Byla Ik-415-473/2011
Dėl sprendimų ir įrašo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Dzedulionio ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjams A. V. ir J. V., jų atstovui advokatui Stasiui Lileikiui, trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB banko atstovui advokatui J. P., trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ atstovui J. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų J. V., A. V. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, AB SEB bankui, UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“, UAB „AIT investicijos“, dėl sprendimų ir įrašo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjai J. V., A. V. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami 1) panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-03-19 sprendimą Nr. RS-559 ir VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-05-18 sprendimą Nr. 101; 2) panaikinti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre Žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ), registro duomenyse (Juridinių faktų skiltyje) įrašą apie 2006-08-09 sudarytą Panaudos sutartį.

3Pareiškėjai skunde (I t., b. l. 1-3) nurodė ir teismo posėdžio metu jie ir jų atstovas paaiškino, kad 2006-08-09 tarp pareiškėjų ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ buvo sudaryta žemės sklypo panaudos sutartis (toliau – Panaudos sutartis), kuria UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ buvo perduota neatlygintinai valdyti ir naudotis ( - ) žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniaus m. sav., unikalus numeris - ( - ), kadastrinis numeris ( - ) Vilniaus m. k.v. (toliau – Žemės sklypas) dalis. 2006-08-10 šalys nustatė, kad Panaudos sutarties terminas yra 99 metai ir 2006-08-10 abipusiu susitarimu Panaudos sutartį nutraukė nuo susitarimo pasirašymo dienos. Neatsižvelgiant į tai, 2006-08-21 VĮ RC Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas apie įkeistą dalies panaudos teisę, o 2006-09-15 VĮ RC Nekilnojamojo turto registre panaudos gavėjas UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ įregistravo panaudos sutartį. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas (toliau ir – VĮ RC Vilniaus filialas) 2010-03-19 sprendimu atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą išregistruoti jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo registro įraše įrašytą juridinį faktą apie 2006-08-09 tarp pareiškėjų ir UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ sudarytą Panaudos sutartį. VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-05-18 sprendimu Nr. 101 toks atsakovo sprendimas paliktas galioti. Pareiškėjų teigimu, minėtas VĮ RC Nekilnojamojo turto registro įrašas yra neteisėtas ir akivaizdžiai pažeidžia jų, kaip Žemės sklypo savininkų, interesus. Ginčijamas įrašas VĮ RC Nekilnojamojo turto registre buvo padarytas jau po Panaudos sutarties nutraukimo. Taigi teritorinis registratorius įregistravo naują juridinį faktą registre nesant tam teisinio pagrindo, tai yra jau negaliojant Panaudos sutarčiai. Pareiškėjai kartu su prašymu išregistruoti juridinius faktus pateikė ir 2010-08-10 Panaudos sutarties nutraukimo nuorašą, taigi teritorinis registratorius, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 str. 1 d., privalėjo panaikinti be pareiškėjų žinios, sutikimo bei nesant teisinio pagrindo atsiradusius Nekilnojamojo turto registre juridinius faktus dėl Panaudos sudarymo. Panaudos sutartimi pareiškėjai sutiko suteikti panaudai dalį Žemės sklypo išimtinai UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ įsipareigojimams AB SEB Vilniaus bankas užtikrini, t. y. suteikė teisę įkeisti Panaudos sutarties pagrindu įgytą daiktinę teisę (kuri vėlesniu susitarimu buvo panaikinta) tik AB SEB Vilniaus bankas. 2010-06-04 pareiškėjai sužinojo, kad 2010-05-10 pasikeitė įkeitimo turėtojas – juo tapo UAB „AIT investicijos“. Be jokio teisinio pagrindo ar pareiškėjų sutikimo pasikeitus įkeitimo turėtojui pasibaigė ir pats įkeitimas, todėl skundžiamo sprendimo argumentai, kad pareiškėjų pateikti dokumentai neįrodo Panaudos sutarties pagrindu atsiradusios panaudos teisės įkeitimo pasibaigimo fakto yra nepagrįsti, o minėti Nekilnojamojo turto registro įrašai naikintini. UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ ir VĮ RC Vilniaus filialo veiksmai įrašant naują juridinį faktą į Nekilnojamojo turto registrą, pažeidžia pareiškėjų teises, teisėtus interesus, ribojama Žemės sklypo savininkų galimybė naudotis ir disponuoti jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu. UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ juridinį faktą dėl Paskolos sutarties sudarymo įregistravo praėjus daugiau negu mėnesiui po Panaudos sutarties nutraukimo. Teritorinis registratorius, gavęs suinteresuoto asmens prašymą, neinformavo Žemės sklypo savininkų apie ketinimą padaryti naują įrašą registre, o jau įregistravęs naują juridinį faktą nepateikė pareiškėjams nustatytos formos nekilnojamojo turto išrašo. Atsižvelgiant į tai, kad naują juridinį faktą registravo suinteresuotas asmuo – tariamas Panaudos sutarties gavėjas, o teisėti Žemės sklypo savininkai nebuvo informuoti apie naujo juridinio fakto įrašymą, UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ veiksmai pareiškėjų atžvilgiu yra nesąžiningi ir neteisėti, o teritorinis registratorius, neįsitikinęs jam nepateikiamų dokumentų tikrumu ir įregistravęs naują juridinį faktą, pažeidė pareiškėjų teises ir teisėtus interesus.

4Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 29-31) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjų argumentu, kad Teritorinis registratorius juridinį faktą apie 2006-08-09 sudarytą panaudos sutartį įregistravo nesant tam teisinio pagrindo – šiai sutarčiai negaliojant. Viešajame registre registruojamų juridinių faktų iniciatyvos teisė suteikta jų įregistravimu suinteresuotiems asmenims arba įgaliotoms institucijoms. Jokie teisės aktai nenustato viešojo registro tvarkytojo pareigos pačiam rinkti duomenis apie registruotinus ir išregistruotinus juridinius faktus. Atsižvelgiant į tai, vienai iš Panaudos sutarties šalių – UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ vieninteliam akcininkui P. M. Teritoriniam registratoriui pateikus 2006-08-10 prašymą bei minėtą 2006-08-09 sutartį, patvirtinančią panaudos sutarties sudarymą, tą pačią dieną Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas juridinis faktas apie šios sutarties sudarymą. Sutarties pateikimo ir įregistravimo metu Teritorinis registratorius neturėjo jokių duomenų apie jos negaliojimą (nutraukimą), todėl neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti tenkinti šį prašymą ir taikyti pareiškėjų nurodytą Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. 4 p. normą. Nekilnojamojo turto registre juridinis faktas apie dalies panaudos teisės įkeitimą buvo įregistruotas 2006-08-21 Hipotekos registro 2006-08-21 pranešimo Nr. ( - ) pagrindu, 2006-10-02 ir 2008-08-28 Hipotekos registro pranešimų pagrindu įregistruoti įkeistos turtinės teisės pakeitimai. A. V. prašymą išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą Panaudos sutartį bei 2006-08-10 panaudos sutarties nutraukimo notaro patvirtintą nuorašą Teritoriniam registratoriui pateikė 2010-03-15 – tuo metu, kai Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti abu minėti juridiniai faktai – apie Panaudos sutarties sudarymą ir panaudos teisės įkeitimą. Įregistruotos panaudos sutarties kylanti panaudos teisė buvo įkeista ir įkeitimas, kaip daiktinė teisė, nustatyta tvarka paviešintas, t. y. įregistruotas viešajame registre, o pareiškėjo pateiktas 2006-08-10 panaudos sutarties nutraukimas nepatvirtino iš panaudos sutarties atsiradusios panaudos teisės įkeitimo kaip daiktinės teisės ir pačios panaudos teisės pasibaigimo, todėl tenkinti A. V. prašymą nebuvo juridinio pagrindo. Tą patvirtino ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2010-05-18 sprendimu Nr. 101 palikusi galioti Teritorinio registratoriaus 2010-03-19 sprendimą. Iš pareiškėjų pridėto Hipotekos registro išrašo matyti, kad UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ turimos panaudos teisės įkeitimo sandoris buvo sudarytas 2006-08-16, sutartinis įkeitimas Hipotekos registre įregistruotas 2006-08-19. Akivaizdu, kad ir kreditorius laikė Panaudos sutartį galiojančią, jos pagrindu sudarydamas naują (panaudos teisės įkeitimo) sutartį bei vėliau atlikdamas šios sutarties pakeitimus. A. V. pateiktas 2006-08-10 panaudos sutarties nutraukimas būtų buvęs pakankamas pagrindas išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą sutartį tik iki juridinio fakto apie dalies panaudos teisės įkeitimo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, nes su šio fakto įregistravimu susijęs tiek kitos sutarties šalies – UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“, tiek kreditoriaus, kurio naudai įkeista panaudos teisė, teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas. Tiek Panaudos sutarties pakeitimas Nr. 1, kuriuo sutarties terminas nustatytas 99 metams, tiek panaudos sutarties nutraukimas sudaryti tą pačią dieną (2006-08-10), todėl neaišku, kuris dokumentas yra galiojantis ir jame išreikšta tikroji (galutinė) šalių valia. Atsižvelgiant į tai, spręstinas klausimas dėl Sutarties šalių sąžiningumo ir piktnaudžiavimo teise. Teritorinis registratorius priimdamas sprendimą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre juridinį faktą apie Panaudos sutartį, vadovavosi vienos iš sutarties šalių jam pateiktu dokumentu. Pareiškėjai, kaip viena iš sutarties šalių, turėdami šio juridinio fakto pasibaigimą patvirtinantį dokumentą – 2006-08-10 panaudos sutarties nutraukimą, buvo aplaidus ir nerūpestingi pateikdami jį viešojo registro tvarkytojui tik 2010-03-15 ir galimai savo teises ir teisėtus interesus siekia apginti reikšdami reikalavimus ne asmenims, juos pažeidusiems, o teisėtai ir pagrįstai atlikusiems teisės aktų pavestas funkcijas. Reikalavimas dėl įkeitimo teisės pabaigos galėtų būti reiškiamas ne Teritoriniam registratoriui, o įkeitimo sandorio šalims ar Hipotekos registro tvarkytojui, nes įkeistos panaudos teisės turėtojo duomenų tvarkymas ir teisingų bei aktualių duomenų perdavimas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui yra Hipotekos registro tvarkytojo funkcija ir kompetencija. Už perduodamų duomenų teisėtumą ir pagrįstumą atsako juos perdavusi institucija. Kreditoriaus (įkeitimo turėtojo) duomenys nėra Nekilnojamojo turto registro objektas, Teritorinis registratorius jų neperkelia į Nekilnojamojo turto registrą, Hipotekos registro tvarkytojo pranešimų pagrindu fiksuojamas tik Nekilnojamojo turto registre įregistruoto juridinio fakto pakeitimas jo nedetalizuojant. Pareiškėjai nenurodo ir teisės normų, kurios numatytų įkeitimo teises pasibaigimą pasikeitus įkeitimo teisės turėtojui, todėl šis argumentas nepagrįstas ir atmestinas. Duomenų apie sudarytą sutartį (taip pat ir apie nutrauktą) pateikimas priklauso nuo šalių (suinteresuotų asmenų) valios, o pareigos Teritoriniam registratoriui informuoti nekilnojamųjų daiktų savininkus ir šiuo atveju antrąją Sutarties šalį (pareiškėjus) apie ketinimą padaryti naują įrašą Nekilnojamojo turto registre ar įregistravus naują juridinį faktą pateikti jiems Nekilnojamojo turto registro išrašą, galiojantys tiesės aktai nenumato, todėl pareiškėjų motyvas dėl jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo nepagrįstas.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 39-41) nurodė ir jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 2006-07-05 su pareiškėjais sudarė žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), turinčio 0,0471 ha bendro ploto, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )). Žemės sklypas nupirktas kaip investicinis projektas kartu su visa būsimo pastato projektine dokumentacija ir statybos leidimu (išduotas 2006-05-22). Projekte buvo numatyta, kad dalis pastato statybos bus vykdoma pareiškėjų Žemės sklypo dalyje, pareiškėjams ši aplinkybė buvo žinoma, nes jie patys parengė pastato, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje (toliau – Pastatas) statybos projektą, jų vardu buvo išduotas statybos leidimas. Įgyvendindami perleidžiamo investicinio projekto sąlygas notariškai patvirtintu 2006-07-01 sutikimu, pareiškėjai sutiko, kad jiems priklausančioje žemės sklypo dalyje trečiasis suinteresuotas asmuo statytų Pastatą, dėl ko 2006-07-14 statybos leidimas buvo perregistruotas trečiojo suinteresuoto asmens bei pareiškėjų vardu, siekiant įgyvendinti statybas įsigytame žemės sklype pagal pareiškėjų parengtą dokumentaciją bei jiems išduotą bei perregistruotą statybos leidimą. Kadangi trečiojo suinteresuoto asmens žemės sklype planuojamas statyti administracinės bei gyvenamosios paskirties pastatas dengė kaimyninio pareiškėjams priklausančio žemės sklypo dalį, 2006-08-09 pareiškėjai ir trečiasis suinteresuotas asmuo sudarė dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio M. ( - ), Vilniuje (toliau – Žemės sklypas) panaudos sutartį. 2006-08-10 buvo sudarytas Žemės sklypo panaudos sutarties pakeitimas, kuriuo Žemės sklypo panaudos terminas nustatytas 99 metams. 2006-08-10 trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė prašymą VĮ Registrų centro Vilniaus filialui įregistruoti Žemės sklypo panaudos sutartį nekilnojamojo turto registre. Statydamas daugiau kaip 2 000 m2 administracinės ir gyvenamosios paskirties Pastatą, trečiasis suinteresuotas asmuo paėmė kreditą iš AB SEB banko. Pareiškėjai Žemės sklypo panaudos sutartimi sutiko, kad dalies Žemės sklypo panaudos teisė butų įkeista AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ). Įkeitimo lakštu Nr. ( - ) dalies Žemės sklypo panaudos teisė buvo įkeista AB SEB bankui, trečiojo suinteresuoto asmens prievolėms, kylančioms pagal kreditavimo sutartį, užtikrinti. Skola pagal minimą kredito sutartį viršija 6 000 000 Lt sumą. Vilniaus apygardos teismo 2009-10-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. Nr. B2-6644-578/2009 (naujas civilinės bylos Nr. 2-731-578/2010) trečiajam suinteresuotam asmeniui yra iškelta restruktūrizavimo byla. AB SEB bankas savo reikalavimo teisę pagal kreditavimo sutartį perleido trečiajam asmeniui UAB „AIT investicijos“. Atitinkamai indosamentu buvo atlikti ir įkeitimo lakšto pakeitimai. Kadangi Pastatas stovi ant dviejų žemės sklypų, AB SEB bankui buvo ir privalėjo būti įkeistas trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausantis žemės sklypas bei panaudos teisė dėl pareiškėjams priklausančio Žemės sklypo dalies (panaudos sutartis bei pareiškėjų sutikimas). Šiuo atveju, prievolė pagal kreditavimo sutartį nėra įvykdyta, Pastatas yra įkeistas, atitinkamai, žemės sklypas bei panaudos teisė taip pat yra įkeisti. Įkeistos turtinės teisės, t. y. panaudos teisės įkeitimo panaikinimas arba išregistravimas iš nekilnojamojo turto registro kaip juridinio fakto, prieštarautų nekilnojamųjų daiktų įkeitimą reglamentuojantiems imperatyviems teisės aktų reikalavimams. Pareiškėjai pateikė įrodymus, kad dalies Žemės sklypo panaudos sutartis yra šalių susitarimu nutraukta, t. y. panaudos teisė trečiojo suinteresuoto asmens naudai yra pasibaigusi, tačiau dėl minimo dalies Žemės sklypo yra teisėtai įregistruotas kitas juridinis faktas – turtinės teisės įkeitimas. Dėl tokios turtinės teisės įkeitimo pareiškėjai sutiko ir beveik keturis metus jokių pretenzijų nereiškė, nors toks faktas jiems buvo žinomas ir viešai prieinamas. Pareiškėjai nepateikė jokių turtinės teisės įkeitimo pasibaigimą patvirtinančių įrodymų. Be to, pareiškėjai yra davę sutikimą jų Žemės sklype statyti pastatą, kas buvo pareiškėjų perkamo projekto ir žemės sklypo viena iš esminių sąlygų. Atsižvelgiant į tai, VĮ Registrų centro Vilniaus filialas teisėtai atsisakė išregistruoti juridinį faktą iš nekilnojamojo turto registro, nes pareiškėjai nepateikė įstatymų nustatytų dokumentų, patvirtinančių juridinio fakto pabaigą. Dalies Žemės sklypo įkeista turtinė teisė, kaip juridinis faktas negali būti išregistruotas, nes ant jo stovi trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančio pastato dalis, pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad juridinis faktas yra pasibaigęs, indosamentu atliktas įkeitimo lakšto pakeitimas yra teisėtas bei neprieštarauja jokiems imperatyviems teisės aktų reikalavimams, dėl ko VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atisakymas išregistruoti juridinius faktus yra teisėtas ir pagrįstas.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 44-46) nurodė ir jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad atsakovas įregistravo 2006-08-09 žemės sklypo panaudos sutartį nesant tam teisinio pagrindo. Panaudos sutartis ir 2006-08-10 susitarimas dėl Panaudos sutarties pakeitimo Nr. 1, kuriuo šalys susitarė, kad Panaudos sutarties terminas yra 99 metams, galiojo ir buvo pateikti registruoti įgalioto asmens. Pareiškėjų nurodomas 2006-08-10 susitarimas dėl Panaudos sutarties nutraukimo nebuvo pateiktas registrui. Registras neturėjo pagrindo abejoti dokumentų galiojimu ir turėjo pareigą įregistruoti panaudos teisę. Tą pačią dieną pasirašyti susitarimai dėl Panaudos sutarties termino pratęsimo ir sutarties nutraukimo paneigia vienas kitą. UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 2006-08-10 pateikusi registruoti Panaudos sutartį, tokiu būdu patvirtino, jog ši sutartis galioja ir joks susitarimas dėl Panaudos sutarties nutraukimo nėra sudarytas, o jei ir pasirašytas – tai neatitinka šalių valios. Panaudos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre 2006-09-15. Prašymą išregistruoti juridinį faktą apie Panaudos sutartį pareiškėjai pateikė 2010-03-15, t. y. praėjus 3,5 metų po jos įregistravimo. Valstybės registrų duomenys ir dokumentai yra vieši, taigi pareiškėjai turėjo galimybę susipažinti su Nekilnojamojo turto registre įregistruotais duomenimis apie Panaudos sutartį. Nesikreipdami į atsakovą dėl neva neteisėto Panaudos sutarties įregistravimo, pareiškėjai savo veiksmais pripažino, jog Panaudos sutartis galioja ir sutarties nutraukimas neatitinka jų valios. Registruojant ir įregistravus duomenis atsakovas neturi pareigos informuoti nekilnojamojo turto, su kuriuo susiję duomenys registruojami, savininkų. Duomenys ir išrašai teikiami tik asmenų pageidavimu. Pareiškėjai tokio pageidavimo nebuvo pateikę, todėl atsakovas neprivalėjo tokių duomenų teikti. Pareiškėjų pateikiamas susitarimas dėl Panaudos sutarties nutraukimo galėtų būti tik panaudos teisės išregistravimo pagrindas, nes UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ panaudos teisė atsirado iš Panaudos sutarties. Tuo tarpu UAB „AIT investicijos“ panaudos įkeitimo teisė atsirado indosamento pagrindu, NTR įregistruota vadovaujantis Hipotekos registro pateikta informacija. Kadangi panaudos įkeitimo teisė atsirado ne iš Panaudos sutarties, susitarimas dėl tokios sutarties nutraukimo nėra pagrindas išregistruoti įkeitimo teisę. Panaudos sutarties 3 p. pareiškėjai sutiko, kad UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ įkeistų bankui iš sutarties kylančią panaudos teisę. Panaudos sutartyje nėra numatyta jokių ribojimų įkaito turėtojui disponuoti jam priklausančia įkeitimo teise. Net jei toks ribojimas būtų nustatytas Panaudos sutartyje, įkaito turėtojo banko ji nesaistytų, nes bankas nėra Panaudos sutarties šalis, o banko įkeitimo teisė atsirado iš hipotekos lakšto, įregistruoto Hipotekos registre 2006-08-18. Bankas 2010-05-07 perleido savo turimas reikalavimo teises į UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ kartu su šių reikalavimo teisių užtikrinimo priemonėmis, tarp kurių ir panaudos teisės įkeitimas. Įkaito turėtojo pakeitimas buvo įformintas indosamentu ir įregistruotas Hipotekos registre, kas patvirtina šio veiksmo teisėtumą. Bankui perleidžiant įkeitimo teisę kitam asmeniui pareiškėjų sutikimas nebuvo būtinas. Taigi bankas teisėtai, vadovaujantis su UAB „AIT investicijos“ sudaryta sutartimi ir indosamentu, perleido iš Panaudos sutarties kilusią panaudos teisę UAB „AIT investicijos“, todėl nėra pagrindo išregistruoti UAB „ATT investicijos“ įkeitimo teisės.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 51) nurodo, kad skundžiamas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo priėmimo teisiniai argumentai yra išdėstyti šiame sprendime ir pagrįsti galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „AIT investicijos“ atsiliepime į skundą (II t., b. l. 147-148) nurodė, kad palaiko atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentus ir prašo teismo pareiškėjų skundą atmesti.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama atsakovo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo, trečiųjų suinteresuotų asmenų VĮ Registrų centro ir UAB „AIT investicijos“ atstovams nedalyvaujant, apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

10Bylos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.

11Byloje nustatyta, kad pareiškėjai 2010-03-15 kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu nekilnojamojo turto registre (registro Nr. ( - )) išregistruoti juridinį faktą – 2006-08-09 panaudos sutartį. Kartu su prašymu pateikė 2006-08-10 sutartį dėl panaudos sutarties nutraukimo (I t., b. l. 36, 37).

12VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, vadovaudamasis LR nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) 26 str. 3 d. 3 p., 29 str. 7 p., 2010-03-19 sprendimu Nr. RS-559 atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą, nes nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas juridinis faktas apie turtinės teisės, kylančios iš nutraukiamos panaudos sutarties, įkeitimą (I t., b. l. 38).

13Pareiškėjai, nesutikdami su atsakovo sprendimu, 2010-04-19 kreipėsi su skundu į Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, prašydami panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-03-19 sprendimą. Nurodė, kad ginčijami įrašai Nekilnojamojo turto registre padaryti jau po Panaudos sutarties nutraukimo, taigi juridinis faktas įregistruotas nesant tam teisinio pagrindo (NTRĮ 29 str. 4 d.). Su prašymu išregistruoti juridinius faktus, pareiškėjai pateikė 2010-08-10 panaudos sutarties nutraukimą, taigi teritorinis registratorius turėjo panaikinti ginčo įrašus, vadovaudamasis NTRĮ 16 str. 1 d. – įregistruotai daiktinei teisei pasibaigus. Be to, neinformavęs pareiškėjų apie ketinimą padaryti naują įrašą registre ir nepateikęs nustatytos formos nekilnojamojo turto registro išrašo, atsakovas pažeidė pareiškėjų teises ir teisėtus interesus (b. l. 54-56).

14Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2010-05-18 sprendimu Nr. 101 pareiškėjų skundą atmetė, nurodžiusi, kad Panaudos sutartis negali būti išregistruota, nes iš įregistruotos jos kylanti panaudos teisė yra įkeista ir įkeitimas, kaip daiktinė teisė, nustatyta tvarka yra paviešintas, o pareiškėjų pateiktas Panaudos sutarties nutraukimas nepatvirtina iš Panaudos sutarties atsiradusios panaudos teisės įkeitimo (daiktinės teisės), o tuo pačiu ir pačios panaudos teisės, pasibaigimo. Sprendime rėmėsi NTRĮ 16 str. 1 ir 2 dalimis, bei 29 str. 2 d. (b. l. 52-53).

15Kaip minėta, pareiškėjai teismo prašo panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-03-19 sprendimą Nr. RS-559 ir VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-05-18 sprendimą Nr. 101, bei panaikinti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre Žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ), registro duomenyse (Juridinių faktų skiltyje) įrašą apie 2006-08-09 sudarytą Panaudos sutartį. Skundą grindžia iš esmės tapačiais, 2010-04-19 skunde Centriniam registratoriui nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad 2006-08-09 panaudos sutartimi pareiškėjai sutiko suteikti panaudai dalį Žemės sklypo išimtinai UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ įsipareigojimams AB SEB Vilniaus bankas užtikrini, t. y. suteikė teisę įkeisti Panaudos sutarties pagrindu įgytą daiktinę teisę (kuri vėlesniu susitarimu buvo panaikinta) tik AB SEB Vilniaus bankui. Be jokio teisinio pagrindo ar pareiškėjų sutikimo pasikeitus įkeitimo turėtojui pasibaigė ir pats įkeitimas, todėl skundžiamo sprendimo argumentai, kad pareiškėjų pateikti dokumentai neįrodo Panaudos sutarties pagrindu atsiradusios panaudos teisės įkeitimo pasibaigimo fakto yra nepagrįsti Atsakovas, atsisakydamas išregistruoti juridinį faktą – 2006-08-09 panaudos sutartį, kaip atsisakymo pagrindą nurodė NTRĮ 29 str. 7 p. ir tą aplinkybę, kad nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas juridinis faktas apie turtinės teisės, kylančios iš nutraukiamos panaudos sutarties, įkeitimą.

16LR CK 4.256 str. 1-3 d. numatyta, kad suinteresuotas asmuo, norintis įregistruoti juridinį faktą viešo registro tvarkytojui paduoda nustatytos formos prašymą ir juridinio fakto įvykimą patvirtinančius dokumentus. Iš paminėtų teisės normų matyti, kad viešajame registre registruojamų juridinių faktų iniciatyvos teisė suteikta jų įregistravimu suinteresuotiems asmenims arba įgaliotoms institucijoms. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (NTRĮ) 4 str. nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. NTRĮ 5 str. 2 dalis nustato, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. NTRĮ 16 str. 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. NTRĮ 29 str. 2 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turi atsisakyti įregistruoti (išregistruoti) daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, jeigu dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų. NTRĮ 29 str. 7 p. numatyta, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre. LR Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtinti Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau – Registro nuostatai), kurie reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais ir kadastrais, registro duomenų saugą, registro duomenų teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą. Pagal Registro nuostatų 61 p., juridiniai faktai išregistruojami ir žymos registre panaikinamos gavus įgaliotos institucijos ar suinteresuoto asmens prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, patvirtinančius įregistruoto juridinio fakto pasibaigimą arba pasikeitimą.

17Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2006-07-05 pirkimo – pardavimo sutartimi (notarinio registro Nr. ( - )) pareiškėjai trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ pardavė 0,0471 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Vilniuje. Žemės sklypas nupirktas kartu su visa būsimo pastato projektine dokumentacija ir 2006-05-22 išduotu statybos leidimu (I t., b. l. 122-129). 2006-07-01 pareiškėjai pasirašė sutikimą, kad jiems priklausančioje žemės sklypo dalyje trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ statytų pastatą. 2006-07-14 statybos leidimas buvo perregistruotas trečiojo suinteresuoto asmens bei pareiškėjų vardu (I t., b. l. 42) 2006-08-09 panaudos sutartimi pareiškėjai perdavė UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ neatlygintinai valdyti ir naudotis ( - ) dalį žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio ( - ), Vilniuje. 2006-08-10 panaudos sutarties pakeitimu Nr. 1 šalys nustatė panaudos terminą 99 metams (I t., b. l. 15, 16). 2006-08-10 šios šalys pasirašė panaudos sutarties nutraukimą, kuriame nurodė, kad susitarė nutraukti 2006-08-09 panaudos sutartį; sutartis nutraukiama abipusiu šalių susitarimu; nutraukimas įsigalioją nuo jo pasirašymo dienos (b. l. 37). Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ įgalioto atstovo prašymu 2006-08-09 panaudos sutartis 2006-08-10 įregistruota nekilnojamojo turto registre. Įregistravimo pagrindas – 2006-08-09 panaudos sutartis ir 2006-08-10 susitarimas Nr. 1, kuriuo nustatytas panaudos terminas 99 m. (b. l. 11-14). Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ su AB SEB banku 2006-07-20 pasirašė kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (I t., b. l. 137-203, II t., b. l. 1-3). Pareiškėjai 2006-08-09 panaudos sutarties 3 p. sutiko, kad dalies Žemės sklypo panaudos teisė butų įkeista AB SEB bankui pagal kredito sutartį Nr. ( - ). Įkeitimo lakštu Nr. ( - ) dalies Žemės sklypo panaudos teisė 2006-08-16 buvo įkeista AB SEB bankui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ prievolėms, kylančioms pagal kreditavimo sutartį, užtikrinti (I t., b. l. 18-22). Žyma apie iš panaudos sutarties kylančios turtinės teisės įkeitimą Nekilnojamojo turto registre padaryta 2006-08-21 Hipotekos registro pranešimo apie įkeitimo įregistravimą Nr. ( - ) pagrindu (b. l. 12). AB SEB bankas 2010-05-07 savo reikalavimo teisę UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ pagal kreditavimo sutartį perleido trečiajam asmeniui UAB „AIT investicijos“ ir šią sutartį 2010-05-14 įregistravo Hipotekos registre (I t., b. l. 18-22).

18Išanalizavus ir įvertinus šias faktines aplinkybes, galima daryti išvadą, kad šalys 2006-08-10 susitarimo dėl panaudos sutarties nutraukimo nerealizavo. Pareiškėjai, nutraukę jiems nuosavybės teisėmis priklausančio nekilnojamojo turto – ( - ) dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, panaudos sutartį, nutraukimo neįregistravo viešajame registre. Esamos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tarp šalių buvo vykdomi ir faktiškai toliau realizuojami sutartiniai santykiai pagal 2006-08-09 panaudos sutartį su 2006-08-10 pakeitimu, kuriuo nustatytas sutarties terminas – 99 metai. Pareiškėjai dalyvavo trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ vykdomose pastato, adresu ( - ), Vilniuje (unik. Nr. ( - )), statybose, t. y. 2007-10-19 raštu kreipėsi į statybas finansuojantį AB SEB banką (taip pat ir dėl statybų, vykdomų pagal panaudos sutartį jų sklypo dalyje), siekdami išsiaiškinti statybos sustabdymo priežastis, 2008-02-11 pateikė garantinį raštą UAB „Vilniaus vandenys“, kuriuo garantavo, kad bendrovės darbuotojai galės patekti į minėto UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ statomo pastato vandens apskaitos mazgą (II t., b. l. 15, 16, 20).

19Nuo panaudos sutarties sudarymo pareiškėjai jos neginčijo, faktiškai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal ją, nereiškė prieštaravimų dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ vykdomų ir AB SEB banko finansuojamų statybų jų žemės sklypo dalyje, adresu ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )), domėjosi statybų eiga, jų finansavimu, sustabdymu, taigi konkliudentiniais veiksmais pripažino, kad panaudos sutartis nenutraukta ir galiojanti. Šie veiksmai, ir aplinkybė, kad pareiškėjai dėl minėtos 2006-08-09 panaudos sutarties išregistravimo nesikreipė iki 2010-03-15, leidžia teismui daryti išvadą, kad tikroji šalių valia dėl panaudos sutarties nutraukimo nebuvo įgyvendinta, kaip nurodo atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ teigimu, pareiškėjai ėmė reikšti pretenzijas, tik iškilus šalių ginčui dėl pastato 4 aukšto patalpų perleidimo (civ. b. Nr. 2-1061-104/2009). Kaip minėta, pareiškėjai prašymą išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą panaudos sutartį bei 2006-08-10 susitarimą dėl panaudos sutarties nutraukimo Teritoriniam registratoriui pateikė 2010-03-15, kai tarp pareiškėjų ir trečiųjų suinteresuotų asmenų buvo realizuoti kiti civiliniai sandoriai, išplaukiantys iš 2006-08-09 panaudos sutarties ir Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota ne tik minėta panaudos sutartis, bet ir kitas juridinis faktas – apie panaudos teisės įkeitimą. Realizuoti sandoriai sukėlė teisines pasekmes, todėl įrašų Nekilnojamojo turto registre apie 2006-08-09 panaudos sutarties ir jos 2006-08-10 pakeitimo Nr. 1, kuriuo nustatytas panaudos terminas 99 m., ir panaudos teisės įkeitimą, panaikinimas pažeistų sąžiningų trečiųjų suinteresuotų asmenų teises.

20Atsižvelgiant į tai, kad iš įregistruotos panaudos sutarties kylanti panaudos teisė 2006-08-16 buvo įkeista ir įkeitimas, kaip daiktinė teisė, nustatyta tvarka paviešintas, t. y. 2006-08-19 įregistruotas Hipotekos registre ir 2006-08-21 Nekilnojamojo turto registre, o pareiškėjo pateiktas 2006-08-10 panaudos sutarties nutraukimas nepatvirtino iš panaudos sutarties atsiradusios panaudos teisės įkeitimo kaip daiktinės teisės ir pačios panaudos teisės pasibaigimo, atsakovas pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo. Pareiškėjo A. V. atsakovui pateiktas 2006-08-10 panaudos sutarties nutraukimas būtų buvęs pakankamas pagrindas išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą panaudos sutartį tik iki juridinio fakto apie dalies panaudos teisės įkeitimo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, nes su šio fakto įregistravimu susijęs tiek kitos sutarties šalies - UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“, tiek kreditoriaus, kurio naudai įkeista panaudos teisė, teisių į ir teisėtų interesų užtikrinimas.

21Tiek 2006-08-09 panaudos sutarties pakeitimas Nr. 1, kuriuo sutarties terminas nustatytas 99 metams, tiek jos nutraukimas, sudaryti tą pačią dieną (2006-08-10). Atsižvelgiant į tai ir esant šiai faktinei ir teisinei padėčiai, ginčas tarp sutarties šalių gali būti išspręstas tik civilinio proceso tvarka. Tai faktiškai pripažino ir patys pareiškėjai, teikdami teismui patikslintą skundą (II t., b. l. 162-166) su papildomu reikalavimu pripažinti negaliojančią 2006-08-19 sudarytą turtinės teisės (panaudos teisės) - žemės sklypo, esančio M. ( - ), Vilniaus miesto savivaldybėje (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ) Vilniaus m. k.v.) dalies - 121 kv. m. ploto - įkeitimo sutartį ir 2006-09-29, 2008-08-28, 2010-05-14 sutarties pakeitimus, kurį teismas 2010-12-15 nutartimi atsisakė priimti kaip nepriskirtiną administraciniam teismui.

22Pareiškėjų motyvas, kad buvo pažeistos jų teisės ir teisėti interesas, nepranešus jiems apie panaudos sutarties įregistravimą, nepagrįstas, nes teisės aktai nenumato pareigos Teritoriniam registratoriui informuoti nekilnojamųjų daiktų savininkus ir šiuo atveju antrąją sutarties šalį (pareiškėjus) apie ketinimą padaryti naują įrašą Nekilnojamojo turto registre ar įregistravus naują juridinį faktą pateikti jiems Nekilnojamojo turto registro išrašą.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2010-03-19 sprendimu Nr. RS-559 pagrįstai atsisakė panaikinti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre Žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ), registro duomenyse (Juridinių faktų skiltyje) įrašą apie 2006-08-09 sudarytą Panaudos sutartį, nes šis įrašas negali būti panaikintas, šalims neišsprendus tarp jų kylančių faktinių ginčų civilinio proceso tvarka. Atsižvelgiant byloje nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundą ir naikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010-03-19 sprendimą Nr. RS-559 ir VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-05-18 sprendimą Nr. 101, priimtą išnagrinėjus pareiškėjų skundą ikiteismine tvarka (LR ABTĮ 57 str., 88 str. 1 p.).

24Dėl teismo išlaidų.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo iš pareiškėjų priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 44-46, III t., b. l. 18). Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja LR ABTĮ 44, 45 straipsniai. LR ABTĮ 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. LR ABTĮ 44 str. 5 d. nustato, kad, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Pagal LR ABTĮ 44 str. 6 d. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Šioje administracinėje byloje atmetus pareiškėjų skundą, trečiasis suinteresuotas asmuo įgijo teisę gauti turėtų teismo išlaidų atlyginimą (LR ABTĮ 44 str. 1, 5 d.). Sprendžiant atstovavimo išlaidų klausimą, teismas vadovaujasi LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) bei LR Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, kuriuo nuo 2008-01-01 patvirtinta minimali mėnesinė alga 800 Lt.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo reikalavimą priteisti 2005,42 Lt dydžio išlaidas grindžia 2009-08-06 atstovavimo sutartimi ir 2010-01-04 perįgaliojimu (I t., b. l. 48, 49), 2010-11-09 užmokesčio apskaičiavimo pažyma, 2010-06-30 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), 2010-07-19 sąskaitos išrašu (III t., b. l. 19-21). Iš bylos medžiagos matyti, kad advokatas J. P. surašė trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB banko atsiliepimą į skundą (I t., b. l. 44-46), advokato padėjėja A. B. atstovavo jį 2010-11-10 teismo posėdyje, vykusiame nuo 10.25 val. iki 10.42 val. (I t., b. l. 74-75) ir 2010-11-22 teismo posėdyje, vykusiame nuo 10.40 val. iki 10.53 val. (II t., b. l. 150-151); advokatas J. P. atstovavo 2010-12-13 teismo posėdyje, vykusiame nuo 14.20 val. iki 14.35 val. (II t., b. l. 170-171); 2011-05-09 teismo posėdyje, vykusiame nuo 13.00 val. iki 13.49 val. (III t., b. l. 22-27). Vadovaujantis Rekomendacijų 5, 7, 8.2, 8.16, 8.18 ir 9 punktais, maksimali suma, priteistina pareiškėjui už advokato paslaugas surašant skundą, atsiliepimą – 2400 Lt (3 x 800 Lt), už advokato padėjėjos paslaugas atstovaujant pareiškėją teismo posėdžiuose (trukmė 30 min.) – 96 Lt (0,8 x (0,15 x 800 Lt)), už advokato paslaugas atstovaujant pareiškėją teismo posėdžiuose (trukmė 1.04 val.) – 120 Lt (0,15 x 800 Lt). Trečiojo suinteresuoto asmens prašyme nurodyta atstovavimo išlaidų suma – 2005,42 Lt neviršija Rekomendacijose numatytą maksimalaus užmokesčio dydžio už suteiktas paslaugas, todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui AB SEB bankui iš pareiškėjų J. V. ir A. V. priteisiama 2005,42 Lt atstovavimo išlaidų suma.

27Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 44, 85 – 87 straipsniais,

Nutarė

28pareiškėjų J. V., A. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Priteisti iš pareiškėjų J. V. ir A. V. 2005,42 Lt (du tūkstančius penkis litus, keturiasdešimt du centus) teismo išlaidų trečiajam suinteresuotam asmeniui AB SEB bankui.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjai J. V., A. V. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami 1)... 3. Pareiškėjai skunde (I t., b. l. 1-3) nurodė ir teismo posėdžio metu jie ir... 4. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas su pareiškėjų skundu... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ su... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas su skundu nesutinka ir prašo jį... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su skundu nesutinka ir... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „AIT investicijos“ atsiliepime į... 9. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR... 10. Bylos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.... 11. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai 2010-03-15 kreipėsi į VĮ Registrų... 12. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, vadovaudamasis LR nekilnojamojo turto... 13. Pareiškėjai, nesutikdami su atsakovo sprendimu, 2010-04-19 kreipėsi su... 14. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2010-05-18 sprendimu... 15. Kaip minėta, pareiškėjai teismo prašo panaikinti VĮ Registrų centro... 16. LR CK 4.256 str. 1-3 d. numatyta, kad suinteresuotas asmuo,... 17. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2006-07-05 pirkimo –... 18. Išanalizavus ir įvertinus šias faktines aplinkybes, galima daryti išvadą,... 19. Nuo panaudos sutarties sudarymo pareiškėjai jos neginčijo, faktiškai vykdė... 20. Atsižvelgiant į tai, kad iš įregistruotos panaudos sutarties kylanti... 21. Tiek 2006-08-09 panaudos sutarties pakeitimas Nr. 1, kuriuo sutarties terminas... 22. Pareiškėjų motyvas, kad buvo pažeistos jų teisės ir teisėti interesas,... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas VĮ... 24. Dėl teismo išlaidų.... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo iš pareiškėjų... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo reikalavimą priteisti 2005,42 Lt dydžio... 27. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis LR... 28. pareiškėjų J. V., A. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Priteisti iš pareiškėjų J. V. ir A. V. 2005,42 Lt (du tūkstančius penkis... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...