneliai G. B. priklausę pastatai 21 lp, 31 lp, 41 lp liko neįregistruoti mirusios vardu, o pareiškėja yra jos testamentinė įpėdinė, pageidauja, kad visi statiniai, priklausę mirusiai G. B. , būtų įteisinti jos vardu, o po to, pareiškėja jiems paveldėti gaus papildomą paveldėjimo teisės liudijimą.

16Atsakovas – VĮ Registrų centro Kauno filialas ir tretysis suinteresuotas asmuo – VĮ Registrų centras su pareiškėjas skundo reikalavimais nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime į skundą (b.l. 66-71, 128-129) nurodė, taip pat įgaliota atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad skundžiamas Centrinio registratoriaus 2009-10-19 sprendimas Nr. 345 yra teisėtas ir pagrįstas, jo priėmimo faktiniai ir teisiniai argumentai yra išsamiai jame išdėstyti, sprendimas pagrįstas galiojančių teisės aktų nuostatomis, todėl naikinti sprendimą Nr. 345 nėra pagrindų, kurie numatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 6 str. nustato, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją sudaro centrinis padalinys (Centrinis registratorius) ir teritoriniai padaliniai (teritoriniai registratoriai - t.y. filialai). Šis įstatymas nuosekliai ir logiškai išdėsto, kad centrinis registratorius (Valstybės įmonė Registrų centras) vadovauja teritoriniams registratoriams (įmonės filialams) ir kontroliuoja jų veiklą (Įstatymo 7 str.), o teritoriniai registratoriai tvarko nekilnojamojo turto registrą, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises įjuos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus (Įstatymo 8 str. 2 d.). Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2003-02-27 konsultacija Nr. 02-04-07 numato, kad tais atvejais, kai centrinis registratorius išnagrinėjęs skundą netenkina pareiškėjo skundo, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes, o atsakovu tokiose bylose yra teritoriniai registratoriai. Pareiškėjai teisines pasekmes faktiškai sukelia ne jos skundžiamas 2009-10-19 centrinio registratoriaus sprendimas Nr. 345, o 2009-08-24 teritorinio registratoriaus sprendimas Nr. 9481 ir 2009-08-26 teritorinio registratoriaus sprendimas Nr. 2-1105. Pareiškėja skunde nurodo netinkamą ginčo dalyką (nurodo centrinio registratoriaus priimtą aktą), todėl pareiškėjos skundo reikalavimas dėl centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009-10-19 sprendimo dalies panaikinimo teismo turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

18Atsiliepime ir teismo posėdžio metu buvo pabrėžta, kad Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009-08-24 ir 2009-08-26 sprendimų Nr. 9481 ir Nr. 2-1105 ginčijamos dalys taip pat turi būti paliktos galioti. Nurodoma, kad pareiškėja 2009-08-14 kreipėsi į Kauno filialą su prašymu įrašyti nekilnojamųjų daiktų - ūkio pastatų 2Ilp, 3Ilp, 4Ilp, pavėsinės P, stoginės SI, esančių ( - ) , Kulautuva, Kauno r., kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti G. B. nuosavybės teises į juos bei patikslinti nekilnojamųjų daiktų - gyvenamojo namo lAlm su priklausiniu - kiemo statiniais, ūkio pastatų 5I1Ž, 6Ilp, 7I1Ž ir 8I1Ž, esančių ( - ) , Kulautuva, Kauno r., kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre. Prie prašymo buvo pateikta nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, kurioje užfiksuoti 2009-08-03 kadastrinių matavimų duomenys ir Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2004-04-30 pažymą Nr. 179. Kauno filialas 2009-08-24 sprendimu Nr. 9481 nusprendė patenkinti pareiškėjos prašymą iš dalies - nusprendė patikslinti gyvenamojo namo lAlm, jo priklausinio - kiemo statinių (šulinio, kanalizacijos šulinio k2, k3, tvoros tl) bei nugriauto ūkio pastato 71 lž kadastro duomenis, tačiau pagrįstai atsisakė įrašyti nekilnojamųjų daiktų - ūkio pastatų 211 p, 311 p, 4Ilp, pavėsinės P, stoginės SI kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą bei patikslinti nekilnojamųjų daiktų - ūkio pastatų 5I1Ž, 6Ilp ir 8I1Ž kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre. Prašymas nebuvo tenkinamas, nes nebuvo pateikti šių statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai. Kauno filialas 2009-08-26 sprendimu Nr. 2-1105 taip pat atsisakė įregistruoti G. B. nuosavybės teises į ūkio pastatus 2Ilp, 3Ilp, 4Ilp, pavėsinę P, stoginę SI, nes šie nekilnojamieji daiktai nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Įgaliota atstovė pabrėžė, kad Teritorinio registratoriaus 2009-08-24 ir 2009-08-26 sprendimai yra priimti laikantis teisės aktų reikalavimų, yra teisėti ir pagrįsti. Registrų centre esantys duomenys patvirtina, kad 1964-08-17 einamosios teisinės registracijos išvadoje įtvirtinta, jog pastatai lAlm, 2Ilm ir 3Ilm lygiomis dalimis įregistruoti Vaclovui ( - ) ir G. B. . 1969-11-15 inventorizacijos duomenimis ūkio pastatai 2Ilm (užstatytas plotas 92,40 kv.m) ir 3Ilm (užstatytas plotas 15,56 kv.m) jau nugriauti. Pagal 1972-02-29 einamosios teisinės registracijos išvadą pastatai lAlm, 2Ilp ir 3Ilp įregistruoti G. B. . 1978-03-03 inventorizacijos metu buvo užfiksuotas savavališkas ūkio pastato 211 p perstatymas - t.y. šis pastatas išskirtas į du pastatus: 211 p ir 4Glp, be to, savavališkai po ūkio pastatu 3Ilp iškastas rūsys. LTSR Ministrų tarybos 1970-01-04 nutarimu Nr. 2 buvo patvirtinta Teisinio pastatų registravimo Lietuvos TSR miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse instrukcija, kurios 16 p. draudė savavališkai pastatytus pastatus registruoti. P. L. TSR Komunalinio ūkio ministerijos 1980-08-12 įsakymu Nr. 264 patvirtintus Teritorijų apskaitos ir pastatų techninės inventorizacijos metodinių nurodymų XII skyriaus - Techninė inventorizacijos darbų vykdymo eiga, įforminimas, kontrolė 36 p. - savavališka statyba laikomi visi po 1958-08-01 be atitinkamo leidimo pastatyti ar perstatyti gyvenamieji namai, jų dalys, priestatai, antstatai, ūkio pastatai, kiemo rūsiai, šiltnamiai, be to, ir pastato gabaritų (ilgio, pločio, aukščio) vidaus išplanavimo principų, atraminių konstrukcijų, architektūrinio sprendimo ir pastatų vietos keitimas, pastatų sienų medžiagos pakeitimas bei sienų apmūrijimas. Atsakovas bei tretysis suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, kad, vykdant 1997-10-16 Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str. reikalavimus ir perrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, buvo padaryta techninė suvedimo klaida ir to pasėkoje perrašyti duomenys ne tik apie gyvenamąjį namą lAlm su kiemo statiniais (šuliniu, kiemo aikštele, kanalizacijos šuliniu, tvora) bei nuosavybės teisių į juos įregistravimą, bet ir apie perstatytus ūkio pastatus 211 p ir 311 p. 2004-05-03 pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu 2004-05-05 registruojant ūkio pastatus 5Ilž (5,53m x 3,20m), 6Ilp (3,54m x 2,60m), 7I1Ž (4,18m x 2,60m), 8I1Ž (užstatytas plotas 42,14 kv.m) ir nuosavybės teisės įjuos G. B. vardu, buvo ši techninė klaida dėl duomenų perrašymo, kuri buvo ištaisyta. Priimant VĮ Registrų centro Kauno filialo 2009-08-24 sprendimą Nr. 9481 ir atsisakant įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą statinių kadastro duomenis, buvo vadovaujamasi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. 1 d., nes vadovautis minėto įstatymo 12 str. 4 d. galima tik tuomet, kai pateikiamas prašymas pirminei statinių, esančių kaimo vietovėje ir įrašytų į tų vietovių ūkines knygas, teisinei registracijai. Šiuo atveju Kulautuva yra miesto teritorijoje ir teisinė statinių registracija buvo vykdoma techninės inventorizacijos biure, o ne ūkinėse knygose. Be to, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2.3 p. nurodyta, kad keičiant statinio kadastro duomenis po statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo, turi būti pateiktas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Tačiau dar 1978-03-03 inventorizacijos metu užfiksuotas pertvarkymas (rekonstrukcija): savavališkas ūkio pastato 211 p perstatymas - t.y. šis pastatas išskirtas į du pastatus - 211 p ir 4Glp, ir savavališkai po ūkio pastatu 311 p iškastas rūsys, kuris, kerta žemės sklypo ribą - jo dalis patenka į kitą žemės sklypą, todėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 2009-08-24 sprendime Nr. 9481 ir nurodyta, kad ūkio pastatų įregistravimui turi būti pateiktas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

19Tretysis suinteresuotas asmuo O. K. Bartkevičius teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą ir iš esmės, taip pat pritarė VĮ Registrų centro Kauno filialo įgaliotos atstovės išdėstytiems argumentams. Jokių svarbių aplinkybių dėl ginčo esmės tretysis asmuo teismui nenurodė.

20Iš teismui pateiktų duomenų visumos matyti, kad pareiškėja yra mirusios G. B. turto paveldėtoja. Pareiškėjos ginčijamais sprendimais atsakovas ir tretysis suinteresuotos asmuo atsisakė įrašyti namų valdos, esančios ( - ) Kulautuvoje, Kauno rajone, ūkio pastatų 2Ilp, 3Ilp ir 4Ilp kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, taip pat atsisakė įregistruoti nuosavybės teises į namų valdos, esančios ( - ) Kulautuvoje, Kauno rajone, pastatus 21 lp, 3I lp ir 41 lp G. B. vardu bei atsisakė įregistruoti daiktinies teises į minėtus statinius (b.l. 20 – 38, 43-62, 77-114, 132-140). Teismui pateiktų Namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. 87/7724, Kadastro ir registro dokumentų bylos (2 tomai) Nr. 20/214878 dokumentų duomenys taip pat patvirtina faktines aplinkybes, kad 1955-05-22 atlikus namų valdos ( - ) , Kulautuva (dabar - ( - ) , Kulautuva) inventorizaciją, valdoje buvo užfiksuoti statiniai: gyvenamas namas lAlm su priestatu lalm; gyvenamas namas 2Alm su priestatais lalm ir 2alm; ūkio pastatas 3Ilm (užstatytas plotas 15,56 kv.m) ir ūkio pastatas 4Ilm su priestatu lilm (užstatytas plotas 92,40 kv.m). 1964-07-25 inventorizacijos duomenimis valdoje buvo gyvenamas namas lAlm su priestatu lalm; ūkio pastatas 211 m (buvęs ūkio pastato žymėjimas plane 411 m) (užstatytas plotas 92,40 kv.m); ūkio pastatas 3Ilm (užstatytas plotas 15,56 kv.m). 1964-08-17 einamosios teisinės registracijos išvada patvirtina, kad šie pastatai (lAlm, 2Ilm ir 3Ilm) lygiomis dalimis įregistruoti Vaclovui ( - ) , G. B. . 1969-11-15 inventorizacijos duomenimis ūkio pastatai 2Ilm (užstatytas plotas 92,40 kv.m) ir 3Ilm (užstatytas plotas 15,56 kv.m) nugriauti. 1969-11-15 inventorizacijos duomenimis namų valdoje buvo gyvenamas namas lAlm su priestatu lalm; ūkio pastatas 2Ilp (užstatytas plotas 33,73 kv.m); ūkio pastatas 3Ilp (užstatytas plotas 7,43 kv.m); kiemo statiniai (tvora). Pagal 1972-02-29 einamosios teisinės registracijos išvadą šie pastatai (lAlm, 2Ilp ir 311 m) įregistruoti G. B. . 1978-03-03 inventorizacijos metu buvo užfiksuotas ūkio pastato 211 p perstatymas - t.y. šis pastatas išskirtas į du pastatus - 2Ilp ir 4Glp, o po ūkio pastatu 3Ilp iškastas rūsys. Jokie teisinę galią turintys dokumentai dėl šių statinių pertvarkymo teisėtumo nepateikti nei Registrų centrui, nei teismui bylos nagrinėjimo metu. 1978-03-03 inventorizacijos duomenimis valdoje buvo gyvenamas namas lAlm su priestatu lalm, ūkio pastatas 2Ilp (užstatytas plotas 10,74 kv.m), ūkio pastatas 3Ilp su 7,43 kv.m rūsiu (užstatytas plotas 7,43 kv.m), taip pat ūkio pastatas 4Glp (užstatytas plotas 29,71 kv.m) bei kiemo statiniai (tvora, šulinys, šaligatvis). 