Byla I-7642-463/2014
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henriko Sadausko ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Laurai Timinskaitei, atsakovo atstovui advokatui Mindaugui Balevičiui, viešame teismo posėdyje, nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Molesta“ skundą atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Jonavos rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Molesta“ kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino 2014-10-13, prašydama panaikinti Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2014-02-27 protokolinį sprendimą Nr. IA-2 ir perduoti klausimą Komisijai nagrinėti iš naujo bei panaikinti valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir Centras) 2014-03-04 sprendimo Nr. 17 antrame punkte priimtą sprendimą sustabdyti UAB „Molesta“ kvalifikacijos atestatą Nr. 5142 6 (šešiems) mėnesiams (b. l. 124–127).

3Pareiškėjos atstovė advokatė Laura Timinskaitė 2014-10-27 teismo posėdyje pateikė prašymą dėl skundo atsisakymo, kuriame nurodė, kad skundo atsisako, kadangi jau suėjo 6 mėn. nuo kvalifikacijos atestato sustabdymo termino, kuris baigėsi 2014-09-04, todėl ginčas prarado aktualumą. Nurodė, kad skundo atsisakymo pasekmės yra žinomos.

4Atsakovo atstovas advokatas Mindaugas Balevičius teismo posėdyje palaikė pareiškėjos skundo atsisakymą ir prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurioms pagrįsti pateikti duomenys byloje.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Jonavos rajono savivaldybės administracija nedalyvavo teismo posėdyje, pateikdama prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 139).

6Byla nutraukiama, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkinamas.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo, išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali nepriimti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų (prokurorų, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų, kurie kreipiasi į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai) paduoto pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Aiškindamas šią teisės normą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad joje yra įtvirtintas proceso šaliai – pareiškėjui – taikytinas dispozityvumo principas, pagal kurį pareiškėjas turi apsisprendimo teisę kreiptis į teismą siekiant apginti teismine tvarka savo (tariamai) pažeistą teisę ar įstatymų saugomus interesus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 1 dalis) ir teisę atsisakyti šios gynybos po tokio kreipimosi (pvz., 2010-05-07 nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 300/2010).

9Pareiškėjos atstovė teismui pateikė skundo atsisakymą, naudodamasi pareiškėjai Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnyje suteikta teise ir turėdama teisę reikšti tokio pobūdžio prašymą pagal atstovavimo sutartį (b. l. 35). Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių negalėtų priimti skundo atsisakymo, todėl skundo atsisakymas priimamas ir byla nutraukiama.

10Pareiškėjai išaiškinamos bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalis).

11Atsakovo atstovas teismui pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjos 1 089,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 107). Prašyme nurodė, kad atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžia: 2014-09-03 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, 2014-09-03 sąskaita faktūra Nr. 0001924 ir 2014-09-12 mokėjimo pavedimo išrašas. Paaiškino, kad prašomas priteisti išlaidas sudaro 900 Lt ir 21 procentas pridėtinės vertės mokesčio už advokato Mindaugo Balevičiaus susipažinimą su UAB „Molesta“ skundu, atsikirtimų į skundą argumentų aptarimas su klientu, įrodymų, reikalingų atsiliepimui parengti, rinkimas, 2014-10-24 atsiliepimo parengimas bei pateikimas teismui.

12Atsakovo atstovas teismui pateikė atliktų darbų pagal 2007-09-17 perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodyta, kad remiantis 2014-04-18 atstovavimo sutartimi, buvo atliktas šis darbas, t. y. susipažinta su UAB „Molesta“ skundu, su klientu aptarti atsikirtimų į skundą argumentai, surinkti atsiliepimui parengti reikalingi įrodymai, 2014-10-24 parengtas atsiliepimas administracinėje byloje Nr. I-7642-624/2014 bei kartu su priedais pateiktas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b. l. 108). 2014-09-03 APB „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) (b. l. 109), kurią atsakovas pagal AB SEB bankas 2014-09-12 mokėjimo nurodymą ( - ) (b. l. 110). Taigi, atsakovas pagrindė, kad realiai patyrė 1 089,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias prašo priteisti.

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

14Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, Centras 2014-03-04 sprendimo Nr. 17 antru punktu nusprendė sustabdyti UAB „Molesta“ kvalifikacijos atestatą Nr. 5142 6 (šešiems) mėnesiams dėl to, kad UAB „Molesta“ nepašalino statybos defektų gyvenamajame name, ( - ), paaiškėjusių statinio garantiniu laikotarpiu (b. l. 84). UAB „Molesta“ nustatytus defektus pašalino 2014 m. liepos mėnesį (b. l. 123). Šiuo metu ginčas yra nebeaktualus, nes UAB „Molesta“ kvalifikacijos atestatas Nr. 5142 buvo sustabdytas 6 (šešiems) mėnesiams, t. y. iki 2014-09-04, taigi, paskirtos poveikio priemonės galiojimo terminas yra pasibaigęs. Pareiškėja skundo atsisakė ne dėl to, kad atsakovas patenkino jos reikalavimą geruoju, tačiau dėl faktinių susiklosčiusių aplinkybių, kurios rodo ginčo nebeaktualumą ir bylos neperspektyvumą. Be to, pati pareiškėja, 2014-10-13 pateikė patikslintą skundą, kai poveikio priemonės galiojimas jau buvo pasibaigęs. Taigi, jau tuomet ji turėjo teisę teikti skundo atsisakymą ir taip baigti bylos nagrinėjimą. Jokių naujų aplinkybių pareiškėja nenurodė.

15Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad esant anksčiau nustatytoms faktinės aplinkybėms, priimtas sprendimas atsakovo naudai (atsisakius skundo, kai išnyko ginčo dalykas) ir jis įgijo teisę į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje nustatytų išlaidų atlyginimą. Šiuo atveju, atsakovas prašo atlyginti jo patirtas išlaidas rengiant atsiliepimą.

16Advokatas Mindaugas Balevičius pagal 2014-04-18 sutartį atstovavo atsakovą (b. l. 50). Teismui 2014-04-25 parengė ir pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 44–49) ir 2014-10-23 atsiliepimą į patikslintą skundą (b. l. 136–138).

17Priteisiant bylinėjimosi išlaidas remiamasi ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nuostatomis. Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą; specialių žinių reikalingumą; ankstesnį dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 7 punkte reglamentuojama, kad advokato atstovavimo išlaidų sumos apskaičiuojamos taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA). Atsakovo atstovui teikiant 2014-04-25 atsiliepimą, galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-19 nutarimas Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2013-01-01 nustatęs 1 000 Lt MMA. Rekomendacijų 8.2 punkte nustatyta už atsiliepimą į ieškinį maksimaliai rekomenduojama priteisti 3 MMA.

18Šiuo atveju laikytina, kad atsakovui buvo teikta viena kompleksinė paslauga, t. y. atsiliepimas į skundą, ir atskirai negali būti priteisiama už susipažinimą su UAB „Molesta“ skundu, atsikirtimų į skundą argumentų aptarimą su klientu, įrodymų, reikalingų atsiliepimui parengti, rinkimą. Atsakovas pagrindė, kad realiai patyrė 1 089 Lt išlaidų už advokato M. Balevičiaus teiktas teisinies paslaugas, prašoma priteisti suma neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, todėl atsakovui iš UAB „Molesta“ priteisiama 1 089 Lt patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 straipsniais, 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 102 straipsniu, 105–106, 149 straipsniais, teismas

Nutarė

20Administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Molesta“ skundą atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Jonavos rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

21Priteisti atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui iš UAB „Molesta“ 1 089,00 Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis litus (piniginės išraiškos dydis eurais – 315,40 Eur (trys šimtai penkiolika eurų ir keturiasdešimt euro centų) patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

22Išaiškinti pareiškėjai UAB „Molesta“, kad atsisakius skundo ir teismui bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

23Nutartis per septynias dienas nuo šios nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB „Molesta“ kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino... 3. Pareiškėjos atstovė advokatė Laura Timinskaitė 2014-10-27 teismo posėdyje... 4. Atsakovo atstovas advokatas Mindaugas Balevičius teismo posėdyje palaikė... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Jonavos rajono savivaldybės administracija... 6. Byla nutraukiama, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkinamas.... 7. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1... 8. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis... 9. Pareiškėjos atstovė teismui pateikė skundo atsisakymą, naudodamasi... 10. Pareiškėjai išaiškinamos bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad bylą... 11. Atsakovo atstovas teismui pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjos 1... 12. Atsakovo atstovas teismui pateikė atliktų darbų pagal 2007-09-17... 13. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 4... 14. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, Centras 2014-03-04 sprendimo Nr. 17... 15. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad esant anksčiau... 16. Advokatas Mindaugas Balevičius pagal 2014-04-18 sutartį atstovavo atsakovą... 17. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas remiamasi ir teisingumo ministro 2004-04-02... 18. Šiuo atveju laikytina, kad atsakovui buvo teikta viena kompleksinė paslauga,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. Administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Molesta“ skundą atsakovui... 21. Priteisti atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo... 22. Išaiškinti pareiškėjai UAB „Molesta“, kad atsisakius skundo ir teismui... 23. Nutartis per septynias dienas nuo šios nutarties paskelbimo gali būti...