Byla 2-54-272/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Kristinai Srėbalienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo Lietuvos Respublikos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui L. R., dalyvaujant tretiesiems asmenims O. K. ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir

Nustatė

2ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau tekste – Inspekcija) prašo: 1) įpareigoti atsakovą L. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytus statinius žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančiame ( - ). sav.: rąstų statinių Nr. 1, 6,6 m × 4,45 m, užstatytas plotas 29,37 kv. m, priblokuotą lentų statinį Nr. 2, užstatytas plotas 21,98 kv. m, lentų statinį Nr. 3, 5,20 m × 3,65 m, užstatytas plotas 18,98 kv. m, rąstų statinį Nr. 4, 7,30 m × 5,20 m, užstatytas plotas 37,96 kv. m, rąstų statinį Nr. 5, 6,00 m × 5,20 m, užstatytas plotas 31,20 kv. m, lentų statinį Nr. 6, 5,20 m × 3,50 m, užstatytas plotas 18,20 kv.m, bei sutvarkyti statybvietę; 2) atsakovui L. R. neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu, leisti Inspekcijai pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. nugriauti savavališkai pastatytus statinius žemės ūkio paskirties žemės sklype ( - ). (kadastrinis Nr. ( - )): rąstų statinių Nr. 1, 6,6 m × 4,45 m, užstatytas plotas 29,37 kv. m, priblokuotą lentų statinį Nr. 2, užstatytas plotas 21,98 kv. m, lentų statinį Nr. 3, 5,20 m × 3,65 m, užstatytas plotas 18,98 kv. m, rąstų statinį Nr. 4, 7,30 m × 5,20 m, užstatytas plotas 37,96 kv. m, rąstų statinį Nr. 5, 6,00 m × 5,20 m, užstatytas plotas 31,20 kv. m, lentų statinį Nr. 6, 5,20 m × 3,50 m, užstatytas plotas 18,20 kv. m, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo L. R..

3Ieškovas nurodė, kad atsakovas L. R., neturėdamas normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų, žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - )., Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, pastatė šešis nesudėtingus statinius: rąstų statinį Nr. l, 6,6 m x 4,45 m, užstatytas plotas 29,37 kv. m (toliau tekste - Statinys Nr. l), priblokuotą lentų statinį Nr. 2, užstatytas plotas 21,98 kv. m.(toliau tekste - Statinys Nr. 2), lentų statinį Nr. 3, 5,20 x 3,65 m, užstatytas plotas 18,98 kv. m (toliau tekste - Statinys Nr. 3) (pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje nurodė, jog statinio Nr. 3 plotas - 5,30× 3,65 m, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad statinio Nr. 3 plotas - 5,20 m × 3,65 m, todėl teismas tai laiko rašymo apsirikimo klaida), rąstų statinį Nr. 4, 7,30 x 5,20 m, užstatytas plotas 37,96 kv. m (toliau tekste - Statinys Nr. 4), rąstų statinį Nr. 5, 6,00 x 5,20 m, užstatytas plotas 31,20 kv. m (toliau tekste - Statinys Nr. 5), lentų statinį Nr. 6, 5,20 x 3,50, užstatytas plotas 18,20 kv. m (toliau tekste - Statinys Nr. 6), ne atsakovui, o trečiajam asmeniui O. K. priklausančiame žemės sklype. Ieškovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-812 patvirtintą Statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ statiniai Nr. l, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 priskirtini I grupės nesudėtingiems statiniams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-06-27 įsakymu Nr. Dl-826 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.3. papunktį privaloma turėti rašytinius žemės sklypo bendraturčių sutikimus. Šiuo atveju atsakovas nepateikė statybą leidžiančio dokumento - žemės sklypo ( - ). savininkės O. K. sutikimo. Inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) specialistas 2011-09-02 savavališkos statybos aktais Nr. SSA-00-110902-00116, Nr. SSA-00-110902-00117, Nr. SSA-00-110902-00118, Nr. SSA-00-110902-00119, Nr. SSA-00-110902-00120, Nr. SSA-00-110902-00121 nustatė, kad atsakovas žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - )., Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, savavališkai vykdė statinių Nr. l, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 statybas, neturėdamas statybas leidžiančių dokumentų. Nustačius pažeidimą Skyrius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau tekste – Statybos įstatymas) 28 str. 2 d. 1 p. nuostatomis, 2011-09-26 surašė reikalavimus Nr. REI-00-110926-00155, Nr. REI-00-110926-00156, Nr. REI-00-110926-00157, Nr. REI-00-110926-00158, Nr. REI-00-110926-00159, Nr. REI-00-110926-00160 pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nustatė atsakovui terminą iki 2012-03-02 likviduoti savavališkos statybos padarinius, tačiau šio reikalavimo atsakovas neįvykdė. 2012-03-08 Skyrius surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktus Nr. RPA-00-120308-00040, Nr. RPA-00-120308-00041, Nr. RPA-00-120308-00042, Nr. RPA-00-120308-00043, Nr. RPA-00-120308-00044, Nr. RPA-00-120308-00045, kuriais nustatė, kad atsakovas reikalavimų neįvykdė. Ieškovas pažymėjo, kad nuo 2010-10-01 įsigaliojusio Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28(1) straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo 28 str. nuostatos numato galimybę statytojui savo lėšomis per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ir specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Nurodė, kad atsakovas nepasinaudojo šia suteikta galimybe ir statybą leidžiančio dokumento negavo.

4Ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai nurodė, kad L. R. statant 6 statinius, kurie priskiriami I grupės nesudėtingų statinių kategorijai, buvo būtina turėti žemės sklypo savininko leidimą, tačiau atsakovas Inspekcijai nepateikė rašytinio žemės sklypo savininko, t.y. trečiojo asmens O. K., sutikimo dėl šių statybų. Pabrėžė, kad tai, jog atsakovas neturi žemės sklypo savininkės rašytinio sutikimo, atsakovas neginčijo. Atsakovas siekė įsigyti žemės sklypą tam, kad pastatyti statiniai būtų įteisinti, nes jie stovėtų jo žemės sklype, tačiau Vilniaus apygardos teismo nutartis patvirtina, kad žemės sklypas iki šiol priklauso trečiajam asmeniui O. K..

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašė atidėti bylos nagrinėjimą dėl jo ligos, be to, nurodė, kad vyksta derybos su O. K. dėl viso sklypo pirkimo, tačiau atsakovui nepateikus minėtas aplinkybes patvirtinančių dokumentų, ir teismui įvertinus tokį atsakovo elgesį kaip piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis ir siekį vilkinti bylą, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

6Atsakovas atsiliepime (b.l. 109-110) į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2001-12-29 su O. K. sudarė žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 1-5223, o 2003 m. buvo pasirašytas raštiškas susitarimas dėl statybos, kuris neišliko. Po statybų 2003-09-10 su O. K. buvo pasirašyta preliminarioji sutartis Nr. 14-9780 dėl minėto sklypo, kuriame stovi statiniai, pardavimo. Taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl žemės sklypo, kuriame yra pastatyti statiniai, ir teismo sprendimas gali būti palankus, norint įteisinti minėtus statinius.

7Trečiasis asmuo O. K. į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog sutinka su ieškiniu ir jame išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniais argumentais bei motyvais. Taip pat nurodė, jog savavališkai vykdydamas statybos darbus atsakovas pažeidė ne tik Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nuostatas, bet ir veiklą Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, pagal kuriuos statybos darbai iš anksto turėjo būti derinami su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Trečiajam asmeniui O. K. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1,4400 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (b.l. 10-11), ir gyvenamasis namas su priklausiniais (b.l. 12-15), esantys ( - ).

11Iš 2001-12-29 žemės sklypo nuomos sutarties matyti, kad O. K. su L. R. sudarė sutartį, kuria O. K. L. R. trejiems metams, t.y. iki 2004-12-29, išnuomojo jai priklausantį žemės sklypą (toliau tekste – Žemės sklypas), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). (b.l. 111).

12Į bylą pateikta 2003-09-10 preliminarios sutarties dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo kopija (b.l. 112) patvirtina, kad O. K. ir L. R. tarėsi dėl O. K. priklausančio žemės sklypo dalies (0,60 ha), esančios kairėje kelio ( - )pusėje, pirkimo.

132011-06-08 Inspekcijos statybos valstybinės priežiūros vyr. specialistas V. P., dalyvaujant Trakų istorinio nacionalinio parko vyr. inspektoriui V. K. ir L. R., patikrino statinius, esančius O. K. žemės sklype ( - )., ir faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK-1726 nustatė, kad nurodytoje vietoje stovi keli (šeši) pastatai: statiniai Nr. l, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 (toliau tekste – Ginčo statiniai) (b.l. 17-19).

142011-09-02 atsakovui surašyti savavališkos statybos aktai Nr. SSA-00-110902-00116, Nr. SSA-00-110902-00117, Nr. SSA-00-110902-00118, Nr. SSA-00-110902-00119, Nr. SSA-00-110902-00120, Nr. SSA-00-110902-00121, kuriais nustatyta, kad atsakovas Žemės sklype Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje pastatė Ginčo statinius, neturėdamas statybas leidžiančių dokumentų; iš atsakovo pareikalauta nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus darbus, būtinus atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius (b.l. 24-35).

152011-09-13 sustabdytos statybos patikrinimo aktais Nr. SSP-00-110913-00019, Nr. SSP-00-110913-00020, Nr. SSP-00-110913-00021, Nr. SSP-00-110913-00022, Nr. SSP-00-110913-00023, Nr. SSP-00-110913-00024 nustatyta, kad statybos sustabdymo priežastys nepašalintos (b.l. 36-47).

162011-09-26 reikalavimais pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-110926-00155, Nr. REI-00-110926-00156, Nr. REI-00-110926-00157, Nr. REI-00-110926-00158, Nr. REI-00-110926-00159, Nr. REI-00-110926-00160 iš statytojo L. R. pareikalauta ne vėliau kaip iki 2012-03-02 pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę (b.l. 53-64).

172012-03-08 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. ( - ) Inspekcijos statybos valstybinės priežiūros vyr. specialistui V. P. patikrinus šešis savavališkai pastatytus nesudėtingus statinius, esančius ( - )., nustatyta, kad šeši savavališkai O. K. žemės sklype L. R. pastatyti nesudėtingi statiniai nenugriauti (b.l. 65-68).

182012-03-08 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktais Nr. RPA-00-120308-00040, Nr. RPA-00-120308-00041, Nr. RPA-00-120308-00042, Nr. RPA-00-120308-00043, Nr. RPA-00-120308-00044, Nr. RPA-00-120308-00045 nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai iki 2012-03-02 nepašalinti (b.l. 69-74).

19Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo pastatyti Ginčo statiniai yra atsakovo iš O. K. nuomotame 0,60 ha ploto žemės sklype, ko neginčijo ir šalys bei tai patvirtina ieškovo pateikti aerofotonuotrauka, atsakovo savavališkai pastatytų statinių išsidėstymo schema, O. K. žemės sklypo plano kopija (b.l. 16, 75, 180).

20Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad klausimas dėl statinio statybos teisėtumo turi būti sprendžiamas pagal statybos teisinius santykius ir statinio reikalavimus nustatančius teisės aktus, galiojusius būtent šio statinio statybos metu, todėl siekiant išsiaiškinti, ar teisėtai buvo pastatytas ginčo statinys, turi būti nustatyta, kada vyko jo statyba ir kada jis buvo baigtas statyti, t. y. šio statinio statymo laikotarpis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio mėn. 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. K. E. v. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-616/2012).

21Kaip matyti iš 2011-06-08 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-1726 (b.l. 17-19), šio akto pastabose atsakovas L. R. nurodė, jog Ginčo statiniai pastatyti apie 2002 m. – 2003 m. Ieškovas šios aplinkybės neginčijo, todėl teismas sprendžia, kad dėl pastatytų Ginčo statinių statybos teisėtumo turi būti sprendžiama pagal šios statybos pabaigoje, t.y. 2003 metais, galiojusius teisės aktus, įvertinus, kokie reikalavimai buvo keliami būtent tuo metu vykdomai statybai.

22Pagal Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 3 p. (2003-12-18 įstatymo Nr. I-1240 redakcija, galiojusi nuo 2003-12-18 iki 2004-04-28), statytojas turi turėti statybą leidžiantį dokumentą. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 4 p.

23Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 p., savavališka statinio statyba – statinio (ar jo dalies) statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento <...>.

24Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo „Nesudėtingų statinių sąrašas“ 1 lentelės „Pastatai“ reikalavimus, atsakovo O. K. Žemės sklype pastatyti šeši statiniai priskirtini I grupės nesudėtingiems statiniams, kuriems, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 “Statyba leidžiantys dokumentai“ 33.1 papunktį, privaloma turėti rašytinius žemės sklypo bendraturčių sutikimus.

25Kaip matyti iš paminėtos 2001-12-29 žemės sklypo nuomos sutarties, L. R. buvo išnuomotas O. K. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - )., vadinasi, atsakovas L. R., statydamas ne jam priklausančiame žemės sklype Ginčo statinius, turėjo gauti žemės sklypo savininkės, t.y. O. K., sutikimą.

26L. R. 2011-06-08 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-1726 pastabose nurodė, jog Ginčo statiniai pastatyti su savininkės O. K. sutikimu, tačiau teismas šią atsakovo pastabą vertina kritiškai ir ja nesivadovauja priimdamas sprendimą, nes byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas turėjo Žemės sklypo savininkės O. K. sutikimą Ginčo statiniams statyti, nėra. Priešingai, kaip matyti iš jo į bylą pateikto atsiliepimo, jame atsakovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla dėl žemės sklypo, kuriame yra pastatyti statiniai, ir teismo sprendimas gali būti palankus, norint įteisinti minėtus statinius.

27Trakų rajono apylinkės teismas 2012-02-21 sprendimu (b.l. 148-150), priimtu civilinėje byloje Nr. 2-85-231/2012 m. pagal ieškovo L. R. ieškinį O. K., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Lakštas“ ir UAB „Verubė“ dėl žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo, kuriuo L. R. prašė patvirtinti žemės sklypo, kurio bendras plotas 1,4400 ha, kadastro numeris ( - ), esančio ( - ). sav., dalies, kurios plotas 0,6000 ha, pirkimo-pardavimo sutartie sudarymą, ieškinį atmetė.

28Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013-03-07 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-38-577/2013 m. pagal L. R. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012-02-21 sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo L. R. ieškinį atsakovei O. K., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Lakštas“ ir UAB „Verubė“ dėl žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo, L. R. apeliacinį skundą atmetė. Šioje nutartyje apeliacinis teismas, be kita ko, pažymėjo, kad ginčo sutarties šalis siejo ikisutartiniai santykiai, pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, o aplinkybė, jog ieškovas žemės sklypo dalyje statė statinius, nesuteikia jam žemės sklypo dalies savininko valdymo teisių.

29Pažymėtina, kad ir Trakų rajono apylinkės teismas 2012-02-21 sprendime, ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013-03-07 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-38-577/2013 m., yra nurodyta, jog atsakovė O. K. nurodė, kad ieškovui (L. R.) jos Žemės sklypo dalis (0,6000 ha) nebuvo perduota valdyti, ir jis vykdė ūkinę-komercinę veiklą (taip pat, ir statė statinius) jos Žemės sklype be jo sutikimo.

30Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad Ginčo atsakovo L. R. yra pastatyti savavališkai.

31Įstatymų pasikeitimas suponuoja situaciją, kad tik įgyta teisė galėtų būti ginama teismine tvarka, tačiau asmeniui, nepradėjusiam tokios teisės įgyvendinti ankstesnio įstatymo galiojimo metu, įstatymo pakeitimas reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t.y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Todėl nagrinėjant šią bylą yra taikomos CK 4.103 str. redakcija, įsigaliojusi 2011-01-01 (2010-07-02 įstatymas Nr. XI-993) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija, įsigaliojusi 2010-10-01 (2010-07-02 įstatymas Nr. XI-992).

32CK 4.103 str. 1 d. (2010-07-02 įstatymo Nr. XI-993 redakcija, įsigal. 2011-01-01) numato, kad, jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama.

33Nuo 2011-01-01 įsigaliojusi CK 4.103 str. 3 d. redakcija numato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

34Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojanti Statybos įstatymo 2010-07-02 nauja redakcija įsigaliojo nuo 2010-10-01. Šios redakcijos Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Statybos įstatymo 28 str. 8 d. numato, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

35Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakovą nugriauti statinius ar jų nenugriauti, visu pirma, įvertina savavališkai pastatytų Ginčo statinių įteisinimo galimybes.

36Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl žemės sklypo, kuriame yra pastatyti Ginčo statiniai, ir teismo sprendimas gali būti palankus, norint įteisinti minėtus statinius. Teismas 2013-02-01 nutartimi, atsižvelgdamas į atsakovo prašymą, sustabdė šią civilinę bylą Nr. 2-54-272/2013 m. iki bus išspręsta Trakų rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-85-231/2012 m. (apeliacinėje instancijoje) pagal L. R. ieškinį O. K. dėl žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo ir įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas.

37Kaip jau buvo paminėta, L. R. ieškinys O. K. dėl Žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo buvo atmestas Trakų rajono apylinkės teismas 2012-02-21 sprendimu bei Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-03-07 nutartimi atmestas L. R. apeliacinis skundas dėl minėto pirmos instancijos teismo sprendimo.

38Taigi, nors L. R. ir siekė sudaryti jo iš L. K. nuomoto Žemės sklypo, kuriame pastatyti Ginčo statiniai, dalies pirkimo-pardavimo sutartį tam, kad, be kita ko, savavališkai pastatyti statiniai būtų stovėję atsakovui priklausančiame žemės sklype, ir jis pagal minėto Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 d. būtų galėjęs įteisinti savavališkas statybas, tiek pirmos instancijos teismas civilinėje byloje Nr. 2-85-231/2012 m., tiek apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-38-577/2013 m. nustatė, kad žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis tarp atsakovo ir O. K. sudaryta nebuvo. Vadinasi, atsakovas pastatęs Ginčo statinius trečiajam asmeniui O. K. priklausančiame žemės sklype be jos sutikimo, vykdė savavališkas statybas, kurių įteisinti galimybių nėra, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, įpareigojant atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, o neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu – ieškovui leidžiama pašalinti savavališkos statybos pasekmes – nugriauti Ginčo statinius, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo L. R..

39Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl priimant sprendimą teismo neanalizuojami ir nevertinami.

40Ieškovas šioje byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio, todėl patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistina 203,35 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, kurias sudaro 144,00 Lt žyminio mokesčio ir 59,35 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1, 3 d. d., Statybos įstatymo 28 str. 7, 8 d. d., CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

42ieškinį patenkinti visiškai.

43Įpareigoti L. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytus statinius žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ). sav. (kadastrinis Nr. ( - )): rąstų statinių Nr. 1, 6,6 m × 4,45 m, užstatytas plotas 29,37 kv. m, priblokuotą lentų statinį Nr. 2, užstatytas plotas 21,98 kv. m, lentų statinį Nr. 3, 5,20 m × 3,65 m, užstatytas plotas 18,98 kv. m, rąstų statinį Nr. 4, 7,30 m × 5,20 m, užstatytas plotas 37,96 kv. m, rąstų statinį Nr. 5, 6,00 m × 5,20 m, užstatytas plotas 31,20 kv. m, lentų statinį Nr. 6, 5,20 m × 3,50 m, užstatytas plotas 18,20 kv. m, bei sutvarkyti statybvietę.

44L. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nepašalinus savavališkos statybos padarinių, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti savavališkai pastatytus statinius žemės ūkio paskirties žemės sklype ( - ). (kadastrinis Nr. ( - )): rąstų statinių Nr. 1, 6,6 m × 4,45 m, užstatytas plotas 29,37 kv. m, priblokuotą lentų statinį Nr. 2, užstatytas plotas 21,98 kv. m, lentų statinį Nr. 3, 5,20 m × 3,65 m, užstatytas plotas 18,98 kv. m, rąstų statinį Nr. 4, 7,30 m × 5,20 m, užstatytas plotas 37,96 kv. m, rąstų statinį Nr. 5, 6,00 m × 5,20 m, užstatytas plotas 31,20 kv. m, lentų statinį Nr. 6, 5,20 m × 3,50 m, užstatytas plotas 18,20 kv. m, išieškant patirtas išlaidas iš L. R.

45Priteisti iš L. R. 203 Lt 35 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovas L. R., neturėdamas normatyviniuose... 4. Ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašė... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašė atidėti bylos nagrinėjimą... 6. Atsakovas atsiliepime (b.l. 109-110) į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo O. K. į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdį... 8. Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Trečiajam asmeniui O. K. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1,4400 ha... 11. Iš 2001-12-29 žemės sklypo nuomos sutarties matyti, kad O. K. su L. R.... 12. Į bylą pateikta 2003-09-10 preliminarios sutarties dėl turto... 13. 2011-06-08 Inspekcijos statybos valstybinės priežiūros vyr. specialistas V.... 14. 2011-09-02 atsakovui surašyti savavališkos statybos aktai Nr.... 15. 2011-09-13 sustabdytos statybos patikrinimo aktais Nr. SSP-00-110913-00019, Nr.... 16. 2011-09-26 reikalavimais pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.... 17. 2012-03-08 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. ( - ) Inspekcijos... 18. 2012-03-08 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo pastatyti Ginčo statiniai yra... 20. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad klausimas dėl statinio... 21. Kaip matyti iš 2011-06-08 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr.... 22. Pagal Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 3 p. (2003-12-18 įstatymo Nr. I-1240... 23. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 p., savavališka statinio statyba –... 24. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812... 25. Kaip matyti iš paminėtos 2001-12-29 žemės sklypo nuomos sutarties, L. R.... 26. L. R. 2011-06-08 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-1726... 27. Trakų rajono apylinkės teismas 2012-02-21 sprendimu (b.l. 148-150), priimtu... 28. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 29. Pažymėtina, kad ir Trakų rajono apylinkės teismas 2012-02-21 sprendime, ir... 30. Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad Ginčo atsakovo L.... 31. Įstatymų pasikeitimas suponuoja situaciją, kad tik įgyta teisė galėtų... 32. CK 4.103 str. 1 d. (2010-07-02 įstatymo Nr. XI-993 redakcija, įsigal.... 33. Nuo 2011-01-01 įsigaliojusi CK 4.103 str. 3 d. redakcija numato, kad teismas... 34. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojanti Statybos... 35. Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakovą nugriauti statinius ar... 36. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog Vilniaus apygardos teisme... 37. Kaip jau buvo paminėta, L. R. ieškinys O. K. dėl Žemės sklypo dalies... 38. Taigi, nors L. R. ir siekė sudaryti jo iš L. K. nuomoto Žemės sklypo,... 39. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai... 40. Ieškovas šioje byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio, todėl patenkinus... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1, 3 d. d., Statybos... 42. ieškinį patenkinti visiškai.... 43. Įpareigoti L. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 44. L. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis... 45. Priteisti iš L. R. 203 Lt 35 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...