Byla A8.-227-761/2019
Dėl padaryto pažeidimo. Kadangi gauna minimalų darbo užmokestį, be to su sugyventine augina 10 mėnesių vaiką prašo išdėstyti baudos sumokėjimą dviejų metu terminui

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas Briedis, sekretoriaujant Virginijai Makarienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. U., suinteresuoto asmens UAB „Bružtė“ atstovui S. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje R. U., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis uždarojoje akcinėje bendrovėje „( - )“ vairuotoju-ekspeditoriumi, gyvenantis ( - ), deklaruota gyv. vieta ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnio 7 dalį.

3Teismas

Nustatė

42019 m. kovo 6 d. 19.10 val. Šilalės r. sav., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 219 km vilkiko „Scania R420 LB“, valst. Nr. ( - ) su puspriekabe „Fliegel ( - ) valst. Nr. ( - ), vairuotojas R. U. vilkiko salone ant viršutinio gulto gabeno 40 000 vnt. cigarečių „Minsk Capital“ su filtru be banderolių, kurių vertė 6500 Eur. Šioms cigaretėms R. U. įsigijimo ir gabenimo dokumentų nepateikė, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių 3.3. ir 3.4. punktus.

5R. U. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. kovo 6 d. darbo reikalais buvo Vilniuje. Per raciją susiekė su kitais vilkikų vairuotojais klausdamas ar kas turi parduoti rusiškų cigarečių. Susisiekęs su rusijos piliečiu susitiko ( - ) g. ir iš jo už 2400 eurų nupirko 200 blokų cigarečių „Minsk Capital“ su filtru be banderolių. Cigaretes pasidėjo sunkvežimio kabinoje ant gulto. Važiuojant į Klaipėdą ties aukščiausia automagistralės vieta Šilalės rajone jį sustabdė muitinės pareigūnai muitiniam patikrinimui ir surado jo vežamas cigaretes. Parduoti cigarečių neketino. Jas pirko savo reikmėms. Gailisi dėl padaryto pažeidimo. Kadangi gauna minimalų darbo užmokestį, be to su sugyventine augina 10 mėnesių vaiką prašo išdėstyti baudos sumokėjimą dviejų metu terminui.

6Teismas

konstatuoja:

7R. U. kaltė, be jo prisipažinimo, įrodyta administracinio nusižengimo protokolu bei kita byloje esančia medžiaga: daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, pranešimu apie sulaikytą transporto priemonę, išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštu „Dėl cigarečių įvertinimo“, vaizdo lentelėmis ir kt.

8Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog R. U. kaltė įrodyta. R. U., pažeisdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių reikalavimus, neteisėtai įgijo ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes, nepaženklintas Lietuvoje nustatyto pavyzdžio banderolėmis, kurių vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, todėl jo veika atitinka pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 209 straipsnio 7 dalyje, požymius.

9Skiriant nuobaudą R. U. atsižvelgiama į administracinio nusižengimo pobūdį, į pažeidėjo kaltės formą, rūšį, pažeidimo pobūdį, į pažeidėjo asmenybę. R. U. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad prisipažino padaręs ANK numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į R. U. apibudinančius duomenis tai, kad darbdavys apibudina teigiamai vertina kaip gerą darbuotoją, skirtina minimali sankcijoje numatyta bauda.

10R. U. prašo teismo išdėstyti paskirtos baudos sumokėjimą 24 mėnesių laikotarpiui, kadangi kaip pasidomėjo bauda yra labai didelė, jo darbo užmokestis minimalus. Be to su gyvena su sugyventine su kuria kartu augina mažametį ( - ) mėnesių sūnų. Jo draugė šiuo metu yra motinystės atostogose, todėl šeima pragyvena iš jo gaunamo darbo užmokesčio dėl to neturi galimybės sumokėti net minimalią baudą numatytą už šį pažeidimą. ANK 675 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog atsižvelgdami į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), priimdami nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdami į paskirtos baudos dydį. Konstatuotina, kad skirtina bauda yra labai didelė, todėl tenkintinas V. L. prašymas ir baudos sumokėjimas išdėstytinas per 24 mėnesių laikotarpį.

11ANK 209 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių konfiskavimą. Todėl 2019 m. kovo 6 d. Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto daiktų paėmimo protokolu paimti 40000 pakelių cigarečių „Minsk Capital“, nepaženklintos Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka, teismo nutarimui įsiteisėjus, konfiskuotinos ir sunaikintinos įstatymo nustatyta tvarka (ANK 29 straipsnis).

12ANK 22 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nustatyta, kad administracinės nuobaudos paskirtis yra atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų; nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis.

13R. U. padarė tyčinį administracinį nusižengimą (ANK 8 straipsnio 1 dalis). Jo padarytas nusižengimas laikytinas vienu iš pavojingiausių ekonominių nusižengimų, kuriais daroma didelė žala ekonominiams (taip pat ir mokestiniams) santykiams, rinkos funkcionavimui ir sąžiningai konkurencijai.

14Atsižvelgiant į R. U. asmenybę, tai kad nusižengimą finansų sistemai padarė pirmą kartą, nustatyta viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, jam skirtina minimali bauda numatyta sankcijoje.

15Už ANK 209 straipsnio 7 dalyje numatyto nusižengimo padarymą gali būti skiriama administracinio poveikio priemonė – gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas. Gabenimo priemonės konfiskavimas yra papildoma administracinio poveikio priemonė, kuri gali, bet neprivalo būti skiriama. Todėl visais atvejais turi būti nustatytos aplinkybės, kurios padidintų šio nusižengimo pavojingumą tokiu mastu, kad neteisėto prekių gabenimo priemonės konfiskavimas taptų proporcingu padaryto nusižengimo pavojingumui. Teismų praktikoje laikomasi tokios pozicijos, kad akcizais apmokestinamų prekių neteisėto gabenimo priemonė paprastai konfiskuojama, jeigu ji specialiai pritaikoma tokioms prekėms neteisėtai gabenti (pvz., transporto priemonėje specialiai įrengiant akcizais apmokestinamų prekių slėptuves). Sprendžiant klausimą dėl transporto priemonės konfiskavimo taip pat atsižvelgtina į gabentų akcizais apmokestinamų prekių bei konfiskuotinos transporto priemonės vertę, pažeidėjo asmenybę ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinių teisės pažeidimų byloje Nr. 2AT-99-895/2015, Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-227-380/2016). Šiuo atveju, R. U. kaltę pripažino, tokio pobūdžio nusižengimą padarė pirmą kartą, duomenų, kad verstųsi nelegalia akcizais apmokestinamų gaminių prekyba, byloje nėra. Be to, nors cigaretėms gabenti buvo panaudotas vilkikas „Scania R420 LB“, valst. Nr. ( - ) tačiau transporto priemonė nebuvo specialiai pritaikyta, taip pat nebuvo įrengtos slėptuvės, apsunkinančios pareigūnams surasti neteisėtai gabenamas akcizais apmokestinamas prekes. Automobilio „Scania R420 LB“, valst. Nr. ( - ) savininkas yra ne pažeidėjas, o UAB „BRUŽTĖ“.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujintose administracinių teisės pažeidimų bylose yra konstatavęs, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013).

17Esant šioms aplinkybėms, administracinio nusižengimo, numatyto ANK 209 straipsnio 7 dalyje, padarymo priemonės - automobilio konfiskavimas netaikytinas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19R. U. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnio 7 dalyje ir paskirti 5200 Eur (penkių tūkstančių dviejų šimtų eurų) dydžio baudą su 40 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital“, saugomų Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių poste, konfiskavimu, be transporto priemonės, kuria jos buvo gabentos, konfiskavimo.

20Nutarimui įsiteisėjus, konfiskuotas prekes – 40 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ nepaženklintų Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka, sunaikinti įstatymo nustatyta tvarka.

21Grąžinti transporto priemonę vilkiką „Scania R420 LB“, valst. Nr. ( - ) su užvedimo rakteliu bei transporto priemonės registracijos liudijimu, saugomus Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių poste, teisėtai jos savininkei uždarajai akcinei bendrovei „BRUŽTĖ“ ar jos įgaliotam asmeniui.

22Išdėstyti R. U. paskirtos 5200 Eur (penkių tūkstančių dviejų šimtų eurų) dydžio baudos sumokėjimą per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius kas mėnesį sumokant po 217 Eur (du šimtus septyniolika eurų) baudą, paskutinį mėnesį sumokant 209 Eur (devyniasdešimt keturis eurus). Baudos mokėjimą pradėti skaičiuoti nuo šio nutarimo įsiteisėjimo dienos.

23Baudą sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančias Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB banke, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių banke, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB Medicinos banke, Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AS „Citadele banka“ Lietuvos filiale, įmokos kodas – 1001, paskirtis ROIK: 19098424138. Nesumokėjus baudos laiku, nutarimas skirti baudą bus pateikiamas vykdyti priverstine tvarka.

24Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėjas Osvaldas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. 2019 m. kovo 6 d. 19.10 val. Šilalės r. sav., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda... 5. R. U. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino ir parodė, kad 2019 m. kovo 6... 6. Teismas... 7. R. U. kaltė, be jo prisipažinimo, įrodyta administracinio nusižengimo... 8. Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog R. U. kaltė įrodyta. R. U.,... 9. Skiriant nuobaudą R. U. atsižvelgiama į administracinio nusižengimo... 10. R. U. prašo teismo išdėstyti paskirtos baudos sumokėjimą 24 mėnesių... 11. ANK 209 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5,... 12. ANK 22 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nustatyta, kad administracinės... 13. R. U. padarė tyčinį administracinį nusižengimą (ANK 8 straipsnio 1... 14. Atsižvelgiant į R. U. asmenybę, tai kad nusižengimą finansų sistemai... 15. Už ANK 209 straipsnio 7 dalyje numatyto nusižengimo padarymą gali būti... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujintose administracinių teisės... 17. Esant šioms aplinkybėms, administracinio nusižengimo, numatyto ANK 209... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 19. R. U. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 20. Nutarimui įsiteisėjus, konfiskuotas prekes – 40 000 pakelių cigarečių... 21. Grąžinti transporto priemonę vilkiką „Scania R420 LB“, valst. Nr. ( - )... 22. Išdėstyti R. U. paskirtos 5200 Eur (penkių tūkstančių dviejų šimtų... 23. Baudą sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 24. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar...