Byla I-4221-244/2013
Dėl sprendimo, potvarkio dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Margaritos Stambrauskaitės ir Broniaus Januškos, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatui Sauliui Šukiui ir J. T., atsakovės atstovui Aurelijui Mačiulaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui A. P., vertėjai Ritai Nasalytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „PROTHERM LT“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo, potvarkio dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Protherm Lt“ skunde (T. I, b. l. 17-22) prašo: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. AG-89/04-2012; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d. potvarkio Nr. 4D-26 „Dėl projektų, kuriems neskiriama programa pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones: „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Potvarkis) dalį, kurioje UAB „Protherm Lt“ paraiška pripažinta netinkama gauti paramą; 3) įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ŽŪM) iš naujo svarstyti UAB „Protherm Lt“ 2011 m. lapkričio 30 d. pateiktą paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 m. taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) projektui „UAB „Protherm Lt“ konkurencingumo didinimas, pristatant inovatyvią IZOPROK medžiagą“ įgyvendinti ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą dėl šio projekto įvertinimo; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Skunde pareiškėja paaiškino, kad Komisija 2012 m. gegužės 7 d. sprendime nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėja nepagrindė, jog jos nurodyta veikla patenka į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) (toliau – Taisyklės) 1 priedą, kuriame pateiktas remiamų veiklų rūšių sąrašas. Teikdama 2011 m. lapkričio 30 d. paraišką, pareiškėja ne tik nurodė, kokiai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (toliau – EVRK), grupei priskiria savo veiklą, bet ir 2012 m. sausio 11 d. atsakydama į Agentūros paklausimą, paaiškino, kodėl savo veiklą priskiria būtent EVRK 32.99 grupei („Kita, niekur kitur nepriskirta gamyba“). Paaiškino ir tai, kad gamins šiltinimo medžiagą IZOPROK, kurios gamybai naudojamos ne mineralinės, o organinės medžiagos, ir jas išvardijo, taip pat nurodė, kad ši medžiaga bus gaminama Latvijos įmonės SIA „Thermeko“ patente nurodytu pagrindu. Kadangi Latvijos institucija, atsakinga už ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių sudarymą, SIA „Thermeko“ patente nurodytą veiklą pagal tarptautinius kodus priskyrė 32.99 ekonominių veiklų grupei, todėl pareiškėja, vadovaudamasi šia aplinkybe ir tuo, kad Europos Sąjungoje galioja bendri ekonominės veiklos rūšių kodai, savo veiklą taip pat priskyrė Lietuvos EVRK 32.99 grupei. Atsakovė atsiliepime neginčijo duomenų pakankamumo vertinant bendrovės veiklos priskyrimą vienai ar kitai EVRK grupei, tik nurodė, kad jai nebuvo žinoma, kurios iš išvardintų IZOPROK šiltinimo medžiagos sudėtinių dalių yra organinės, o kurios ne. Tačiau dėl tokios priežasties ji negalėjo atmesti paraiškos. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) kilo neaiškumų dėl veiklos priskyrimo EVRK 32.99 grupei, todėl atsakovė pati nustatė, kad pareiškėjos veikla priskirtina ne EVRK 32.99, o 23.9 grupei. Komisija sprendime išplėtė Potvarkio motyvuojamąją dalį, nes klaidingai nurodė, kad pareiškėjos veikla atitinka EVRK 23.9 grupės 23.99 klasės išplėstinį apibrėžimą, kuriame nurodyta „mineralinių izoliacinių medžiagų“ ir padėtas dvitaškis, po kurio išvardytos konkrečios medžiagos. Tokia sakinio struktūra, pasak pareiškėjos, reiškia, kad išplėstinis apibrėžimas apima tik mineralines izoliacines medžiagas, o jos planuoja gaminti organines izoliacines medžiagas. Dėl šio esminio neatitikimo pareiškėjos planuojama vykdyti veikla negalėjo būti priskirta EVRK 23.9 grupei ir 23.99 klasei. 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos statistikos departamento pateiktame rašte Nr. SO-306 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo“ nurodyta, kad pagal EVRK šiltinimo medžiagų gamyba, t. y. UAB „Protherm Lt“ planuojama vykdyti veikla, turėtų būti klasifikuojama 22.21 klasėje „Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba“. Nors ši klasė nesutampa su pareiškėjos paraiškoje nurodyta 32.99 grupe, tačiau tiek į 32.99, tiek į 22.21 grupes patenkančios veiklos yra priskiriamos Taisyklių 1 priede nurodytoms tinkamoms paramai gauti veikloms. Lietuvos statistikos departamentas geriausiai gali išaiškinti savo priimtą teisės aktą, todėl jo pateikta išvada laikytina ne konsultacinio pobūdžio aktu, o gali būti prilyginama specialisto išvadai. Vadovaujantis minėtu raštu galima daryti išvadą, kad bendrovės veiklą priskyrus EVRK 22.21 grupei, ji patenka į remiamų veiklų sąrašą ir tuo pagrindu gali gauti paramą veiklai vykdyti. Be to, atsakovė iš esmės turi nustatyti ne kokiai konkrečiai EVRK grupei priskirtina bendrovės veikla, o tai, ar planuojama vykdyti veikla apskritai yra remiama. Tiek prieš, tiek po Potvarkio priėmimo pareiškėjos planuojama vykdyti veikla nesikeitė, todėl Lietuvos statistikos departamento išaiškinimas bet kuriuo atveju būtų buvęs vienodas. Atsakovė, abejodama pareiškėjos veiklos priskyrimu EVRK 32.99 grupei bei paaiškinimu, turėjo pareigą savo iniciatyva išsiaiškinti, kokiai tinkamai EVRK grupei reiktų priskirti šios veiklą (pavyzdžiui, pats kreiptis į Lietuvos statistikos departamentą ir prašyti išaiškinimo), tačiau atsakovės EVRK grupės nustatymas neturėjo būti paremtas spėjimu. Komisija skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad atsakovės priimtas administracinis aktas yra motyvuotas, nes nėra aišku, kodėl pareiškėjos veiklą priskyrė būtent EVRK 23.9 grupei ir 23.99 klasei, kuri pagal Taisyklių 2 priedą yra neremiama. Kadangi per klaidą buvo pateiktas ne pareiškėjos, o kitos įmonės (UAB „Plast treid“) balansas, tai laikoma Taisyklių 21.6 punkto pažeidimu, todėl neturėjo įtakos priimant administracinį aktą, tačiau atsakovė, pastebėjusi tokį trūkumą, apie jį neinformavo pareiškėjos ir neprašė jos pašalinti, nors tokią pareigą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės), galiojusių nuo 2009 m. vasario 25 d. iki 2012 m. vasario 1 d., 43 ir 44 punktai.

5Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą (T. II, b. l. 1-5) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime į skundą atsakovė paaiškino, kad, vadovaujantis Administravimo taisyklių 5.7 punktu, už pateiktų paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėja atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Agentūra. Pareiškėja nei 2011 m. lapkričio 30 d. paraiškoje, nei atsakydama į Agentūros 2012 m. sausio 2 d. paklausimą Nr. S-PP-0054011, nei skunde nenurodo, kuriai konkrečiai iš minėtų EVRK 32.99 klasės veiklų priskiria projekte numatytą vykdyti veiklą ir kokie paraiškoje esantys duomenys, informacija įrodo, kad projekte numatyta vykdyti veikla tikrai yra priskiriama EVRK 32.99 klasei. Pareiškėjos teiginiai, kad IZOPROK drožlių bei plokščių gamyboje bus naudojamos ne mineralinės, bet organinės medžiagos, kad ši medžiaga yra unikali, todėl jai nėra atskiros EVRK grupės, nepagrindžia paraiškoje nurodytos veiklos priskirtinumo EVRK 32.99 klasei. Pareiškėjos teiginys, jog jos nurodytų duomenų atsakovui turėjo pakakti nustatant, ar veikla patenka į Taisyklių 1 priedo remiamų veiklos rūšių sąrašą, yra nesuprantamas, nes Agentūra, vertindama paraišką, paklausime pareiškėjos prašė paaiškinti, kokiu pagrindu projekte numatytą veiklą pareiškėja priskyrė EVRK 32.99 grupei, jeigu reikia, buvo prašoma patikslinti pateiktą informaciją, ją pagrindžiant atitinkamais dokumentais. Paraiškoje trūko informacijos, duomenų, kurie aiškiai rodytų, kodėl pareiškėja planuojamą vykdyti veiklą priskiria EVRK 32.99 grupei. Agentūra, vertindama pareiškėjos paraišką, vadovaudamasi paraiškoje esančiais duomenimis, informacija, registruose esančiais duomenimis, taip pat dokumentais ir informacija, gautais iš pareiškėjos po užklausos pateikimo, aiškinosi, ar projekto veikla patenka į pagal priemonę remiamų veiklų sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ar nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede. Nei paraiškoje, nei pareiškėjos paaiškinime Agentūrai nėra konkrečių duomenų, įrodančių paraiškoje nurodytos veiklos priskirtinumą EVRK 32.99 klasei, todėl ŽŪM skundžiamame sprendime neturėjo pagrindo konstatuoti paraiškoje nurodytos veiklos priskirtinumo Taisyklių 1 priede išvardytoms remiamoms veikloms. Lietuvos statistikos departamento 2012 m. kovo 27 d. raštas Nr. SD-306 taip pat patvirtina, kad IZOPROK termoplokščių gamyba nėra klasifikuojama EVRK 32.99 klasėje. Šiuo Statistikos departamento raštu šiame ginče negalima vadovautis, nes jį pareiškėja gavo ir pateikė Komisijai jau priėmus skundžiamą sprendimą. Pareiškėja akcentuoja tik tai, kad nesutinka su ŽŪM nustatytu pareiškėjos projekto veiklos priskyrimu EVRK 23.9 grupei, tačiau nepateikia jokių konkrečių įrodymų, kurie pagrįstų, kodėl projekte numatytą vykdyti veiklą priskyrė EVRK 32.99 klasei.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (T. I, b. l. 48-49) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pareiškėja kartu su 2012 m. sausio 11 d. raštu Nr. 401 pateikdama papildomą informaciją ir dokumentus neįrodė, jog planuojama veikla priskirtina EVRK 32.99 grupėje nurodytai veiklai. Lietuvos statistikos departamento 2012 m. kovo 27 d. raštas Nr. SD-306 nei Agentūrai vertinant paraišką, nei ŽŪM priimant Potvarkį pateiktas nebuvo, todėl juo vadovautis ŽŪM neturėjo pagrindo.

9Skundas netenkintinas.

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo skirti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurį lėmė pareiškėjo paraiškoje paramai gauti nurodytos veiklos priskyrimas atitinkamai ekonominės veiklos rūšiai.

11Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklės (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-09-26 įsakymu Nr. 3D-698, ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153.

12Netinkamumo gauti paramą pagal programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ kriterijai nustatyti Taisyklių (2011-09-26 redakcija) 20 punkte. Pagal Taisyklių 20.1 punktą pareiškėjui parama negali būti teikiama, jei pareiškėjas neatitinka Taisyklių V ir VII skyriuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų. Tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijai nustatyti Taisyklių 21 punkte. Paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje ir neatitinkantis Taisyklių 20 punkte nustatytų atvejų (Taisyklių 21.1 punktas). Projekto veikla patenka pagal Priemonę į remiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ir nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede (Taisyklių 21.3 punktas). Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Pareiškėjas, iki paramos paraiškos pateikimo nevykdęs jokios ūkinės komercinės veiklos, ūkinės veiklos pradžios balanse nurodo turimas lėšas, skirtas veiklai vykdyti. Atsakomybė už nurodytas turimas lėšas tenka pareiškėjui (Taisyklių 21.6 punktas). Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai (Taisyklių 43 punktas). Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas svarsto, kuriuos projektus finansuoti, ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų arba nefinansuotinų projektų (Taisyklių 44 punktas). Vadovaudamasi Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Ministerija (Taisyklių 46 punktas).

