Byla 2-1929-901/2013
Dėl ginco del teises ir arešto turtui panaikinimo, rašytinio proceso tvarka n u s t a t e:

1Šiauliu apylinkes teismo teiseja Laura Karmazaite, nagrinedama civiline byla pagal ieškovo UAB „Straujos“ prekybos sistemos ieškini atsakovams UAB KARDINOLAS ir UAB „Berneda“, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankišku reikalavimu, antstole V. Š., del ginco del teises ir arešto turtui panaikinimo, rašytinio proceso tvarka n u s t a t e:

2Teisme perejus ir ypatingos teisenos (skundas del antstolio veiksmu) perejus i ginco teisena priimtas nagrinejimui ieškovo UAB „Straujos“ prekybos sistemos ieškinys atsakovams UAB KARDINOLAS ir UAB „Berneda“, kuriuo ieškovas, patikslines ieškinio reikalavimus praše teismo pripažinti, kad antstoles V. Š. 2013-01-09 sudarytame areštuoto turto apraše aštuontu numeriu eileje nurodytas turtas (4 vnt. kasos aparatu su priedais) – ieškinyje nurodyti POS darbo vietos kompiuteriai ir monitoriai, fiskaliniai moduliai ir specializuoti spausdintuvai priklauso UAB „Straujos“ prekybos sistemos ir prašo teismo panaikinti arešta šiam turtui.

32013-05-27 teisme gautas ieškovo, atsakovu ir treciojo asmens prašymas patvirtinti ju 2013-05-27 sudaryta taikos sutarti. Taikos sutarties tvirtinimo klausima prašoma spresti rašytinio proceso tvarka.

4Šalys pasinaudojo istatymo suteikta teise užbaigti byla taikos sutartimi abipusiai joms priimtinu budu (LR CPK 42 str.). Teismas neturi pagrindo atsisakyti tvirtinti šaliu pateikta taikos sutarti, nes ja apspresti ju veiksmai neprieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia kitu asmenu teisiu ir interesu, šalims žinomos tokio procesinio veiksmo atlikimo teisines pasekmes, t.y. kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galia, kad teismui patvirtinus taikos sutarti ir byla nutraukus, del to paties ginco šalys nebegales pakartotinai kreiptis i teisma ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str., LR CPK 140 str. 3 d., 584 str. 1 d. 4 p.). Byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

5Kadangi proceso dalyviai nutare byla baigti taikos sutartimi, ieškovui gražintina 75 proc. jo už ieškini sumoketo žyminio mokescio, t.y. 107,25 Lt (CPK 87 str. 2 d., 88 str.).

6Taikos sutartimi šalys sutare, kad kiekviena šalis pasilieka prie savo išlaidu advokato pagalbai ir kitu bylinejimosi išlaidu, teismo patirtas procesiniu dokumentu siuntimo išlaidas isipareigoja atlyginti ieškovas. Valstybes biudžetui 6,00 Lt procesiniu dokumentu siuntimo išlaidu suma iš šaliu nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali (10,00 Lt) valstybei priteistina bylinejimosi išlaidu suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansu ministro 2011-11-07 isakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Del minimalios valstybei priteistinos bylinejimosi išlaidu sumos nustatymo“).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294-295 str. 584 str., teismas

Nutarė

8Patvirtinti ieškovo UAB „Straujos“ prekybos sistemos, i. k. 135312128, atstovaujamo direktoriaus D. B., atsakovu UAB KARDINOLAS, i. k. 302856512, atstovaujamo direktoriaus R. N., UAB „Berneda“, i. k. 145635311, atstovaujamo direktores D. Š., ir treciojo asmens, nepareiškiancio savarankišku reikalavimu, antstoles V. Š., 2013 m. gegužes 27 d. sudaryta taikos sutarti šiomis salygomis:

91.

10Atsakovai pripažista, kad remiantis ieškovo ir atsakovo UAB Kardinolas 2012 m. spalio 25 d. Prekybos apskaitos sistemos idiegimo su licencine programa sutartimi Nr. 20121025TL, treciojo asmens antstoles V. Š. 2013-01-09 vykdomojoje byloje Nr. 0071/13/00001 sudarytame Turto aprašo 8 p. nurodyti ir areštuoti kasos aparatai su priedais, taip pat kasos aparatuose esanti programine iranga, išskyrus irenginius ir kitus daiktus, nurodytus Taikos sutarties 2 p., toliau tekste vadinami „Kasos aparatai", nuosavybes teise priklauso ieškovui UAB „Straujos“ prekybos sistemos.

112.

12Ieškovas ir atsakovai pripažista, kad irenginiai ir kiti daiktai, nurodyti Ieškovo pateiktose atsakovui UAB Kardinolas 2012 m. lapkricio 15 d. PVM saskaitoje fakturoje serija SPS Nr. 00057508 bei 2012 m. gruodžio 14 d. PVM saskaitoje fakturoje serija SPS Nr. 00058512, nuosavybes teise priklauso atsakovui UAB Kardinolas.

133.

14Atsižvelgdami i Taikos sutarties 1 p. salygas, šalys susitaria, kad treciojo asmens vykdomojoje byloje Nr. 0071/13/00001 2013-01-09 sudarytame Turto aprašo 8 p. nurodytiems ir areštuotiems 4 vnt. kasos aparatams su priedais turto areštas turi buti panaikintas.

154.

16Tretysis asmuo antstole V. Š. isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo teismo nutarties, karia patvirtinama Taikos sutartis, priemimo dienos:

174.1. panaikinti treciojo asmens antstoles V. Š. 2013 m. sausio 9 d. vykdomojoje byloje Nr. 0071/13/00001 sudaryta turto apraša dalyje del jame aprašyto turto eiles Nr. 8 (4 vnt. kasos aparatu su priedais) areštavimo;

184.2. pateikti pakeista turto apraša Lietuvos Respublikos Turto arešto aktu registrui, kad jame butu atlikti atitinkami pakeitimai.

195.

20Atsižvelgdami i tai, kad atsakovas UAB Kardinolas nevykdo savo isipareigojimu pagal ieškovo ir atsakovo UAB Kardinolas 2012 m. spalio 25 d. Prekybos apskaitos sistemos idiegimo su licencine programa sutarti Nr. 20121025TL, ieškovas UAB „Straujos“ prekybos sistemos ir atsakovas UAB Kardinolas nutraukia šiame punkte nurodyta sutarti nuo teismo nutarties, karia patvirtinama ši Taikos sutartis, priemimo dienos.

216.

22Atsakovas UAB Kardinolas isipareigoja perduoti Kasos aparatus ieškovui sekancia diena po to, kai tretysis asmuo antstole V. Š. ivykdys savo isipareigojimus, nurodytus Taikos sutarties 4 p. Atsakovas UAB Berneda isipareigoja atlikti visus nuo jo priklausancius veiksmus, kurie yra butina prielaida tam, kad atsakovas UAB Kardinolas turetu galimybe ivykdyti šiame punkte nurodytus isipareigojimus, konkreciai imant bet neapsiribojant: leisti atsakovui UAB Kardinolui ir ieškovui UAB „Straujos“ prekybos sistemos patekti i atsakovo UAB Berneda patalpas, kuriose, yra Kasos aparatai; nekliudyti ieškovui trumpiausiais imanomais terminais išgabenti Kasos aparatus iš atsakovo UAB Bernedos patalpu ir pan.

237.

24Ieškovas UAB „Straujos“ prekybos sistemos isipareigoja, atsiemes Kasos aparatus, per dvidešimt dienu istatymu nustatyta tvarka panaikinti ieškovo ir atsakovo UAB Kardinolas 2012 m. spalio 25 d. Prekybos apskaitos sistemos idiegimo su licencine programa sutarties Nr. 20121025TL registravima Centrines hipotekos istaigos tvarkomame Sutarciu registre.

258.

26Šalys susitaria, kad išlaidas advokatu pagalbai apmoketi bei kitas bylinejimosi išlaidas kiekviena šalis pasilieka sau ir padengia pati.

279.

28Teismo patirtas procesiniu dokumentu siuntimo ir iteikimo išlaidas atlygina ieškovas.

2910.

30Ieškovas, remdamasis CPK 87 str. 2 dalimi, prašo teismo gražinti jam 75 procentus sumoketo žyminio mokescio, t. y. 107,25 Lt.

3111.

32Šia taikos sutarti pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nera jokiu priežasciu, kurios darytu šia sutarti neteiseta, taip pat pareiškia ir garantuoja, kad ne vienai iš šaliu nera pateikta jokiu kitu treciuju asmenu reikalavimu, kurie galetu tureti itakos šiai sutarciai.

3312.

34Šalys pareiškia, kad šia Taikos sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp ju kiles gincas, nagrinejamas civilineje byloje Nr. 2-1929-901/2013.

3513.

36Patvirtinus teisme šia taikos sutarti, šalys teismo prašo nutraukti civiline byla Nr. 2-1929-901/2013.

3714.

38Ieškovas, atsakovai ir tretysis asmuo pareiškia, kad jiems yra žinomos, išaiškintos ir suprastos šios Taikos sutarties sudarymo, jos vykdymo ir netinkamo vykdymo, o taip pat civilines bylos nutraukimo pasekmes, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str. (byla nutraukus vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu negalima).

3915.

40Šalims yra žinoma, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. teismo patvirtinta Taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galia ir laikoma vykdytinu dokumentu.

4116.

42Šios taikos sutarties patvirtinimo klausima šalys prašo išspresti rašytinio proceso tvarka joms nedalyvaujant.

4317.

44Šalys susitaria, kad taikos sutarti Šiauliu apylinkes teismui pateikia ieškovas.

4518.

46Ši Taikos sutartis sudaryta 5 (penkiais) vienodos teisines galios egzemplioriais, kuriu po viena perduodama ieškovui, atsakovams, treciajam asmeniui, o likes perduodamas Šiauliu apylinkes teismui ir paliekamas saugoti civilineje byloje Nr. 2-1929-901/2013.

47Isiteisejusi nutartis, kuria tvirtinama taikos sutartis, gali buti vykdoma priverstinai, jeigu nevykdomos taikos sutarties salygos.

48Civiline byla Nr. 2-1929-901/2013 nutraukti.

49Atšaukti 2013 m. birželio 3 d. 10.00 val. paskirta teismo posedi.

50Gražinti ieškovui UAB „Straujos“ prekybos sistemos (i. k. 135312128) 75 procentus žyminio mokescio, t. y. 107,25 Lt (viena šimta septynis litus, 25 centus), sumoketo 2013-03-26 Mokejimo nurodymu Nr. 3907 Valstybinei mokesciu inspekcijai prie LR FM.

51Isiteisejus nutarciai, gražinti antstolei V. Š. vykdomaja byla Nr. 0071/13/00001.

52Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Šiauliu apygardos teismui per Šiauliu apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apylinkes teismo teiseja Laura Karmazaite, nagrinedama civiline byla... 2. Teisme perejus ir ypatingos teisenos (skundas del antstolio veiksmu) perejus i... 3. 2013-05-27 teisme gautas ieškovo, atsakovu ir treciojo asmens prašymas... 4. Šalys pasinaudojo istatymo suteikta teise užbaigti byla taikos sutartimi... 5. Kadangi proceso dalyviai nutare byla baigti taikos sutartimi, ieškovui... 6. Taikos sutartimi šalys sutare, kad kiekviena šalis pasilieka prie savo... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140... 8. Patvirtinti ieškovo UAB „Straujos“ prekybos sistemos, i. k. 135312128,... 9. 1.... 10. Atsakovai pripažista, kad remiantis ieškovo ir atsakovo UAB Kardinolas 2012... 11. 2.... 12. Ieškovas ir atsakovai pripažista, kad irenginiai ir kiti daiktai, nurodyti... 13. 3.... 14. Atsižvelgdami i Taikos sutarties 1 p. salygas, šalys susitaria, kad treciojo... 15. 4.... 16. Tretysis asmuo antstole V. Š. isipareigoja per 2 (dvi)... 17. 4.1. panaikinti treciojo asmens antstoles V. Š. 2013 m.... 18. 4.2. pateikti pakeista turto apraša Lietuvos Respublikos Turto arešto aktu... 19. 5.... 20. Atsižvelgdami i tai, kad atsakovas UAB Kardinolas nevykdo savo isipareigojimu... 21. 6.... 22. Atsakovas UAB Kardinolas isipareigoja perduoti Kasos aparatus ieškovui... 23. 7.... 24. Ieškovas UAB „Straujos“ prekybos sistemos isipareigoja, atsiemes Kasos... 25. 8.... 26. Šalys susitaria, kad išlaidas advokatu pagalbai apmoketi bei kitas... 27. 9.... 28. Teismo patirtas procesiniu dokumentu siuntimo ir iteikimo išlaidas atlygina... 29. 10.... 30. Ieškovas, remdamasis CPK 87 str. 2 dalimi, prašo teismo gražinti jam 75... 31. 11.... 32. Šia taikos sutarti pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta... 33. 12.... 34. Šalys pareiškia, kad šia Taikos sutartimi yra visiškai ir galutinai... 35. 13.... 36. Patvirtinus teisme šia taikos sutarti, šalys teismo prašo nutraukti civiline... 37. 14.... 38. Ieškovas, atsakovai ir tretysis asmuo pareiškia, kad jiems yra žinomos,... 39. 15.... 40. Šalims yra žinoma, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 41. 16.... 42. Šios taikos sutarties patvirtinimo klausima šalys prašo išspresti... 43. 17.... 44. Šalys susitaria, kad taikos sutarti Šiauliu apylinkes teismui pateikia... 45. 18.... 46. Ši Taikos sutartis sudaryta 5 (penkiais) vienodos teisines galios... 47. Isiteisejusi nutartis, kuria tvirtinama taikos sutartis, gali buti vykdoma... 48. Civiline byla Nr. 2-1929-901/2013 nutraukti.... 49. Atšaukti 2013 m. birželio 3 d. 10.00 val. paskirta teismo posedi.... 50. Gražinti ieškovui UAB „Straujos“ prekybos sistemos (i. k. 135312128) 75... 51. Isiteisejus nutarciai, gražinti antstolei V. Š. vykdomaja... 52. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali buti skundžiama...