Byla A-63-2006-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Stasio Gagio, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens atstovams advokatams Jonui Plateliui, Viktorui Lavrinovič, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“ ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „NCC titanas“, uždarajai akcinei bendrovei „Penki kontinentai“, uždarajai akcinei bendrovei „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, uždarajai akcinei bendrovei „Tigesta“ dėl potvarkio panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Kriptonika“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T I, b. l. 4 – 13) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – atsakovas, Departamentas) direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. potvarkį Nr. (100)?11.1?356 „Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo“ bei priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2004 m. rugpjūčio 3 d. statybos generalinės rangos sutartimi Nr. 04/04 uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių titanas“ įsipareigojo per nustatytą terminą prisiimdama riziką atlikti jam nuosavybės teise priklausančio administracinio pastato, esančio ( - ), rekonstravimo darbus. Pažymėjo, kad vėlesniais papildomais susitarimais prie rangos sutarties susitarta dėl papildomo 566,02 kv. m rekonstruojamo pastato ploto darbų. Darbams atlikti 2004 m. liepos 22 d. buvo išduotas statybos leidimas Nr. 1025/04?1152, kuriame statytoju nurodytas jis, o rangovu – UAB „Šiaulių titanas“. Paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, jog rangovas nukrypo nuo projekto bei sutarties sąlygų, jis atsisakė pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktus. Pažymėjo, kad nepaisant to, vėliau tapo žinoma, jog yra inicijuota ginčo pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedūra. Nurodė, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą gali inicijuoti tik statytojas, todėl be jo valios statinio pripažinimo tinkamu procedūra net negali būti pradėta, tačiau jis nesikreipė į atsakovą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadinasi, nėra teisinių ir faktinių prielaidų minėtai procedūrai ar bent kokiems veiksmams pradėti. Atkreipė dėmesį, kad savo valios pradėti šį procesą jis nėra pareiškęs, įgaliojimų tretiesiems asmenims veikti savo vardu taip pat neišdavė, reikiamų dokumentų atsakovui nepateikė, todėl, negavęs statytojo prašymo ir reikiamų dokumentų, atsakovas neturėjo juridinio pagrindo sudaryti ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos, o jokie asmenys neturi teisės veikti jo vardu komisijoje. Paaiškino, kad turto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“, veikdamas jo vardu, pritarė visiems rangovo UAB „Šiaulių titanas“ darbams ir jų apimtims, kurie įvykdyti ar pradėti vykdyti objekte laikotarpiu nuo rangos sutarties pasirašymo dienos iki sutarties pakeitimo pasirašymo dienos. Po sutarties pakeitimo pasirašymo turto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, o vėliau uždaroji akcinė bendrovė „Jurveda“ ir UAB „Šiaulių titanas“ pasirašė atliktų darbų aktus. Manė, kad turto administratoriai neturėjo teisės atlikti tokio pobūdžio veiksmų kaip atliktų statybos darbų aktų ar papildomų susitarimų prie sutarties pasirašymas, tokie sandoriai yra neteisėti ir niekiniai, todėl statybos darbai laikytini užsakovo nepriimtais, neatitinkančiais projekto ir neteisėtais. Pabrėžė, kad Vilniaus apygardos teismas pripažino turto administravimo skyrimo neteisėtumą ir administratoriaus veiklos neteisėtumą ad initio. Manė, kad tiek sutarties priedas, tiek numatyta darbų apimtis bei darbų priėmimo aktai, pasirašyti ne bendrovės vadovo, negali būti pagrindu statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrai pradėti, o neteisėtai pradėtoje procedūroje priimti aktai turi būti naikinami.

6Atsakovas atsiliepimu į skundą (T II, b. l. 85 – 88) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtinto STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 14 punktą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra pradedama pagal statytojo prašymą. Paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-870/2006 ginčo patalpų, priklausančių pareiškėjui, administratoriumi paskirta UAB „Penki kontinentai“. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.240 ir 4.241 straipsnių nuostatomis, turto administratorius gali ir turi teisę imtis veiksmų, susijusių su turto valdymu ir naudojimu arba turto vertei išlaikyti. Manė, kad UAB „Penki kontinentai“ turėjo teisinį ir faktinį pagrindą inicijuoti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymą.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Tigesta“ atsiliepimu į skundą (T II, b. l. 90 – 94) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9UAB „Tigesta“ nurodė, kad remiantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos nuostatomis, pareiškėjo turto administratorius turi ne tik teisę, bet ir pareigą priimti sprendimus, susijusius su administruojamos bendrovės turtu ir turtinėmis teisėmis, todėl teigė, kad skundas dėl reikalavimų, kuriuos pareiškėjo vardu pateikė advokatas Albertas Bandžius yra paduotas neįgalioto vesti šią bylą asmens, ir yra pagrindas skundą reikalavimų dalyje palikti nenagrinėtu. Pažymėjo, kad UAB „Penki kontinentai“, būdamas pareiškėjo visišku turto administratoriumi pagrįstai inicijavo patalpų pripažinimą tinkamomis naudoti, nes to reikalauja pačio pareiškėjo interesai.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių titanas“ atsiliepimu į skundą (T II, b. l. 119 – 125) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11UAB „Šiaulių titanas“ nurodė, kad dar iki Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-12766-235/2006 priėmimo pareiškėjo direktorius A. S. (A. S.) kreipėsi į jį su prašymu pradėti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą. Pastabų dėl pastato rekonstrukcijos darbų atitikties rekonstrukcijos darbų projektui, darbų perdavimo – priėmimo aktų jis nepareiškė, pripažino, kad patalpos gali būti pripažįstamos tinkamomis naudoti bei atitinka teisės aktų reikalavimus. Teigė, kad visiškas pareiškėjo turto administratorius UAB „Penki kontinentai“, atstovaudamas statytojui ir veikdamas jo interesais, teisėtai inicijavo pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą ir dalyvavo šios komisijos darbe. Manė, kad įstatymu jam suteiktų įgaliojimų UAB „Penki kontinentai“ neviršijo. Pažymėjo, kad atsakovui neturėjo kilti jokių pagrįstų abejonių dėl visiško patalpų administratorius teisės paduoti prašymą patalpų pripažinimui tinkamomis naudoti. Nurodė, kad skundo argumentai dėl darbų priėmimo – perdavimo aktų nėra šios bylos, kurioje sprendžiamas statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo teisėtumo klausimas, nagrinėjimo dalykas. Atkreipė dėmesį, kad visus darbus atliko pagal pareiškėjo ar jo vardu teisėtai veikusių asmenų suderintą projektą, darbų priėmimo – perdavimo aktai nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka ir yra galiojantys. Pažymėjo, kad teisės aktai nedraudžia inicijuoti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros, nors jame statybos darbai uždrausti. Patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti procedūra ir komisijos sudarymas negali būti prilyginami statybos ar rekonstrukcijos darbams.

12Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atsiliepimu į skundą (T II, b. l. 167 – 170) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos nurodė, kad patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti inicijavimas visiškai atitiko pačio pareiškėjo interesus. Rekonstrukcijos darbai buvo baigti dar 2006 m. pradžioje, juos priėmė statytojo atstovai bei atestuoti techniniai prižiūrėtojai. Pabrėžė, kad rangovas UAB „Šiaulių titanas“ visus statybos darbus buvo atlikęs, todėl tolimesnis statybvietės laikymas rangovo UAB „Šiaulių titanas“ dispozicijoje didino pareiškėjo ir UAB „Šiaulių titanas“ nuostolius bei mažino pareiškėjo galimybes atsiskaityti už skolas. Teigė, kad pripažinus patalpas tinkamomis naudoti, jos galės būti nuomojamos ar kitaip naudojamos komerciniais tikslais, tokiu būdu gaunant pajamas bei mažinant įsiskolinimus pareiškėjo kreditoriams. UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos neginčijo fakto, kad pareiškėjas yra statytojas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 4 punktą. Nepaisant to, manė, kad teismui UAB „Penki kontinentai“ paskyrus visišku patalpų administratoriumi, sprendinius, susijusius su ginčo objektu, statytojo vardu ir interesais pagal Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus nuostatas buvo įgaliotas priimti UAB „Penki kontinentai“. Atkreipė dėmesį, kad nei vienas patalpų administratoriaus veiksmas nėra apskųstas ar nuginčytinas, nėra įrodymų, kad administratorius viršijo savo įgaliojimus, todėl atsakovui nebuvo pagrindo abejoti dėl patalpų administratoriaus teisės inicijuoti patalpų pripažinimą tinkamomis naudoti.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu (T IV, b. l. 83 – 86) pareiškėjo skundą tenkino.

