Byla 2-1460-538/2011
Dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovei M. L., jos atstovui advokatui Maurui Urbonaviciui, atsakovei L. L., atsakovu atstovui advokatui Sergejui Butai, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves M. L. ieškini atsakovams A. L. ir L. L., del išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo ir

2n u s t a t e:

3ieškove pareiške reikalavima nutraukti jos su atsakovais 2010 m. birželio 22 d. sudaryta išlaikymo iki gyvos galvos sutarti ir taikyti restitucija gražinant jai ½ dali žemes sklypo, bendras plotas 0,3089 ha, 49/100 dalis gyvenamojo namo, bendras plotas 223,63 kv. m., 6/10 dalis ukinio pastato, viraline, esancius ( - ). Nurode, kad su savo sunumi A. L. ir jo sutuoktine L. L., 2010-06-22 sudare sutarti, pagal kuria budama rentos gaveja, perdave Rentos moketojams A. L. ir L. L. nuosavyben buta / patalpa - nekilnojamaji daikta ½ (viena/antraja) dali žemes sklypo, esanti ( - ) žemes sklypo bendras plotas: 0,3089 ha; kadastrinis adresas: ( - ) unikalus Nr.: ( - ), ir 49/100 dalis gyvenamojo namo, bendras plotas 223,63 kv.m, unikalus Nr. ( - ), 6/10 dali ukinio pastato, unikalus Nr. ( - ), viraline, unikalus Nr. ( - ), registro irašas Nr. ( - ). Pagal mineta sutarti, rentos moketojai A. L. ir L. L. isipareigojo teikti rentos gavejai M. L. iki jos gyvos galvos materialiojo aprupinimo, priežiuros, reikiamos pagalbos paslaugas, o vieno menesio trukmes rentos gavejos išlaikymo verte turejo buti ne mažesne kaip 400 Lt. Po sutarties pasirašymo ir apsigyvenimo pas ieškove, atsakovu elgesys pasikeite, t.y. jie praktiškai ieškove nesirupino, ji ir toliau moka savo lešomis už turto išlaikyma, maista, vaistus, atsakovai visiškai nesirupina ieškoves higiena, maisto atsargu papildymu, sveikata ir turetu ukiu. Be to, atsakovai pradejo trukdyti ieškovei matytis su kitais vaikais, siekia izoliuoti ja nuo kitu artimuju. Ieškovei paprieštaravus del atsakovu elgesio, jie i namus atsivede darbuotoja iš socialines rupybos skyriaus, kad iškeldinti iš namu. Teismo posedžio metu ieškove teigia, kad atsakovai ja maitina, o už vaistus ji pati galinti susimoketi, taciau atsakovai neleidžia jai bendrauti su giminaiciais namuose, tarp jos ir atsakovu buna konfliktai ir del to ji nori nutraukti sutarti.

4Atsakovai su ieškiniu nesutinka, prašo ji atmesti. Nurodo, kad jie nepadare jokiu išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pažeidimu, kurie butu pagrindas nutraukti šia sutarti, kadangi sutartis gali buti nutraukta tik tuo atveju, jei rentos moketojas iš esmes pažeidžia sutarti, t. y. nevykdo sutartimi prisiimtu esminiu isipareigojimu. Atsakovai vykde visus prisiimtus isipareigojimus: leido naudotis visomis perleistomis už išlaikyma gyvenamojo namo dalimis, aprupino malkomis ir kitu kuru, reikalingu gyvenamosioms patalpoms pašildyti, šilde patalpas, jas vale ir nuolat palaike švara ir tvarka, maitino ieškove. Visus mokescius, susijusius su turto išlaikymu, moka atsakovai. Taip pat nežiurint i ieškoves amžiu, jai šiuo metu nera reikalinga jokia speciali priežiura ar slauga, jai nera paskirtas specialus gydymas, nes jos sveikatos bukle yra pakankamai gera, ji turi automobili ir iki šiol pati vairuoja. Klaipedos rajono savivaldybes administracijos ( - ) raštai paneigia ir kitus ieškoves teiginius ir kaip nurodoma buities tyrimo akte, kuris yra surašytas iš ieškoves žodžiu ir jos pasirašytas, kad dideliu sveikatos problemu ji neturi, skundžiasi tik kartais pakylanciu kraujospudžiu, turi automobili ir pati vairuoja, nuvažiuoja i Gargždus, Dovilus, Vilkycius, netgi i Klaipeda. Kartu gyvenanciai sunaus Alberto šeimai pretenziju neturi, yra patenkinta priežiura, gyvenimo salygomis, nekonfliktuoja.

5Ieškinys tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos CK 6.460 straipsnis numato, kad rentos gavejas - fizinis asmuo perduoda jam priklausanti gyvenamaji nama, buta, žemes sklypa ar kitoki nekilnojamaji turta rentos moketojui nuosavybes teise, o rentos moketojas isipareigoja išlaikyti rentos gaveja ir (arba) šio nurodyta asmeni (asmenis) iki gyvos galvos.

7Istatymas reguliuodamas tarp šaliu atsiradusius tokio sandorio pagrindu teisinius santykius itvirtina rentos gavejo pareiga išlaikyti rentos daveja iki gyvos galvos atsižvelgiant i šio asmens materialiniu ir nematerialiniu poreikiu patenkinima reikiamu pavidalu, t.y. ši pareiga apima aprupinima gyvenamosiomis patalpomis, maitinimu, drabužiais, taip pat išlaikymo gavejo priežiura ar slauga, jeigu tai butina pagal jo sveikatos bukle.

8Byloje nustatyta, kad Klaipedos rajono 1-ajame biure 2010-06-24 tarp šaliu sudaryta išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, kuria susitare, kad ieškove kaip rentos gaveja perduoda atsakovams kaip rentos moketojams: ( - ) Esancio nekilnojamojo daikto – ½ dali žemes sklypo, bendras plotas: 0,3089 ha; kadastrinis adresas: ( - ) unikalus Nr.: ( - ), ir 49/100 dalis gyvenamojo namo, bendras plotas 223,63 kv.m, unikalus Nr. ( - ), 6/10 dali ukinio pastato, unikalus Nr. ( - ), viraline, unikalus Nr. ( - ), registro irašas Nr. ( - ) (b. l. 5–6). Atsakovai už perduodama jiems nuosavybes teise turta isipareigojo išlaikyti ieškove iki gyvos galvos teikiant pilna išlaikyma, tai yra materialiojo aprupinimo, priežiuros, slaugos, medicinines pagalbos ir kitas reikiamas pagalbos paslaugas, o vieno menesio išlaikymo verte turejo buti ne mažesne kaip 400 Lt (sutarties 5 punktas, b.l. 7–8). Teismas konstatuoja, kad byloje nustatyta aplinkybe, kad atsakovu teikiama pagalba ieškovui buvo nepakankama, tai yra ieškove negavo tokios pagalbos, kuria tikejosi gauti sudarydama sutarti, ir tai pripažistama esminiu sutarties pažeidimu.

9Vienas iš sutarties pasibaigimo pagrindu yra išlaikymo gavejo reikalavimas, jeigu išlaikyma teikianti šalis esminiai pažeidžia išlaikymo iki gyvos galvos sutarti (Lietuvos Respublikos CK 6.464 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos CK 6.217 straipsnio 2 dalis nustato kriterijus, i kuriuos privaloma atsižvelgti vertinant ar sutarties pažeidimas yra esminis. Esminiu sutarties pažeidimu gali buti pripažistamas toks sutarties pažeidimas, kai sutarties šalis iš esmes negauna iš kitos šalies to, ko tikejosi gauti, sudarydama sutarti, ar kai yra pažeidžiama sutartis, pagal kurios esme griežtas prievoles laikymasis turi esmines reikšmes (Lietuvos Respublikos CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1,2 punktai). Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis - rentos porušis, kuriai budingi bendrieji rentos sutarties ir rušiniai rentos iki gyvos galvos požymiai (CK 6.460 straipsnio 2 dalis). Išlaikymo iki gyvos galvos sutarties skiriamieji požymiai: rentos moketojui už renta perleidžiamas ne bet koks turtas, o tik nekilnojamasis daiktas; rentos forma - rentos gavejo poreikiu tenkinimas atsižvelgiant i jo poreikius gali buti tiek materialaus, tiek nematerialaus pobudžio - aprupinimas gyvenamaja patalpa, apranga, maitinimas, priežiura; kai sutartimi apibrežiama išlaikymo verte, ji turi buti ne mažesne nei nustatyta istatyme (CK 6.461 straipsnio 2 dalis); sutartyje gali buti nustatyta ir rentos moketojo pareiga padengti rentos gavejo laidojimo išlaidas; galimybe išlaikyma natura pakeisti periodinemis imokomis iš esmes yra išimtine, ji gali buti taikoma atsižvelgiant i sutarties pobudi ir konkrecias aplinkybes, vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiant i išvardytus požymius ir sutarties esme, galima daryti išvada, kad išlaikymo iki gyvos galvos sutartis išsiskiria socialine reikšme. Pagal šia sutarti rentos gavejas igyja teise gauti reikiamas paslaugas ir priemones butiniausiems, gyvybiškai svarbiems poreikiams tenkinti. Rentos moketojas, nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas išlaikymo prievole pagal išlaikymo iki gyvos galvos sutarti, gali padaryti didele ir nepataisoma žala rentos gavejo sveikatai, kitiems teisetiems jo interesams. Tokia rentos gavejo priklausomybe nuo rentos moketojo tinkamo prievoles vykdymo ipareigoja šia prievole vykdyti ne formaliai vadovaujantis sutarties nuostatomis, bet pagal sažiningumo ir protingumo kriterijus (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). CK 6.464 straipsnio 2 dalyje itvirtinta rentos gavejo teise nutraukti sutarti, jei rentos moketojas iš esmes pažeidžia sutarti. Klausimas, ar konkretus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pažeidimas iš esmes pažeidžia išlaikymo isipareigojimus, sprendžiamas ivertinant išvardytus sutarties ypatumus (2006 m. lapkricio 2 d. LAT nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-207/2006). Tai pat Lietuvos Aukšciausiasis Teismas suformaves praktika, kokiais bendraisiais kriterijais vadovaujantis nustatomi esminiai sutarciu pažeidimai ir nurode, kad esmini sutarties pažeidima nulemia tai, ar nukentejusi šalis negavo didžiaja dalimi to, ka pagal sutarti per visa jos termina pagristai tikejosi gauti, todel kiekvienu ginco atveju sutarties pažeidima pripažistant esminiu, turi buti ivertinta, ar nukentejusios šalies asmeniniai interesai del tokio pažeidimo buvo iš esmes suvaržyti, del kokiu priežasciu lieka neigyvendinti nukentejusios šalies teiseti, pagristi sutarties vykdymo rezultatu lukesciai.

10Tarp šaliu sudaryta sutartimi ieškovei teikiamo išlaikymo budai detalizuoti. Iš byloje esanciu irodymu matyti, kad atsakovai teike ieškovei materialini išlaikyma bei kitas paslaugas numatytas sutartyje iš dalies ir ju teikiamo išlaikymo verte buvo mažesne negu 400 Lt per menesi. Taciau pati ieškove pripažino, kad šiuo metu didesnis materialinis išlaikymas, taip pat kitos paslaugos jai nereikalingos. Atsižvelgiant i tai, konstatuotina, kad nors atsakovai pažeide sutarties reikalavima teikti ne mažesni kaip 400 Lt išlaikyma kiekviena menesi, taciau ieškovei pripažinus, kad jai šiuo metu tai nera butina ir reikalinga, nera pagrindo daryti išvada, kad šis sutarties pažeidimas yra esminis (CPK 178 str., 185 str.). Taciau, kaip mineta, išlaikymo iki gyvos galvos sutartis išsiskiria socialine reikšme ir pagal šia sutarti rentos gavejas igyja teise gauti reikiamas paslaugas ir priemones butiniausiems, gyvybiškai svarbiems poreikiams tenkinti, tuo paciu pažymetina, kad svarbi ir kita – moraline šalies gerove, ieškoves teiseti lukesciai iš sudarytos sutarties. Ieškove nurode, kad sudarius gincijama sutarti, tarp jos ir atsakovu dažnai kyla konfliktai, taip pat atsakovai riboja jos galimybe gyvenamojoje vietoje bendrauti su kitais jos vaikais bei ju šeimomis. Šias aplinkybes patvirtino byloje apklausti liudytojai. Šalys išlaikymo iki gyvos galvos sutarties 6 p. numate, kad ieškove iki jau gyvai esant naudosis visomis gyvenamosiomis patalpomis ir bendru naudingu plotu gyvenamajame name adresu ( - ). Atsižvelgiant i ieškoves paaiškinimus bei i tai, kad šio sutarties punkto tekstas paryškintas, t. y. išsiskiria iš kito sutarties teksto, darytina išvada, kad tinkamas šios sutarties punkto vykdymas itin svarbus ieškovei ir yra viena iš esminiu šios sutarties salygu. Pažymetina, kad atsižvelgiant i tarp šaliu sudarytos sutarties esme, darytina išvada, kad ieškoves teise naudotis gyvenamojo namo patalpomis, apima ir jos teise šiose patalpose laisvai bendrauti su kitais asmenimis, neprašant atsakovu sutikimo. Kaip jau buvo nurodyta, byloje nustatyta, kad atsakovai prieštarauja tam, kad be ju sutikimo ieškove pasikviestu i namus kitus savo vaikus ir ju šeimas, ir del to kyla konfliktai bei nesutarimai tarp šaliu. Šia aplinkybe patvirtina ir policijos pareigunu atliktas tyrimas (b. l. 49–50). Taip pat ir iš šaliu paaiškinimo teismo posedžio metu matyti, kad tarp šaliu susikloste priešiški, konfliktiški santykiai ir atsakovu elgesys neduoda pagrindo manyti, kad šie santykiai galetu pasikeisti. Esant tokioms aplinkybems yra pagrindas konstatuoti, kad ieškove negavo to, ko tikejosi gauti iš sutarties ir sutartis nera vykdoma taip, kaip tikejosi ieškove. Toks pažeidimas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, nes ieškoves asmeniniai interesai del tokio pažeidimo iš esmes suvaržomi ir, vykdant sutarti, neigyvendinami jos teiseti lukesciai (CPK 185 str.). Taigi šaliu santykiai konfliktiški ir iš bylos medžiagos nera pagrindo daryti išvados, kad šie santykiai pageretu ir atsakovai to siektu, todel tolimesnis šaliu bendravimas vykdant sutarties salygas, kuriu igyvendinimas galimas tik esant artimam šaliu bendradarbiavimui, salygotu tik tolimesni šaliu konflikto vystymasi, neigiama šaliu tarpusavio socialine aplinka, o tai prieštarautu ieškoves teisetiems interesams, taip pat prieštarautu teisingumo, protingumo ir sažiningumo principams (CK 1.5 str.). Esant tokioms aplinkybems, ieškinys tenkintinas ir šaliu sudaryta išlaikymo iki gyvos galvos sutartis nutrauktina, taikytina restitucija ir ieškovei natura gražintinas jos perleistas nekilnojamasis turtas (CK 6.222 str. 1 d., 6.464 str. 2 d., CPK 185 str.).

11Patenkinus ieškini iš atsakovu priteistinos ieškoves turetos bylinejimosi išlaidos: iš A. L. 100 Lt žyminio mokescio ir 1500 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi, iš viso – 1600 Lt bylinejimosi išlaidu; iš L. L. – 100 Lt žyminio mokescio ir 1500 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi, iš viso – 1600 Lt bylinejimosi išlaidu (CPK 93 str. 1 d.). Klaipedos apygardos teismo 2011-03-03 nutartimi buvo atidetas 2 900 Lt žyminio mokescio sumokejimas paduodant ieškini iki teismo sprendimo priemimo, todel iš atsakovo A. L. priteistina 1450 Lt žyminio mokescio valstybei ir iš atsakoves L. L. – 1450 Lt žyminio mokescio valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

13ieškini patenkinti.

14Nutraukti 2010-06-22 Klaipedos rajono 1-ajame notaru biure sudaryta išlaikymo iki gyvos galvos sutarti tarp M. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir L. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), taikyti restitucija ir gražinti M. L. nekilnojamaji turta: ½ dali žemes sklypo, esanti ( - ) žemes sklypo bendras plotas: 0,3089 ha; kadastrinis adresas: ( - ) Unikalus Nr.: ( - ), ir 49/100 dalis gyvenamojo namo, bendras plotas 223,63 kv.m, unikalus Nr. ( - ), 6/10 dali ukinio pastato, unikalus Nr. ( - ), viraline, unikalus Nr. ( - ), registro irašas Nr. ( - ).

15Priteisti iš atsakoves L. L. ir atsakovo A. L. po 1600 Lt bylinejimosi išlaidu ieškovei M. L..

16Priteisti iš atsakoves L. L. ir atsakovo A. L. po 1450 Lt žyminio mokescio valstybei.

17Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Ryšiai