Byla 2-2394-883/2013
Dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys byloje P. K. ir akcinė bendrovė ,,Šiaulių energija“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS atstovei advokato padėjėjai J. R., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių būstas“ atstovui M. S., trečiojo asmens akcinės bendrovės ,,Šiaulių energija“ atstovui A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių būstas“ dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys byloje P. K. ir akcinė bendrovė ,,Šiaulių energija“.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė Estijos draudimo bendrovė Seesam Insurance AS, Lietuvoje veiklą vykdanti per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB ,,Šiaulių būstas“ 3554,00 Lt žalos atlyginimą (1–4, 63–66 b. l.).

4Ieškinyje nurodė, kad UADB „Seesam Lietuva" ir P. K. 2010-01-27 sudarė Būsto ir gyventojų turto draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas butas Šiauliuose, ( - ). Minėtas butas 2010 m. gruodžio 27 d. aplietas iš namo palėpėje esančių nerakinamų patalpų, nes nenustatyti asmenys jose paliko atsuktą šildymo sistemos vamzdyno nuorinimo ventilį ir išsiliejęs didelis kiekis vandens prasiskverbė į butą. Draudėjui išmokėjus 3554 Lt draudimo išmoką už apgadintų lubų ir grindų remontą, ieškovas subrogacijos pagrindu prašo priteisti šią sumą iš atsakovo UAB ,,Šiaulių būstas“, kuris Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr.99 „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ yra atsakingas už namo Šiauliuose, P.Višinskio g. Nr. l4, bendrosios nuosavybės objektų administravimą. Ieškovo teigimu, atsakovo neteisėti veiksmai, kaip pagrindas žalai atlyginti, pasireiškė pareigos užtikrinti saugų bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų naudojimą, taip pat tinkamą bendrojo naudojimo patalpų priežiūrą pažeidimu; būtent dėl atsakovo UAB „Šiaulių būstas" neteisėto neveikimo draudėjui buvo padaryta žala. UAB „Šiaulių būstas" nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus bei nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad asmenims būtų apribota galimybė patekti į palėpės patalpas ir jose atlikti savavališkus veiksmus (sukinėti šildymo sistemos ventilius), kurie lėmė žalos atsiradimą. Ieškovo nuomone, užtikrinus ribotą patekimą į palėpės, kurioje įrengti šildymo sistemos įrenginiai, patalpas (pavyzdžiui, įrengus užraktą ir raktą turint tik atsakovo įgaliotiems asmenims), šiuo konkrečiu atveju žalos nebūtų padaryta arba ją sukelti būtų ženkliai sudėtingiau.

5Atsakovas UAB ,,Šiaulių būstas“ atsiliepime į pareikštą ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teigė, kad ieškinyje nurodomo draudiminio įvykio metu daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas teikė AB „Šiaulių energija", kuri ir buvo atsakinga už tinkamą minėtų sistemų, įskaitant ir namo palėpėje esantį šildymo sistemos vamzdyno nuorinimo ventilį, funkcionavimą. Mano, jog AB „Šiaulių energija", galimai netinkamai prižiūrėjo namo P.Višinskio g. Nr.14 šildymo sistemą, nes tai patvirtina 2010 m. gruodžio 27 d. defektiniame akte nurodomų žalos atsiradimo priežasčių įvardijimas. Teigė, kad ieškovas iš esmės neatliko jokių veiksmų, siekiant įvertinti realias buto užpylimo priežastis, o tik pasirėmė suinteresuoto trečiojo asmens vienašališkai be jokių papildomų įrodymų surašytu defektiniu aktu. Nesutiko su ieškovo teiginiu, jog namo administratorius neužtikrino riboto patekimo į namo bendrojo naudojimo patalpas, nes vadovaujantis LR CK 4.82 str. nuostatomis, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga. Tokiu atveju name esanti palėpė yra namo bendrojo naudojimo objektas, kurio savininkai - visi namo bendraturčiai, kurie turi teisę priimti sprendimus dėl jiems priklausančio turto valdymo, naudojimo. Teigė, kad atsakovas neprivalėjo riboti namo bendraturčių galimybės patekti į namo palėpę, nes bet kurių kitų trečiųjų asmenų patekimas į palėpę yra apribotas namo laiptinės kodine spyna, kuri užtikrina bendrųjų naudojimo patalpų saugumą. Pažymėjo, kad iš ieškovo pateiktų draudžiamojo įvykio aplinkybių akivaizdu, kad butas aplietas ne dėl pastato įrenginių konstrukcijų sugriuvimo ar kitokių trūkumų, o galimai dėl trečiųjų asmenų veiksmų, atsukusių namo šilumos įrenginių nuorinimo ventilį. Tokiu atveju pagal LR CK 6.253 str. 1 d. civilinė atsakomybė turi būti netaikoma, arba asmuo visiškai ar iš dalies gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, nes žala atsirado dėl trečiojo asmens veiksmų. Taip pat teigė, kad pagal AB „Šiaulių energija" 2011-02-03 raštą vandens nuotėkis galėjo įvykti dėl tyčinio ventilio atsukimo, tačiau ieškovas nesiėmė jokių priemonių, kurios būtų galėjusios padėti surasti tikruosius kaltininkus, t. y. asmenis, atsukusius ventilį.

6Ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad apdrausto buto apliejimo priežastis yra aiški – palėpės patalpose paliktas atsuktas šildymo sistemos vamzdyno nuorinimo ventilis. Atsakovui savivaldybės sprendimu yra pavesta naudoti ir prižiūrėti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, tarp jų ir palėpės patalpas ir jose esantį nuorinimo ventilį. Būdamas bendro naudojimo objektų valdytoju, atsakovas pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atsargiai ir rūpestingai, neužrakino palėpės patalpų, kuriose yra potencialiai pavojingų įrenginių, ir neapribojo asmenų patekimo į palėpės patalpas. Atsakovui, kaip bendrojo naudojimo patalpų valdytojui, ir kaip subjektui, kurio veikla susijusi su didesnio pavojaus šaltiniais, bei verslininkui, atsakomybė kyla be kaltės, o duomenų, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar nukentėjusiojo tyčios, atsakovas nepateikė, todėl nėra pagrindo netaikyti atsakovui civilinės atsakomybės.

7Atsakovo UAB ,,Šiaulių būstas“ atstovas posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytus argumentus ir papildomai nurodė, kad nuorinimo ventiliai paprastai montuojami pagal projektinę dokumentaciją, nebūtinai palėpėse. Nei vienas aktas nenumato pareigos administratoriui rakinti palėpes ar laiptines, kuriose yra radiatoriai su nuorinimo ventiliais, ir tokiu būdu riboti patekimą prie šildymo sistemos. Ieškovas pats pripažįsta, kad butas aplietas dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, tokiu atveju ieškovas ir turėjo nurodyti tuos trečiuosius asmenis, o ne atsakomybę perkelti namo administratoriui, todėl ieškinys pareikštas netinkamam subjektui. Dėl padarytos žalos atsakingas yra asmuo, atsukęs ventilį, arba šildymo sistemos prižiūrėtojas AB „Šiaulių energija“, kuris netinkamai prižiūrėjo sistemą. Be to, skaičiuojant žalos dydį, neatsižvelgta į nusidėvėjimą, neaiškios taip pat remonto darbų apimtys.

8Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje AB „Šiaulių energija“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. AB „Šiaulių energija“ atstovas posėdžio metu su ieškiniu sutiko. Paaiškino, kad AB „Šiaulių energija“ nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio nevykdo namo Šiauliuose, P. Višinskio g. 14, šildymo sistemos priežiūros, todėl negali atsakyti už 4 butui padarytą žalą.

9Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje P. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2013-05-02 parengiamajame teismo posėdyje P. K. nurodė, kad jo nuomone, žalą atlyginti turi šildymo sistemos priežiūrą atlikusi AB „Šiaulių energija“. Į posėdį P. K. neatvyko, teismo šaukimas jam įteiktas (105 b. l.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą teismas negavo, todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui P. K. nedalyvaujant (LR CPK 247 str.)

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 27 d. buvo aplietas daugiabučiame name Šiauliuose ( - ), butas, nuosavybės teise priklausantis P. K. (7, 18, 107 b. l.). Minėtas butas buvo apdraustas pagal UADB „Seesam Lietuva“ ir trečiojo asmens P. K. pasirašytą 2010-01-27 Būsto ir gyventojų turto draudimo sutartį. Butui padarytą žalą draudikas UADB „Seesam Lietuva“ atlygino, sumokėdamas už buto remontą P. K. 3554 Lt (9, 12 b. l.).

12Ieškovas savo reikalavimą grindžia LR CK 6.1015 straipsnio nuostatomis ir prašo iš atsakovo, kaip atsakingo už atsiradusią žalą asmens, priteisti 3554 Lt žalos atlyginimą ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas.

13CK 6.1015 straipsnio, reglamentuojančio draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Teismų praktikoje pripažįstama, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias LR CK teisės normas. Įstatymas numato sąlygas deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšis, kaltė ir žala (CK 6. 246 - 6.249 str.). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.).

14Byloje nėra ginčo, kad žala padaryta butą, esantį daugiabučiame name Šiauliuose, ( - ) apliejus iš virš buto esančių palėpės patalpų. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar dėl atsiradusios žalos yra kaltas daugiabučio namo administratorius atsakovas UAB „Šiaulių būstas“.

15Šildymo sistemos įrenginiai ir namo palėpė kaip bendrosios nuosavybės objektas nuosavybės teise priklauso P.Višinskio g. Nr. 14 namo savininkams (CK 4.82 str.). Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr.99 ,,Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ namo P. Višinskio g. Nr. l4, Šiauliuose, bendrosios nuosavybės objektų administravimas ir priežiūra buvo perduotas atsakovui UAB „Šiaulių būstas" (ankstesnis pavadinimas UAB ,,Saulės valda“, 13-16 b. l.). Iš teismui pateikto Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo matyti, kad namo administratorius perėmė palėpės ir šildymo sistemos administravimą (96-98 b. l.).

16Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Daugiabučio namo šilumos punktus, pastato šildymo sistemas prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) LR Šilumos ūkio įstatymo pagrindu.

17Atsakovas UAB ,,Šiaulių būstas“ teigė, kad draudiminio įvykio metu daugiabučio gyvenamojo namo P. Višinskio g. 14 šildymo sistemą prižiūrėjo trečiasis asmuo AB „Šiaulių energija“, kuris ir yra atsakingas už tinkamą minėtų sistemų, įskaitant ir namo palėpėje esantį šildymo sistemos vamzdyno nuorinimo ventilį, funkcionavimą. Šioms aplinkybėms pagrįsti pateikė 1996-09-26 Šiaulių miesto tarybos sprendimą Nr. 155, kuriuo Šiaulių šilumos tinklams pavesta eksploatuoti gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas (100 b. l.), pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalo išrašą, kuriame nurodyta, kad tiek 2008 metais, tiek 2010 metais namo šilumos punktą aptarnavo tas pats darbuotojas A. P. (116–117 b. l.), gyventojams išrašytas sąskaitas, patvirtinančias, kad gyventojai už šildymo sistemų techninę priežiūrą mokėjo AB „Šiaulių energija“, o atsakovui UAB „Šiaulių būstas“ už šildymo sistemų techninę priežiūrą pradėjo mokėti nuo 2011 m. gegužės mėnesio (134 b. l.).

18Trečiojo asmens AB „Šiaulių energija“ atstovas posėdžio metu nurodė, kad AB „Šiaulių energija“ nuo 2010-09-14 šilumos sistemos priežiūros minėtame name nevykdo, nes daugiabučio namo P. Višinskio g. 14 visuotiniame susirinkime butų ir kitų patalpų savininkai šildymo sistemos prižiūrėtoju pasirinko AB „City servise“, pateikė 2010-07-07 visuotinio susirinkimo protokolą, kuriame nurodyta, kad namo savininkai nutarė nutraukti sutartį su AB „Šiaulių energija“ ir sudaryti sutartį su AB „City service“ (111 b. l.), tačiau AB „Šiaulių energija“ nepateikė teismui įrodymų, kada buvo nutraukta sutartis dėl daugiabučio namo P. Višinskio g. 14 šildymo sistemos priežiūros, taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl į įvykio vietą buvo kviečiami ir vyko būtent AB „Šiaulių energija“ darbuotojai, kurie ir užsuko nuorinimo ventilį (18 b. l.). AB „Šiaulių energija“ atstovo paaiškinimą paneigia pačios AB „Šiaulių energija“ 2011-02-03 raštas, kuriame įmonės komercijos direktorius nurodo, kad gyvenamo namo šildymo sistemos techninę priežiūrą draudiminio įvykio metu vykdė AB „Šiaulių energija“ (17 b. l.). Teismo nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad daugiabučio namo šildymo sistemos priežiūrą draudiminio įvykio metu vykdė šilumos tiekėjas trečiasis asmuo AB „Šiaulių energija“.

19Nagrinėjamu atveju nenustatyti jokie šildymo sistemos įrenginių avariniai gedimai. Bylos duomenys patvirtina tik tai, kad AB ,,Šiaulių energijos“ darbuotojai iš atsakovo gavę pranešimą nustatė, kad vanduo bėgo iš namo palėpėje esančio šildymo sistemos vamzdyno nuorinimo ventilio. Draudiminio įvykio metu vandens nuotėkis sustabdytas, avarinės tarnybos darbuotojams užsukus ventilį. AB „Šiaulių energija“, informuodama ieškovą apie įvykio aplinkybes, draudikui siųstame rašte nurodė, kad vandens nuotėkis galėjo įvykti dėl tyčinio ventilio atsukimo, taip pat nurodė, kad palėpė nerakinama (17 b. l.).

20Atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių 131.2 papunktį šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl pastato savininko ar valdytojo arba vartotojų, prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų. Pagal minėtų taisyklių 133.1. punktą būtent šilumos vartotojai privalo tinkamai prižiūrėti savo pastato ar buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius bei jų eksploatavimo saugumą, o 133.6. punktas numato, kad šilumos vartotojai privalo užtikrinti šilumos įrenginių apsaugą. Kaip jau buvo minėta, namo P. Višinskio g. Nr. l4, Šiauliuose, bendrosios nuosavybės objektų administravimas ir priežiūra buvo perduotas atsakovui UAB „Šiaulių būstas", kuris, būdamas pastato valdytoju, pagal minėtų taisyklių 144.9. punktą privalo užtikrinti pastato teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų, taip pat vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos įrenginių apsaugos reikalavimus (Taisyklių 144.10 punktas).

21Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad atsakovas, būdamas daugiabučio namo P. Višinskio g. 14 administratoriumi, neužtikrino namo bendrojo naudojimo patalpose (palėpėje) esančios šildymo sistemos įrenginių apsaugos, todėl atsakovui UAB „Šiaulių būstas" kilo prievolė atlyginti buto apliejimu padarytą žalą.

22Dėl žalos dydžio. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytas žalos dydis, o tokia pareiga tenka ieškovui.

232010-01-27 Būsto ir gyventojų turto draudimo sutartis sudaryta su P. K. (trečiuoju asmeniu), sutartyje naudos gavėju nurodytas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (6 b. l.). 2011-02-23 sutikimu dėl draudimo išmokos išmokėjimo, naudos gavėjas neprieštaravo, kad išmoka už sugadintą banko naudai įkeistą turtą būtų išmokėta draudėjui P. K. (78 b. l.). UADB „Seesam Lietuva“ priėmė išmokos potvarkį ir 2011-02-24 P. K. išmokėjo 3554 Lt (11-12 b. l.). UADB „Seesam Lietuva“ 2011-03-10 pertvarkyta į AB „Seesam Lietuva“, kurios visų teisių ir pareigų perėmėjas nuo 2011-11-30 yra ieškovas Estijos draudimo bendrovė Seesam Insurance AS. Ieškovo patirtos žalos dydis lygus draudimo išmokai, t. y. 3554 Lt.

24Ieškovas atlygintinos žalos dydį grindžia buto techninės apžiūros protokolu, buto po apliejimo nuotraukomis, remonto darbų lokaline sąmata (8, 9–10, 33 b. l.). Įvertinus pateiktas buto fotonuotraukas po įvykio, pateiktos lokalinės sąmatos turinį, darytina išvada, kad pateikta sąmata atitinka darbų apimtį, reikalingą padariniams po buto apliejimo vandeniu, pašalinti.

25Atsakovo atstovas su buto remonto sąmata nesutiko, nurodė, kad nėra įvertintas buto nusidėvėjimas, tačiau neteikė jokių įrodymų savo keliamiems argumentams pagrįsti, o tik teikė samprotavimus, kurie nepagrįsti jokiais įrodymais (LR CPK 178 str.). Atsakovui nepateikus įrodymų apie kitokią patalpų remonto vertę, teismas sprendžia, kad ieškovo pateikti įrodymai patvirtina prašomos priteisti žalos dydį.

26Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už žalą, reikia įvertinti, ar nėra pagrindo atleisti asmenį nuo civilinės atsakomybės (CK 6.253 straipsnis). Pagal LR CK 6.253 str. 1 d. civilinė atsakomybė turi būti netaikoma, arba asmuo visiškai ar iš dalies gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, kai žala atsirado dėl trečiojo asmens veiksmų.

27Nagrinėjamu atveju šalys pripažino, kad žala padaryta dėl trečiųjų asmenų kaltės: nenustatyti asmenys paliko neužsuktą nuorinimo ventilį. Duomenų, kad buvo bandoma nustatyti galimai kaltus trečiuosius asmenis, byloje nėra. Laikytina, kad nagrinėjamu atveju tiksli apliejimo priežastis nebuvo nustatyta, nes nėra įvykio aplinkybių ištyrimą fiksuojančių įrodymų. Namo P. Višinskio g. Nr. l4 laiptinės durys yra su koduota spyna, todėl teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad pašalinių asmenų patekimas į laiptinę ir į palėpę yra apribotas, tačiau į palėpę be jokių apribojimų galėjo patekti visi laiptinės gyventojai ir bendrasavininkiai, kurie pagal minėtas Šilumos teikimo ir vartojimo taisykles būtent ir turi pareigą tinkamai saugoti, prižiūrėti ne tik savo butuose esančius įrenginius, bet ir bendrose patalpose esančius šilumos įrenginius. Byloje taip pat nėra duomenų, kad namo administratorius netinkamai prižiūrėjo daugiabučio namo P.Višinskio g. Nr.14 bendrojo naudojimo patalpas, nėra duomenų, kad minėto daugiabučio namo gyventojai kreipėsi į atsakovą dėl namo palėpėje esančios šildymo sistemos įrenginių papildomos apsaugos ar turėjo nusiskundimų dėl atsakovui pavestų funkcijų vykdymo. Nagrinėjamu atveju žalos atsiradimą sąlygojo ne vien tik tai, kad administratorius neužtikrino palėpėje esančių šilumos įrenginių apsaugos neužrakindamas palėpės patalpų, tačiau ir nenustatytų asmenų, palikusių atsuktą nuorinimo ventilį, veiksmai, kurie buvo tiesioginė žalos atsiradimo priežastis, todėl, teismo vertinimu, yra pagrindas priteistinos žalos dydį mažinti ir priteisti iš atsakovo pusę reikalaujamo žalos atlyginimo – 1777 Lt.

28Tenkinant ieškinį iš dalies, remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

30Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 107 Lt žyminio mokesčio (5 b. l.), advokatui už ieškinio paruošimą sumokėjo 1500 Lt, ieškovo atstovės vykimo į posėdžius išlaidos sudaro 635,17 Lt (87, 95 b. l.). Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateiktas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, pagrįstas rašytiniais įrodymais, advokato atstovavimo išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-8 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ įtvirtintus užmokesčio už advokato pagalbą dydžius. Ieškinys patenkintas 50 %, todėl atsižvelgiant į teismo patenkintų ieškinio reikalavimo dalį, ieškovui iš atsakovo priteistina 1121 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Pašto išlaidos byloje yra 19,50 Lt. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį ir vadovaujantis nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančia CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalies redakcija bei LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pašto išlaidos, kurios yra mažesnės negu 10 Lt, iš šalių nepriteistinos.

32Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 93 str., 178 str., 259 str., 260 str., 270 str., 279 str. teismas

Nutarė

33ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti ieškovui Estijos draudimo bendrovei Seesam Insurance AS, įmonės kodas 10055752, veiklą vykdančiai per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, įmonės kodas 302677744, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių būstas“, įmonės kodas 144619514, 1777 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt septynis litus) žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1777 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-02-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1121 Lt (vieną tūkstantį šimtą dvidešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

35Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

36Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O.... 2. Teismas... 3. Ieškovė Estijos draudimo bendrovė Seesam Insurance AS, Lietuvoje veiklą... 4. Ieškinyje nurodė, kad UADB „Seesam Lietuva" ir P. K. 2010-01-27 sudarė... 5. Atsakovas UAB ,,Šiaulių būstas“ atsiliepime į pareikštą ieškinį su... 6. Ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS atstovė teismo... 7. Atsakovo UAB ,,Šiaulių būstas“ atstovas posėdžio metu palaikė... 8. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje... 9. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 27 d. buvo aplietas... 12. Ieškovas savo reikalavimą grindžia LR CK 6.1015 straipsnio nuostatomis ir... 13. CK 6.1015 straipsnio, reglamentuojančio draudėjo teisių į žalos... 14. Byloje nėra ginčo, kad žala padaryta butą, esantį daugiabučiame name... 15. Šildymo sistemos įrenginiai ir namo palėpė kaip bendrosios nuosavybės... 16. Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnį, prie šilumos tiekimo sistemos... 17. Atsakovas UAB ,,Šiaulių būstas“ teigė, kad draudiminio įvykio metu... 18. Trečiojo asmens AB „Šiaulių energija“ atstovas posėdžio metu nurodė,... 19. Nagrinėjamu atveju nenustatyti jokie šildymo sistemos įrenginių avariniai... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu... 21. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą,... 22. Dėl žalos dydžio. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytas žalos... 23. 2010-01-27 Būsto ir gyventojų turto draudimo sutartis sudaryta su P. K.... 24. Ieškovas atlygintinos žalos dydį grindžia buto techninės apžiūros... 25. Atsakovo atstovas su buto remonto sąmata nesutiko, nurodė, kad nėra... 26. Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už žalą, reikia įvertinti, ar... 27. Nagrinėjamu atveju šalys pripažino, kad žala padaryta dėl trečiųjų... 28. Tenkinant ieškinį iš dalies, remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir 6.210... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu... 30. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 107 Lt žyminio mokesčio (5... 31. Pašto išlaidos byloje yra 19,50 Lt. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų... 32. Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 93 str., 178 str., 259 str., 260 str., 270 str.,... 33. ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti ieškovui Estijos draudimo bendrovei Seesam Insurance AS, įmonės... 35. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...