Byla I-220-162/2011
Dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą rezultatų pripažinimo negaliojančiais ir, spręsdama skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjo V.T. skundu atsakovui VšĮ „Klaipėdos universitetas“ dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą rezultatų pripažinimo negaliojančiais ir, spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administraciniame teisme 2011 m. sausio 20 d. gautas pareiškėjo V.T. skundas atsakovui VšĮ „Klaipėdos universitetas“, kuriuo prašoma panaikinti rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus, įformintus Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimų konferencijos balsų skaičiavimo komisijos 2010 m. gruodžio 20 d. protokolu. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nesutinka su rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatais, kadangi rinkimų metu padaryti grubūs procedūriniai pažeidimai, padarę įtaką balsavimo rezultatams – rinkimų komisija vadovavosi savo pačios, o ne Klaipėdos universiteto Senato patvirtinta rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą tvarka, todėl šie rezultatai turi būti pripažinti negaliojančiais.

3Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką. Administraciniais teisiniais santykiais suprantami įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais reglamentuojami visuomeniniai santykiai, atsirandantys įgyvendinant viešąjį administravimą, taip pat vidaus administravimą. Administracinių teismų kompetencijai įstatymu priskiriamos bylos dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 1 dalį viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

4Klaipėdos universiteto statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XI-938, numato, kad Klaipėdos universitetas yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla (Statuto 1 straipsnis), o universiteto valdymo organai yra Universiteto taryba, Universiteto senatas ir Universiteto rektorius (Statuto 16 straipsnis). Ginčas šioje byloje kyla dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto valdymo organą – Universiteto tarybą – tvarkos pažeidimo.

5Aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad aukštoji mokykla yra studijų ir mokslo įstaiga, rengianti specialistus su aukštuoju išsilavinimu. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, valstybinė aukštoji mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikdamas kaip viešoji įstaiga, turintis Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamą autonomiją, šio ir kitų įstatymų nustatytą specialų statusą.

6Klaipėdos universitetui, kaip aukštajai mokyklai ir viešąsias paslaugas teikiančiai institucijai, nei Mokslo ir studijų įstatymas, nei Aukštojo mokslo įstatymas nesuteikia viešojo administravimo įgaliojimų, todėl Klaipėdos universitetas negali būti priskirtas viešojo administravimo subjektų ratui. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas, kurį Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalis apibrėžia kaip viešojo administravimo subjektų veiklą nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir rėžimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų priežiūra ir kontrolė, laikytinas viešojo administravimo veikla, tačiau Klaipėdos universitetas šių paslaugų teikimo neadministruoja, o pats viešųjų paslaugų teikimas nepriskirtinas nei viešojo, nei vidaus administravimo veiklai.

7Kaip minėta, administracinių teismų kompetencijai priskiriami ginčai dėl viešojo administravimo subjekto vidaus administravimo, tačiau, teismo nuomone, Klaipėdos universitetas negali būti priskiriamas prie viešojo administravimo subjektų. Skundu pareiškėjas siekia apginti teisę tapti viešosios įstaigos, kuri pagal anksčiau paminėtus teisės aktus neturi viešojo administravimo įgaliojimų, vieno iš trijų valdymo organų – Universiteto tarybos – nariu, todėl šis ginčas, teismo nuomone, turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

8Taigi įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, kyla pagrįstos abejonės, ar byloje keliamas ginčas yra priskirtas administracinių teismų kompetencijai, todėl teismas kreipiasi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnis).

9Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu, 105 - 106 straipsniais,

Nutarė

10kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai