Byla Ik-504-406/2011
Dėl praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „( - )“ prašymą dėl praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, nurodydamas, kad šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas ( toliau – Marijampolės reg. AAD ) 2010 m. liepos 19 d. priėmė sprendimą Nr. 4 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“. Pareiškėjas, nesutikdamas su priimtu sprendimu, kreipėsi į Marijampolės reg. AAD, prašydamas panaikinti minėtą sprendimą. Buvo gautas atsakymas, jog sprendimas bus peržiūrėtas ir pareiškėjas bus apie tai informuotas. Nesulaukus atsakymo, pareiškėjas dar kartą kreipėsi į Marijampolės reg. AAD su paklausimu, ar buvo peržiūrėtas 2010 m. liepos 19 d. sprendimas. Gautas atsakymas, jog sprendimas teisingas. Pareiškėjas 2010 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją (toliau – Aplinkos ministerija), prašydamas paaiškinti, kaip turi būti taikomi atitinkamoms transporto priemonėms koregavimo koeficientai, mokant mokestį už taršą iš mobilių taršos šaltinių. Gavus atsakymą iš Aplinkos ministerijos, pareiškėjas vėl kreipėsi į Marijampolės reg. AAD, prašydamas panaikinti 2010 m. liepos 19 d. sprendimą. Negavęs atsakymo, 2010 m. gruodžio 3 d. pareiškėjas vėl kreipėsi į Aplinkos ministeriją, iš kurios 2010 m. gruodžio 30 d. gavo atsakymą, jog ministerija negali panaikinti savo pavaldžių įstaigų priimtų sprendimų ir kad tai gali padaryti tik teismas. Nurodo, kad įstatymo nustatytą 1 mėnesio terminą praleido, nes tikėjosi išnaudoti neteisminį sprendimo panaikinimo būdą, tuo siekė kuo operatyviau ir greičiau bendradarbiaujant su atsakovu išspręsti ginčijamą klausimą. Mano, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių ir prašo atnaujinti skundo padavimo terminą.

3Prašymas nepagrįstas ir netenkintinas.

4Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

5ABTĮ 34 str. 1 d. nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

6Teisės aktuose nustatytas apskundimo terminas įpareigoja teisminės gynybos siekiantį asmenį operatyviai reaguoti į savo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimus. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio ir pateiktų dokumentų, 2010 m. rugsėjo 24 d. jis kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl koregavimo koeficiento taikymo, 2010 m. spalio 21 d. kreipėsi į Marijampolės reg. AAD dėl 2010 m. liepos 19 d. sprendimo panaikinimo, 2010 m. gruodžio 3 d. kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas įstatymų nustatyta tvarka panaikinti Marijampolės reg. AAD 2010 m. liepos 19 d. sprendimą. Pažymėtina, kad teisės normomis nėra nustatyta ikiteisminė ginčų dėl patikrinimo akto tvirtinimo sprendimų panaikinimo nagrinėjimo tvarka, todėl pareiškėjas, norėdamas apskųsti 2010 m. liepos 19 d. Marijampolės reg. AAD sprendimą ( atkreiptinas dėmesys, jog skundžiamame sprendime aiškiai nurodyta apskundimo tvarka ir terminas), turėjo visas galimybes tai padaryti, o kreiptis į Aplinkos ministeriją, patį Marijampolės reg. AAD ir laukti sprendimo nebuvo būtinybės. Taigi pripažintina, jog UAB „( - )“ skunde nurodytos skundo padavimo praleidimo priežastys yra susijusios su pareiškėjo valingu elgesiu realizuojant procesinę teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto sprendimą, o ne su priežastimis, objektyviai kliudžiusiomis per įstatymo nustatytą terminą paduoti skundą, todėl nepripažintinos svarbiomis. Konstatuotina, kad pareiškėjas neveikė tokiu būdu, kuris užtikrintų greičiausią skundo išsprendimą, uždelsė paduoti skundą teismui ir tokiais veiksmais pats sau sukūrė neigiamas pasekmes. Pažymėtina, kad proceso dalyviai privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.). Todėl pareiškėjas turėjo būti rūpestingas ir domėtis savo teisėmis ir pareigomis, taigi turėjo visas galimybes nepraleidus terminų ir nustatyta tvarka pateikti teismui skundą. Tai, kad pareiškėjas neveikė rūpestingai, kas lėmė termino praleidimą, yra tik subjektyvios, o ne objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios termino praleidimo priežastys. Konstatuotina, jog pareiškėjo veiksmai (kreipimasis į Marijampolės reg. AAD, Aplinkos ministeriją su tikimybe, kad bus priimtas kitoks sprendimas) yra pareiškėjo valia pasirinktas teisių gynimo būdas, kuris negali būti vertinamas kaip objektyvi termino skundui paduoti praleidimo priežastis, ši aplinkybė objektyviai netrukdė jam laiku kreiptis į teismą. Pareiškėjas skundą uždelsė paduoti dėl jo paties elgesio (delsimo), tai yra subjektyvios priežastys. Kaip ne kartą savo nutartyse yra minėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ta aplinkybė, kad pareiškėjas susirašinėjo su kitomis institucijomis, negali būti pripažinta, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A-10-1098/06; LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-600/06).

7Šios aplinkybės leidžia pagrįstai daryti išvadą, jog UAB „( - )“ skundo padavimo terminą praleido ne dėl svarbių priežasčių, nes pareiškėjas, įgyvendindamas savo procesines teises, buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas. Todėl prašymas netenkintinas ir terminas skundui paduoti neatnaujintinas, skundas su priedais grąžintinas pareiškėjui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 3 d., teismas

Nutarė

9Prašymo netenkinti.

10Neatnaujinti praleisto skundo padavimo termino, UAB „( - )“ skundą atsisakyti priimti ir su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjui 2011 m. sausio 18 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (sąskaitos Nr. ( - )) sumokėtą 100 (vieno šimto) Lt žyminį mokestį

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai