Byla 2S-945-254/2010
Dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko, Algimanto Kukalio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Virginijos M. Ū. ir suinteresuoto asmens R. P. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr.2-1522-521/2010 pagal pareiškėjos Virginijos M. Ū. pareiškimą dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo,

Nustatė

2Pareiškėja V. M. Ū. prašė pakeisti 2007-10-08 Kauno m. apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-4739-480/2007, kuriuo atsakovas VšĮ Teleradijo kompanija „Hansa" įpareigota savo lėšomis ir jėgomis per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti nuo gyvenamojo namo stogo Vaistinės skg. 13, Kaune, magistralinių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros įrenginį ir magistralinius tinklus, vykdymo tvarką bei leisti jai pačiai nugriauti VšĮ Teleradijo kompanijai „Hansą" priklausančią elektroninių ryšių infrastruktūrą ir priteisti iš skolininko 3 180 Lt griovimo darbams apmokėti.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 5 d. nutartimi tenkino suinteresuoto asmens VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa" prašymą paskirti statinio, esančio Vaistinės g. 13, Kaunas, ekspertizę. Teismas nurodė, kad pareiškėja prašo pakeisti teismo sprendimą, dėl to, kad ji negalinti atlikti namo, esančio Vaistinės skg. 13, Kaune, stogo remonto. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad nustatyti ar galima atlikti minėto stogo einamąjį ir/ar kapitalinį remontą, yra būtinos specialios techninės žinios, todėl tam yra būtina skirti statinio ekspertizę. Ekspertizę teismas pavedė atlikti ekspertui V. M. ir civilinę bylą sustabdė iki ekspertizės atlikimo.

4Atskiruoju skundu pareiškėja Virginija M. Ū., suinteresuotas asmuo R. P. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir civilinės bylos nestabdyti.

5Apeliantės nurodė, kad teismo 2010-03-05 nutartimi skirta ekspertizė jau yra atlikta 2005-05-09 UAB “Įrąža“ statinio ekspertų ir teismo pripažinta prijungtoje civilinėje byloje Nr.2-4739-480/2007. Šia ekspertize yra konstatuota joms daroma žala, todėl teismas nepagrįstai antrą kartą paskyrė tą pačią ekspertizę. Taip pat apeliančių teigimu, teismas nepagrįstai atmetė ekspertui pateiktus jų klausimus. Teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus atlikta ekspertizė. Apeliančių teigimu, sustabdžius bylą ir toliau bus pažeidinėjamos jų teisės, stogo būklė blogės. Todėl būtina kuo skubiau baigti bylą ir nesudaryti sąlygų tolimesniam bylos vilkinimui.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti.

7Nurodė, kad teismas pagrįstai ir teisingai skyrė ekspertizę. Tokiu būdu siekiama išsiaiškinti itin svarbias bylai aplinkybes, kurioms nustatyti reikalingos specialios žinios - ar galima keisti teismo sprendimo vykdymo tvarką, nepadarant žalos nė vienai iš šalių. Apeliantų pateiktame skunde nurodyti argumentai ir reikalavimai, susiję su ekspertize, turėtų būti atmesti, kadangi teismo nutarties dalis dėl ekspertizės paskyrimo atskiruoju skundu neskundžiama. Taip pat teismas pagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, kadangi jokių procesinių veiksmų po ekspertizės paskyrimo pirmosios instancijos teismas neturėjo atlikti, o užbaigti bylos nagrinėjimo ir priimti procesinį sprendimą taip pat negalėjo, kol nėra gautos teismo nutartimi paskirtos ekspertizės išvados.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 5 d. nutartimi tenkino suinteresuoto asmens VšĮ „Teleradijo kompanija Hansą" prašymą paskirti statinio, esančio Vaistinės g. 13, Kaunas, ekspertizę. Apeliantai atskirąjį skundą grindė ir tuo, jog teismo nutartimi ekspertams užduoti klausimai nebus reikšmingi bylai išspręsti. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti nutartį (nutarties dalį), kuria paskiriama ekspertizė, tokia nutartis neužkerta kelio bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Todėl dėl ekspertizės skyrimo, ekspertų parinkimo, klausimų ekspertams formulavimo kolegija nepasisako, nes ekspertizės skyrimo veiksmai, susiję su įrodymu rinkimu, ir pirmosios instancijos teismo nutartys dėl ekspertizių skyrimo apeliacine tvarka neskundžiamos.

11Atskiruoju skundu taip pat skundžiama Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. nutarties dalis, kuria byla sustabdyta (CPK 164 str. 2 p.). Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų atskirojo skundo argumentais, kad bylos sustabdymas užvilkins bylos išnagrinėjimą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad byloje nagrinėjimas klausimas tik dėl sprendimo vykdymo pakeitimo, o ne sprendžiamas šalių ginčas. CPK 2 str. įtvirtinti civilinio proceso tikslai yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti ir plėtoti teisę. Šie civilinio proceso tikslai realizuojami atskirų civilinio proceso institutų ir principų pagrindu. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius sprendimo padarinius. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę - jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o atsisakius sprendimą įvykdyti geruoju, - gali būti vykdomas priverstinai. Ši įsiteisėjusio teismo sprendimo savybė kokybiškai išskiria teisminę pažeistos teisės gynybą iš kitų tokios teisės gynimo būdų. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą bei išieškotojo interesų apsaugą, jeigu skolininkas elgiasi nesąžiningai, t. y. vengia įvykdyti teismo sprendimą – neatlieka veiksmų, kuriuos jis buvo įpareigotas atlikti teismo sprendimu. Taip pat galimybė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką sietina su situacija, kai atsakovas sprendimu įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, o teismo sprendime nėra nurodyti jo neįvykdymo padariniai (CPK 273 str.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas vengia įvykdyti teismo sprendimą, nes jam dėl to buvo skirta teismo bauda. Įsiteisėjusiame teismo sprendime nėra nurodyti jo neįvykdymo padariniai, ryšium su tuo pareiškėja prašė pakeisti vykdymo tvarką ir leisti jai pačiai įvykdyti teismo sprendimą, kartu išieškant iš atsakovo reikiamas išlaidas. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. kovo 5 d. nutartimi nutarė paskirti statinio ekspertizę ir uždavė ekspertams klausimus: ar įmanoma atlikti gyvenamojo namo Vaistinės skg. 13, Kaune stogo einamojo ir/ar kapitalinio remonto darbus nenukėlus nuo stogo laidinio radijo stovo su laidais; ar įmanoma atlikti šio gyvenamojo namo stogo remonto darbus laikinai nukėlus nuo stogo laidinio radijo stovą su laidais ir ar stogo esamos konstrukcijos yra tinkamos atlaikyti esamos elektroninių ryšių linijos atramos (infrastruktūros) sukeliamas apkrovas po einamojo ir /ar kapitalinio remonto. Teisėjų kolegija, negalėdama spręsti dėl šioje byloje paskirtos ekspertizės pagrįstumo (negali būti apeliacijos objektu) pažymi, kad bylos sustabdymas reiškia, jog civilinėje byloje tam tikrą laiką neatliekami jokie procesiniai veiksmai. Intensyvumo požiūriu tai gali būti pateisinama, jeigu pagal sustabdymo aplinkybes civilinei bylai reikšmingų aplinkybių tyrimas vyksta kita tvarka ir iš esmės nepažeidžia proceso operatyvumo. Be to, motyvai turi būti faktiškai ir teisiškai pagrįsti. Skundžiamos nutarties motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2007-10-08 sprendimas įsiteisėjo 2008-04-17. Terminas įvykdyti sprendimą per vieną mėnesį buvo nustatytas Kauno miesto apylinkės teismo 2008-11-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18654-521/2008. Sprendimas lig šiol neįvykdytas. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas byloje statybos ekspertizę nustatyti aplinkybes, kurios iš esmės buvo nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, privalėjo apsvarstyti, ar šioje byloje būtina sustabdyti bylos nagrinėjimą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, sustabdyti bylos nagrinėjimą šiuo pagrindu teismas gali tik prieš tai išsiaiškinęs su ekspertu ar ekspertizės įstaiga apytikrį terminą ekspertizei atlikti, įvertinti atsakovo atsikirtimo pagrindus ir tik tada priimti sprendimą dėl bylos sustabdymo būtinumo (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Lietuvos madų kūrėjų asociacija v. Vilniaus miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-94/2005). Šioje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, teismas, neišsiaiškinęs ekspertizės atlikimo aplinkybių ir nemotyvavęs bylos sustabdymo pagrindo, nepagrįstai pripažino, jog būtina sustabdyti bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegija laiko pagrįstais pareiškėjų atskirojo skundo argumentus, kad sustabdžius bylą bus ir toliau pažeidinėjamos pareiškėjos teisės ir sudaromos prielaidos nevykdyti nuostatos dėl teisės į teismą tinkamo įgyvendinimo.

12Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl proceso teisės normų pažeidimo pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylos sustabdymo yra naikintina.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336, 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, 339 straipsniu

Nutarė

14Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartį, dalyje dėl bylos sustabdymo, panaikinti.

Proceso dalyviai