Byla 2A-1823-661/2012

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (pranešėjas, kolegijos pirmininkas), teisėjų Neringos Švedieniės ir Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus Vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį atsakovams UAB ,,Nekilnojamojo turto fondas‘‘ bei UAB ,,Vilniaus vandenys‘‘ dėl trukdymų pirkti geriamąjį vandenį pašalinimo ir 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; tretieji asmenys byloje Vilniaus m. savivaldybė, UAB ,,Sostinės kreditai“, G. B., M. B., O. L., G. M., M. S., N. P., UAB ,,BPF – Group“, P. M., T. B.-Nguyen, E. L., D. S., Z. S., išvada teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3ieškovės V. K. ir J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, prašydamos įpareigoti UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ per 10 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos savo lėšomis pašalinti visus V. A. G. g. 1, Vilniuje, pastatuose (statiniuose), plane pažymėtuose ind. Ip2/b (unikalus Nr. 1098-3018-5000), ind. lpl/b ir ind.1g1/b, esančius vandentiekio vamzdžių defektus, dėl kurių yra nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas į daugiabučio gyvenamojo namo V.A. G. g. 1, Vilniuje (unikalus Nr. 1098-3018-110, ind. 2N2b) gyvenamąsias patalpas ir tokiu būdu pašalinti kliūtis vandeniui į ieškovių V. K. ir J. M. butų Nr. 4 ir Nr. 6, vandens naudojimo prietaisus patekti; nustatyti, kad UAB „Vilniaus vandenys“, netiekdama šalto vandens daugiabučio namo V. A. G. g. 1 butams Nr. 4, 6, Vilniuje, ir nesiimdama veiksmų trukdymams tiekti vandenį pašalinti, neįvykdė įstatymuose (CK 6.383 str. 1 d., 6. 387 str. 2 d.) ir šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartyse (2002-03-27 (Nr. 2141) ir 2004-05-30) nustatytų pareigų ir pažeidė jų, kaip šalto vandens vartotojų, teises ir interesus bei priteisti iš atsakovių po 3000 Lt kiekvienai ieškovei neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, kad ieškovės yra daugiabučio gyvenamojo namo V.A. G. g. 1, Vilniuje 6-jo ir 4-jo butų savininkės. Be joms priklausančių butų, šiame name yra dar trylika butų kambarių su bendrojo naudojimo patalpomis, nuosavybės teise priklausančių kitiems asmenims, taip pat pirmojo aukšto negyvenamosios patalpos, kurių savininkas - UAB „Nekilnojamojo turto fondas“. Ieškovės su UAB „Vilniaus vandenys“ yra sudariusios 2002-03-27 (Nr. 2141) ir 2004-05-30 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis, pagal kurias atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ yra įsipareigojęs tiekti geriamąjį vandenį. Nors analogiškas sutartis yra sudarę ir kitų butų savininkai, tačiau šaltas vanduo daugiabučio namo gyventojams netiekiamas, todėl neturi nei geriamojo vandens, nei vandens nuotekoms šalinti, t.y. negali patenkinti elementarių higienos poreikių. Daugiabutis namas yra 25 913 kv. m ploto žemės sklype V. A. G. g. 1, Vilniuje. Beveik visas šis žemės sklypas (išskyrus daugiabučiam namui tenkančią 1334 kv. m ploto dalį), t.y. 24 579 kv. m ploto sklypo dalis, pagal valstybinės žemės nuomos 2004-02-27 sutartį Nr. 01/2004-87 yra išnuomota atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ minėtame žemės sklype esantiems jai nuosavybės teise priklausantiems pastatams, inžineriniams įrenginiams bei kitiems statiniams eksploatuoti. UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ pagal su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytos 2003-06-24 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties Nr. 1717 priede nurodytas vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribas yra atsakinga už vandentiekio tinklų nuo įvadinio vandens skaitiklio iki pastato eksploatavimą, taip pat pagal sutarties 2.6. punktą ji yra įsipareigojusi nekliudyti subabonentams pirkti vandenį ir šalinti nuotekas. Vandens tiekimas daugiabučiam namui nutrūko 2010 m. sausio 19 d. užšalus ir sutrukus už daugiabučio namo ribų esančioms vandentiekio vamzdyno atšakoms, esančioms atsakovei UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybės teise priklausančiuose, žiemos metu nešildomuose pastatuose bei patalpose, t. y. gamybos paskirties patalpoje, taip pat ir pastatuose plane pažymėtuose lpl/b, lgl/b. Vandens tiekimui nutrūkus, daugiabučio namo gyventojai tiek žodžiu, tiek raštu kreipėsi į atsakovę UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, prašydami atnaujinti vandens tiekimą, tačiau į prašymą nebuvo atsižvelgta, motyvuojant, jog trūkęs vandentiekio vamzdynas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso visiems daugiabučio namo patalpų savininkams, todėl jie turi inicijuoti, susiorganizuoti bei bendromis jėgomis suremontuoti pažeistą ir nuo šalčio susprogusį vandentiekio vamzdyną. Daugiabučio namo butų patalpų savininkai yra atsakingi už jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio daugiabučio namo vidaus vandentiekio tinklo eksploatavimą ir šią pareigą vykdo. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, tarp jų bendros inžinerinės įrangos, valdymui bei tinkamai priežiūrai vykdyti 2008-12-04 gyvenamųjų patalpų savininkai sudarė jungtinės veiklos sutartį. Daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų savininkai nėra už jų namo ribų esančių vandens tiekimo tinklų savininkai, todėl jie neturi pareigos kaip savininkai užtikrinti tinkamą jų priežiūrą ir eksploataciją. Tokia pareiga nėra numatyta ir sudarytose šalto vandens pirkimo - pardavimo sutartyse. Gyventojai neturi faktinių galimybių patekti į UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ teritoriją, į jai priklausančius pastatus bei patalpas, todėl ir dėl šios priežasties negali ir atsakyti už svetimo turto techninę būklę, jo prižiūrėti, remontuoti. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojai 2010 m. kovo 18 d. patikrino vandens tiekimo V. A. G. g. Nr. 1 namo gyventojams nutrūkimo priežastis. Patikrinimo metu išsiaiškinta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimą užtikrina iki vandentiekio tinklų ribos vandentiekio šulinyje (prie sklypo ribos). Savivaldybė nurodo, kad pagal UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ sudarytos sutarties Nr. 1717 priede nurodytas vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribas vandentiekio tinklus nuo įvadinio vandens skaitiklio iki pastato eksploatuoja UAB „Nekilnojamojo turto fondas“. Viešasis vandens tiekėjas UAB „Vilniaus vandenys“ šaltam vandeniui buitiniams vartotojams - Gyvenamojo namo gyventojams, tiekti naudoja UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ priklausančius vandens tiekimo vamzdžius. Tai rodo, kad tarp UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ yra susiklostę pirmiau minėtų vandens tiekimo vamzdžių panaudos teisiniai santykiai, taip pat rodo, kad UAB „Vilniaus vandenys“ savo prievolėms pagal su ieškovėmis sudarytas šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartis vykdyti, t.y. šaltam vandeniui ieškovėms tiekti, yra pasitelkęs trečiąjį asmenį UAB „Nekilnojamojo turto fondas“. Tokių teisinių santykių egzistavimą patvirtina ir sutarties 2.6. punktas, pagal kurį UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ yra įsipareigojusi nekliudyti tiekti gyvenamojo namo gyventojams šaltą vandenį. Remiantis CK 6.38 str. 4 d., jeigu sutarties šalis prievolei vykdyti naudojasi kitų asmenų pagalba, tai ji už tų asmenų veiksmus atsako kaip už savo. Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ neužtikrinant jai priklausančių vandentiekio vamzdžių techninės būklės, t. y. nešalinant dėl įvykusios avarijos atsiradusių šių vamzdžių defektų ir taip sudarant kliūtis geriamajam vandeniui į daugiabutį namą tiekti, imtis veiksmų ginčo vandens tiekimo vamzdžių defektams, dėl kurių nutrūko vandens tiekimas daugiabučiam namui, pašalinti, o kartu ir vandens tiekimui atnaujinti, turi UAB „Vilniaus vandenys“. Išvadą, kad UAB „Vilniaus vandenys“, kaip vandens tiekėjas, turi imtis priemonių, kad jos tiekiamas vanduo vartotojus pasiektų, nepriklausomai nuo to, kam priklauso vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kurioje įvyko avarija, t. y. reikalauti, kad vamzdžius suremontuotų UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ arba pati juos įremontuoti, dėl to patirtus nuostolius išreikalaudama įstatymų nustatyta tvarka, pateikė ir Valstybinė vartotojų teisių tarnyba (2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 10-692, 2010 m. gegužės 17 d. raštas Nr. 4-4006). Dėl daugiabučiam namui netiekiamo geriamojo vandens bei vandens nuotekoms šalinti gyventojų patiriama žala su kiekviena diena vis didėja. Kadangi vasaros metu gyvenimas be vandens tampa nebepakeliamas, iki bus išspręstas vandens tiekimo klausimas, iškilus būtinybei laikinai apsigyventi kitur, t. y. gyvenamąją patalpą išsinuomoti, yra reali ir turtinės žalos atsiradimo galimybė. Prievolė užtikrinti ginčo vandens tiekimo vamzdžių techninę būklę tenka tiek UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, tiek UAB „Vilniaus vandenys“. Kadangi atsakovai geruoju šių savo prievolių nevykdo ir taip pažeidžia Daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų savininkų, vartotojų teises naudotis geriamuoju vandeniu ir vadovaujantis LR CK 1.138 str. 1 d. 4 p., 4. 98 str., UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ teismine tvarka įpareigotinos savo sąskaita pašalinti visus už daugiabučio namo ribų esančių vandentiekio vamzdžių defektus, dėl kurių yra nutrūkęs geriamojo vandens patekimas į ieškovių gyvenamąsias patalpas ir tokiu būdu pašalinti kliūtis vandeniui tiekti.“ Ieškovių sudarytos šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis (2002-03-27 (Nr. 2141) ir 2004-05-30) yra energijos pirkimo-pardavimo sutartys, pagal kurias energija perkama asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams, todėl sutartys kartu yra ir vartojimo sutartys (CK 6.383 str. 4 d., 1.39 str.), kurioms taikomas CK 6.188 str. (Vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai). Sudarant sutartis, jų sąlygos su ieškovėmis individualiai aptartos nebuvo. LR CK 6.188 str. yra įtvirtintas nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse draudimas ir sąžiningumo kontrolė. To paties straipsnio 1 ir 2 d. yra nustatyta, kad negaliojančiomis gali būti pripažintos sąžiningumo kriterijams prieštaraujančios vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus. Įvertinus CK 6.188 str. reikalavimus, konstatuotina, kad sutarties su V. K. 1, 2.2., 17 p. sąlygos ir sutarties su J. M. 17 p. sąlyga prieštarauja LR CK 6.188 str. įtvirtintiems vartojimo sutarčių sąžiningumo kriterijams, pažeidžia sutarčių šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, V. K. ir J. M., kaip vartotojų teises ir interesus, todėl yra pripažintinos nesąžiningomis dėl žemiau nurodytų priežasčių. Sutarties su V. K. 1 ir 2.2. p. sąlygos apriboja tiekėjo UAB „Vilniaus vandenys“ atsakomybę už šalto vandens tiekimą, numato jog pardavėjas įsipareigoja užtikrinti vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą bei valymą tik iki vandentiekio ir nuotekų tinklo priklausomybės ribos ar įvadinio skaitiklio, o ne iki tiekiamo vandens naudojimo ribos. Tokios sąlygos yra nesąžiningos ieškovės V. K., kaip šalto vandens vartotojos, atžvilgiu, nes panaikina jos teises, susijusias su UAB „Vilniaus vandenys“ tuo atveju, kai jis neužtikrina, kad jo parduodama prekė pakliūtų pirkėjui (šio ginčo atveju neužtikrina, kad gyvenamosioms patalpoms būtų tiekiamas šaltas vanduo). Tai, kad šios sąlygos, ribojančios vandens tiekėjo atsakomybę tiekti šaltą vandenį bei užtikrinti geriamajam vandeniui nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrus iki vandens tiekimo naudojimo ribos, nepagrįstai apsunkina vartotojo, kaip ekonomiškai silpnesnės sutarties šalies, teises ir teisėtus interesus bei pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, konstatuota ir Valstybinės vartotojų teisių tarnybos 2010-11-10 išvadoje Nr. 10-692. Išvadoje taip pat konstatuota, kad vartotojams, sudariusiems su UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo sutartis, vandens tiekėjas turi imtis priemonių ir užtikrinti, kad jo tiekiamas vanduo vartotojus pasiektų. Sutarčių su V. K. ir J. M. 17 p. sąlygos, pagal kurias UAB „Vilniaus vandenys“ įsipareigoja eksploatuoti, likviduoti avarijas tik tuose vamzdynuose, kurie yra šios bendrovės balanse, pažeidžia ieškovių, kaip vartotojų teises ir interesus, nes nepagrįstai apriboja tiekėjo UAB „Vilniaus vandenys“ atsakomybę už techninę būklę šalto vandens tiekimo tinklų, tačiau yra naudojami vandens tiekimui į ieškovių gyvenamąsias patalpas. Tokiu būdu yra nepagrįstai apribojama ir tiekėjo UAB „Vilniaus vandenys“ atsakomybė už šalto vandens tiekimą vartotojams. Ieškovės yra silpnoji vartojimo santykių šalis, neturinti specialiųjų žinių. Be to, sutarčių sąlygos su jomis nebuvo individualiai aptartos, todėl jos pasirašydamos sutartis neturėjo jokių galimybių nei numatyti, nei įtakoti jų atžvilgiu akivaizdžiai nesąžiningų sutarčių sąlygų. CK 6. 387 str. 2 d., Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 8 d. 4 p., suponuoja išvadą, kad jei vandens tiekėjas valdo ir naudoja net ir jam nepriklausančią vandens tiekimo infrastruktūrą, jam tenka pareiga užtikrinti šios infrastruktūros techninę būklę. Išvadą, kad aptariamos Sutarčių 17 p. sąlygos yra nesąžiningos vartotojų atžvilgiu pateikė ir Valstybinės vartotojų teisių tarnyba. CK 6. 387 str. 2 d. yra nustatyta, kad kai abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų <...> techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ką kita. Minėta, kad sutarčių sąlygoms, kurios nustato, kad atsakovė eksploatuoja, likviduoja avarijas tik tuose vandens tiekimo vamzdynuose, kurie yra šios bendrovės balanse, turėtų būti taikomos nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų teisinės pasekmės (negalioja nuo sutarties sudarymo momento ir nesukelia ieškovėms nepalankių teisinių pasekmių), todėl darytina išvada, kad vartojimo teisiniuose santykiuose, kurie sutarčių ir įstatymų pagrindu yra susiklostę tarp ieškovių ir atsakovės, už vandens tiekimo vamzdynų, kuriais vanduo tiekiamas ieškovių buitinėms reikmėms tenkinti, tarp jų ir tų, kurie atsakovei nepriklauso, techninę būklę yra atsakinga atsakovė UAB „Vilniaus vandenys“. Atsakovė pagal su ieškovėmis sudarytas sutartis bei įstatymų reikalavimus, yra ne tik įsipareigojusi tiekti jų buitiniams poreikiams tenkinti šaltą vandenį ir šalinti bei valyti nuotekas, tačiau ji yra atsakinga ir už vandens tiekimo tinklų, kuriais gyventojams tiekiamas vanduo, techninę būklę (jų eksploataciją, priežiūrą, avarijų likvidavimą ir t. t.) ir tokios jos atsakomybės prieš buitinius vartotojus neeliminuoja tai, kad dalis vandens tiekimo tinklų jai nepriklauso - priklauso nuosavybės teise UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir ši bendrovė pagal su atsakove 2003-06-24 sudarytą Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. 1717, taip pat įstatymų pagrindu kaip savininkė (CK 6.387 str. 1 d.) turi prievolę eksploatuoti jai priklausančius tinklus. Pagal 2003-06-24 sutarties Nr. 1717 2.6. punktą UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ yra įsipareigojusi nekliudyti atsakovei tiekti daugiabučio namo V. A. G. g. 1, Vilniuje, gyventojams šaltą vandenį. Sutrukus UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ priklausantiems vamzdžiams, dėl ko nutrūko šalto vandens tiekimas gyventojams, ši bendrovė sutrūkusių vamzdžių neremontavo ir taip pažeidė pirmiau minėtą sutarties 2.6. punktą, todėl atsakovė, kuri yra viešasis vandens tiekėjas, būdama atsakinga prieš ieškoves už vandens tiekimą jų buitiniams poreikiams tenkinti, taip pat už vandens tiekimo tinklų techninę būklę, įgijo pareigą imtis veiksmų, kad trukdymai tiekti vandenį būtų pašalinti. Atsakovė turėjo nustatyta tvarka reikalauti, kad vamzdžius suremontuotų UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ arba vandens tinklų avarijos pasekmes turėjo likviduoti pati, dėl to patirtus nuostolius išsireikalaudama įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau, atsakovė reikiamų veiksmų tam, kad būtų atnaujintas vandens tiekimas, nesiėmė, į ieškovių prašymus imtis tokių veiksmų tinkamai nereagavo. Atsakovės veiksmai ilgą laiką nevykdant sutartyse ir įstatymuose numatytų įsipareigojimų tiekti vandenį ieškovių buitiniams poreikiams tenkinti ir nesiimant veiksmų vandens tiekimui atnaujinti turi būti pripažinti neteisėtais (neteisėtas neveikimas) ir pažeidžiančiais ieškovių, kaip šalto vandens vartotojų, teises ir interesus, o toks neteisėtas neveikimas yra pagrindas atsakovės civilinei atsakomybei už ieškovių interesams padarytą žalą atsirasti. Dėl ilgalaikio vandens netiekimo ieškovėms atsiradusios neigiamos pasekmės, jų patirti išgyvenimai, nepatogumai, pažeminimas yra tiesioginis pirmiau nurodyto atsakovės neteisėto neveikimo rezultatas. Tokių pasekmių nebūtų buvę, jeigu atsakovė būtų tinkamai, t. y. pagal įstatymus bei sutartis vykdžiusi savo kaip viešojo vandens tiekėjo pareigas buitiniams vartotojams, t. y. būtų tiekusi vandenį, o negalėdama to daryti, būtų ėmusis veiksmų vandens tiekimui atnaujinti, taip pat šiuo laikotarpiu ieškoves būtų aprūpinusi vandeniu kitu būdu. Todėl darytina išvada, kad ieškovių patirta neturtinė žala su atsakovės neteisėtais veiksmais (neteisėtu neveikimu) yra susijusi tiesioginiu priežastiniu ryšiu, todėl UAB „Vilniaus vandenys“ privalo atlyginti neturtinę žalą – po 3000 Lt

4Atsakovė UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad 2003-06-24 tarp atsakovo ir UAB „Vilniaus vandenys“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis Nr. 1717, pagal kurią UAB „Vilniaus vandenys“ parduoda atsakovui šaltą vandenį ir priima nuotekas iki eksploatacijos ribų. Pagal minėtą sutartį vandentiekio tinklus atsakovas eksploatuoja nuo įvadinio vandens iki pastato ir apskaitos šulinį Nr. 198. UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ yra atsakingas pagal šiuo metu galiojančius susitarimus tik už iki pastato esančius vandentiekio tinklus. Vandentiekio vamzdis yra trūkęs būtent pastato viduje, o tokie inžineriniai tinklai yra šio pastato savininkų bendra nuosavybė. Neneigiamas faktas, jog proporcingai jo turimos nuosavybės daliai atsakovas turi pareigą rūpintis trūkusiu vamzdžiu, tačiau dėl sunkios finansinės padėties, atsakovas neturi galimybių vienas vykdyti vandentiekio remonto darbų. Bendrovė ne kartą yra atlikusi bendra nuosavybe esančių vamzdžių remontą nors tiek ieškovės, tiek kiti namo gyventojai, kurie taip pat naudojasi inžineriniais tinklais ir yra atsakingi už bendrų inžinerinių tinklų priežiūrą ir eksploatavimą nėra prisidėję prie šio turto išlaikymo ir priežiūros. Fondui ir ieškovėms priklausančios patalpos yra bendrame pastate, kurio visos yra funkciškai susijusios: visų patalpų savininkai naudojasi tais pačiais pastate esančiais inžineriniais tinklais, t.y. visi gyventojai ir atsakovas yra bendro naudojimo objektų bendraturčiai. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.). Ieškovės naudojasi geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros objektais, geriamajam vandeniui tiekti reikalingomis komunikacijomis, ir jos joms priklauso bendra nuosavybės teise, jos taip pat privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas vandentiekio tinklams išlaikyti ir išsaugoti, Visi naudotojai, kurie naudojasi minėtais tinklais, privalo rūpintis ir vykdyti jų priežiūrą, neišskiriant atsakovo kaip specialaus subjekto, kuris vienintelis atsakingas už vandentiekio tinklų eksploatavimą. Ieškovių ir atsakovo nesieja jokie sutartiniai santykiai. Atsakovas nėra šalto vandens pardavėjas, nėra įsipareigojęs parduoti šaltą vandenį. Atsakovas pats perka šaltą vandenį savo buitiniams poreikiams. Vandens tiekėjas, kuriam ir yra mokama už suteiktas paslaugas yra UAB „Vilniaus vandenys“.

5Atsakovė UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko. Nurodė, kad ieškovės V. K. ir J. M. pagrįsdamos savo ieškinį, remiasi sudarytomis tiesioginėmis šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartimis (2002-03-27 (Nr.2141) ir 2004-05-30) su UAB „Vilniaus vandenys“ ir ieškovėmis. Ieškovės ieškinyje teigia, jog minimos sutartys yra energijos pirkimo - pardavimo sutartys, pagal kurias energija perkama asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams, todėl sutartys kartu yra ir vartojimo sutartys, kurioms taikomos CK 6.188 straipsnis bei, kad sudarant minimas Šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis, sutarčių sąlygos nebuvo individualiai aptartos su ieškovėmis. Toks ieškovių teiginys yra nepagrįstas, kadangi pagal CK 6.161 str. 1 p., šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartys yra laikomos viešosiomis sutartimis. UAB „Vilniaus vandenys“ šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartyse nustatytos standartinės sąlygos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2007 m. sausio 31 d. Nr. 126. „Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos“. Pagal sudarytas tiesioginės šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis (2002-03-27 (Nr.2141) ir 2004-05-30) su UAB „Vilniaus vandenys" ir ieškovėmis, UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja vandentiekio tinklus nuo miesto tinklų iki įvadinio vandens skaitiklio, imtinai. Sąvoką, kas yra įvadas, apibrėžia Geriamojo vandens įstatymo 2 str. 26 d., kurioje nurodoma, kad įvadas - pirma vamzdyno atkarpa, jungianti pagal vandens tekėjimo kryptį viešojo vandens tiekimo skirstomąjį tinklą su vartotojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklais. Tai, kad UAB „Vilniaus vandenys“ už vandens saugą ir kokybę atsako iki įvadų į geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekį, įtvirtinta Geriamojo vandens įstatymo 5 straipsnio 2 dalis. Minėto įstatymo 5 str. 3 d. numatyta, jog už vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2007 m. sausio 31 d. Nr. 126. „Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos" įtvirtintas 14.4. p. nuostatas UAB „Vilniaus vandenys“ turi: „teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrindamas saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų“. To paties akto 17.1. p. nustatyta, jog abonentas (vartotojas) privalo teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginius bei 17.6. p. nustatyta, jog abonentas (vartotojas) privalo: „užtikrinti jo patalpose ir (ar) teritorijoje esančių geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų saugų naudojimą. UAB „Vilniaus vandenys" taip pat nėra tinkamu atsakovu dėl pareiškėjų reiškiamo reikalavimo atlyginti turtinę žalą, kadangi tarp prašomos priteisti žalos ir UAB „Vilniaus vandenys" veiksmų/neveikimo nėra jokio priežastinio ryšio t.y. nėra civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų.

6Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad vandentiekio avarija įvykusi UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ priklausančiose patalpose, laikytina, jog ši įmonė turėtų atsakyti už atsiradusią žalą. Pagal LR CK 6.383 str. šalto geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su abonentu tik tuo atveju, kai jis turi nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie vandens tiekimo tinklų, ir kai įrengti energijos apskaitos prietaisai.

7Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių, patvirtintų LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172, 2.7 p. nurodo, kad privataus namo ar jo dalies savininkas - abonentas privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams (įsigijusiems teisę į namo dalį) prisijungti jeigu techniškai tai galima padaryti prie namo vandentiekio ir nuotekų tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema. Įvertinant šią nuostatą, niekas neturi trukdyti gyventojams prijungti jų patalpas prie veikiančios vandentiekio linijos. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629, 29 p. nurodo, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas ar naudotojas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę ir jo priežiūros organizavimą. Nustatyta, jog V. A. G. g. 1 teritorijoje yra gamybos, sandėliavimo pastatai ir buvęs bendrabutis, kurio gyvenamąsias patalpas (14 kambarių) privatizavo jo gyventojai. Teritorijoje yra bendri vandentiekio ir nuotekų tinklai, kuriais naudojasi visų pastatų savininkai ar naudotojai. Teritorijos V. A. G. g. 1 statiniai, per kuriuos gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, priklauso UAB „Nekilnojamojo turto fondas“. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vilniaus vandenys" darbuotojai 2010 m. kovo 18 d. patikrino vandens tiekimo A. G. g. 1 gyventojams nutrūkimo priežastis ir nustatė, kad UAB „Vilniaus vandenys" vandens tiekimą užtikrina bendrovei priklausančiais vandentiekio tinklais iki UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ vandentiekio tinklų atsakomybės ribos vandentiekio šulinyje (prie sklypo ribos). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629, 29 punktas nurodo, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas ar naudotojas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę ir jo priežiūros organizavimą. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir minėtose Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėse. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad yra užšalęs vandentiekis, esantis UAB „Nekilnojamojo turto fondas" patalpoje, per kurią buvo tiekiamas vanduo ieškovėms. Nutrūkus vandens tiekimui, UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuomininkas, nuomojantis patalpas pastato-bendrabučio pirmajame aukšte iš UAB „Nekilnojamojo turto fondas", sumontavo naują apšildomą vandentiekio vamzdį nuo veikiančio UAB „Nekilnojamojo turto fondas" vandentiekio. Patikrinimo metu nustatyta galimybė tiekti vandenį į ieškovių patalpas iš pirmajame to paties namo aukšte esančių, išnuomotų patalpų, atnaujinto vandentiekio - tereikia sujungti du vamzdžius. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių, patvirtintų LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 172, 2.7 p. nurodo, kad privataus namo ar jo dalies savininkas - abonentas (šiuo atveju atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto fondas") privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams (įsigijusiems teisę į namo dalį) prisijungti (jeigu techniškai tai galima padaryti) prie namo vandentiekio ir nuotekų tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema. UAB „Vilniaus vandenys" pateiktame objekto V.A. G. g. 1 vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų plane nurodyta, kad V.A. G. g. 1 abonentas eksploatuoja vandentiekio tinklus nuo įvadinio vandens skaitiklio iki pastato ir apskaitos šulinį.

8Tretieji asmenys D. S. ir Z. S. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog palieka ginčą spręsti teismui savo nuožiūra.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė įpareigoti atsakovę UAB “Vilniaus vandenys” per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti V.A. G. g. 1, Vilniuje pastatuose (statiniuose), plane pažymėtuose ind. 1p2/b unikalus Nr. 1098-3018-5000), ind. 1p1/b ir ind. 1g1/b, esančius vandentiekio vamzdžių defektus, dėl kurių yra nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas į daugiabučio gyvenamojo namo V.A. G. g. 1, Vilniuje (unikalus Nr. 1098-3018-5010, ind. 2N2b) gyvenamąsias patalpas, pašalinant kliūtis vandeniui į ieškovių V. K. ir J. M. butų Nr. 4 bei Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo. Apeliantas prašo panaikinti šį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

13Apeliantas skundą grindžia tuo, kad teismas netinkamai įvertino įrodymus ir netinkamai pritaikė materialinės teisės normas.

141) Apelianto manymu, yra nepagrįstos ir nemotyvuotos sprendimo išvados, kad prievolė užtikrinti vandens tiekimo vamzdžių techninę būklę tenka UAB „Vilniaus vandenys“. Pažumi, jog teismas Sprendime netinkamai aiškino ir taikė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 str. 8 d. 4 p. numatytą pareigą vandens tiekėjui nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą valdomą turtą. Taip pat nebuvo atsižvelgta į 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 9.1 p., kuriame įtvirtinta vartotojo (abonento) pareiga teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas pagal statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003.

152) Apeliantas tiekia vandenį ne tik jam nuosavybės teise priklausančiais tinklais, bet ir kitiems asmenims priklausančiais tinklais, šiuo atveju vanduo Ieškovėms teikiamas per UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybės teise priklausančiame pastate esančius tinklus. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 str. 8 d. 4 p. įpareigoja Atsakovą eksploatuoti ir prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, tačiau nepaneigia pareigos iš tinklų savininkų, kurių tinklais tiekiamas vanduo, rūpintis savo tinklais, konkrečiu atveju, UAB „Nekilnojamojo turto fondas". Pagal Geriamojo vandens įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, Atsakovas už vandens saugą ir kokybę atsako iki įvadų į geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekį, šiuo atveju nuo miesto tinklų iki įvadinio vandens skaitiklio, esančio šulinyje Nr. 198. Taip pat, remiantis minėto įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje numatytu reikalavimu, už vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai.

163) Teismas nepagrįstai nesivadovavo sutarčių su Ieškovėmis apibrėžtomis tinklų eksploatacijos ribomis, kurios nurodo ribas, iki kurių Atsakovė prižiūri tinklus: 2002-03-27 su ieškove V. K. sudarytos sutarties 17 p. ir 2004-05-30 su ieškove J. M. sudarytos sutarties 17 p., kurie numato Atsakovo pareiga eksploatuoti už jo balanse esančius vandentiekio ir nuotekų tinklus ir jų įrenginius bei 18 p., kurie numato abonento pareigą eksploatuoti neperduotus vandens tiekėjui lauko tinklus, įvadus ir vidaus tinklus. Taip pat UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ 2003-06-24 pasirašytoje sutarties 3.1 bei Priede prie sutarties Nr. 17144 yra numatyta, kad Atsakovas eksploatuoja tinklus nuo miesto tinklų iki Įvadinio vandens skaitiklio imtinai šulinyje Nr. 198, o UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ eksploatuoja vandentiekio tinklus nuo įvadinio vandens skaitiklio iki pastato ir apskaitos šulinį Nr. 198. Teismo Įpareigojimas Atsakovui suremontuoti tinklus, kuriu atsakovas neeksploatuoja, yra neteisėtas, nes minėti teisės aktai ir sutartys šia pareiga numato UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ir Ieškovėms.

174) Teismas netinkami aiškino ir taikė faktinių aplinkybių neatitinkančią teismų praktiką, todėl padarė neteisėtas ir nepagrįstas išvadas. Priimant Sprendimą buvo remtasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2004 ir LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 579/2003, kuriose buvo nustatyta, kad galutiniu vandens patiekimo tašku laikytinas konkretus butas, o ne įvadinis bendrabučio skaitiklis. Pirmiausia, šiose bylose buvo sprendžiama ne tinklų priklausomybės ir eksploatacijos klausimai, o atsiskaitymo už faktiškai patiektą vandenį klausimas, todėl analogijos taikymas priimant Sprendimą yra ydingas ir veda prie klaidingų išvadų. Antra, pareiga patiekti vandenį neturėtų būti siejama su infrastruktūros eksploatacija, kuri nepriklauso vandens tiekėjui.

185) Teismas nepagrįstai nesirėmė LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003 išskirta nuostata, kad „vartojama sąvoka „eksploatacijos riba“ šiuo atveju reiškia ne galutinio tiekimo tašką, bet tiekimo tinklu nuosavybės teisės ir tinklu priežiūros atribojimą, t. y kiekviena sutarties šalis yra atsakinga už jai nuosavybės teise priklausančiu vandens tiekimo tinklu eksploatavimą ir priežiūrą ". Minėtoje nutartyje expressis verbis parašyta, kad eksploatacijos riba atskiria tinklų nuosavybę, kartu paskirsto tinklų priežiūros pareigą. Kaip iš bylos pateiktų duomenų nustatyta, kad Atsakovas eksploatuoja vandens tinklus nuo miesto tinklų iki įvadinio vandens skaitiklio, esančio šulinyje Nr. 198 pagal vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų nustatymo planą. Toliau einančių tinklų nuosavybė, kaip ir pareiga juos eksploatuoti ir prižiūrėti, tenka UAB „Nekilnojamojo turto fondui“.

196) Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nesąžininga laikytina sutarčių (2002-03-27 ir 2004-05-30), sudarytų su Ieškovėmis, sąlyga, kad už vandens tiekėjui nepriklausančių vandentiekio bei nuotekų tinklų ir jų įrenginių eksploatavimą bei vandens kokybę juose atsako vartotojas. Tokią išvada padaryta remiantis motyvu, kad tai pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, tačiau nepateikiama argumentacija ir teisinis pagrindimas.

207) Teismo Sprendimo neteisėtumui ir nepagrįstumui įtakos turėjo tai, kad Teismas nevertino svarbaus fakto, kad vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartims yra taikomos viešųjų sutarčių reikalavimai. Su Ieškovėmis Atsakovė yra sudariusi Šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartys (2002-03-27 ir 2004-05-30). Energijos pirkimo-pardavimo sutartimi kvalifikuojamas visų rūšių energijos ar energijos išteklių pirkimas-pardavimas: elektros, šilumos energijos, dujų, naftos ir naftos produktų, vandens ir kitų rūšių energijos tiekimas per jų tiekimo tinklus, su įstatymuose numatytomis arba pačios prievolės esmės nulemtomis išimtimis (CK 6.391 straipsnis), todėl atitinkamai reguliuojami ir vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų tvarkymo teisiniai santykiai. Energijos pirkimo- pardavimo sutartis yra viešoji sutartis (CK 6.383 straipsnio 3 dalis), todėl viešųjų sutarčių reglamentavimo ypatumai, nustatyti CK 6.161 straipsnyje, turi būti taikomi ir vartojimo energijos pirkimo-pardavimo sutartiniuose santykiuose. Kadangi pagal įstatymą vartojimo energijos pirkimo-pardavimo sutartis yra viešoji, t. y. prekių ar paslaugų tiekėjas visada yra juridinis asmuo (verslininkas), tai kvalifikuojant energijos pirkimo-pardavimo sutartį vartojimo sutartimi faktiškai aktualus yra tik vienos iš sutarties šalių - vartotojo - identifikavimas. Kitas viešosios sutarties požymis, aktualus vartotojų apsaugos aspektu, yra unifikuotas, neindividualus jos sąlygų pobūdis (Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2009 m. birželio 10 d. patvirtint teismų praktikos apžvalga Nr. 30 „Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose"). Pažymėtina ir tai, kad energijos tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutarties, kaip vartojimo sutarties rūšies, pobūdis nesuabsoliutina tiekėjo, kuris atsakingas už atitinkamos energijos kiekio ir kokybės tiekimą, atsakomybės; energijos vartotojams galioja bendroji sutarties šalių pareiga kooperuotis ir bendradarbiauti, įtvirtinta CK 6.200 straipsnyje.

218) Teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi 2010 m. gegužės 17 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, kuri yra rekomendacinio pobūdžio ir Teismui neprivaloma. Sprendime nebuvo pateikti teismo argumentai, kodėl vadovaujasi šia išvada priimant sprendimą.

229) Byloje neįrodyta, kad ieškovės patyrė neturtinę žalą;

2310) Teismas paskyrė neprotingą 20 dienų terminą pašalinti vandentiekio vamzdžių defektus.

24Ieškovės V. K. ir J. M. pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad su atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ apeliaciniu skundu nesutinka. Mano, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pakeisti ar panaikinti minėtą sprendimą.

25Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad su atsakovo UAB „Vilniaus vandenys" apeliaciniu skundu nesutinka. Mano, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pakeisti ar panaikinti minėtą sprendimą. Atsakovas nurodė, kad:

261) pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio 8 dalies 4 punktą viešasis vandens tiekėjas privalo nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą valdomą turtą. Be to, viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, 14.4 punkte įtvirtinta, kad viešasis vandens tiekėjas privalo teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą ir naudojamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrindamas saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.

272) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas skundžiamame 2011 m. gruodžio 1 d. sprendime išanalizavęs minėtą teisinį reguliavimą teisingai nurodė, kad jei vandens tiekėjas valdo ir naudoja net ir jam nuosavybės teise nepriklausančią vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, pareiga eksploatuoti ir prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą valdomą turtą tenka būtent vandens tiekėjui. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, išimtis, kai tiekėjas nebūtų laikomas atsakingu už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą valdomą turtą, gali atsirasti tik įrodžius vartotojo kaltę. Toks nurodytų teisės normų aiškinimas kildinamas iš to, kad vandens, kaip prekės, perdavimo prasme būtent vandens tiekėjas yra atsakingas, kad perkamas vanduo vartotojui būtų tiekiamas tinkamos kokybės ir patiektas iki galutinio vartotojo. Tai patvirtina Civilinio kodekso 6.387 straipsnio 2 dalis, pagal kurią kai abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų technine būklę ir saugu naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė.

283) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. Dl-629 7.4 punkte nustatyta, kad jei vandens tiekėjui likviduojant avariją jo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoje ar naudojamoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūroje nustatoma, kad gedimas yra ne vandens tiekėjui, o abonentui (vartotojui) priklausančiuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiuose, vandens tiekėjas šiuos įrenginius suremontuoja, tačiau remonto sąnaudas apmoka abonentas (vartotojas) pagal vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą, jei kitaip nenustatyta vandens tiekimo sutartyje. Kaip matyti, vandens tiekėjui yra nustatyta pareiga šalinti net tuos vandens tiekimo gedimus, kurie atsirado abonentui (vartotojui) priklausančiuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose.

294) Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ turi prisiimti įsipareigojimą užtikrinti vandens tiekimo tinklų priežiūrą iki gyventojų butų, įskaitant ir tą vamzdyno dalį, kuri šiuo metu yra sutrūkusi.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

31teisiniai argumentai ir išvados

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Byloje yra kilęs ginčas, kas yra atsakingas dėl geriamo vandens tiekimo, kas atsakingas už eksploatacijos ribų esančio vandentiekio bei nuotekų tinklų ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą.

33Byloje nustatyta, kad 2010 m. kovo 3 d. UAB „Vilniaus vandenys“ akte konstatavo, jog name, esančiame Graičiūno g. 1 užšalo vamzdžiai, vanduo neprateka pas gyventojus (t. 1, b.l. 16). 2010 m. gegužės 7 d. akte konstatuota, jog namo Graičiūno g. 1 gyvenamosioms patalpoms vanduo netiekiamas, todėl nuotekos šalinamos nepatenkinamai (t. 1, b.l.17). UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ sudaryta komisija 2010 m. sausio 22 d., apžiūrėjusi Graičiūno g. 1 pastatų vidaus vandentiekio vamzdyną, nustatė, kad pastate, plane pažymėtame 1P2/b ir 1P1/b yra užšalęs ir sutrūkęs vandentiekio vamzdynas apie 50 m., pastate, plane pažymėtame 1G1/b užšalęs ir sutrūkęs vamzdynas apie 20 m. ir reikalingas sutrūkusio vamzdyno remontas (t. 1., b.l. 57). UAB „Vilniaus vandenys“ komisija 2010 m. kovo 8 d. nustatė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamoje vandentiekio tinklų dalyje vanduo yra, dalis vandentiekio tinklų už apskaitos mazgo yra užšalusi, todėl gyventojai, esantys virš kibinų kepimo cecho neturėjo vandens, žinybinė vandentiekio linija, tiekianti vandenį gyventojams, yra užšalusi, sutrūkusi, sumontuota 3 m. aukštyje neapšildomose patalpose (t. 1, b.l. 150).

34Tokiu atveju, nustatyta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamoje vandentiekio tinklų dalyje vanduo buvo, dalis vandentiekio tinklų už apskaitos mazgo buvo užšalusi, todėl ieškovėms nebuvo tiekiamas vanduo.

35Taip pat nustatyta, kad ieškovei V. K. nuosavybės teisėmis priklauso butas Nr. 6, o ieškovei J. M. butas Nr. 4, esantys name V.A. G. g. Nr. 1 (t. 1, b.l. 9-10). 2002 m. kovo 27 d. tarp ieškovės V. K. ir UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryta šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotėkų šalinimo bei valymo sutartis, pagal kurios 1 p. UAB „Vilniaus vandenys“ įsipareigojo tiekti ieškovei šaltą vandenį, garantuodamas vandens slėgį ir kokybę pagal geriamojo vandens higienos normos reikalavimus iki namo įvadinio skaitiklio imtinai ir šalinti bei valyti nuotėkas, o ieškovė pagal sutarties 3.1. p., įsipareigojo mokėti už patiektą šaltą vandenį bei nuotėkų šalinimą ir valymą. Pagal sutarties 2.2. p., UAB „Vilniaus vandenys“ įsipareigojo užtikrinti vandens tiekimą ir nuotėkų šalinimą bei valymą iki vandentiekio ir nuotėkų tinklo priklausomybės ribos, pagal sutarties 17 p., pardavėjas atsako už jo balanse esančio vandentiekio bei nuotėkų tinklų ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą bei geriamojo vandens kokybę vandentiekio tinkle (t. 1, b.l. 11).

36Pagal ieškovės J. M. ir UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytą šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties 2 p., pardavėjas įsipareigojo tiekti abonentui šaltą vandenį vandentiekio sistema iki šalto vandens skaitliukų bute, jei jų nėra – iki bute įrengtų santechninių prietaisų, užtikrinant iki eksploatacijos ribos vandens kokybę pagal geriamojo vandens higienos normos reikalavimus. Pagal sutarties 17 p., pardavėjas atsako už jo eksploatacijos ribose esančio vandentiekio bei nuotekų tinklų ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą bei geriamojo vandens kokybę vandentiekio tinkle, sutarties 18 p. nustatyta, kad už pardavėjui nepriklausančių lauko tinklų, įvadų ir vidaus tinklų eksploatavimą bei vandens kokybę juose atsako namą eksploatuojanti organizacija, abonentas su tinklų bendrasavininkiais arba pardavėjas, eksploatuojantis tinklus pagal atskirą sutartį. (t. 1, b.l. 12-15).

37Pirmosios instancijos teismas iš esmės laikėsi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2010 m. lapkričio 10 d. nutarime išdėstytos pozicijos, jog vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties su ieškovė V. K. 2.2., 3.5., 12., 17. p., bei vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties su J. M. 14., 26., 17., 18 p. sąlygos atitinka CK 6.188 str. 2 d. bendrąjį sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. Sutarties su ieškove V. K. 14 p. bei sutarties su ieškove J. M. 28 p. sąlygos atitinka CK 6.188 str. 2 d. 5 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

38Kolegija laikosi pozicijos, kad nagrinėjamu, nurodytos vandens tiekimo sutartys laikytinos viešomis sutartimis. CK 6.161 str. 1 d., nustato, kad viešąja sutartimi laikoma sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo (verslininkas), teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi (transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ir kt. organizacijos). Viešosios sutarties institutas atspindi viešąjį interesą, kad, įsikišant į sutarčių sudarymo procesą, būtų užtikrintas elektros energijos, šilumos, vandens ar kt. šalies ūkio funkcionavimui bei asmeniniams (buitiniams) gyventojų poreikiams strategiškai svarbių prekių prieinamumas, apginta silpnesnė sutartinio santykio pusė – transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ar kt. paslaugų vartotojas. Dėl to kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešoji sutartis laikytina sutarčių laisvės principo išimtimi, nes sutarties šalys pačios tiesiogiai visų sutarties sąlygų nenustato, jos reglamentuojamos atitinkamų teisės aktų (pvz., reglamentuojant paslaugų kainas ir kitas sutarties sąlygas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-280). Pažymėtina, kad viešąja sutartimi laikytina tik tokia, kuri yra konkrečiai įstatyme įvardyta viešąja arba, nors taip įvardyta ir nėra, tačiau atitinka įstatyme įtvirtintus pagrindinius požymius: viešosios sutarties šalis – tiekėjas, pardavėjas, kuris verčiasi tam tikra veikla, šios veiklos produktą privalo parduoti, paslaugą teikti visiems, kurie į jį dėl šito kreipiasi (CK 6.161 straipsnio 2 dalis); paslauga ar prekės turi būti teikiamos vienodomis sąlygomis ir kainomis visiems tos pačios kategorijos vartotojams (CK 6.161 straipsnio 3, 4 dalys); įstatymų nustatytais atvejais viešosios sutartys gali būti sudaromos pagal abiem šalims privalomas standartines sąlygas, patvirtintas atitinkamos valstybės institucijos (CK 6.161 straipsnio 5 dalis).

39Tai gi, UAB „Vilniaus vandenys“ šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartyse nustatytos standartinės sąlygos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2007 m. sausio 31 d. Nr. 126. „Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos“. Pagal sudarytas tiesioginės šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis (2002-03-27 (Nr.2141) ir 2004-05-30) su UAB „Vilniaus vandenys" ir ieškovėmis, UAB „Vilniaus vandenys" eksploatuoja vandentiekio tinklus nuo miesto tinklų iki įvadinio vandens skaitiklio, imtinai. Sąvoką, kas yra įvadas, apibrėžia Geriamojo vandens įstatymo 2 str. 26 d., kurioje nurodoma, kad įvadas - pirma vamzdyno atkarpa, jungianti pagal vandens tekėjimo kryptį viešojo vandens tiekimo skirstomąjį tinklą su vartotojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklais. UAB „Vilniaus vandenys" už vandens saugą ir kokybę atsako iki įvadų į geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekį, įtvirtinta Geriamojo vandens įstatymo 5 straipsnio 2 dalis. Minėto įstatymo 5 str. 3 d. numatyta, jog už vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai.

40Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2007 m. sausio 31 d. Nr. 126. „Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos" įtvirtintas 14.4. p. nuostatas UAB „Vilniaus vandenys" turi: „teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrindamas saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų“. To paties akto 17.1. p. nustatyta, jog abonentas (vartotojas) privalo teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginius bei 17.6. p. nustatyta, jog abonentas (vartotojas) privalo: „užtikrinti jo patalpose ir (ar) teritorijoje esančių geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų saugų naudojimą.

41Apeliantas prižiūri tinklus: 2002-03-27 su ieškove V. K. sudarytos sutarties 17 p. ir 2004-05-30 su ieškove J. M. sudarytos sutarties 17 p., kuriuose numatyta Apelianto pareiga eksploatuoti už jo balanse esančius vandentiekio ir nuotekų tinklus ir jų įrenginius bei 18 p., kurie numato abonento pareigą eksploatuoti neperduotus vandens tiekėjui lauko tinklus, įvadus ir vidaus tinklus. Taip pat UAB „Nekilnojamojo turto fondas" 2003-06-24 sudarytos sutarties 3.1 bei Priede prie sutarties Nr. 17144 yra numatyta, kad Apeliantas eksploatuoja tinklus nuo miesto tinklų iki Įvadinio vandens skaitiklio imtinai šulinyje Nr. 198, o UAB „Nekilnojamojo turto fondas" eksploatuoja vandentiekio tinklus nuo įvadinio vandens skaitiklio iki pastato ir apskaitos šulinį Nr. 198 (b.t. I., b.l. 22). Tokios pareigos numatytos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 str. 8 d. 4 p., bei 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, 6.1 p., 9.1 p.

42UAB „Vilniaus vandenys“ už vandens saugą ir kokybę atsako iki įvadų į geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekį, šiuo atveju nuo miesto tinklų iki įvadinio vandens skaitiklio, esančio šulinyje Nr. 198. Taip pat, pagal Geriamojo vandens įstatymo 5 str. 3 d. už vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai. Tokiu atveju, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo apeliantą UAB „Vilniaus vandenys“ suremontuoti tinklus, kurių atsakovas neeksploatuoja, yra neteisėtas. Tokia pareiga tenka UAB „Nekilnojamojo turto fondas" ir Ieškovėms. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal CK 4.82 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis).

43Atitinkamai neįrodžius UAB „Vilniaus vandenys“ civilinės atsakomybės sąlygų, apelianto civilinės atsakomybė negalima.

44Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl to skundžiamas teismo sprendimas yra naikintinas ir priimamas naujas sprendimas.

45Ieškinį atmetus, iš ieškovių atsakovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 str.) - žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

47Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį atmesti.

48Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovių V. K. ir J. M. atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ turėtas bylinėjimosi išlaidas – 319 Lt.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo... 2. I Ginčo esmė... 3. ieškovės V. K. ir J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB... 4. Atsakovė UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ pateikė teismui atsiliepimą į... 5. Atsakovė UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui atsiliepimą į... 6. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į... 7. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių, patvirtintų LR statybos ir... 8. Tretieji asmenys D. S. ir Z. S. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė apeliacinį skundą dėl... 13. Apeliantas skundą grindžia tuo, kad teismas netinkamai įvertino įrodymus ir... 14. 1) Apelianto manymu, yra nepagrįstos ir nemotyvuotos sprendimo išvados, kad... 15. 2) Apeliantas tiekia vandenį ne tik jam nuosavybės teise priklausančiais... 16. 3) Teismas nepagrįstai nesivadovavo sutarčių su Ieškovėmis apibrėžtomis... 17. 4) Teismas netinkami aiškino ir taikė faktinių aplinkybių neatitinkančią... 18. 5) Teismas nepagrįstai nesirėmė LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 19. 6) Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad nesąžininga laikytina... 20. 7) Teismo Sprendimo neteisėtumui ir nepagrįstumui įtakos turėjo tai, kad... 21. 8) Teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi 2010 m. gegužės 17 d.... 22. 9) Byloje neįrodyta, kad ieškovės patyrė neturtinę žalą;... 23. 10) Teismas paskyrė neprotingą 20 dienų terminą pašalinti vandentiekio... 24. Ieškovės V. K. ir J. M. pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį... 25. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ pateikė atsiliepimą į... 26. 1) pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio... 27. 2) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas skundžiamame 2011 m. gruodžio 1 d.... 28. 3) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir... 29. 4) Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ turi prisiimti įsipareigojimą... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 31. teisiniai argumentai ir išvados... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Byloje nustatyta, kad 2010 m. kovo 3 d. UAB „Vilniaus vandenys“ akte... 34. Tokiu atveju, nustatyta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamoje... 35. Taip pat nustatyta, kad ieškovei V. K. nuosavybės teisėmis priklauso butas... 36. Pagal ieškovės J. M. ir UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytą šalto vandens... 37. Pirmosios instancijos teismas iš esmės laikėsi Valstybinės vartotojų... 38. Kolegija laikosi pozicijos, kad nagrinėjamu, nurodytos vandens tiekimo... 39. Tai gi, UAB „Vilniaus vandenys“ šalto vandens pirkimo - pardavimo ir... 40. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2007 m. sausio 31 d. Nr. 126.... 41. Apeliantas prižiūri tinklus: 2002-03-27 su ieškove V. K. sudarytos sutarties... 42. UAB „Vilniaus vandenys“ už vandens saugą ir kokybę atsako iki įvadų į... 43. Atitinkamai neįrodžius UAB „Vilniaus vandenys“ civilinės atsakomybės... 44. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 45. Ieškinį atmetus, iš ieškovių atsakovui priteisiamos bylinėjimosi... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 47. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą... 48. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovių V. K. ir J. M. atsakovo UAB...