16Teismas nurodė, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijų sudarymo tvarką ir jų veiklą apibrėžia Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. D1-290 redakcija) patvirtinta Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka (toliau – Tvarka). Pažymėjo, kad pagal šios Tvarkos 11 punktą, statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisija, susidedanti iš įvairių suinteresuotų institucijų atstovų: komisiją paskyrusios institucijos; apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento ar skyriaus (kai jis nėra komisijos pirmininkas); savivaldybės administracijos; statytojo (savininko, statybos valdytojo); projektuotojo, parengusio tikrinamo statinio projektą (techninio projekto vadovas, darbo projekto vadovas, statinio architektas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas) ir kitų įsakmiai nurodytų įvairių valstybės (savivaldybių) institucijų atstovų. Be to, Tvarkos 11.23 punktas numato, kad Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovo (rangovų, subrangovų) atstovai (statybos, specialiųjų darbų vadovas) ir statybos techninis prižiūrėtojas. Akcentavo, kad to paties įsakymo IV skyriaus „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo tvarka“ ir V skyriaus „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka (išskyrus VI skyriuje išvardytus statinius)“ nuostatų sisteminė analizė leidžia teigti, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas yra tik viena iš statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros stadijų. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra yra užbaigiama statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymu ir statytojas (užsakovas) privalo statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre bei jį naudoti teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipė dėmesį, kad Tvarkos 14 punkte nustatyta, jog statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra pradedama pagal statytojo prašymą. Įvertinęs faktines aplinkybes, kad prašymą dėl patalpų adresu ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti procedūros pradėjimo atsakovui pateikė ne statytojas – UAB „Kriptonika“, o turto administratorius – UAB „Penki kontinentai“, 2007 m. balandžio 20 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino 2006 m. birželio 27 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartį ir 2006 m. spalio 2 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl visiško turto administravimo ir dėl patalpų, esančių ( - ), perdavimo UAB „Penki kontinentai“, atmetė UAB „Penki kontinentai“ prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipotekai įkeisto UAB „Kriptonika“ daikto – administracinių patalpų, esančių ( - ), nustatant visišką šio turto administravimą, teismas padarė išvadą, kad UAB „Penki kontinentai“ neturėjo teisinio pagrindo kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą su prašymu pradėti procedūrą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas konstatavo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. potvarkis Nr. (100)-l 1.1-356 „Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo“ buvo priimtas be teisėto pagrindo, nes nebuvo statytojo UAB „Kriptonika“ prašymo pradėti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą.

17III.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „NCC titanas“ apeliaciniu skundu (T IV, b. l. 89 – 93) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, kuriomis turėjo būti vadovaujamasi sprendžiant apie 2006 m. spalio 24 d. atsakovo potvarkio teisėtumą. Visiško turto administravimo atveju turto administratorius naudos gavėjo vardu turi teisę priimti visus sprendimus, susijusius su turto tvarkymu, įskaitant, bet neapsiribojant turto perleidimu, investavimu, įkeitimu, tikslinės paskirties keitimu (Civilinio kodekso 4.239 – 4.241 str.). Todėl potvarkio priėmimo metu UAB „Penki kontinentai“ įgaliojimus veikti statytojo vardu, kiek tai susiję su patalpomis, esančiomis ( - ), suteikė įsiteisėjusi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis ir Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios kito asmens turto administravimą.

202. Atsakovas neturėjo teisinio pagrindo abejoti UAB „Penki kontinentai“ teise veikti statytojo UAB „Kriptonika“ vardu ir, vykdant įsiteisėjusią teismo nutartį, privalėjo priimti potvarkį. Teismas, priimdamas sprendimą, paneigė teismo sprendimo res judicata principą ir principą, kad teismo sprendimas atgal negalioja. 2007 m. balandžio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis netaikytina teisiniams santykiams susiformavusiems iki jos priėmimo. Kadangi 2006 m. birželio 27 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutarties vykdymas buvo sustabdytas tik 2006 m. gruodžio 29 d., 2006 m. spalio 24 d. potvarkio priėmimo metu statinio administratoriaus prašymas negalėjo būti ignoruojamas.

213. Teismas neįvertino bylai reikšmingų ir potvarkio teisėtumą patvirtinančių aplinkybių. Atsakovui buvo pateikta ne tik įsiteisėjusi teismo nutartis, sutiekianti teisę UAB „Penki kontinentai“ veikti UAB „Kriptonika“ vardu, bet ir dokumentai, patvirtinantys, kad ta nutartimi nustatytas turto administravimas bei hipoteka įregistruoti viešame registre. UAB „Kriptonika“ pati kreipėsi į rangovą su prašymu pradėti patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti procedūrą 2006 m. rugpjūčio 28 d., o vėliau šią valią UAB „Kriptonika“ vardu išreiškė turto administratorius UAB „Penki kontinentai“.

224. Sprendimas pažeidžia UAB „NCC titanas“ interesus, kadangi užsakovas neįvykdė pareigos atsiskaityti už atliktus darbus, kas gali būti atliekama patalpas pripažinus tinkamomis naudoti.

23Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos apeliaciniu skundu (T IV, b. l. 109 – 113) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241. Teismas nepagrįstai vadovavosi ir netinkamai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutartį. UAB „Penki kontinentai“, būdama UAB „Kriptonika“ priklausančių patalpų, esančių ( - ), visiškas turto administratorius, kreipėsi su prašymu pradėti procedūrą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo tuo metu, kai galiojo ir buvo vykdytinos įsiteisėjusios Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2006 m. birželio 27 d. nutartis ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje. Teismas, pritaikęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutartį santykiams, kurie atsirado iki šios nutarties priėmimo, pažeidė įstatymo negaliojimo atgal principą, teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio apibrėžtumo principą.

252. Teismas neatskleidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutarties turinio ir netinkamai šią nutartį pritaikė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutarties motyvacija niekaip negali pagrįsti skundžiamo sprendimo išvadų dėl UAB „Penki kontinentai“ teisės inicijuoti pastato pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą, taip pat šia nutartimi nepaneigiamas UAB „Penki kontinentai“ kaip hipotekos kreditoriaus skolininko UAB „Kriptonika“ atžvilgiu statusas.

263. Neegzistuoja pagrindų skundžiamam potvarkiui panaikinti. Potvarkis neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, priimtas kompetentingo administravimo subjekto, nepažeidžiant nustatytų procedūrų. Civilinio kodekso 4.241 straipsnyje numatyta, kad turto visiško administravimo atveju administratorius gali ne tik priimti turto duodamus vaisius ir pajamas, registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto, įgyvendinti kitas teises, susijusias su turto valdymu ir naudojimu, bet taip pat gali perleisti turtą, jį investuoti, įkeisti ar kitaip suvaržyti teisę į jį, ar keisti jo tikslinę paskirtį. UAB „Penki kontinentai“, kaip patalpų administratoriaus, pateiktas prašymas dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros iniciavimo ir komisijos sudarymo vienareikšmiškai laikytinas tinkamu pagrindu pradėti patalpų pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą ir sudaryti komisiją, nes niekas kitas, išskyrus patalpų administratorių, tuo metu to padaryti negalėjo.

274. Potvarkis niekaip nepažeidžia pareiškėjo interesų, yra naudingas pačiam pareiškėjui, kadangi pripažinus patalpas tinkamomis naudoti būtų sudaromos prielaidos pajamoms iš patalpų naudojimo gauti. Patalpos jau yra pripažintos tinkamomis naudoti, todėl potvarkio naikinimas apskritai yra netikslingas.

28Atsakovas apeliaciniu skundu (T IV, b. l. 134 – 139) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

291. Statytojų atstovavimą ir veikimą kitų asmenų vardu reglamentuoja Civilinis kodeksas. Kartu su statytojo UAB „Kriptonika“ vardu UAB „Penki kontinentai“ surašytu prašymu dėl patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti buvo pateikta įsiteisėjusi teismo nutartis dėl visiško turto administravimo nustatymo. Turto administratorius veikia (administruojamą turtą tvarko) ir sprendimus, susijusius su administruojamu turtu, priima naudos gavėjo vardu, taigi UAB „Penki kontinentai“ turėjo teisę kreiptis statytojo (naudos gavėjo) vardu, o atsakovas neturėjo pagrindo abejoti statytojo valios išraiškos tinkamumu.

302. Atsakovas privalėjo vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo nutartis, o teismo sprendimo motyvai prieštarauja visuotiniam įsitesėjusių teismų sprendimų (nutarčių) privalomumo ir Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam įstatymo viršenybės principui.

313. Teismo sprendimas atgal negalioja ir atsakovas negalėjo vadovautis 2007 m. balandžio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi. Kadangi minėtų nutarčių vykdymas buvo sustabdytas tik 2006 m. gruodžio 29 d., 2006 m. spalio 24 d. potvarkio priėmimo metu atsakovas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti pripažinti UAB „Penki kontinentai“ įgaliojimus veikti UAB „kriptoniška“ vardu, administruojant pareiškėjo statinį.

324. Potvarkio priėmimo metu atsakovui buvo pateikti duomenys apie UAB „Penki kontinentai“ administravimo fakto ir hipotekos įregistravimą viešame registre, hipoteka nėra išregistruota iki šiol.

335. Teismų sprendimai nėra sandoriai ir vėlesnis jų panaikinimas nepaneigia jų privalomumo įsiteisėjimo metu.

346. Teismas neįvertino bylai reikšmingų aplinkybių. Teismas apie statytojo valios tinkamumą turėjo spręsti atsižvelgiant į UAB „Kriptoniška“ taikytinų apribojimų ir kitų reikšmingų aplinkybių visumą (statytojo administracijos vadovo nušalinimas, galiojantis turto administravimas, užsakovo pavedimas rangovui, rangovo pritarimas administratoriaus veiksmams ir papildomas prašymas).

357. Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Penki kontinentai“ hipotekos negaliojimo ir kitų civilinėse bylose nagrinėjamų klausimų, galimai pažeidė administracinių teismų kompetencijos ribas.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „NCC titanas“ atsiliepimu į UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos apeliacinį skundą (T IV, b. l. 144 – 145) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti.

37UAB „NCC titanas“ palaiko savo apeliaciniame skunde išdėstytą poziciją ir trečiųjų asmenų UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

38Pareiškėjas atsiliepimu į UAB „NCC titanas“, UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos apeliacinius skundus (T IV, b. l. 146 – 149) prašo apeliacinius skundus atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniais skundais argumentai:

391. Statybos leidime statytoju nurodyta UAB „Kriptonika“, todėl be šios bendrovės administracijos vadovo žinios ir sutikimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra negalėjo būti pradėta. UAB „Kriptonika“ nesikreipė į atsakovą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadinasi, nebuvo teisinių ir faktinių prielaidų minėtai procedūrai pradėti. Procedūra iš esmės buvo pažeista, nušalinant statytoją nuo administracinės procedūros bei nepagrįstai sudarant pašaliniams asmenims prielaidas dalyvauti administracinėje procedūroje bei priimti statytojo vardu sprendimus.

402. 2006 m. birželio 27 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi UAB „Penki kontinentai“ buvo nustatytas 1 549,09 kv. m patalpų administravimas, o prašomas pripažinti tinkamu naudoti yra ne patalpos, o statinys, kurio plotas virš 4 000 kv. m.

413. 2006 m. rugpjūčio 4 d. Vilniaus apygardos teismo skubiai vykdytina nutartimi buvo sustabdytas skolos išieškojimas iš UAB „Kriptonika“ hipotekos kreditoriaus UAB „Penki kontinentai“ naudai, įskaitant ir bet kokius UAB „Kriptonika“ patalpų administravimo veiksmus.

424. Negaliojimo atgal principas yra nustatytas tik civilinius teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų, o ne teismų sprendimų atžvilgiu (Civilinio kodekso 1.7 str. 2 d.). Nepagrįstas apeliantų argumentas, kad jeigu teismo sprendimas įvykdomas po įsiteisėjimo, bet iki panaikinimo kasacine tvarka, toks įvykdymas yra teisėtas, nes toks normų aiškinimas prieštarauja ne tik Civilinio proceso normoms, bet ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

435. Priešingai nei nurodoma apeliaciniuose skunduose, 2006 m. rugpjūčio 28 d. raštu UAB „Kriptonika“ neprašė UAB „NCC titanas“ ar UAB „Penki kontinentai“ kreiptis į atsakovą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros pradėjimo, minėtu raštu UAB „NCC titanas“ buvo prašoma pateikti su statybomis susijusius dokumentus, kurių pagrindu būtų galima priimti sprendimą, ar yra pagrindas pradėti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą.

446. UAB „Kriptonika“ direktoriaus įgaliojimai buvo apriboti tik nuo 2006 m. spalio 18 d. iki 2006 m. gruodžio 6 d., turto administratoriai buvo paskirti UAB „Penki kontinentai“ bei UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos prašymu. Pradedant statinio pripažinimo procedūrą buvo veikiama ne UAB „Kriptonika“, o administratorių turtiniais interesais.

457. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra, vykstanti be privalomo statinio pripažinimo tinkamu naudoti proceso dalyvio – statytojo, yra neteisėta, todėl potvarkis pagrįstai buvo teismo panaikintas.

46Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (T IV, b. l. 150 – 151) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

47Pareiškėjas nurodo, kad palaiko savo atsiliepime į UAB „NCC titanas“, UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos apeliacinius skundus išdėstytus argumentus.

48Teisėjų kolegija

konstatuoja:

49IV.

50Byloje kilęs ginčas dėl to, ar turto administratorius UAB „Penki kontinentai“ turėjo teisę pradėti procedūrą dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo.

51Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijų sudarymo tvarką ir jų veiklą apibrėžia Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. 242 ( 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. D1-290 redakcija) patvirtinta Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ( toliau-Tvarka).Tvarkos 11 išvardina komisijos narius, kurių dalyvavimas yra privalomas. Tvarkos 10.6 p nustato, kad statinio pripažinimo naudoti komisiją skiria apskrities viršininkas arba jo įgaliotas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vadovas.

52Tvarkos 14 punkte nustatyta, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra pradedama pagal statytojo prašymą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad prašymą dėl patalpų, esančių ( - ), nuosavybės teise priklausančių UAB „Kriptonika“ pripažinimo tinkamu naudoti procedūrai pradėti pateikė ne patalpų savininkas- statytojas UAB „Kriptonika“, bet turto administratorius UAB „Penki kontinentai“.

53Iš bylos medžiagos matyti, kad patalpoms adresu ( - ) m., kurios nuosavybės teise priklauso pareiškėjai, Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2006-06-27 nutartimi nustatytas visiškas pareiškėjo turto administravimas, paskiriant administratoriumi UAB „Penki kontinentai“. Ši nutartis Vilniaus apygardos teismo 2006-10-02 nutartimi palikta galioti.

54Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-04-20 nutartimi panaikino 2006-06-27 Vilniaus pirmosios apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2006-10-02 nutartį dėl visiško turto administravimo ir dėl patalpų, esančių ( - ) perdavimo UAB „Penki kontinentai“ kaip neteisėtas.

55Lietuvos Aukščiausiasis teismas priėmė naują sprendimą, nutartyje nurodęs, kad UAB „Penki kontinentai“ bankinės technologijos yra UAB „Kriptonika“ akcininkas ir laiduotojas. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlygį ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys prievolės ar jos dalies. Esminė laidavimo sutarties sąlyga yra laidavimu užtikrintos prievolės nurodymas, kreditoriaus ir laiduotojo nurodymas. Pasibaigus pagrindinei prievolei baigiasi ir laidavimas. CK 6.80 straipsnyje reglamentuojami kreditoriaus ir laiduotojo santykiai. Pagal šio įstatymo nuostatas kreditorius pirmiausiai turi pareikalauti, kad prievolę įvykdytų pagrindinis skolininkas. Laiduotojas turi teisę reikalauti, kad kreditorius skolą pirmiausiai išieškotų iš konkretaus skolininko turto. Hipotekos reikalavimą AB SEB „Vilniaus bankas“ 2005 m. lapkričio 16 d. perleido UAB „Penki kontinentai“, tačiau teismai, nagrinėję šį ginčą neatkreipė dėmesio į tai, kad laiduotojas negali tapti hipotekos turėtoju.( CK 6.101 straipsnio 1 dalis) ir kad be skolininko sutikimo kreditoriui draudžiama perleisti reikalavimą, jeigu kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės ( CK 6.101 straipsnio 5 dalis). Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Kriptonika“ 2006 m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus apygardos teisme pareiškė ieškinį AB SEB „Vilniaus bankas“ ir UAB „Penki kontinentai“ dėl neteisėto kredito išmokėjimo sustabdymo ir vienašalio kreditavimo sutarčių nutraukimo, banko paslapties neteisėto atskleidimo ir žalos, atsiradusios atskleidus banko paslaptį priteisimo, trečiojo asmens prievolės už pagrindinį įsiskolinimą įvykdymo ir hipotekos ( įkeitimo) lakštų indosamentų ( hipotekos reikalavimo perleidimo) pripažinimo neteisėtais. Taigi, apeliacinės instancijos teismui buvo žinoma, kad Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos 2006m. birželio 27 d. nutartis apskųsta apeliacine tvarka ir kad UAB „Kriptonika“ ginčija hipotekos reikalavimo perleidimą, todėl neišnagrinėjus pareikšto ieškinio, teismui nebuvo pagrindo perduoti laiduotojui UAB “Kriptonika“ įkeistą nekilnojamąjį daiktą nustatant jo visišką administravimą.

56Ši Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis yra nepanaikinta ir nepakeista, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas, tenkindamas pareiškėjo skundą, pagrįstai sprendimą grindė minėta nutartimi, iš kurios turinio matyti, kad tiek hipotekos teisėjas tiek apygardos teismas, patvirtinęs hipotekos teisėjo nutartį, neteisingai taikė materialinės teisės normas, ir perduodamas visišką turto administravimą laiduotojui, priėmė neteisėtus sprendimus.

57Neteisėti teismų sprendimai, kurie vėliau panaikinti, nepadaro po šių sprendimų priėmimo atliktų veiksmų teisėtais, nes iš neteisės negali atsirasti teisė.

58Vilniaus apygardos administracinis teismas, įvertinęs bylos įrodymus bei bendrosios kompetencijos teismų sprendimus, reikšmingus šiai bylai, pagrįstai panaikino skundžiamą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. potvarkį Nr.9 100)-1 1.1-356 „Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo“.

59Skundžiamas teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, jo naikinti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo.

60Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

61Vilniaus apskrities viršininko administracijos, UAB „NCC titanas“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkų kontinentų“ bankinės technologijos“ apeliacinius skundus atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Kriptonika“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu (T I,... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2004 m. rugpjūčio 3 d. statybos generalinės... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą (T II, b. l. 85 – 88) prašė skundą... 7. Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Tigesta“ atsiliepimu į skundą (T II,... 9. UAB „Tigesta“ nurodė, kad remiantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių titanas“ atsiliepimu į... 11. UAB „Šiaulių titanas“ nurodė, kad dar iki Vilniaus miesto 1 apylinkės... 12. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių... 13. UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu (T... 16. Teismas nurodė, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijų sudarymo... 17. III.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „NCC titanas“ apeliaciniu skundu (T IV,... 19. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, kuriomis turėjo būti... 20. 2. Atsakovas neturėjo teisinio pagrindo abejoti UAB „Penki kontinentai“... 21. 3. Teismas neįvertino bylai reikšmingų ir potvarkio teisėtumą... 22. 4. Sprendimas pažeidžia UAB „NCC titanas“ interesus, kadangi užsakovas... 23. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių... 24. 1. Teismas nepagrįstai vadovavosi ir netinkamai aiškino Lietuvos... 25. 2. Teismas neatskleidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 20... 26. 3. Neegzistuoja pagrindų skundžiamam potvarkiui panaikinti. Potvarkis... 27. 4. Potvarkis niekaip nepažeidžia pareiškėjo interesų, yra naudingas... 28. Atsakovas apeliaciniu skundu (T IV, b. l. 134 – 139) prašo panaikinti... 29. 1. Statytojų atstovavimą ir veikimą kitų asmenų vardu reglamentuoja... 30. 2. Atsakovas privalėjo vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ir Vilniaus... 31. 3. Teismo sprendimas atgal negalioja ir atsakovas negalėjo vadovautis 2007 m.... 32. 4. Potvarkio priėmimo metu atsakovui buvo pateikti duomenys apie UAB „Penki... 33. 5. Teismų sprendimai nėra sandoriai ir vėlesnis jų panaikinimas nepaneigia... 34. 6. Teismas neįvertino bylai reikšmingų aplinkybių. Teismas apie statytojo... 35. 7. Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Penki kontinentai“ hipotekos... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „NCC titanas“ atsiliepimu į UAB... 37. UAB „NCC titanas“ palaiko savo apeliaciniame skunde išdėstytą poziciją... 38. Pareiškėjas atsiliepimu į UAB „NCC titanas“, UAB „Penki kontinentai“... 39. 1. Statybos leidime statytoju nurodyta UAB „Kriptonika“, todėl be šios... 40. 2. 2006 m. birželio 27 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi UAB... 41. 3. 2006 m. rugpjūčio 4 d. Vilniaus apygardos teismo skubiai vykdytina... 42. 4. Negaliojimo atgal principas yra nustatytas tik civilinius teisinius... 43. 5. Priešingai nei nurodoma apeliaciniuose skunduose, 2006 m. rugpjūčio 28 d.... 44. 6. UAB „Kriptonika“ direktoriaus įgaliojimai buvo apriboti tik nuo 2006 m.... 45. 7. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra, vykstanti be privalomo... 46. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (T IV, b. l. 150 –... 47. Pareiškėjas nurodo, kad palaiko savo atsiliepime į UAB „NCC titanas“,... 48. Teisėjų kolegija... 49. IV.... 50. Byloje kilęs ginčas dėl to, ar turto administratorius UAB „Penki... 51. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijų sudarymo tvarką ir jų veiklą... 52. Tvarkos 14 punkte nustatyta, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti... 53. Iš bylos medžiagos matyti, kad patalpoms adresu ( - ) m., kurios... 54. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-04-20 nutartimi panaikino 2006-06-27... 55. Lietuvos Aukščiausiasis teismas priėmė naują sprendimą, nutartyje... 56. Ši Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis yra nepanaikinta ir nepakeista,... 57. Neteisėti teismų sprendimai, kurie vėliau panaikinti, nepadaro po šių... 58. Vilniaus apygardos administracinis teismas, įvertinęs bylos įrodymus bei... 59. Skundžiamas teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, jo naikinti... 60. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 61. Vilniaus apskrities viršininko administracijos, UAB „NCC titanas“, UAB... 62. Nutartis neskundžiama....