Byla I-187-281/2008
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aušrai Gynytei, atsakovo atstovui Borisui Jakovlevui, trečiajam suinteresuotajam asmeniui J. V., jo atstovui Petrui Butkevičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovei Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Valstybės įmonės Registrų centro, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims J. V., G. V., N. J., M. N., A. V. ir J. P. dėl žalos atlyginimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėjas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras (toliau – Prokuroras), gindamas viešąjį interesą, prašo (b.l. 1-3) teismo priteisti iš Valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) 5670 Lt A. V. turto paveldėtojo G. V. naudai.

4Pagrįsdamas reikalavimus pareiškėjas paaiškino, jog 2007-06-29 gautas Registrų centro Utenos filialo pareiškimas dėl galimai nusikalstamos veikos ištyrimo bei viešojo intereso gynimo. Prašyme nurodyta, kad 2007-06-26 buvo pastebėta, kad Nekilnojamojo turto registre, kurio Nr.34/21521 yra netikslūs duomenys. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko bei 11 ha žemės sklypo (registro Nr.34/21521 unikalus numeris (duomenys neskelbtini); kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio Naujadalio kaime, Anykščių rajone archyvinėje byloje saugomų dokumentų duomenimis nustatė, kad nuo 2002-03-28 Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota J. V. ir A. V. bendroji dalinė nuosavybės teisė į minėtą žemės sklypą pagal Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-01-24 sprendimą Nr.58831-34-18258. Minėtu sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės mirusio asmens vardu. Nurodyta, kad A. V. 1992-07-01 yra miręs, nenurodant jo asmens kodo. Registruojant A. V. nuosavybės teises į žemės sklypą buvo klaidingai padarytas įrašas apie asmens kodą, įrašant kito asmens - A. V. (a/k (duomenys neskelbtini) asmens kodą.

5Pagal Turto arešto aktų registro pranešimą apie turto arešto įregistravimą. 2005-11-29 Nr.1505-001213, registre buvo įregistruotos minėtos žemės sklypo dalies antstolės N. J. areštas. Tokiu būdu buvo areštuotas turtas, kuris nepriklausė A. V. (a/(duomenys neskelbtini)

6Nekilnojamojo turto registro įstatymu ir Nekilnojamojo turto registro nuostatais nustatyta, kad daiktinės teisės įregistruojamos pateikus nuosavybės teises įrodančius dokumentus. 2002-01-24 nekilnojamojo turto registre klaidą padarė Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialo Anykščių skyriaus registratorė J. P.. Klaidingas įrašas dėl minėto žemės sklypo priklausymo A. V. (a/k (duomenys neskelbtini) nekilnojamojo turto registre iki šiol neištaisytas ir to padaryti nėra galimybės, nes klaidingai įregistruotą 5,5 ha žemės sklypą, laikinai einanti antstolės N. J. pareigas antstolė J. B. 2006-07-11 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr.92-1290 pardavė M. N. . Tokiu būdu, buvo pažeista mirusiojo A. V. sūnaus G. V. teisė paveldėti jo tėvui priklausantį turtą - 5.5 ha žemės sklypą, esantį Naujadalio kaime, Anykščių rajone.

7LR civiliniame kodekse įtvirtinta nuostata, kad iš sąžiningo ir įregistravusio savo nuosavybės teisę įgijėjo nekilnojamąjį daiktą galima išreikalauti tik jeigu savininkas prarado jo valdymą dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo (LR civilinio kodekso 4.96 str. 2 d.). Duomenų apie trečiojo asmens, įgijusių sklypo dalį (5,5 ha), esantį Naujadalio kaime, Anykščių rajone, nesąžiningumą nėra. Duomenų, kad A. V. žemės sklypą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, taip pat nėra. A. V. prarado turtą (žemės sklypą) dėl Registrų centro Utenos filialo Anykščių skyriaus registratorės J. P. padarytos klaidos, t. y. nepagrįstai įregistruojant A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) nuosavybės teises į 5,5ha žemės sklypo dalį, esančią Naujadalio kaime, Anykščių rajone. Registrų centro Utenos filialas pateikė žemės sklypo vertės paskaičiavimo pažymą, kurioje nurodyta, kad žemės sklypo, esančio Naujadalio kaime., Anykščių rajone (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) 2006-07-11 vertė buvo lygi 11341 Lt.

8LR CK 6.263 str. 2 d. nurodo, kad žalą padarytą asmeniui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. LR CK 6.264 str. 1 d. nurodo, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Atsižvelgus į pažeistų mirusiojo A. V. turto paveldėtojų teisių turinį, privalu imtis priemonių pažeidimams pašalinti ir pareikšti ieškinį viešajam interesui apginti, nes tokiu būdu būtų ginamos ne tik privačių asmenų teisės, bet ir visos valstybės autoritetas.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

10Atsakovę atstovaujantis Registrų centras atsiliepime teismui (b.l. 155-157) nurodė, kad su reikalavimais nesutinka ir paaiškino, kad speciali valstybės pareiga atlyginti žalą yra numatyta LR civilinio kodekso 6.271 str., kuriame sakoma, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t.t.); terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar darbuotojų veikimą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ar interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t.t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis); valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Tam, kad atsirastų civilinė atsakomybė (turtinei ar neturtinei žalai atlyginti) įstatymai numato jai atsirasti būtinų sąlygų visetą - neteisėtą pareigūnių veiką, t.y. netinkamą pareigų atlikimą ar jų visišką neatlikimą, žalą (dėl neteisėtos pareigūnų veikos atsiradusias pasekmes), priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos ir pareigūno kaltės. Nesant bent vieno iš šių elementų civilinė atsakomybė negalima.

11Iš byloje esančių dokumentų akivaizdu, kad Registrų centro Utenos filialas, 2007-06-26 pastebėjęs klaidą Nekilnojamojo turto registre (reg. Nr. 34/21521), nedelsdamas, t.y. tą pačią dieną, savo iniciatyva ėmėsi veiksmų ir 2007-06-28 raštu Nr. (5.10/2090/04)S-439 pateikė prašymą Prokuratūrai dėl galimai nusikalstamos veikos ištyrimo bei viešojo intereso gynimo. Šis Registrų centro Utenos filialo veiksmas vienareikšmiškai patvirtina, kad valstybės institucija ir jos darbuotojai veikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos darbuotojai ir privalėjo veikti, t.y. neslėpė fakto ir nedelsdama kreipėsi į tinkamą subjektą, prašydama jo kreiptis į teismą dėl 2006-07-11 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto panaikinimo ir Registrų centro Utenos filialo, kaip teritorinio registratoriaus, sprendimo, kurio pagrindu pagal 2006-07-11 aktą Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisės buvo įregistruotos M. N. , panaikinimo. Rašte Nr.(5.10/2090/04)S-439 buvo prašoma skubos tvarka apsvarstyti šį prašymą ir žemės sklypo daliai (reg. Nr. 34/21521), kuri buvo perleista 2006-07-11 akto pagrindu, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ginant A. V. palikimą priėmusių asmenų ar Lietuvos Respublikos, jei palikimas įstatymų nustatyta tvarka nepriimtas, interesus. Taip pat buvo prašyta ištirti ir nustatyti, ar A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) ir M. N. veika nėra nusikalstama. Prokuratūra į 2007-06-28 Registrų centro Utenos filialo raštą Nr.(5.10/2090/04)S-439 atsakymo nepateikė, o pasirinko, patį paprasčiausią ir lengviausią kelią sprendžiant šį klausimą, t.y. jau 2007-08-07 Vilniaus miesto 2-am apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl žalos iš Registrų centro atlyginimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taip pat netaikė. Pareiškėjo teismui pateikto skundo turinys patvirtina, kad A. V. (a.k (duomenys neskelbtini) kaip skolininko, problemos kilo dar 2005-11-29, todėl šiuo atveju svarbi aplinkybė, kada turėjo būti pradėti ir faktiškai buvo pradėti vykdymo veiksmai jo, kaip skolininko, vykdomojoje byloje; kodėl prokuratūra netaikė laikinųjų apsaugos priemonių ir kaip viešąjį interesą ginantis asmuo nesikreipė į teismą dėl 2006-07-11 akto pripažinimo negaliojančiu dėl to, jog buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas (LR CPK 602 str. 1d. 1p.).

12Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė prašymą atmesti.

13Trečiasis suinteresuotasis asmuo J. V. atsiliepime (b.l. 62-66) teismui su skundo reikalavimais nesutiko ir paaiškino, kad mirus A. V. bendrosios dalinės nuosavybės teisės į sklypą kaip palikimas atiteko jo sūnui G. V., tačiau pastarasis atsisakė savo turtinių teisių į 5,5ha ploto žemės sklypo dalį J. V. naudai. Todėl, šiuo atveju, pažeidžiami bei turi būti ginami ne G. V., bet J. V. teisėti interesai bei turtinės teisės.

14Registrų centro Utenos filialas pateikė žemės sklypo vertės paskaičiavimo pažymą, kurioje nurodyta, kad minėto žemės sklypo 2006-07-11 vertė buvo 11 341 Lt, tačiau ši sklypo įvertinimo suma yra akivaizdžiai per maža ir neatspindi realios rinkos kainos, kadangi sklypo plotą sudaro net 5,5 ha. Be to, sklypo įvertinimo darbai buvo atlikti 2006-07-11, todėl sklypo kaina šiuo metu yra pasikeitusi - ženkliai didesnė nei buvo sklypo vertės paskaičiavimo momentu, kadangi pastaruosius tris metus Lietuvoje žemės sklypų kainos sparčiai didėjo.

15Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus argumentus bei aplinkybę, jog J. V. priteistinos sumos dydis yra lygus puse sklypo vertės, Prokuroro ieškinyje G. V. naudai prašoma priteisti 5670Lt dydžio suma yra akivaizdžiai per maža. Šiuo metu yra atliekamas pakartotinis sklypo įvertinimas, todėl atskiras prašymas dėl žemės sklypo įvertinimo sumos dydžio bus paduotas vėliau, atlikus sklypo įvertinimą.

16Dėl Registrų centro Utenos filialo Anykščių skyriaus registratorės J. P. padarytos klaidos, A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) buvo nepagrįstai įregistruotos nuosavybės teisės į minėto žemės sklypo dalį.

17A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) nebuvo teisėtas sklypo dalies savininkas bei niekada neturėjo jokių turtinių teisių į sklypą, todėl žinojo, jog jam per klaidą nuosavybės teise įregistruota žemės sklypo dalis nepriklauso. Šią aplinkybę patvirtina faktas, kad jis neprieštaravo, kad ne jam priklausantis turtas būtų areštuotas ir parduotas iš varžytinių. A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) žinodamas, kad žemės sklypo dalis nėra jo nuosavybė, pasiūlė ir pasirašė pareiškimą dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui (M. N.), kurio pagrindu antstolė paruošė pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. Tokiu būdu A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) intelektualiai suklastojo dokumentą - pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą.

18A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) pasinaudojęs VĮ Registrų centro galima klaida, apgaulės būdu įgijo svetimą turtą (sukčiavimas), kurį realizavo savo prievolėms įvykdyti. Be to, A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) antstolei nurodė sklypą parduoti M. N., su tikslu, kad pastarajam atsiras galimybė nusipirkti sklypą itin palankia kaina. Todėl A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) svetimu turtu ne tik įvykdė savo prievoles, bet ir M. N. galimai suteikė progą pigiai įsigyti sklypą.

19Tokiu atveju, darytina išvada, jog M. N. yra nesąžiningas įgijėjas, kadangi jis žinojo, jog jo perkama sklypo dalis įgyta neteisėtai. LR CK 4.95 str. nurodo, jog savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Todėl sklypo dalis, perleista M. N., turi būti grąžinta jos teisėtam valdytojui – J. V..

20Pagal LR CPK 602 str. turto pardavimo iš varžytinių, perdavimo išieškotojui aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais. Šio straipsnio pirmame punkte nurodytas vienas turto iš varžytinių pardavimo akto pripažinimo negaliojančiu pagrindas - jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas. Šiuo atveju antstolės aktu buvo realizuotas skolininkui A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) nepriklausantis turtas, todėl turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr.92-1290 turi būti pripažintas negaliojančiu. Aukščiausiojo teismo Senatas 1999-06-18 nutarime Nr.17 pažymi, jog pirkimo-pardavimo sutartį pripažinus negaliojančia, šalys grąžinamos į pradinę padėtį, tai yra turto savininkui grąžinamas tintas, o pirkėjui iš teismo antstolių kontoros depozitinės sąskaitos priteisiama pinigų suma, gauta už parduotą turtą ir neišmokėta išieškotojams. Jeigu gautos už parduotą turtą lėšos jau išmokėtos išieškotojams, o sandoris pripažintas negaliojančiu, pinigų suma priteisiama turto pirkėjui iš priverstinį turto pardavimą vykdžiusios teismo antstolių kontoros. Pastaruoju atveju antstolių kontora turi teisę išmokėtas lėšas susigrąžinti iš skolininko.