1984-12-10 valdoje inventorizuoti sekantys statiniai: gyvenamas namas lAlm su priestatu lalm; ūkio pastatas 2Ilp (užstatytas plotas 10,74 kv.m); ūkio pastatas 3Ilp su 7,43 kv.m rūsiu (pastato užstatytas plotas 7,43 kv.m); ūkio pastatas 4Glp (užstatytas plotas 29,71 kv.m); garažas 5Glm (užstatytas plotas 17,70 kv.m), ūkio pastatas 6Ilp (užstatytas plotas 9,20 kv.m), ūkio pastatas 711 m (užstatytas plotas 10,87 kv.m) ir kiemo statiniai (šulinys, kanalizacijos šulinys, skysto kuro cisterna, tvora, kiemo aikštelė). Teismui pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad 2004-04-07 atliekant pastatų kadastrinių duomenų tikslinimą, valdoje buvo užfiksuoti tokie statiniai: gyvenamas namas lAlm su priestatu lalž; ūkio pastatas 2Ilp (užstatytas plotas 11 kv.m); ūkio pastatas 3Ilp su rūsiu (užstatytas plotas 7 kv.m); ūkio pastatas 4Glp (užstatytas plotas 30 kv.m); garažas 5I1Ž (užstatytas plotas 18 kv.m), ūkio pastatas 6Ilp (užstatytas plotas 9 kv.m), ūkio pastatas 711 m (užstatytas plotas 11 kv.m); ūkio pastatas 81 lž (užstatytas plotas 42 kv.m) ir kiemo statiniai (šulinys, kanalizacijos šulinys, tvora, kiemo aikštelė, stoginė 911 ž). Pareiškėjos senelės G. B. 2004-05-05 prašymu bei 2004-05-03 pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo oficialiame registre įregistruoti šie ūkio pastatai: 5I1Ž (5,53m x 3,20m), 6Ilp (3,54m x 2,60m), 71 lž (4,18m x 2,60m), 81 lž (užstatytas plotas 42,14 kv.m, taip pat ir nuosavybės teisės į minėtus statinius.

21Teismui pateikti duomenys taip pat patvirtina išvadą, kad vykdant 1997-10-16 Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str. reikalavimus, duomenys, kurie buvo sukaupti Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugu biure nuo 1998-01-01 buvo perrašyti į Nekilnojamojo turto registrą. Dėl to buvo perrašyti ir duomenys apie gyvenamąjį namą lAlm, kiemo statinius (šulinys, kiemo aikštelė, kanalizacijos šulinys, tvora) bei duomenys apie nuosavybės teisių įregistravimą į šiuos nekilnojamojo turto objektus. 2009-08-03 buvo atlikti kadastriniai matavimai ir jų metu nustatyta, kad valdoje yra sekantys statiniai: gyvenamas namas lAlm su priestatu lalž; ūkio pastatas 2Ilp (užstatytas plotas 11 kv.m); ūkio pastatas 3Ilp su rūsiu (užstatytas plotas 7 kv.m); ūkio pastatas 4Ilp (užstatytas plotas 30 kv.m); garažas 5I1Ž (užstatytas plotas 24 kv.m), ūkio pastatas 6Ilp (užstatytas plotas 14 kv.m), ūkio pastatas 7I1Ž (nugriautas); ūkio pastatas 8I1Ž (užstatytas plotas 85 kv.m), kiemo statiniai (šulinys kl, kanalizacijos šulinys k2, k3, tvora tl), kiti statiniai (pavėsinė P, stoginė SI).

22Sistemiškai išanalizavus visus teismui pateiktus duomenis apie nekilnojamuosius daiktus, taip pat atsižvelgiant į pareiškėjos skunde keliamų reikalavimų apimtį, matyti, kad ginčo statiniai - ūkio pastatas 2Ilp (užstatytas plotas 11 kv.m), ūkio pastatas 3Ilp su rūsiu (užstatytas plotas 7 kv.m), ūkio pastatas 4Ilp (užstatytas plotas 30 kv.m) teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo registruoti nei anksčiau Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, nei vėliau teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre (ABTĮ 57 str.).

23Šioje administracinėje byloje kilusio ginčo esmė yra ta, ar atsakovas pagrįstai atsisakė įrašyti aukščiau nurodytų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teises į paminėtus statinius. Tiek atsakovas, tiek tretysis suinteresuotas asmuo atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymus iš esmės dėl to, kad nebuvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis statinių statybos teisėtumą bei nustatantis, jog statinys tinkamas naudoti ir tenkina esminius statinio reikalavimus, taip pat gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį. Likusioje dalyje pareiškėjos prašymas atsisakytas patenkinti motyvuojant tuo, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto registre gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas (statinys).

24Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – NTKĮ) 3 str. 3 d. nustatyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre. Šio įstatymo 7 str. 3 d. nustatyta, jog statiniai formuojami Statybos įstatymo (toliau – SĮ) nustatyta tvarka. SĮ 24 str. 2 d. numatyta, kad pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką bei reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos" 9.6 p., 22 p. nuostatos reglamentuoja, kad statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, kai nustatyta tvarka sudaryta komisija, atlikusi patikrinimą, patvirtina, jog statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus, ir statinio pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas nustatytos formos statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu. NTKĮ 7 str. 4 d. nustatyta, jog nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. NTKĮ 12 str. nustato nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus - kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. NTKĮ 13 str. 2 d., taip pat reglamentuojanti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimą, nustato, kad prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Teismui pateiktų duomenų patvirtina išvadą, kad pareiškėja registro tvarkytojui nustatyta tvarka nepateikė kompetetingo viešojo administravimo subjekto sprendimo dėl daikto suformavimo, kuriuo pagrindu būtų galima statinių kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą. Pareiškėjos pateikta 2004-04-30 Kauno apskrities viršininko administracijos pažyma Nr. 179 (b.l. 8), taip pat 2003-11-03 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 39-41) nepatvirtina pareiškėjos minimų statinių statybos teisėtumo. Sprendime aptartų įrodymų kontekste teismas daro išvadą, kad pareiškėjos pateiktame 2003-11-03 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra padaryta techninio pobūdžio klaida ir apie tai pareiškėjos senelė žinojo, nes dar 2004 metų pradžioje buvo inicijuotas pažymos Nr. 179 gavimas, kurios pagrindu buvo siekiama teisiškai įregistruoti ginčo statinius. Teismas taip pat pabrėžia, kad atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo, priimdami pareiškėjos ginčijamus sprendimus, pagrįstai rėmėsi NTKĮ 12 str. 1 d., nes paminėto įstatymo 12 str. 4 d. reglamentuoja situaciją, kai vykdoma pirminė nekilnojamo turto objektų, esančių kaimo vietovėje bei įrašytų į tų vietovių ūkines knygas, teisinė registracija. Kulautuva yra miesto teritorijoje, todėl teisinė statinių registracija buvo atliekama techninės inventorizacijos biure, bet ne ūkinėse knygose. Poįstatyminis teisės aktas - Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1 2.3 p. taip pat numato, kad keičiant statinio kadastro duomenis po statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo, turi būti pateiktas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Kaip jau buvo paminėta dar 1978-03-03 inventorizacijos metu kompetetingos institucijos nustatyta tvarka buvo užfiksuotas neteisėtas ginčo statinių pertvarkymas (rekonstrukcija): savavališkas ūkio pastato 211 p perstatymas - šis pastatas išskirtas į du pastatus - 211 p ir 4Glp, be to, savavališkai po ūkio pastatu 311 p buvo iškastas rūsys, patenkantis iš dalies po gretimu žemės sklypu. Dėl to atsakovas iš esmės pagrįstai pareikalavo pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą (ABTĮ 57 str.).

25Nekilnojamojo turto registro įstatymo (NTRĮ) 13 str. l d. numatyta, kad nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, o NTRĮ 23 str. 2 p. numato, kad kartu su prašymu įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. Teismas daro išvadą, kad visi šiame sprendime paminėti bei išanalizuoti įrodymai nepatvirtina nuosavybės teisių atsiradimą nei pareiškėjos, nei G. B. vardu, todėl pagrįstai buvo atsisakyta įregistruoti nuosavybės teises į ginčo pastatus.

26Dėl to teismas daro neginčijamą išvadą, kad pareiškėjos prašymai dėl Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009-08-24 sprendimo Nr. 9481 dalies, 2009-08-26 sprendimo Nr. 2-1105 dalies bei VĮ Registrų centras 2009-10-19 sprendimo Nr. 345 dalies panaikinimo negali būti tenkinamas ABTĮ 88 str. 1 p. pagrindu (ABTĮ 57 str.). Kadangi teismas nenustatė nei atsakovo, nei trečiojo suinteresuoto asmens priimtų sprendimų ginčijamojoje dalyje neteisėtumo pagrindų, todėl negali būti tenkintinas ir išvestinis pareiškėjos skundo reikalavimas įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą atnaujinti registro duomenis ir įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ūkio pastatų 21 lp, 31 lp ir 41 lp, esančių namų valdoje ( - ) , Kulautuvoje, kadastro duomenis bei įregistruoti nuosavybės teises į pastatus: 21 lp unikalus Nr. 5292-5001-9024; 3Ilp unikalus Nr. 5292-5001-9035 ir 4Ilp unikalus Nr. 5292-5001-4096 G. B. vardu.

27Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. – 87 str., 88 str. 1 p.,

Nutarė

28Pareiškėjos J. N. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. sekretoriaujant V. M. ,... 4. dalyvaujant pareiškėjai J. N. ,... 5. pareiškėjos įgaliotai atstovei – advokatei V. I.... 6. atsakovo – Valstybės įmonės Registrų centras Kauno... 7. trečiajam suinteresuotam asmeniui O.... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 9. Pareiškėja patikslintu skundu kreipėsi į Kauno... 10. 1. Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filialo... 11. 2. Valstybinės įmonės R. C. Kauno... 12. 3. VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo... 13. 4. Įpareigoti Valstybinės įmonės Registrų centro... 14. Pareiškėja skunde (b.l. 5-7) nurodė, taip pat ji bei pareiškėjos įgaliota... 15. Pareiškėja ir jos įgaliota atstovė taip pat nurodė, kad su tokiu Ginčų... 16. Atsakovas – VĮ Registrų centro Kauno filialas ir... 17. Atsiliepime į skundą (b.l. 66-71, 128-129) nurodė, taip pat įgaliota... 18. Atsiliepime ir teismo posėdžio metu buvo pabrėžta, kad Valstybės įmonės... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo O. K. Bartkevičius teismo... 20. Iš teismui pateiktų duomenų visumos matyti, kad pareiškėja yra mirusios 21. Teismui pateikti duomenys taip pat patvirtina išvadą, kad vykdant 1997-10-16... 22. Sistemiškai išanalizavus visus teismui pateiktus duomenis apie... 23. Šioje administracinėje byloje kilusio ginčo esmė yra ta, ar atsakovas... 24. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – NTKĮ) 3 str. 3 d.... 25. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (NTRĮ) 13 str. l d. numatyta, kad... 26. Dėl to teismas daro neginčijamą išvadą, kad pareiškėjos prašymai dėl... 27. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. –... 28. Pareiškėjos J. N. patikslintą skundą atmesti kaip... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti