Byla A-438-56-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, rašytino proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. L. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja J. L. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2010 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. S-290(7-235/2010) (toliau – ir Sprendimas), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, VMI) 2010 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. 68-178 (toliau – ir VMI sprendimas) ir Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Tauragės AVMI, Inspekcija, tretysis suinteresuotas asmuo) 2010 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. 5-3-10 (toliau – ir Tauragės AVMI, Inspekcijos sprendimas).

5Skunde nurodė, kad Tauragės AVMI specialistei J. L. išduodama verslo liudijimą: 2007 m. birželio 21 d. Nr. V04900487 teisingai fiksavo EVRK 96.09 kodą, tačiau vietoje teksto „kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla“ įrašė įrašą „Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugų veikla“. Pažymėjo, kad mokesčių administratorius, neįsigilinęs į J. L. vykdomos individualios veiklos (pagal verslo liudijimą) esmę, nepasiaiškinęs su J. L., neįinformavęs raštu, nesivadovaudamas mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo apmokestinimo aiškumo, turinio viršenybės prieš formą principais bei prieš J. L. valią be mokesčio administratoriaus sprendimo, J. L. veiklą pagal verslo liudijimą perkvalifikavo ir įregistravo individualią veiklą pagal pažymą, priskirdamas veiklos kodą 51.11 „Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla“. Tokiu būdu sukūrė ir įregistravo dviprasmybę (neišregistravus veiklos pagal verslo liudijimą, įregistravo individualią veiklą pagal pažymą). Mokesčių administratorius, įregistruodamas individualią veiklą pagal pažymą, tariamai nustatė, kad pareiškėjos vykdyta veikla atitiko Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtintos individualios veiklos sąvoką. J. L. gautas 88 760 Lt pajamas už gyvulių svėrimo paslaugas priskyrė individualios veiklos pajamoms, kurios pagal mokesčio mokėjimo priskiriamos B klasės pajamoms, ir vadovaujantis GPMĮ nuostatomis, gautas pajamas apmokestino 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Taigi, apskaičiavo ir nurodė sumokėti 13 314 Lt gyventohų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM), 4 227 Lt GPM delspinigių, 1 331 Lt GPM baudos, taip pat apskaičiavo ir nurodė sumokėti 842 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokas pagrindinei pensijos daliai ir 660 Lt socialinio draudimo įmokas papildomai pensijos daliai bei paskyrė 751 Lt baudos valstybinio socialinio draudimo įmokų pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti. Pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, aiškindama GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus individualios veiklos požymius, 2006 m. birželio 16 d. sprendime, administracinėje byloje Nr. A-5-902/2006 (administracinių teismų praktika Nr. 9 p. 44-56) yra konstatavusi, kad vertinant, ar gyventojo veikla gali būti kvalifikuojama kaip individuali veikla, būtina nustatyti veiklos savarankiškumo, versliškumo tęstinumo požymių ir tokios veiklos tikslo-ekonominės naudos siekimo būtinumą. Mano, kad mokesčių administratorius nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. J. L. veiklą pagal verslo liudijimą perkvalifikavęs ir įregistravęs J. L. individualią veiklą pagal pažymą, neturėdamas pakankamai įrodymų individualios veiklos požymiams nustatyti. Mokesčių administratorius ir centrinis mokesčių administratorius teigė, kad J. L. klausimus susijusius su veikla sprendė savarankiškai, bet tai neatspindi realybės, nes J. L. su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis UAB „Agaras“ ir UAB „Vilkė“ („Klaipėdos mėsinė“) dirbo sutartiniais pagrindais – sutartys civiline tvarka nenuginčytos; mokesčių administratorius ir centrinis mokesčių administratorius pripažino faktą, kad J. L. savo darbe naudojosi nuomojamu krovininiu automobiliu SCANIA PP3 ML/6X2 su sukomplektuotomis elektroninėmis svarstyklėmis BI-100-P-1500, kurios nuosavybės teise tariamai priklausė S. L.. Atkreipė dėmesį, kad J. L. veikla buvo vykdoma tik pagal verslo liudijimą (verslo liudijimai civiline tvarka nenuginčyti) ir tik terminuotam terminui, t. y. nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.. Nesutiko su teiginiu, kad J. L. viename asmenyje siekė ekonominės naudos, kai kartu su J. L. sutartiniais pagrindais dirbo uždarosiose akcinėse bendrovėse „Agaras“ ir „Vilkė“.

6Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos J. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjos vykdyta gyvulių svėrimo veikla nepateko į EVRK 1.1 red. 93.05 klasę. Todėl iš gyvulių svėrimo pareiškėjos gautos pajamos nepriskirtinos individualios veiklos, kuria verčiamasi turint liudijimą, pajamoms. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja savarankiškai sprendė klausimus, susijusius su vykdyta veikla: pareiškėja paslaugas atliko asmeniškai; UAB „Agaras“, kuriai pareiškėja teikė paslaugas pagal sudarytą sutartį, nenurodė superkamų gyvulių kiekio, gyvulių rūšies, darbo laiko trukmės. UAB „Agaras“ pareiškėjai nesuteikė darbo priemonių, ji naudojosi sutuoktinio S. L. nuomos pagrindais valdomu krovininiu automobiliu „SCANIA PP3 ML/6X2“ su sukomplektuotomis elektroninėmis svarstyklėmis. Pareiškėja 2010 m. vasario 3 d. paaiškinime mokesčių administratoriui nurodė, kad išlaidas, susijusias su paslaugų teikimu (už skelbimus laikraštyje, telefono išlaidas ir kt.), apmokėjo pati savo lėšomis. Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė GPM deklaraciją už 2007 m., kurioje deklaravo individualios veiklos pajamas pagal verslo liudijimą ir sumokėtą už jį pajamų mokestį. Pareiškėja minėtame paaiškinime nurodė, kad buhalterinę apskaitą, kaip gyventoja, besiverčianti individualia veikla, tvarkė pati. Pažymėjo, kad paslaugų teikimo sandoris yra dvišalis, todėl UAB „Agaras“ ir UAB „Vilkė“, kaip pareiškėjos klientų (nepadedančių pareiškėjai surasti svėrimo objekto) egzistavimas, negali būti laikomas aplinkybe įrodančia pareiškėjos nesavarankiškumą. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad prieš pareiškėją būtų vartota prievarta ar daryta kitokia įtaka siekiant, kad pareiškėja vykdytų aptartus veiksmus atitinkančius individualios veiklos sampratą ne savo valia. Atitinkamai ir paslaugų teikimas pareiškėjos nuomojamu automobiliu nelaikytinas aplinkybe savarankiškumui paneigti, nes individualios veiklos vykdymui (paslaugų teikimui) reikalingų priemonių valdymas nuosavybės teise nėra laikytinas privaloma aplinkybe kvalifikuojant individualios veiklos vykdymą. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja veiklą vykdė tęstinį laikotarpį, t. y. nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir per šį laikotarpį atliko gyvulių svėrimo paslaugas. Pareiškėjos atlikti veiksmai nebuvo vienkartiniai (atsitiktiniai), tai patvirtina sutarties su 2007 m. birželio 21 d. UAB „Agaras“ priedai, kuriuose nurodomas pareiškėjos veiklos pakartotinumas, nurodytas aplinkybes patvirtina ir pareiškėjos išrašyti paslaugų pirkimo-pardavimo kvitai. Akcentavo, kad pareiškėja, vykdydama nurodytą veiklą, nuo šios veiklos vykdymo pradžios turėjo tikslą gauti pajamų ar kitos ekonominės naudos – verslo liudijimo išdavimo dieną buvo pasirašytos sutartys su paslaugų gavėjais ir pradėta vykdyti veikla, už kurią pareiškėja gavo atlygį. MAĮ 45 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratorius (atitinkama registro tvarkymo įstaiga), remdamasis disponuojama informacija, gali savo iniciatyva užregistruoti asmenį mokesčių mokėtoju arba patikslinti jo duomenis, jei asmuo tinkamai nevykdo šio įstatymo 46 straipsnyje nurodytų pareigų. Apie nurodytus veiksmus, jei asmens adresas yra žinomas, informuojamas atitinkamai mokesčių mokėtoju įregistruotas asmuo arba mokesčių mokėtojas, kurio duomenys yra patikslinami. Pareiškėja nevykdė MAĮ 46 straipsnyje nustatytos pareigos, apie pasikeitusius ar naujus mokesčių mokėtojo registravimo duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po duomenų pasikeitimo ar atsiradimo pranešti atitinkamam mokesčių administratoriui, atliekančiam registro tvarkymo įstaigos funkcijas. Inspekcijos 2009-09-14 raštu pareiškėja buvo informuota, kad remiantis 2009 m. liepos 9 d. operatyvaus patikrinimo ataskaitos Nr. 16-9-48 duomenimis ir 2009 m. liepos 29 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 12.13-5-15, Inspekcija 2009 m. rugsėjo 11 d. pareiškėją įregistravo mokesčių mokėtojų registre kaip vykdančią individualią veiklą nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.. Veiklos kodas 5111 - žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla. 2009 m. rugsėjo 15 d. pareiškėjos vyras S. L. nurodė, kad minėtą raštą gavo. Taigi, atsaovo nuomone, Inspekcija pagrįstai perkvalifikavo pareiškėjos vykdytą veiklą iš mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugų veiklos į žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veiklą. Pareiškėja vykdė gyvulių svėrimo ir tarpininkavimo mėsos perdirbimo įmonėms individualią veiklą, tačiau jos įgytas verslo liudijimas nesuteikė teisės verstis minėta veikla mokant fiksuoto dydžio mokestį. Todėl Inspekcija, atsakovo vertinimu, pagrįstai pareiškėjos gautas 887 60 Lt pajamas už suteiktas gyvulių svėrimo paslaugas priskyrė individualios veiklos pajamoms, kurios pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, ir vadovaudamasi GPMĮ 6 straipsnio 8 punktu (pareiškėja nepateikė dokumentų, pagrindžiančių patirtas išlaidas, susijusias su individualios veiklos vykdymu), šias pajamas apmokestino 15 proc. pajamų mokesčio tarifu ir nurodė pareiškėjai sumokėti į biudžetą 13 314 Lt GPM bei su šiuo mokesčiu susijusias sumas.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos J. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime į skundą nurodė, kad Komisijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai pritaikius materialines atsitinkamų mokesčių įstatymų teisės normas bei atsižvelgiant į suformuotą teisminę praktiką. Pažymėjo, kad pareiškėja skundą grindžia iš esmės panašiais motyvais kaip ir skunde Komisijai, jokių naujų įrodymų nepateikė. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, tiek Komisija, tiek atsakovas įvertino faktinių aplinkybių visumą ir pagrįstai, remdamasi teismų praktika, konstatavo, kad pareiškėjos gautos pajamos, nepriskirtinos individualios veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu pareiškėjos J. L. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas konstatavo, jog byloje ginčas kilo dėl Komisijos, VMI ir Tauragės AVMI sprendimų, kuriais pareiškėjai papildomai buvo apskaičiuota 13 314 Lt GPM, 4 227 Lt GPM delspinigių, skirta 1 331 Lt GPM bauda, 842 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų pagrindinei pensijos (toliau – ir VSD įmokos) daliai, 660 Lt VSD įmokų papildomai pensijos daliai bei paskirta 751 Lt bauda VSD įmokų pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti. Teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra paminėtų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, o nagrinėjamos bylos ginčo objektas – GPM ir VSD įmokų mokėjimo bei atsakomybės už mokesčių įstatymo pažeidimus taikymo sąlygos ir tvarka. Teismas pabrėžė, jog iš esmės byloje ginčas kilo dėl to, ar J. L. vykdyta veikla teisėtai ir pagrįstai priskirta individualiai veiklai, iš kurios gautos pajamos nepriskirtinos individualios veiklos, kuria verčiamasi turtint verslo liudijimą, pajamoms. Įvertinęs bylos aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad jas vertinti ir kvalifikuoti kitaip nei mokesčių administratorius, nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo. Teismo nuomone, pareiškėja nepateikė teismui jokių prejudicinę reikšmę turinčių rašytinių įrodymų, paneigiančių byloje nustatytas aplinkybes.

13Teismas akcentavo, jog byloje neginčytinai nustatyta, kad pareiškėja 2007 m. birželio 21 d. Tauragės AVMI Šilalės skyriui pateikė prašymą išduoti verslo liudijimą mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugoms vykdyti nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. Tauragės AVMI Verslo liudijimą išdavė mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugoms teikti, t. y. tai veiklos rūšiai, kurią savo prašyme buvo nurodžiusi pareiškėja. Taisyklių 24 punkte nustatyta, kad pirmą kartą pagal šias taisykles verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriai pasirašytinai įteikia šio nutarimo ir šių taisyklių kopijas ir atmintinę, kurioje nurodomos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė; verslo liudijimą įsigyjantiems gyventojams taip pat įteikiamas konkretus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius. Teisėjų kolegija pastebėjo, jog pareiškėja skunde nenurodė, kad toks individualių veiklų klasifikatorius jai nebuvo pateiktas, be to, jis yra skelbiamas viešai, todėl ji apie jį nežinoti negalėjo. Be kita ko, teismas konstatavo, kad pareiškėjos vykdyta gyvulių svėrimo veikla nepatenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 93.05 klasę. Kadangi pareiškėja vykdė individualią, jai išduotame verslo liudijime nenurodytą veiklą, todėl pajamos, gautos iš gyvulių svėrimo UAB „Agaras“ veiklos, vadovaujantis GPMĮ 10 straipsnio 2 dalimi, negali būti laikomos pajamomis, gautomis iš individualios veiklos, kuria verčiamasi pagal verslo liudijimą. Teismo vertinimu, pareiškėjos vykdyta veikla atitinka visus tris individualiai veiklai būdingus požymius, nes ji gyvulių svėrimo paslaugas atliko asmeniškai, savarankiškai sprendė visus kitus su vykdoma veikla susijusius klausimus, t. y. pati sprendė dėl darbo laiko trukmės, pati tvarkė vykdomos veiklos buhalteriją, pati asmeniškai atlikdavo ir gyvulių svėrimo paslaugą, pati rūpinosi paslaugai teikti reikalingomis priemonėmis (naudojosi nuomos pagrindais valdomu krovininiu automobiliu su sukomplektuotomis elektroninėmis svarstyklėmis), pati mokėjo už jų nuomą, pati asmeniškai apmokėdavo ir kitas iš gyvulių svėrimo veiklos patiriamas išlaidas (už automobilio kurą, telefono išlaidas ir kt.); gyvulių svėrimo paslaugas vykdė tęstinį laikotarpį, t. y. nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.; siekė ekonominės naudos sau: iš vykdytos veiklos pareiškėja gavo 88 760 Lt pajamų, o tai patvirtina faktą, kad buvo siekiama ekonominės naudos sau.

14Inter alia, teismas padarė išvadą ir konstatavo, kad mokesčių administratorius pagrįstai pareiškėjos gautas 88 760 Lt pajamas už UAB „Agaras“ suteiktas gyvulių svėrimo paslaugas priskyrė individualios veiklos pajamoms, priskiriamoms B klasei ir, vadovaudamasis GPMĮ 6 straipsnio 8 punktu, apmokestino jas 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Kadangi pareiškėjos pajamos iš metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų atėmus apskaičiuotą GPM, 2007 m. viršijo 12 MMA (byloje ginčo dėl šio fakto nebuvo), todėl mokesčių administratoriaus sprendimas papildomai pareiškėjai apskaičiuoti VSD įmokas pagrindinei pensijos daliai ir VSD įmokas papildomai pensijos daliai bei skirti baudą, yra teisėtas ir pagrįstas. Procedūrinių pažeidimų nagrinėjant mokestinį ginčą teismas nenustatė. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, nustačiusi, kad pareiškėja vykdė individualią veiklą, nustatytą GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje, iš kurios gavo 88 760 Lt pajamų, nepriskirtinų individualios veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamoms, remdamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas nusprendė, kad skundžiami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Teismo nuomone, Komisija, VMI ir Tauragės AVMI tinkamai taikė ir aiškino tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, neveikė ultra vires, priimti sprendimai neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių jos buvo įsteigtos. Todėl nurodytais motyvais ir kitais motyvais, vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio nuostatomis, naikinti skundžiamų sprendimų nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Teismas pažymėjo ir tai, kad atsakovas, spręsdamas mokestinį ginčą, nepagrįstai vadovavosi vėlesniu Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, nes šis klasifikatorius įsigaliojo tik 2008 m. sausio 1 d., nes pareiškėja gyvulių svėrimo veiklą vykdė nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., t. y. iki vėlesnės Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus redakcijos įsigaliojimo. Tačiau, teismo nuomone, tokia mokesčių administratoriaus klaida nedaro paties sprendimo neteisėtu ir nepagrįstu, nes padaryta klaida neturėjo esminės įtakos VMI sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

15III.

16Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti, apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas bei tretysis suinteresuotasis asmuo prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepimą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 52 straipsnyje įtvirtinta pareiškėjo teisė atsiimti skundą iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

21Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu.

22Apeliacinės instancijos teismui pateikti šalių raštai patvirtina, kad šalys 2011 m. lapkričio 9 d. pasirašė tokį susitarimą bei atsisako toliau ginčą spręsti teismine tvarka.

23Paminėtas teisinis reguliavimas bei šalių išreikšta valia ginčą išspręsti neteismine tvarka, lemia, kad tolesnis ginčo nagrinėjimas yra nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, dėl ko byla nutrauktina, atitinkamai naikinant pirmosios instancijos teismo sprendimą (ABTĮ 101 str. 1 p.; 140 str. 1 d. 5 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą, o bylą nutraukti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja J. L. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 5. Skunde nurodė, kad Tauragės AVMI specialistei J. L.... 6. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjos vykdyta gyvulių svėrimo... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities valstybinė mokesčių... 9. Atsiliepime į skundą nurodė, kad Komisijos sprendimas yra teisėtas ir... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu... 12. Teismas konstatavo, jog byloje ginčas kilo dėl Komisijos, VMI ir Tauragės... 13. Teismas akcentavo, jog byloje neginčytinai nustatyta, kad pareiškėja 2007 m.... 14. Inter alia, teismas padarė išvadą ir konstatavo, kad mokesčių... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas bei tretysis suinteresuotasis... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 21. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje... 22. Apeliacinės instancijos teismui pateikti šalių raštai patvirtina, kad... 23. Paminėtas teisinis reguliavimas bei šalių išreikšta valia ginčą... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 7 d.... 26. Nutartis neskundžiama....