Byla I-253-342/2009
Dėl 2006-12-22 įsakymo Nr. D-909 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušrelės Mažrimienės (pirmininkės ir pranešėjos), Dalios Gumuliauskienės, Remigijaus Armino, sekretoriaujant Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant pareiškėjos Plungės rajono apylinkės vyriausiosios prokurorės, ginančios viešąjį interesą, atstovui prokurorui Bronislovui Razmai, atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos atstovui Stasiui Žilinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Plungės rajono apylinkės vyriausiosios prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymą atsakovei Plungės rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenimis Telšių apskrities viršininko administracijai, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, UAB „VVARFF Adakris“, individualiai įmonei „Eikonas“, UAB „Kelta“, DNSB „Vizija“, UAB „Plungės šaltis“, Plungės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai dėl 2006-12-22 įsakymo Nr. D-909 panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja Plungės rajono apylinkės vyriausioji prokurorė, gindama viešąjį interesą, prašymu prašo panaikinti 2006-12-22 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. D-909 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas ir patikslintas žemės naudojimo užstatymo reglamentas, numatantis sklype statyti asfaltbetonio cechą. Teigia, kad skundžiamas aktas pažeidžia 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ 69 ir 70 punktų reikalavimus; 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių zonų ribų nustatymo taisyklių 4.3 ir 4.11 punktų reikalavimus; 1996-09-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 27.2 punkto reikalavimus.

4Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos nustatė, kad žemės sklypo, esančio ( - ), detaliojo plano rengimo ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo metu, planavimo organizatorė UAB „VVARFF-Adakris" , esanti Salantų g. 10a, Plungė ir detaliojo plano rengėjai IĮ „Eikonas“ detaliojo plano sprendiniuose ir dokumentuose, pateiktuose Telšių visuomenės sveikatos centro Plungės filialui, kurių pagrindu 2005-06-17 buvo atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos epikrizė, nebuvo nurodyta, kad į planuojamo asfaltbetonio gamybos cecho normatyvines 300 m. sanitarinės apsaugos zonos ribas patenka gyvenamasis namas, esantis ( - ), bei duonos kepykla UAB „Kelta“, esanti Salantų g. 3 Plungė. Valstybės įmonės registrų centro Telšių filialas pateikė duomenis, kad Nekilnojamojo turto registre ( - ), (Registro Nr. 80/11791, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų fiksavimo data 2002-01-25) yra įregistruotas gyvenamasis namas, todėl patvirtinus detaliojo plano sprendinius, būtų pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 69 ir 70 punktų reikalavimai, draudžiantys pramonės įmonių sanitarinėse apsaugos zonose statyti gyvenamuosius namus, maisto pramonės įmones.

5Pareiškėjos atstovas prokuroras Bronislovas Razma prašo prašymą tenkinti jame nurodytų motyvų pagrindu.

6Atsakovė Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą sutinka su prašymu iš esmės tų pačių kaip ir pareiškėjos prašyme išdėstytų motyvų pagrindu (b.l. 143-144).

7Atsakovės atstovas Stasys Žilinskas su pareiškėjos prašymu sutinka ir prašo jį tenkinti pareiškėjos nurodytais motyvais.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities viršininko administracija atsiliepime su prašymu nesutinka, nes atsakovė leido rengti detalųjį planą, nepažeisdama galiojančių teisės aktų; viešojo svarstymo su visuomene aptarimo ataskaita patvirtina, kad laikytasi visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų; Klaipėdos sveikatos centro asfaltbetonio gamybos cecho galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita patvirtina, kad cecho eksploatavimas nedarys tiesioginio reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai. Bylą prašo nagrinėti administracijos atstovui nedalyvaujant (b.l. 136-138).

9Tretysis suinteresuotas asmuo Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atsiliepime su prašymu sutinka. Nurodo, kad bylą nagrinėjant teismo posėdyje nedalyvaus (b.l. 141).

10Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, UAB „VVARFF Adakris“, individuali įmonė „Eikonas“, UAB „Kelta“, DNSB „Vizija“, UAB „Plungės šaltis“ atsiliepimų į prašymą nepateikė.

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

12Prašymas tenkintinas ( Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas ).

132003 12 12 Plungės rajono savivaldybės buvo išduotos sąlygos bendriesiems, detaliesiems planams ir specialiojo planavimo dokumentams rengti (b.l.27), o 2004 10 21 išduotos planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti (b.l. 29-30). Tais pagrindais paruoštas žemės sklypo, esančio Salantų 8, Plungės mieste, detaliojo plano projektas (priedas detalusis planas). Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2004 10 21 atrankos išvadoje dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo konstatuota, kad dėl planuojamos statyti naujos asfaltbetonio gamybos linijos, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (b.l. 31). Telšių apskrities viršininko administracija 2006 11 07 išdavė planavimo organizatoriui teigiamą patikrinimo išvadą Nr. 82 su patikrinimo apibendrinimu – procedūra ir sprendiniai atitinka teritorijų planavimo normų sąvado reikalavimus (b.l. 55). Atsakovė Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2006 12 22 įsakymu D-909 dėl detaliojo plano tvirtinimo patvirtino UAB „VVARFF Adakris“ nuomos teise priklausančio 4,8887 ha ploto kitos paskirties sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą, kuriuo tikslinamas žemės naudojimo užstatymo reglamentas, numatant statyti asfaltbetonio gamybos cechą (b.l. 39). Atsakovė 2007 01 08 įsakymu D-14 dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 12 22 įsakymo D-909 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“ pripažinimo negaliojančiu pripažino 2006 12 22 įsakymą D-909 negaliojančiu (b.l. 38). Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 04 02 sprendimu panaikino Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 01 08 įsakymą D-14 „Dėl 2006 12 22 įsakymo D-909 pripažinimo negaliojančiu“ (b.l. 44-46). Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 01 24 nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas paliktas nepakeistas (b.l. 47-50). Plungės miesto gyventojai 2007 01 04 kreipėsi į valstybines institucijas dėl asfaltbetonio gamybos cecho statybos Plungės mieste sustabdymo (b.l. 143-147). 2007 03 05 Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie SAM informavo atsakovę, kad detalusis planas negali būti tvirtinamas, kol nebus pakartotinai įvertintas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, nes ankstesnėje Klaipėdos visuomenės sveikatos centro parengtoje išvadoje nurodyta, kad UAB „VVARFF Adakris“ eksploatuojant asfaltbetonio gamybos liniją, jos veikla nedarys tiesioginio reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai (b.l.42-43, 5858-104).

14Plungės rajono apylinkės prokuratūroje 2008 04 03 gautas Plungės gyventojų bendruomenės, 2008 04 14 Plungės rajono savivaldybės mero, 2008 04 21 Lietuvos Respublikos Seimo narių Jurgio Razmos, Kęstučio Čilinsko pareiškimai dėl viešojo intereso gynimo (b.l. 9-17). Plungės rajono apylinkės vyriausioji prokurorė kreipėsi į teismą gindama viešąjį interesą ir prašydama panaikinti atsakovės 2006 12 22 įsakymą D-909 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas (b.l.3-8). Atsakovė su pareiškėjo prašymu sutinka ir laiko, kad 2006 12 22 įsakymas D-909 yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turi būti naikintinas, kadangi administracijos direktoriui priimant šį sprendimą buvo pateikta klaidinga informacija apie sanitarines apsaugos zonas, poveikį visuomenės sveikatai, nenurodyti objektai esantys sanitarinėje apsaugos zonoje, neteisingai nurodyti atstumai (b.l. 143- 144).

15Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 89 straipsnyje numatyti skundžiamo akto panaikinimo pagrindai. Plungės rajono apylinkės vyriausioji prokurorė skundžiamo individualaus teisės akto panaikinimo pagrindu nurodo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ 69 ir 70 punktų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių zonų ribų nustatymo taisyklių 4.3 ir 4.11 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 27.2 punkto nuostatas.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ 69 punkte nustatyta, kad gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama: 69.1. statyti pramonės įmones, gamybinius pastatus ir įrenginius, kurių gamybos teršalai gali pakenkti jau esančios įmonės darbuotojų sveikatai, sugadinti medžiagas, įrenginius, produkciją, taip pat padidinti gyvenamosios zonos taršą; 69.2. statyti gyvenamuosius namus, sporto įrenginius, vaikų įstaigas, mokyklas, medicinos įstaigas, sanatorijas ir profilaktoriumus bei kitas panašias įstaigas, taip pat įrengti parkus. Šio nutarimo 70 punkte nustatyta, kad gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose, atsižvelgiant į tai, kiek ir kokių kenksmingų medžiagų jose esama, gali būti leidžiama verstis žemės ūkiu, reglamentuojant kultūrų sėjomainą ir sudėtį, ūkio pobūdį, suderinus šį klausimą su Sveikatos apsaugos ministerija ir Žemės ūkio ministerija.

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šio nutarimo 69 ir 70 punktų reikalavimai, draudžiantys pramonės įmonių sanitarinėse apsaugos zonose statyti gyvenamuosius namus, maisto pramonės įmones, yra pažeisti, nes žemės sklypo, esančio ( - ), detaliojo plano rengimo ir sanitarinės zonos ribų nustatymo metu planavimo organizatorius UAB „VVARFF Adakris“ ir detaliojo plano rengėjas IĮ „Eikonas“ pateikė Telšių visuomenės sveikatos centrui klaidingus duomenis, kurių pagrindu buvo atlikta klaidinga poveikio visuomenės sveikatai vertinimo epikrizė, kadangi nebuvo nurodyta, kad į planuojamo asfaltbetonio gamybos cecho normatyvines 300 metrų sanitarinės apsaugos zonos ribas patenka gyvenamasis namas, esantis ( - ), ir duonos kepykla UAB „Kelta“, esanti ( - ) (b.l. 32, 132-133, 165-165a, 2 t. b.l. 58-104).

18Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių bendrosios nuostatos : 1. sanitarinių apsaugos zonų (toliau – SAZ) ribų nustatymo ir režimo taisyklės reglamentuoja saugių gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką bei šių zonų režimo reikalavimus. 2. Šios taisyklės privalomos teritorijų planavimo organizatoriams ir planavimo dokumentų rengėjams, specialiąsias sąlygas rengiančioms bei valstybinės priežiūros institucijoms, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą pagal rūšis, kurioms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti įrengtos sanitarinės apsaugos zonos. 3. Sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos rengiant bendruosius planavimo projektus, specialiuosius bei detaliuosius planus. 2006 12 22 įsakymu D-909 patvirtintame detaliajame plane Salantų 8, Plungės mieste, šios nuostatos pažeistos. Taisyklių 4.11 punkte nurodyta SAZ sąvoka, kad tai aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, taip pat šalia kelių esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 4.13 punkte SAZ riba – riba, skirianti SAZ nuo gretimų teritorijų. Taisyklių priede yra nustatyti sanitarinių apsaugos zonų dydžiai, taikomi, kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Priedo 4.3 punkte numatytas sanitarinė apsaugos zonos dydis 500 metrų žuvų ir žuvų produktų perdirbimo, konservavimo ir rūkymo įmonėms, 14.2 asfaltbetonio gamybai – 300 metrų. Įsakyme nurodytos normos yra pažeistos detaliajame plane, nes į 300 metrų sanitarinę apsaugos zoną asfaltbetonio gamybai patenka gyvenamasis namas Pramonės 2, Plungės mieste, į 500 metrų sanitarinės apsaugos ribą, kur planuojama statyti asfaltbetonio gamyklą, patenka UAB „Šaltis“, kuri užsiima žuvų ir žuvų produktų perdirbimu. Teismas laiko, kad rengiant detalųjį planą buvo nesilaikyta sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, pažeistas saugus sanitarinių apsaugos ribų nustatymas gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai (b.l. 31).

19Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“ ( redakcija 2004 07 16 ) 26 punkte nustatyta, kad savivaldybės teritorijos dalies detaliųjų planų viešumas užtikrinamas atliekant šių Nuostatų 7 punkte (išskyrus 7.2 punktą) nurodytas procedūras, 27 punkte nurodytos planavimo organizatoriaus pareigos: 27.1. vietos spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas planavimas, skelbimų lentoje skelbia informaciją apie pradedamą rengti detalųjį planą, planavimo tikslus, rengimo terminus, pasiūlymų teikimo tvarką, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką, taip pat nurodo planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus; 27.2. raštu informuoja besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu (sklypais) teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus, pateikdamas šių Nuostatų 27.1 punkte nurodytą informaciją (tuo atveju, kai gretimame sklype yra daugiabutis namas – daugiabučio namo savininkų bendriją ar daugiabučio namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotą atstovą, ar butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių), 28 punkte -jeigu šių Nuostatų 27.2 punkte nurodytų nekilnojamojo daikto savininkų negalima surasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais adresais arba tokių savininkų susidaro daugiau negu dešimt, planavimo organizatorius gali šių Nuostatų 27.1 punkte nurodytą informaciją paskelbti šalies dienraštyje ar vietos spaudoje. Įrodymų, kad planavimo organizatorius laikėsi anksčiau paminėtų nuostatų teismui nepateikta, todėl laikytina, kad detaliojo plano organizatorius šios pareigos nevykdė ir gretimų žemės sklypų savininkų apie rengiamo detaliojo plano sprendinius neinformavo.

20Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas individualus aktas - atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos 2006 12 22 įsakymas Nr. D-909 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas žemės sklypo ( - ), detalusis planas, neteisėtas iš esmės, tai yra savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikintinas (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies1 punktu, 86 - 87 straipsniais, 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22pareiškėjo Plungės rajono apylinkės vyriausiosios prokurorės prašymą tenkinti.

23Panaikinti atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D-909 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą, arba tiesiogiai - apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja Plungės rajono apylinkės vyriausioji prokurorė, gindama... 4. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos... 5. Pareiškėjos atstovas prokuroras Bronislovas Razma prašo prašymą tenkinti... 6. Atsakovė Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą... 7. Atsakovės atstovas Stasys Žilinskas su pareiškėjos prašymu sutinka ir... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Telšių apskrities viršininko administracija... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros... 11. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 12. Prašymas tenkintinas ( Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos... 13. 2003 12 12 Plungės rajono savivaldybės buvo išduotos sąlygos bendriesiems,... 14. Plungės rajono apylinkės prokuratūroje 2008 04 03 gautas Plungės gyventojų... 15. Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Administracinių bylų teisenos... 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šio nutarimo 69 ir 70 punktų... 18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d.... 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų... 20. Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 22. pareiškėjo Plungės rajono apylinkės vyriausiosios prokurorės prašymą... 23. Panaikinti atsakovės Plungės rajono savivaldybės administracijos 2006 m.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...