Byla A-525-1296-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovui Leokadijai Daujotaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus teritorinės muitinės prašymą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims M. L., Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilniaus teritorinė muitinė prašymu (b. l. 7 – 5-9), kurį patikslino (b. l. 3 – 5), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau - ir Profesinė sąjunga) 2007 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1P-144 (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus krovinių posto „Žirmūnai“ vyresniajam inspektoriui M. L. .

5Pareiškėjas nurodė, kad, remdamasis M. L. atžvilgiu surašyta tarnybinio patikrinimo išvada, kurioje konstatuota, jos jis padarė muitinio tikrinimo pažeidimus, bei atsižvelgdamas į tai, kad M. L. yra Profesinės sąjungos ( - ) narys, 2007 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 2B-2.3-11426 kreipėsi į Profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą – M. L. . Atsakovas Sprendimu atsisakė duoti sutikimą, o tokį sprendimą motyvavo tarnybinio patikrinimo išvados nepagrįstumu ir neobjektyvumu. Pareiškėjas pabrėžė, jog toks atsisakymas laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, kadangi būtinumas skirti tarnybinę nuobaudą M. L. susijęs su pareigūno netinkamu pareigų atlikimu dirbant muitinės poste, teisės aktų, reglamentuojančių muitinės pareigūno pareigas, pažeidimu, o ne jo naryste profesinėje sąjungoje. Pažymėjo, jog tokią tarnybinės nuobaudos skyrimo priežastį patvirtina ir atsakovo Sprendimas, kuriame nurodoma, jog atsisakymas duoti sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo grindžiamas tuo, kad tarnybinio patikrinimo išvada, atsakovo nuomone, yra nepagrįsta ir netinkamai surašyta. Remdamasis Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A3 – 170/2004, administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo praktikos teisme apibendrinimu), pažymėjo, kad profesinė sąjunga tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrįstumą privalo vertinti tik tuo atžvilgiu, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės ir visuomeninės veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindama pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų. Nurodė, kad Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A8 – 265/2007 konstatavo, kad Vilniaus teritorinės muitinės ir Vilniaus teritorinės muitinės įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinės sutarties (toliau – ir Kolektyvinė sutartis) 4 straipsnio 35 punkto nuostata, kuria numatomos atitinkamos teisės Profesinei sąjungai tarnybinių nuobaudų Profesinės sąjungos atstovaujamųjų organų nariams skyrimo atveju, prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Pareiškėjas taip pat pabrėžė, kad atsakovas, atsisakydamas duoti sutikimą, įgyja nepagrįstą pranašumą prieš pareiškėją, trukdo pareiškėjui įgyvendinti tinkamos drausmės užtikrinimo funkciją, suteikia Profesinės sąjungos nariams išskirtines sąlygas.

6Atsakovas atsiliepimu į prašymą (b. l. 69 – 70) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad Vilniaus teritorinėje muitinėje galioja Kolektyvinė sutartis, tokia sutartimi privalo vadovautis ir darbdavys. Pažymėjo, jog vienintelė būtina sąlyga sudarant kolektyvine sutartį – nuostatų, prieštaraujančių galiojantiems teisės aktams ir pabloginančių pareigūnų padėtį, neįtraukimas. Rėmėsi Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A15 – 1842/2006), kuria konstatuota, kad Kolektyvinės sutarties 35 punkto nuostata neprieštarauja nei Tarnybos Lietuvos Respublikos Muitinėje statutui (toliau – ir Statutas), nei kitiems valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojantiems įstatymams. Pažymėjo, jog atsakovas, priimdamas Sprendimą, rėmėsi Kolektyvinės sutarties 35 punktu.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) atsiliepimu į prašymą (b. l. 94 – 95) prašė patenkinti pareiškėjo prašymo reikalavimus.

9Muitinės departamentas atsiliepimą grindė iš esmės tokiais pačiais argumentais, kokie nurodyti pareiškėjos prašyme. Taip pat nurodė, kad atsakovės atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą prieštarauja darbdavio, tai yra, pareiškėjos interesams.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d. sprendimu

12(b. l. 112 – 115) pareiškėjo prašymą patenkino. Teismas panaikino Profesinės sąjungos Sprendimo dalį, kuria atsisakyta duoti sutikimą M. L. skirti tarnybinę nuobaudą.

13Teismas nurodė, kad ginčas iš esmės yra kilęs dėl profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudą turinio. Teismas, atsižvelgdamas į ginčo santykių reglamentavimą, nurodė, kad šiuo atveju taikytinos Statuto 43 straipsnio 4 dalyje ir 44 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos garantijos profesinių sąjungų nariams. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalimi bei Statuto 3 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, jog muitinės pareigūnai – tiek esantys profesinės sąjungos nariais, tiek jais nesantys – įgyvendindami savo teises yra ir turi būti vertinami kaip lygūs, o narystė profesinėje sąjungoje pareigūno statuso nekeičia ir nesuteikia galimybės tokio pareigūno vertinti iš esmės skirtingai nuo pareigūnų, nesančių profesinės sąjungos nariais. Teismas, atsižvelgdamas į Statuto 44 straipsnio 2 dalies ir 43 straipsnio 3 dalies nuostatas bei Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 13 d. nutartį, taip pat nurodė, kad statutinių santykių pobūdis lemia ypatingą drausminės atsakomybės reikšmę vidaus reikalų įstaigose, tinkamas drausmės užtikrinimas laikytinas vidaus reikalų įstaigų veiklos efektyvumo užtikrinimo priemone, o tokios įstaigos vadovybė, nepriklausomai nuo pareigūno narystės profesinėje sąjungoje, turi turėti galimybę operatyviai ir tinkamai reaguoti į kiekvieną pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą. Vadovaudamasis tokiomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad profesinė sąjunga privalo savo teisėmis naudotis protingai, jomis nepiktnaudžiauti ir be pakankamo pagrindo neriboti darbdavio teisių, o renkamasis organas, spręsdamas klausimą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą suteikimo, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tuo aspektu, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Teismas, vadovaudamasis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pažymėjo, kad Sprendime nėra nurodytas nei vienas motyvas, galintis sukelti pagrįstas abejones, kad siekiama skirti nuobauda norima nubausti M. L. už jo veiklą Profesinėje sąjungoje. Pažymėjo, kad atsakovo nurodytas Sprendimo pagrindo – Kolektyvinės sutarties 35 punkto – nuostatos vertintinos sistemiškai su kitais teisės aktais, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1999 m. sausio 14 d. nutarimo išvadas. Nurodė, kad Sprendimo motyvus dėl padarytų pažeidimų atliekant tarnybinį patikrinimą gali patikrinti tik teismas, nagrinėdamas M. L. skundą dėl nuobaudos pagrįstumo, jeigu tokia nuobauda būtų paskirta. Padarė išvadą, kad atsakovo nurodytoje Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje byloje Nr. A15 – 1842/2006 teisminio nagrinėjimo dalykas buvo netapatus esamam, todėl ir Kolektyvinės sutarties 35 punktas vertintas tik tos bylos kontekste. Be to, konstatavo, kad minėta nutartis teismui neprivaloma (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 2 d.), kadangi ji neskelbta biuletenyje.

14III.

15Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu (b. l. 121 – 122) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

16Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą pažeisdamas teisės normas ir bylos nagrinėjimo teisme procedūrą. Atsakovas pabrėžia, kad jam nebuvo pranešta apie pirmosios instancijos teismo posėdį, o byla išnagrinėta dalyvaujant tik pareiškėjo atstovei. Pažymi, jog, atsakovo nuomone, buvo pažeistas vienas iš esminių administracinių bylų teisenos principų – teisė dalyvauti procese, kuriame sprendžiami su atsakovu susiję klausimai.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)

2178 straipsnio 1 dalis numato, kad byla administracinio teismo posėdyje nagrinėjama tik tuomet, kai proceso šalims apie posėdžio laiką ir vietą iš anksto pranešta šaukimu, pranešimu arba viešai paskelbta spaudoje. Tokio reikalavimo nesilaikymas yra vienas iš sprendimo panaikinimo pagrindų, remiantis ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 punktu, numatančiu, kad sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam nustatyta tvarka nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą.

22Atsakovas pateiktą apeliacinį skundą grindžia aplinkybe, jog jam nebuvo pranešta apie pirmosios instancijos teismo posėdį, todėl byla išnagrinėta dalyvaujant tik pareiškėjo atstovei. ABTĮ 75 straipsnis įtvirtina reikalavimus teismo šaukimų pristatymui ir jų įteikimui. Atsižvelgiant į minėto straipsnio 4 dalį, pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu šaukimas adresuotas įmonei, įstaigai, organizacijai, jis yra įteikiamas vadovui ar kitam darbuotojui, kuris privalo ant šaukimo pasirašyti. Darytina išvada, kad tokiu atveju įteikiant šaukimą turi būti įsitikinta, kad ant šaukimo pasirašantis asmuo yra tiesiogiai susijęs su subjektu, kuriam adresuotas teismo šaukimas.

23Nustatyta, kad ant pirmosios instancijos teismo šaukimo grąžinamosios dalies iš atsakovo pusės pasirašė G. S. . Pabrėžtina, kad atsakovas pateikė teismui 2007 m. spalio 23 d. pažymą Nr. 1P-215, kurioje pažymima, kad G. S. nėra Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos narė. Taip pat byloje yra Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. spalio 17 d. rašto Nr. 2B-2.3-22129, kuriame nurodoma, kad pilietė G. S. nedirbo ir nedirba Vilniaus teritorinėje muitinėje, kopija. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A4 – 684/2003), teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismo šaukimas priimtas asmens, kuris nėra atsakovo vadovas arba darbuotojas, tokiu būdu pažeidžiant ABTĮ 75 straipsnio 4 dalies nuostatas.

24Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes bei į tai, kad atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, darytina išvada, kad atsakovui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą tinkamai pranešta nebuvo. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės teisės normos pažeidimą, dėl kurio sprendimas pripažintinas negaliojančiu (ABTĮ 141 str. 1 d. ir 142 str. 2 d. 7 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą patenkinti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vilniaus teritorinė muitinė prašymu (b. l. 7 – 5-9), kurį... 5. Pareiškėjas nurodė, kad, remdamasis M. L. atžvilgiu... 6. Atsakovas atsiliepimu į prašymą (b. l. 69 – 70) prašė skundą atmesti... 7. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus teritorinėje muitinėje galioja Kolektyvinė... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas prie Lietuvos... 9. Muitinės departamentas atsiliepimą grindė iš esmės tokiais pačiais... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d. sprendimu... 12. (b. l. 112 – 115) pareiškėjo prašymą patenkino. Teismas panaikino... 13. Teismas nurodė, kad ginčas iš esmės yra kilęs dėl profesinės sąjungos... 14. III.... 15. Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu (b. l.... 16. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 21. 78 straipsnio 1 dalis numato, kad byla administracinio teismo posėdyje... 22. Atsakovas pateiktą apeliacinį skundą grindžia aplinkybe, jog jam nebuvo... 23. Nustatyta, kad ant pirmosios instancijos teismo šaukimo grąžinamosios dalies... 24. Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes bei į tai, kad atsakovas teismo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą... 28. Nutartis neskundžiama....