Byla A-143-1228-14
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu (b. l. 1–5) į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir atsakovas, VSDFV, apeliantas) 2013 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. (6.5)I-4835 ,,Dėl skundo“ ir atnaujinti terminą pateikti skundą VSDFV dėl neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalies ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalies.

5Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi su prašymu į trečiąjį suinteresuotą asmenį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, VSDFV Marijampolės skyrius) pateikti pažymą apie neišmokėtą senatvės pensijos dalį. VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. birželio 12 d. raštu Nr. (10.1)S-11578 pateikė pažymą, kurioje nurodė, kad jo senatvės pensija 2010 m. sausio 1 d. buvo 1 096,05 Lt ir 200 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija. Kadangi paskirtos pensijos viršijo ribinį dydį, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. jam buvo mokama ne viso dydžio pensija, o perskaičiuota pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą (toliau – ir Laikinasis įstatymas). Kadangi turėjo draudžiamųjų pajamų, jo pensija buvo perskaičiuota. Pareiškėjas kreipėsi į VSDFV dėl neišmokėtų pensijos dalių, tačiau VSDFV 2013 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. (6.5)I-4835 atsisakė atnaujinti terminą skundui dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo apskundimo paduoti ir atsisakė nagrinėti skundą. Pareiškėjas nesutiko su šiuo sprendimu. Jo nuomone, terminas paduoti skundą turi būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jis sužinojo apie savo pažeistas teises, t. y. kai jam buvo įteiktas 2013 m. birželio 12 d. raštas Nr. (10.1)S-11578. Jokio kito rašto

6ar sprendimo dėl pensijos sumažinimo nėra gavęs. Termino atnaujinimo klausimas turi būti sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis.

7Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2012 m. vasario

86 d. nutarime konstatavo, kad laikinas pensijų sumažinimas Konstitucijai neprieštarauja, tačiau pripažino, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalys tiek, kiek nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas jose nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai. Pažymėjo, kad turi būti atsižvelgta į pasekmes, kurias turės atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės asmens teisės. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, turi būti atsižvelgta ir į konkrečias aplinkybes bei vadovaujamasi teisingumo bei protingumo kriterijais. Pažymėjo, kad šiuo atveju jo teisė pateikti skundą yra vienintelis būdas išspręsti ginčą, nes kitokiu būdu šios teisės įgyvendinti jau nebebus galima. Termino praleidimo priežastys buvo objektyvios ir nepriklausiusios nuo jo, todėl neturi sukelti jam neigiamų padarinių. Terminas paduoti skundą VSDFV nėra praleistas, tačiau jeigu teismas manys, kad praleistas, prašė jį atnaujinti.

9Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 24–28) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

10Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ribinį dydį, todėl pensija buvo perskaičiuota Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi pareiškėjas 2010 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. turėjo draudžiamųjų pajamų, jo pensija buvo perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas. VSDFV Marijampolės skyrius, vadovaudamasis Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. pareiškėjui mokėjo valstybinės pensijos dalį, apskaičiuotą pagal Laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į pareiškėjo tą mėnesį, už kurį buvo mokama valstybinė pensija, turėtų draudžiamųjų pajamų dydį. Pažymėjo, kad nepagrįstas pareiškėjo reikalavimas panaikinti VSDFV sprendimą ir atnaujinti terminą paduoti skundą dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo. Pareiškėjas apie tai, kad jam mokama ne visa paskirto dydžio senatvės pensija, sužinojo 2010 m. sausio mėn., o apie valstybinės pensijos sumažinimą – 2010 m. vasario mėn. Dėl neišmokėtų pensijos dalių

11kreipėsi 2013 m. birželio 27 d. Pareiškėjo prašymo dėl termino atnaujinimo argumentai neįrodo, kad terminas praleistas dėl nuo jo valios nepriklausiusių aplinkybių, o argumentas, kad terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo priėmimo, atmestinas. VSDFV įvertino visas aplinkybes ir pagrįstai neatnaujino termino paduoti skundą dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo ir atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą. Pareiškėjo skunde nurodytas argumentas, kad 3 metų terminas turi būti skaičiuojamas nuo VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d. rašto jam įteikimo, taip pat niekuo nepagrįstas, prieštarauja Civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatoms ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimams. Pareiškėjas praleido iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – ir Pensijų įstatymas) 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą. Taip pat prašė vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-432/2013 ir 2013 m. vasario 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A602-167/2013. Pažymėjo, kad pareiškėjo atžvilgiu Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies nuostata bei Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas netaikytini. Ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo panaikinti nėra pagrindo.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (b. l. 40–41) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 28 d. sprendimu (b. l. 50–53) patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino VSDFV 2013 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. (6.5)I-4835 ir įpareigojo atsakovą išnagrinėti pareiškėjo 2013 m. birželio 27 d. skundą dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d. sprendimo.

15Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl VSDFV sprendimo, kuriuo pareiškėjui atsisakyta atnaujinti terminą paduoti skundą dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

16Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Pensijų įstatymo 45 straipsniu (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013 m. sausio 1 d., ir įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (toliau – ir Nuostatai) (redakcija, galiojusi iki 2013 m. vasario 8 d.) 103 punktu, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 32 straipsnio 1 dalimi. Teismas padarė išvadą, kad tokio pobūdžio ginčams nagrinėti yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2013 m. gegužės 29 d. kreipėsi su prašymu į VSDFV Marijampolės skyrių, kuris 2013 m. birželio 12 d. sprendimu jo prašymo nepatenkino. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareiškėjas 2013 m. birželio 27 d. kreipėsi su skundu į VSDFV (gautas 2013 m. liepos 10 d.), prašydamas išmokėti susidariusias senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalis. VSDFV 2013 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. (6.5)I-4835 neatnaujino termino skundui dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo paduoti ir pareiškėjo skundą atsisakė nagrinėti.

18Teismas, remdamasis VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d. sprendime nurodytais duomenimis, nustatė, kad pareiškėjui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. kiekvieną mėnesį, taikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, buvo mokama skirtinga senatvės pensijos dalis, t. y. sprendimai dėl pensijos dydžio, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį, iš esmės buvo priimami kiekvieną mėnesį, apie kiekvieną mėnesį mokamos pensijos dydį pareiškėjas galėjo sužinoti tik tą mėnesį, kai gaudavo senatvės pensiją, atitinkamai – kiekvienas toks sprendimas gali būti skundžiamas atskirai ir jo apskundimo terminas prasidėjo kiekvieną mėnesį.

19Teismo vertinimu, pareiškėjas nepraleido termino paduoti skundą VSDFV dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo išmokėti susidariusią senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos nepriemoką. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas panaikino VSDFV 2013 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. (6.5)I-4835, kuriuo atsisakyta patenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą ir nagrinėti pareiškėjo skundą dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. (10.1)S-11578, ir įpareigojo atsakovą išnagrinėti pareiškėjo 2013 m. birželio 27 d. skundą dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d. sprendimo.

20III.

21Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 63–69) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

22Atsakovas nurodo, kad VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d. raštas Nr. (10.1)S-11578 nelaikytinas sprendimu, tai yra informacinio pobūdžio raštas. Rašytinių sprendimų mokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas pensijas VSDFV teritoriniai skyriai nepriėmė. Sprendimais šiuo atveju laikytini VSDFV teritorinio skyriaus vadovaujantis Laikinuoju įstatymu atlikti valiniai aktai – perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos išmokėjimas 2010 m. sausio mėn. ir perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą valstybinės pensijos išmokėjimas 2010 m. vasario mėn. Pareiškėjas apie tai, kad mokama ne viso dydžio paskirta senatvės pensija, sužinojo 2010 m. sausio mėn., o apie tai, kad mokama ne viso dydžio paskirta valstybinė pensija, – 2010 m. vasario mėn. Pareiškėjas praleido kreipimosi į VSDFV 3 metų terminą, o prašyme dėl termino atnaujinimo pateikti argumentai neįrodo, kad terminas praleistas dėl nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių. Teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotai praktikai (2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-432/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-818/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-716/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-849/2013 ir kt.). Teismas, nesivadovaudamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, nepagrįstai nusprendė panaikinti VSDFV 2013 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. (6.5)I-4835.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 80–82) prašo patenkinti apeliacinį skundą – panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas apie tai, jog mokama ne viso dydžio senatvės pensija, sužinojo 2010 m. sausio mėn., o apie tai, kad mokama sumažinta valstybinė pensija, – 2010 m. vasario mėn. Todėl, besikreipdamas su skundu į VSDFV 2013 m. birželio 27 d. (gautas 2013 m. liepos 10 d.), praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą. Jokių dokumentų, sudarančių pagrindą atnaujinti terminą, pareiškėjas VSDFV nepateikė. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, netinkamai aiškino ir taikė Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų apskundimo terminą bei, pareiškėjui nepateikus jokių įrodymų, kad terminą praleido dėl nuo jo valios nepriklausiusių aplinkybių, nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjas nepraleido termino skundui paduoti.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas tenkintinas.

28Pareiškėjas siekia jam paskirtų ir, pritaikant Laikinojo įstatymo 5 straipsnio bei 8 straipsnio 1 dalies (2009-12-09 įstatymo Nr. XI-537 redakcija) nuostatas, kurios 2012 m. rugsėjo 21 d. oficialiai paskelbtu Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, sumažintų valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos neišmokėtos dalies už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. priteisimo.

29Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjo nurodytas pensijų sumažinimas vyko trečiajam suinteresuotam asmeniui (VSDFV teritoriniam skyriui, kuris administravo teisinius santykius dėl paminėtų pensijų pareiškėjai skyrimo ir mokėjimo) tiesiogiai taikant paminėtas Laikinojo įstatymo nuostatas, kurių taikymas buvo nutrauktas nuo 2012 m. sausio 1 d. Taip pat nekvestionuojamas pareiškėjui dėl to neišmokėtos senatvės pensijos dalies trečiojo suinteresuoto asmens atlikto apskaičiavimo teisingumas bei aplinkybė, kad taip sumažinta pensija pareiškėjui faktiškai buvo pradėta mokėti nuo 2010 m. sausio mėn.

30Iš bylos matyti, kad:

311) iki 2010 m. sausio 1 d. (dienos, nuo kurios pareiškėjui buvo pradėta mokėti Laikinojo įstatymo 5 str. bei 8 str. 1 d. pagrindu sumažintos senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensijos) pareiškėjas gaudavo jam iki gyvos galvos paskirtą 1 096,05 Lt dydžio senatvės pensiją ir 200 Lt dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją;

322) 2013 m. gegužės 29 d. pareiškėjas padavė VSDFV Marijampolės skyriui prašymą suteikti jam duomenis apie tokį, jo teigimu, neproporcingą jam paskirtų pensijų sumažinimą (b. l. 6);

333) trečiojo suinteresuoto asmens 2013 m. birželio 12 d. raštu (atsakymu į paminėtą pareiškėjo 2013-05-29 prašymą) pareiškėjui buvo pateiktas dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo nesumokėtos pensijos dalies apskaičiavimas, kurio teisingumas, kaip jau buvo paminėta, ginčo šalių nėra kvestionuojamas, ir paaiškintas tokio pensijos sumažinimo teisinis pagrindimas (b. l. 7-9);

344) 2013 m. birželio 27 d. skundu pareiškėjas apskundė atsakovui paminėtą trečiojo suinteresuoto asmens 2013 m. birželio 12 d. raštą, prašydamas išmokėti, jo teigimu, neteisėtai sumažintų pensijų dalis. Kartu pareiškėjas padavė atsakovui prašymą dėl termino paduoti atsakovui paminėtą skundą atnaujinimo, kuriame, be kita ko, nurodė, kad apie savo teisės į nesumažintą senatvės pensiją pažeidimą sužinojo tik 2012 m. vasario 6 d., kai buvo priimtas paminėtas Konstitucinio Teismo nutarimas (b. l. 10-13);

355) pareiškėjo šioje administracinėje byloje skundžiamame VSDFV 2013 m. liepos 17 d. sprendime jam buvo nurodyta, kad jis praleido Pensijų įstatymo (2005-05-19 įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio nustatytą 3 metų terminą apskųsti sprendimą dėl jam mokėtinos pensijos sumažinimo, jo nurodytos šio termino praleidimo priežastys atsakovo nebuvo pripažintos svarbiomis šio termino atnaujinimo prasme, dėl to atsisakyta nagrinėti jo 2013 m. birželio 27 d. skundą (b. l. 15-16).

36Kolegija pažymi, kad nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjo paminėtu laikotarpiu tariamai pažeistos teisės į visas jam paskirtas pensijas gynimo būdo tinkamumas ta prasme, ar pareiškėjas, siekdamas atgauti pensijos nepriemoką, laikėsi tokio pobūdžio ginčams teisės aktų nustatytos išsprendimo tvarkos.

37Atsakydama į nurodytą klausimą, kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio ir panašaus pobūdžio administracines bylas, suformulavo tokiose bylose taikytinų teisės normų aiškinimo taisykles, kuriomis turi būti vadovaujamasi ir šioje administracinėje byloje (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

38Konkrečiai imant, tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje

39Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio ginčo (ginčo dėl Laikinojo įstatymo 5 str. ir 8 str. 1 d. pagrindu neišmokėtų pensijų dalių priteisimo) teisiniams santykiams yra taikytinos Pensijų įstatymo (2005-05-19 įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio 1 dalies nuostatos; kad šioje dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo tvarka turi būti suprantama ir aiškinama kaip tokio pobūdžio ginčams išspręsti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka; kad šioje dalyje nurodyti kaip skundžiami VSDFV teritorinių skyrių sprendimai yra ne atskirai priimti ir suformuluoti administraciniai sprendimai, o faktinis sumažintos pensijos mokėjimas, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Taip pat buvo išaiškinta, kad aptariamoje Pensijų įstatymo 45 straipsnio dalyje nurodytas 3 metų sprendimų apskundimo terminas savo teisine prigimtimi yra procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje; kad šio termino eigos pradžia laikytina pirmosios sumažintos pensijos faktiško išmokėjimo (pervedimo į pensiją gaunančio asmens sąskaitą) diena 2010 m. sausio mėn., kai pensiją gaunantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo atžvilgiu priimtą (jo manymu, neteisėtą) sprendimą. Be to, aptariamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl neteisėto pensijos sumažinimo pensiją gaunantis asmuo kreipėsi ne tiesiogiai į VSDFV (kaip tai numatyta aptariamoje Pensijų įstatymo 45 str. 1 d.), o į VSDFV teritorinį skyrių, Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tokio kreipimosi į šį skyrių diena yra laikytina kreipimosi su skundu į VSDFV diena.

40Kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje nagrinėjamai situacijai, pažymi, kad paminėtas pareiškėjo trečiajam suinteresuotam asmeniui paduotas 2013 m. gegužės 29 d. prašymas pripažintinas skundu Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Paduodamas paminėtą prašymą (skundą) dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėjui pirmą kartą buvo išmokėtos (pervestos) Laikinojo įstatymo 5 ir 8 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažintos senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensijos. Pagal paminėtą administracinių teismų praktiką, priežastys, dėl kurių buvo praleistas Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytas 3 metų terminas, gali būti pripažintos svarbiomis (ir nurodytas terminas gali būti atnaujintas), tačiau tai turi būti individualaus pobūdžio priežastys, kurios objektyviai užkirto (apsunkino) kelią asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos, paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą. Kaip jau buvo pasakyta pirmiau, nagrinėjamoje situacijoje aptariamo 3 metų termino eiga skaičiuotina nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėjas pirmą kartą gavo dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo sumažintas senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensijas. Todėl pareiškėjo nurodytas nežinojimas apie jo teisių pažeidimą iki paminėto Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo priėmimo praleisto termino atnaujinimo instituto taikymo požiūriu negali būti pripažintas (laikomas) termino praleidimą pateisinančia priežastimi. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjo skundžiamame 2013 m. liepos 17 d. sprendime atsakovas teisingai įvertino pareiškėjo nurodytas termino kreiptis į jį praleidimo priežastis ir, pagrįstai pritaikęs Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių (patvirtintų VSDFV direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131) 31 punktą, paliko pareiškėjo 2013 m. birželio 27 d. skundą nenagrinėtą.

41Apibendrindama tai, kas išdėstyta, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, neteisingai traktuodamas Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto 3 metų termino skaičiavimo taisykles (neteisingai nurodęs, kad šio termino pradžia skaičiuotina nuo kiekvieną mėnesį sumažintos pensijos gavimo), netinkamai išaiškino ir pritaikė byloje nagrinėjamai situacijai materialinės teisės normas. Todėl teismo priimtas sprendimas yra naikintinas, o pareiškėjo teismui paduotas skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p., 143 str.).

42Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimą panaikinti, o pareiškėjo R. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

44Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu (b. l.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi su prašymu į trečiąjį suinteresuotą... 6. ar sprendimo dėl pensijos sumažinimo nėra gavęs. Termino atnaujinimo... 7. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis... 8. 6 d. nutarime konstatavo, kad laikinas pensijų sumažinimas Konstitucijai... 9. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 24–28) prašė atmesti skundą kaip... 10. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui paskirtos senatvės pensijos dydis... 11. kreipėsi 2013 m. birželio 27 d. Pareiškėjo prašymo dėl termino... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (b. l. 40–41) prašė... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 28 d. sprendimu (b.... 15. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl VSDFV sprendimo, kuriuo... 16. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2013 m. gegužės 29 d. kreipėsi su... 18. Teismas, remdamasis VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d.... 19. Teismo vertinimu, pareiškėjas nepraleido termino paduoti skundą VSDFV dėl... 20. III.... 21. Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 63–69) prašo panaikinti Vilniaus... 22. Atsakovas nurodo, kad VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. birželio 12 d.... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas apie tai, jog mokama... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 28. Pareiškėjas siekia jam paskirtų ir, pritaikant Laikinojo įstatymo 5... 29. Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjo nurodytas pensijų... 30. Iš bylos matyti, kad:... 31. 1) iki 2010 m. sausio 1 d. (dienos, nuo kurios pareiškėjui buvo pradėta... 32. 2) 2013 m. gegužės 29 d. pareiškėjas padavė VSDFV Marijampolės skyriui... 33. 3) trečiojo suinteresuoto asmens 2013 m. birželio 12 d. raštu (atsakymu į... 34. 4) 2013 m. birželio 27 d. skundu pareiškėjas apskundė atsakovui paminėtą... 35. 5) pareiškėjo šioje administracinėje byloje skundžiamame VSDFV 2013 m.... 36. Kolegija pažymi, kad nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjo paminėtu... 37. Atsakydama į nurodytą klausimą, kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis... 38. Konkrečiai imant, tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra... 39. Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio... 40. Kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje... 41. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 42. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimą... 44. Sprendimas neskundžiamas....