21Prašo pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu, o neteisėtai parduotą turtą - žemės sklypą- grąžinti jo teisėtam savininkui - J. V. ir netenkinti Prokuroro reikalavimo dalyje dėl žalos dydžio, pripažinti 2006-07-11 antstolės J. B. aktą Nr. 92-1290 negaliojančiu bei taikyti restituciją natūra - panaikinus antstolės J. B. aktą Nr.92-1290, sklypo dalį, esančią Naujadalio kaime, Anykščių rajone, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), grąžinti teisėtam savininkui, J. V., o Nekilnojamojo turto registre nurodyti teisingus duomenis apie tikrąjį sklypo savininką – J. V..

22Teismo posėdžio metu J. V. bei jo atstovas prašė prašymą atmesti.

23Prašymas atmestinas.

24Lietuvos Respublikos ABTĮ 5str. 3 d. 3p. nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo.

2556str.1d. nustatyta, kad Įstatymų nustatytais atvejais prokuroras gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

26Teismų praktikoje viešuoju (visuomeniniu) interesu paprastai suprantamas toks visuomenės ar jos dalies interesas, kurio tenkinimas nesiejamas su išskirtinai vienu asmeniu, galinčiu ginti savo teises bei pažeistus interesus savarankiškai.

27Pareiškėjas, nurodydamas, kad gina viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su reikalavimu, kuris iš esmės yra privataus fizinio asmens G. V. turtinių teisių gynimas.

28Pareiškėjo atstovė teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pats G. V. į prokuratūrą nesikreipė ir prokuratūra neturi duomenų, ar G. V. yra mirusio A. V. turto paveldėtojas, teigdama jog G. V. yra įstatyminis A. V. paveldėtojas (b.l. 207).

29Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog dėl Registrų centro Utenos filialo Anykščių skyriaus darbuotojų padarytos klaidos nuosavybės teisės į 550/1100 dalis atkurto žemės sklypo buvo įregistruotos A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) vardu, kuris nieko bendro su A. V. Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-01-24 sprendimu atkurtu žemės sklypu neturi. Tik pastarojo asmens vardas ir pavardė yra identiški (b.l. 7-9).

30Iš Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-01-24 sprendimo matyti, kad A. V. (mirusiam 1992-07-01) bei J. V. bendrosios nuosavybės teise (kiekvieno vardu po 5,5ha) buvo atkurtos nuosavybės teisės į 11 ha žemės sklypą, esantį Naujadalio k., Anykščių raj., Utenos apskrityje (b.l. 10).

31Iš Vilniaus 8-ojo notarų biuro notarės R. Š. 1994-04-28 patvirtinto pareiškimo matyti, kad G. V., A. V. (mirusio duomenys neskelbtini) sūnus, atsisakė jam priklausančios žemės dalies, esančios Naujadalio k., Anykščių raj., savo dėdės J. V. naudai. (b.l. 71)

32Įvertinus nurodytas aplinkybes, bei atsižvelgus į tai, jog G. V. iki nuosavybės teisių atkūrimo jam priklausančios žemės dalies dar iki nuosavybės teisių atkūrimo galimai atsisakė J. V. naudai, dėl savo pažeistų turtinių ar neturtinių teisių pažeidimo į prokuratūrą nesikreipė, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju materialinio teisinio santykio, kilusio dėl minėto žemės sklypo dalies perleidimo M. N., dalyviu galimai yra ne G. V., o J. V..

33Tuo tarpu į bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu įtrauktas J. V. prašė Prokuratūros prašymo reikalavimus atmesti, o atsiliepime teismui nurodė, kad savo teises nori ginti kitais įstatymo numatytais būdais, t.y. pripažįstant turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu, o neteisėtai parduotą turtą - žemės sklypą - grąžinant jam kaip teisėtam savininkui, pripažįstant 2006-07-11 antstolės J. B. aktą Nr. 92-1290 negaliojančiu, taikant restituciją natūra, panaikinus antstolės J. B. aktą Nr.92-1290, sklypo dalį, esančią Naujadalio kaime, Anykščių rajone, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), grąžinant jam, kaip teisėtam savininkui, bei Nekilnojamojo turto registre įrašant teisingus duomenis apie tikrąjį sklypo savininką – J. V. (b.l. 62-66).

34Teisminio nagrinėjimo metu tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad savarankiškai nori kreiptis į teismą dėl VAVA ir kitų aktų teisėtumo (b.l. 208).

35Bylos duomenimis 2006-07-11 aktu turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui M. N. buvo parduotos 550/1100 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio Naujadalio kaime ir pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą priklausančio A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) (b.l. 6-9).

36Įvertinus visas šias faktines aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju Prokuroras kreipėsi į teismą prašymu, neturėdamas pagrindo viešojo intereso gynimui, o gindamas privataus asmens G. V. nuosavybės teises, kurių pastarasis, pagal esamus faktinius duomenis, galimai nėra įgijęs, todėl jo prašymas yra nepagrįstas ir atmestinas.

37Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 85-87 str., 88str. 1p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

38Pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atmesti.

39Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėjas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 4. Pagrįsdamas reikalavimus pareiškėjas paaiškino, jog 2007-06-29 gautas... 5. Pagal Turto arešto aktų registro pranešimą apie turto arešto... 6. Nekilnojamojo turto registro įstatymu ir Nekilnojamojo turto registro... 7. LR civiliniame kodekse įtvirtinta nuostata, kad iš sąžiningo ir... 8. LR CK 6.263 str. 2 d. nurodo, kad žalą padarytą asmeniui, privalo visiškai... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė patvirtino skunde nurodytus... 10. Atsakovę atstovaujantis Registrų centras atsiliepime teismui (b.l. 155-157)... 11. Iš byloje esančių dokumentų akivaizdu, kad Registrų centro Utenos... 12. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė prašymą atmesti.... 13. Trečiasis suinteresuotasis asmuo J. V. atsiliepime (b.l. 62-66) teismui su... 14. Registrų centro Utenos filialas pateikė žemės sklypo vertės paskaičiavimo... 15. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus argumentus bei aplinkybę, jog J. V.... 16. Dėl Registrų centro Utenos filialo Anykščių skyriaus registratorės J. P.... 17. A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) nebuvo teisėtas sklypo dalies savininkas... 18. A. V. (a.k. (duomenys neskelbtini) pasinaudojęs VĮ Registrų centro galima... 19. Tokiu atveju, darytina išvada, jog M. N. yra nesąžiningas įgijėjas,... 20. Pagal LR CPK 602 str. turto pardavimo iš varžytinių, perdavimo... 21. Prašo pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu, o... 22. Teismo posėdžio metu J. V. bei jo atstovas prašė prašymą atmesti.... 23. Prašymas atmestinas.... 24. Lietuvos Respublikos ABTĮ 5str. 3 d. 3p. nustatyta, kad teismas imasi... 25. 56str.1d. nustatyta, kad Įstatymų nustatytais atvejais prokuroras gali... 26. Teismų praktikoje viešuoju (visuomeniniu) interesu paprastai suprantamas toks... 27. Pareiškėjas, nurodydamas, kad gina viešąjį interesą, kreipėsi į teismą... 28. Pareiškėjo atstovė teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pats G. V. į... 29. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog dėl Registrų centro Utenos... 30. Iš Utenos apskrities viršininko administracijos 2002-01-24 sprendimo matyti,... 31. Iš Vilniaus 8-ojo notarų biuro notarės R. Š. 1994-04-28 patvirtinto... 32. Įvertinus nurodytas aplinkybes, bei atsižvelgus į tai, jog G. V. iki... 33. Tuo tarpu į bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu įtrauktas... 34. Teisminio nagrinėjimo metu tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad... 35. Bylos duomenimis 2006-07-11 aktu turto pardavimo skolininko pasiūlytam... 36. Įvertinus visas šias faktines aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjamu... 37. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 85-87 str., 88str. 1p., 127... 38. Pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 39. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...