13Pagal Administravimo taisyklių (2011-01-28 redakcija) 34 punktą paramos paraiškų vertinimą sudaro trys dalys: paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas, tinkamumo skirti paramą vertinimas ir pirmumo vertinimas. Remdamasi Administravimo taisyklių 36 punktu atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus (36 punktas). Iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų 37 punktas). Visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, išskyrus 63 punkte nustatytą atvejį, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami (39 punktas). Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis (41 punktas). Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą atlieka Agentūra. Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimo metu patikrinama, ar paramos paraiška yra tinkamai užpildyta ir ar pateikti visi paramos paraiškoje nurodyti dokumentai (43 punktas). Jei atliekant paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pareiškėjas pateikė ne visus paramos paraiškoje nurodytus dokumentus ir (arba) paramos paraiška netinkamai užpildyta, pareiškėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis ir nustatomas terminas, per kurį jis turi trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis pateikti (44 punktas). Remdamasi Administravimo taisyklių 51 punktu tinkamumo skirti paramą vertinimą atlieka Agentūra. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu yra nustatoma, ar paramos paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę, atsižvelgiant į bendruosius Programos ir Programos priemonės tinkamumo kriterijus (52 punktas). Pagal Administravimo taisyklių 53.1, 53.3 punktus atliekdama tinkamumo skirti paramą vertinimą Agentūra turi įvertinti paramos paraiškos atitiktį Programos tinkamumo kriterijams, paramos paraiškos atitiktį Programos priemonės tikslams ir veiklos sritims, EŽŪFKP reglamentų nuostatoms bei ES horizontalaus lygio sritims (valstybės pagalba, viešieji pirkimai, aplinkosauga, suderinamumas su kitais Bendrijos finansavimo šaltiniais, kitos horizontaliosios ES sritys). Įvertinus tinkamumą skirti paramą, parengiama išvada, ar paramos paraiška yra tinkama gauti paramą (55 punktas). Valdymo institucija užtikrina, kad paramos paraiškos yra atrinktos atsižvelgiant į nustatytus Programos priemonių paramos paraiškų tinkamumo ir (arba) pirmumo kriterijus (69 punktas). Rekomendacijoms dėl įvertintų paraiškų priimti gali būti sudaromi Projektų atrankos komitetai (70 punktas). Sprendimą dėl paramos skyrimo pagal Programos priemones, dėl kurių Valdymo institucija sudaro Projektų atrankos komitetus, priima Valdymo institucija (73 punktas). Pagal Administravimo taisyklių 74 punktą parama skiriama tiems projektams, kuriems ją skirti rekomendavo Projektų atrankos komitetas. Valdymo institucija gali atsisakyti skirti paramą Projektų atrankos komiteto rekomenduotai paramos paraiškai, jei tam yra svarbių priežasčių. Jei tokios priežastys nebuvo žinomos Projektų atrankos komitetui, Valdymo institucija gali jas nurodyti ir paramos paraišką grąžinti vertinti Agentūrai pakartotinai, o sprendimą priimti atsižvelgdama į naujas Projektų atrankos komiteto rekomendacijas. Remiantis Administravimo taisyklių 75.1 punktu sprendime dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo nurodoma pagrindas skirti paramą arba neskirti paramos (77 punktas).

14Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja Agentūrai 2011-11-30 pateikė paraišką (reg. Nr. 3VK-KL-11-1-008147-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-09-26 įsakymu Nr. 3D-698, siekdama įgyvendinti projektą „UAB „PROTHERM LT“ konkurencingumo didinimas, pristatant inovatyvią IZOPROK medžiagą“ (I t., b. l. 131-161). Kartu su paraiška pareiškėja pateikė tipinį verslo planą pagal programos Priemonės įgyvendinimo taisykles (I t., b. l. 162-179).

15Agentūra su 2012-01-02 paklausimu dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo Nr. S-PP-0054011 kreipėsi į pareiškėją su prašymu paaiškinti, kokiu pagrindu projekte numatytą veiklą priskyrė EVRK 32.99 grupei, jeigu reikia patikslinti pateiktą informaciją, ją pagrindžiant atitinkamais dokumentais. Informavo pareiškėją, kad pagal Paraiškoje pateiktą informaciją nustatyta, kad planuojama veikla priskirtina EVRK 23.9 grupėje nurodytai veiklai – abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba. Ši veikla patenka į Taisyklių 2 priede pateiktą ekonominės veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti neskiriama parama, rūšių sąrašą (I t., b. l. 95).

16Pareiškėja 2012-01-11 pateikė atsakymą į Agentūros paklausimą, kuriame paaiškino, kad šiltinimo medžiagos IZOPROK gamybai naudojamos organinės medžiagos: karbamidformaldehidinė derva, aktyviosios paviršinės medžiagos ir organinės mineralinės trąšos. Šias medžiagas maišant susidaro tvirta pluta, kuriai išdžiūvus, sumalama ir gaunama termovata IZOPROK dribsnių pavidalu specialiuose įpakavimuose. Kadangi ši medžiaga ir jos gamyba unikali, klasifikatoriuje neradus tikslios grupės, kuriai būtų galima ją priskirti, priskirta grupei 32.99 „Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba“. Tokios sudėties žaliava nurodyta SIA „Thermeko“ patente, kurio pagrindu pareiškėja gamins šiltinimo medžiagą IZOPROK. SIA „Thermeko“ EVRK šiltinimo medžiagos IZOPROK gamybai nurodomas kodas 32.99, nes medžiaga unikali ir jai nėra atskiros grupės. Prie atsakymo pareiškėja Agentūrai pridėjo SIA „Thermeko“ išrašą iš LURSOFT duomenų bazės ir SIA „Thermeko“ išrašą (patentai ir prekių ženklai) (I t., b. l. 79-80).

17Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų vertinimo skyrius 2012-01-25 paraiškos vertinimo ataskaitoje padarė išvadą, kad projektas netinkamas paramai gauti, pastabose pažymėjo, kad pagal paraiškoje pateiktą informaciją nustatė, jog planuojama veikla priskirtina EVRK 23.9 grupėje nurodytai veiklai – abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba (23.99 klasė – kitų, niekur nepriskirtų mineralinių produktų gamyba). Ši veikla patenka į Taisyklių 2 priede pateiktą ekonominės veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti neskiriama parama, rūšių sąrašą. Pastabose taip pat pažymėta, jog vertinimo metu nustatyta, kad neužtikrintas tinkamas finansavimo šaltinis. Kartu su paraiška pateiktas ne UAB „PROTHERM LT“, o UAB „Plast treid“ balansas. Paklausimas dėl šio neatitikimo nebuvo siųstas, nes projektas netinkamas paramai gauti (I t., b. l. 74-76).

18Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2012-02-10 posėdyje rekomenduota neskirti paramos Projektui, nes neatitinka Taisyklių 21.3 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus bei Taisyklių 21.6 kriterijui (2012-02-10 posėdžio Nr. 41 protokolo nutariamoji dalis Nr. 8D-62 (5.50), Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos byla (toliau – ir VAGK byla), I t., b. l. 138-140).

19Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris 2012-03-19 potvarkiu Nr. 4D-26 patvirtino Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą, prie kurio priskyrė pareiškėjos Projektą (I t., b. l. 52-70). Paramos neskyrimo pareiškėjai priežastimis nurodė neatitiktį Taisyklių 21.3 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, nes vertinimo metu nustatyta, kad numatoma vykdyti veikla priskiriama Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 RED) 23.9 grupėje nurodytai veiklai, kuri pagal Priemonę yra neremiama. Taip pat nustatė neatitiktį Taisyklių 21.6 punkte nustatytam tinkamumo gauti paramą kriterijui, nes su paramos paraiška pateiktas ne pareiškėjos, o UAB „Plast treid“ ūkinės veiklos pradžios balansas.

20Lietuvos statistikos departamentas 2012-03-27 raštu Nr. SD-306 pateikė konsultaciją pareiškėjai, kad pagal EVRK 2 red. šiltinimo medžiagų IZOPROK termoplokščių gamyba, atsižvelgiant į pateiktas gaminio charakteristikas, turėtų būti klasifikuojama 22.21 klasėje „Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba“ (VAGK byla, I t., b. l. 116).

21Teismas sutinka su Agentūros ir Ministerijos argumentais, kad Statistikos departamento 2012-03-27 raštas Nr. SD-306, pateiktas Komisijai jau po skundžiamo potvarkio dalies priėmimo, negalėtų būti pagrindas panaikinti ginčijamą potvarkio dalį, nes remiantis Administravimo taisyklių 41 punktu pareiškėjos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjos po Agentūros paklausimo (-ų).

22Pareiškėja kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją prašydama panaikinti minėtą potvarkį ir įpareigoti iš naujo vertinti paraišką. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2012-05-07 sprendimu Nr. 3R-104 (AG-89/04-2012) pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (I t., b. l. 8-11).

23Pareiškėja Agentūrai pateiktoje paraiškoje numatomą vykdyti veiklą priskyrė Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 32.99 klasei - kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba. Atsakovė pareiškėjos paraišką atmetė nustačiusi, kad numatoma vykdyti veikla turi būti priskirta EVRK 23.9 grupėje nurodytai veiklai – abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba (23.99 klasė – kitų, niekur nepriskirtų mineralinių produktų gamyba). Į EVRK 23.99 klasę (kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba) įeina: su mineralinių medžiagų ar celiuliozės pagrindu frikcinių medžiagų ir nesumontuotų jų dirbinių gamyba; mineralinių izoliacinių medžiagų: šlako vatos, akmens vatos ir panašios mineralinės vatos; pūstojo vermikulito, keramzito bei kitų šilumą ir garsą izoliuojančių ar garsą sugeriančių medžiagų, gamyba; gaminių iš įvairių mineralinių medžiagų: apdirbto žėručio ir gaminių iš žėručio, durpių, grafito (išskyrus elektros prekes) ir kt., gamyba; gaminių iš bitumo ar panašios medžiagos, pvz., bituminių rišiklių, akmens anglių pikio ir kt., gamyba; anglies ir grafito pluoštų ir gaminių, išskyrus elektrodus ir elektrinius taikmenis, gamyba; dirbtinio korundo gamyba. Sistemiškai aiškinant prie EVRK 23.99 klasės priskiriama išimtinai tik mineralinių produktų gamyba. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas J. T. ir liudytojas I. U. (I. U.) patvirtino, kad medžiaga IZOPROK ypatinga tuo, kad būtų gaminama iš organinių medžiagų. Pareiškėjos teigimu, vien šiuo požiūriu jos numatomos veiklos priskyrimas prie neremiamos EVRK 23.99 klasės, kuriai priskiriama tik mineralinių produktų gamyba, yra negalimas.

24Nustatyta, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d. potvarkiu Nr. 4D-26 buvo nuspręsta UAB „PROTHERM LT“ neskirti paramos projektui „UAB „PROTHERM LT“ konkurencingumo didinimas, pristatant inovatyvią IZOPROK medžiagą“. Minėtas sprendimas priimtas atsižvelgus į Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų vertinimo skyriaus 2012 m. sausio 25 d. paraiškos dėl paramos skyrimo vertinimo ataskaitoje pateiktą išvadą, kad projektas netinkamas paramai gauti, kaip neatitinkantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklių 21.3 punkte bei Taisyklių 21.6 nustatytų kriterijų. Remiantis minėtų Taisyklių 21.3 punktu tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijų sudaro ta aplinkybė, kad projekto veikla patenka į pagal Priemonę remiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ir nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede. Tačiau Taisyklių 21.6 punkte nustatytas kitas tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijus - pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį - skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Ginčijamas sprendimas grindžiamas ta aplinkybe, kad pagal paraiškoje pateiktą informaciją pareiškėjos planuojama veikla patenka į Taisyklių 2 priede pateiktą ekonominės veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti neskiriama parama, rūšių sąrašą, be to, neužtikrintas tinkamas finansavimo šaltinis. O pareiškėja, teikdama paraišką, planuojamą veiklą priskyrė Taisyklių 1 priede nurodytoms veikloms, Ekonominių veiklų rūšių klasifikatoriaus 32.99 klasei „Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.55 punkte nurodytą gamybą)“. Agentūra 2012 m. sausio 2 d. paklausime dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo Nr. S-PP-0054011 paprašė pareiškėjos minėtą priskyrimą pagrįsti. Atsakydama pareiškėja nurodė, iš kokių medžiagų gaminama šiltinimo medžiaga IZOPROK, pažymėjo, jog tai organinės medžiagos, gamyba unikali, todėl sunku nustatyti klasifikatoriuje tikslią grupę, kuriai būtų galima ją priskirti. Pateikė Latvijos Respublikos gamintojų SIA „Thermeko“ išrašą iš LURSOFT duomenų bazės ir Išradimų paskelbimo publikacijų (patentai ir prekių ženklai) išrašą, kuriuose nurodoma medžiagos IZOPROK sudėtis.

25Atlikęs Paraiškos vertinimą Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų vertinimo skyrius, savo nuožiūra pareiškėjos planuojamą vykdyti veiklą – IZOPROK šiltinamosios medžiagos gamybą – priskyrė Taisyklių 2 priede nurodytoms ekonominėms veikloms, t. y. EVRK 23.9 grupėje nurodytai veiklai – abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba (23.99 klasė – kitų, niekur nepriskirtų mineralinių produktų gamyba). Taip pat nustatyta, kad su paraiška pateiktas ne UAB „PROTHERM LT“, o UAB „Plast treid“ balansas ir tai įvertinta kaip tinkamo finansavimo šaltinio neužtikrinimas.

26Nagrinėjamu atveju vertintinas Agentūros sprendimo priskirti pareiškėjo planuojamą veiklą EVRK grupėje 23.9 nurodytai veiklai, t. y. veiklai, patenkančiai į Taisyklių 2 priede nurodytų veiklų, kurioms vykdyti parama neskiriama, sąrašą, pagrįstumas ir teisėtumas, nes būtent ši aplinkybė lėmė Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d. potvarkyje Nr. 4D-26 išreikštą sprendimą neskirti Paramos.

27Pareiškėjos pateikto Išradimų paskelbimo publikacijų išrašo vertime šiltinimo medžiaga vadinama „putplasčiu“, o Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 27 d. rašte Nr. SD-306 kalbama apie „Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybą“.

28Pareiškėja pateikė teismui 2013 m. AB „Inspekta Latvia“ atliktą medžiagos IZOPROK analizę (t. 2, b. l. 114-115), kurioje nustatyta, kad medžiaga IZOPROK laikoma organiniu pagrindu pagaminta termoizoliacine medžiaga, skirtingai nei mineralinė vata, kuri priskiriama neorganinių medžiagų klasei.

29Taigi, skirtinguose dokumentuose nurodomi skirtingi pareiškėjos planuojamos gaminti produkcijos pavadinimai.

30Kaip konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartyje nagrinėjamoje byloje, pareiškėja, siekdama gauti paramą ir nurodydama, jog planuoja gaminti unikalią šiltinimo medžiagą – naują produktą Lietuvos rinkoje, turėjo įvertinti, jog Lietuvos Respublikos institucijoms gali būti sudėtinga tiksliai priskirti IZOPROK kuriai nors nustatytų produkcijos rūšių. Be to, nagrinėjamu atveju tikslus IZOPROK šiltinimo medžiagos gamybos priskyrimas konkrečiai ekonominės veiklos rūšiai tiesiogiai susijęs su produkcijos cheminės sudėties nustatymu. Taip pat pažymėtina, kad šiltinimo medžiagos gamyba nėra tiesiogiai nurodyta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos 32.99 klasės plėtinyje ar priskirtina kitai Taisyklių 1 priede nurodytai, t. y. remiamai, ekonominės veiklos rūšiai. Pagal duomenis, kuriuos pareiškėja nurodė paraiškoje paramai gauti, ir kitus byloje esančius paaiškinimus darytina išvada, jog pareiškėjai buvo žinomi tinkamumo paraiškai gauti kriterijai, vienas kurių yra tai, kad veikla turi patekti į remiamų ekonominių veiklų sąrašą. Pareiškėja, kreipdamasi dėl paramos jos plėtojamam verslui, turėtų pagrįsti savo teisę gauti paramą, taip pat ir planuojamos veiklos priskyrimą remiamoms ekonominėms veikloms. Pareiškėja turėjo pareigą būti aktyvi ir pateikti visą įmanomą tikslią, abejonių nepaliekančią informaciją apie planuojamą vykdyti ekonominę veiklą, planuojamą gaminti produkciją, tačiau tokios informacijos Agentūrai nepateikė. Nors pareiškėja teismui pateikė naujus įrodymus apie planuojamą gaminti produkciją, tačiau jie negali būti pagrindas panaikinti skundžiamus sprendimus, nes pareiškėja, kreipdamasi dėl paramos jos plėtojamam verslui, tokių įrodymų Agentūrai nepateikė. Be to, pareiškėjos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną jos pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjos po Agentūros paklausimo (-ų).

31Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 39 punktą visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

32Agentūra vertindama UAB „PROTHERM LT“ paramos paraišką vadovavosi į bylą pateiktu Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos investicinių priemonių, administruojamų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento centriniame padalinyje, procedūros aprašu, patvirtintų Agentūros direktoriaus 2010-11-29 įsakymu Nr. BR1-1109 (2011-10-03 redakcija), procedūrinių pažeidimų teismas nenustatė.

33Pagal Taisyklių 21.3. punktą kaip vienas tinkamumo gauti paramą kriterijų nurodyta tai, kad projekto veikla patenka į pagal priemonę remiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ir nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede. Lingvistiniu požiūriu, šios dvi sąlygos vertintinos sistemiškai, t. y. tai, kad veikla nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, dar nereiškia, kad gali būti remiama, nes ji turi atitikti kitą sąlygą – patekti į remiamos veiklos rūšių sąrašą. Taigi, dviejų sąrašų įtvirtinimas suponuoja numatymą galimybės, jog gali būti veiklų, nepatenkančių nė į vieną sąrašą, kitu atveju, dviejų sąrašų sudarymas netektų prasmės – visos veiklos, nepatenkančios į neremiamų sąrašą, galėtų būti remiamos. Pagal byloje esančius duomenis teismas daro išvadą, kad šiltinimo medžiagos gamyba nepatenka į remiamų veiklų sąrašą, todėl atsakovės atsisakymas skirti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ yra pagrįstas ir teisėtas.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 88 straipsnio 1 punktas).

35Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjos skundas netenkinamas, todėl nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

37Atmesti pareiškėjos UAB „PROTHERM LT“ skundą kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Protherm Lt“ skunde (T. I, b. l. 17-22) prašo: 1)... 4. Skunde pareiškėja paaiškino, kad Komisija 2012 m. gegužės 7 d. sprendime... 5. Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą... 6. Atsiliepime į skundą atsakovė paaiškino, kad, vadovaujantis Administravimo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 8. Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo skirti paramą pagal... 11. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.... 12. Netinkamumo gauti paramą pagal programos priemonę „Parama verslo kūrimui... 13. Pagal Administravimo taisyklių (2011-01-28 redakcija) 34 punktą paramos... 14. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja... 15. Agentūra su 2012-01-02 paklausimu dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų... 16. Pareiškėja 2012-01-11 pateikė atsakymą į Agentūros paklausimą, kuriame... 17. Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento projektų... 18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal... 19. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris 2012-03-19 potvarkiu... 20. Lietuvos statistikos departamentas 2012-03-27 raštu Nr. SD-306 pateikė... 21. Teismas sutinka su Agentūros ir Ministerijos argumentais, kad Statistikos... 22. Pareiškėja kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją... 23. Pareiškėja Agentūrai pateiktoje paraiškoje numatomą vykdyti veiklą... 24. Nustatyta, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012 m. kovo 19 d.... 25. Atlikęs Paraiškos vertinimą Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės... 26. Nagrinėjamu atveju vertintinas Agentūros sprendimo priskirti pareiškėjo... 27. Pareiškėjos pateikto Išradimų paskelbimo publikacijų išrašo vertime... 28. Pareiškėja pateikė teismui 2013 m. AB „Inspekta Latvia“ atliktą... 29. Taigi, skirtinguose dokumentuose nurodomi skirtingi pareiškėjos planuojamos... 30. Kaip konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio... 31. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d.... 32. Agentūra vertindama UAB „PROTHERM LT“ paramos paraišką vadovavosi į... 33. Pagal Taisyklių 21.3. punktą kaip vienas tinkamumo gauti paramą kriterijų... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 35. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 37. Atmesti pareiškėjos UAB „PROTHERM LT“ skundą kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...