Byla I-2880-426/2012
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir darbo užmokesčio dalies išmokėjimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, dalyvaujant pareiškėjui A. L. (L.), jį atstovaujančios Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovei Leokadijai Daujotaitei, atsakovo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos atstovui Aivarui Danusui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. L. skundą atsakovams Vilniaus teritorinei muitinei ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir darbo užmokesčio dalies išmokėjimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Pareiškėjas A. L. (L.) skunde teismui prašė: 1) panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir Muitinė) viršininko 2011-12-30 įsakymo Nr. 1P-693K 2 punktą; 2) įpareigoti atsakovą Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas) taikyti pareiškėjui 15 procentų pareiginės algos priedo, mokamo už tarnybos stažą valstybei, dydį nuo 2012-01-01; 3) perskaičiuoti išmokėtą darbo užmokestį nuo 2012-01-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir išmokėti skirtumą (b. l. 1–2).

4Pagrįsdamas skundo reikalavimus pareiškėjas paaiškino, kad yra muitinės pareigūnas ir nuo 2012-01-01 buvo perkeltas iš Muitinės kriminalinės tarnybos tolimesnei tarnybai į Muitinės posto vyresniojo inspektoriaus pareigas. Atleidžiant iš Muitinės kriminalinės tarnybos, 2011-12-30 dienai jam buvo nustatytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas – 16 metų 2 mėnesiai 26 dienos. 2012-03-30 sužinojo, kad Muitinės viršininkas 2011-12-30 įsakymo Nr. 1P-693K 1 p. pakeitė 2011-12-20 įsakymo Nr. 1P-659K „Dėl A. L. paskyrimo“ 3.2 p., t. y. pakeitė nustatytą tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir nustatė naują – 10 metų 9 mėnesiai 26 dienos. Taip pat nustatė 9 procentų pareiginės algos dydžio priedą už stažą.

5Pareiškėjo manymu, Muitinės direktoriaus 2011-12-30 įsakymo Nr. 1P-693K 2 p. neteisėtas ir naikintinas. Nurodo, kad iki tarnybos Muitinėje buvo policijos pareigūnu, todėl Muitinės kriminalinė tarnyba, apskaičiuodama tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaičiavo ir tarnybos policijoje laiką – 6 m. 11 mėn. 33 d., t. y.: mokymosi laikas Lietuvos policijos akademijoje nuo 1996-08-12 iki 1997-06-26 (10 mėn. 14 d.), darbas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate nuo 1997-08-07 iki 1997-08-31 (24 d.), tarnyba Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate (nuo 1997-09-01 iki 1998-08-31 (1 m.), mokymosi laikas Lietuvos teisės akademijoje nuo 1998-09-01 iki 2002-02-20 (4 m. 5 mėn. 19 d.), tarnyba Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate (nuo 2002-03-29 iki 2002-09-13 (6 mėn. 16 d.). Tačiau perkėlus pareiškėją tarnauti iš Muitinės kriminalinės tarnybos į Muitinę, pastaroji jau neįskaitė mokymosi Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje laikotarpių.

6A. L. (L.) nurodo, kad, vadovaujantis šiuo metu galiojančio Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Statutas) 37 str. 1 d. 9 p., į jo stažą Lietuvos valstybei turi būti įskaičiuoti ir mokymosi laikas vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose, nes tiek Muitinės kriminalinė tarnyba, tiek Vilniaus teritorinė muitinė priklauso Lietuvos muitinės sistemai ir yra pavaldžios Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

7Nuo 2003-05-01 įsigaliojusio Statuto 1 str. sakoma, kad jis nustato vidaus tarnybos principus, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų statusą, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos, priėmimą ir mokymąsi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, pareigūnų atsakomybę, paskatinimus, socialines ir kitas garantijas, profesinių sąjungų veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus, taip pat kitų valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus. Pagal Statuto 37 str. 1 d. 9 p., vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitant (tarp jų ir laikotarpius, buvusius iki 1990-03-11) mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose laiką. Šio straipsnio 3 d. nustato, kad priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis pareigūnui nustatomas pagal šio straipsnio 1 d. nustatytą vidaus tarnybos stažą, į jį papildomai įskaitant Valstybės tarnybos įstatymo nustatytą valstybės tarnautojo tarnybos stažą. Valstybės tarnybos įstatymas muitinės pareigūnams taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis Statutas, o darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas (1 str. 3 d.). Kadangi Statutas nereglamentuoja tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, todėl šiems teisiniams santykiams taikytinos Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d. nuostatos, kurios nustato, kad pagal šį įstatymą tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990-03-11 einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 4 str. 3 ir 4 d., 5 d. 1–4 p. nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius.

8Muitinė, vadovaudamasi Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių 3 p. ir nustatydama pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažą, privalėjo vertinti visus tarnybos Lietuvos valstybei laikotarpius, reikšmingus tai dienai tarnybos stažui nustatyti.

9Pareiškėjo teigimu, sprendžiant ginčą taikytinas ir Vyriausybės 1995-01-20 nutarimu Nr. 83 patvirtintuose Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatuose įtvirtintas reguliavimas.

10Atsakovas Departamentas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pagrįsdamas savo poziciją atsiliepime (b. l. 10-12) paaiškino, kad Muitinės viršininko 2011-12-20 įsakymu Nr. 1P-658K pareiškėjui buvo nustatytas 15 proc. pareiginės algos dydžio priedas nuo 2012-01-01 už 16 m. 2 mėn. 27 d. stažą valstybės tarnyboje Muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymu Nr. 1P-693K pakeistas Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2012-12-20 įsakymas Nr. 1P-693K ir A. L. (L.) nuo 2012-01-01 nustatytas 9 procentų pareiginės algos dydžio priedas už stažą Lietuvos valstybei – 10 metų 9 mėnesiai ir 26 dienos (b. l. 10–12). Skundžiamu įsakymu pareiškėjui buvo nustatytas mažesnis tarnybos stažas Lietuvos valstybei ir už jį mokamas mažesnis priedas, nes buvo nuspręsta neįskaityti į tarnybos stažą mokymosi laiko Lietuvos teisės akademijoje (šiuo metu Mykolo Romerio universitetas).

11Pažymi, kad muitinės pareigūnų (statutinių valstybės tarnautojų) darbo apmokėjimą reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – ir Muitinės statutas) ir Valstybės tarnybos įstatymas. Tarnybos Muitinėje statuto 45 str. nustatyta, kad muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Muitinės statuto 46 str. 1 d. 1 p. nustato, kad muitinės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Pagal Muitinės statuto 47 str. 1 d. muitinės pareigūnams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

12Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 25 str. 1 d. 1 p., valstybės tarnautojams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d. nustatyta, kad pagal šį įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990-03-11 einant valstybės tarnautojų pareigas, įskaitant šio įstatymo 4 str. 3 ir 4 d., 5 d. 1–4 p. nurodytas pareigas, metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.

13Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 45 str. 2 d., tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 buvo patvirtintos Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles, kurių 3 p. nustato, kad tarnybos stažas skaičiuojamas nuo tarnybos valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose dienos arba paskyrimo į pareigas valstybės tarnyboje Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Minėtos taisyklės taip pat numato, kokie laikotarpiai įskaitomi į tarnybos stažą bei kokios pareigos priskiriamos valstybės tarnautojų pareigoms iki Valstybės tarnybos įstatymo įsigaliojimo.

14Nurodytų teisė aktų nuostatos nenumato, kad mokymosi aukštosiose mokymo įstaigose laikas yra įskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad skaičiuojant jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą turėtų būti taikomas Vidaus tarnybos statutas. Pareiškėjas eina muitinės pareigūno (statutinio valstybės tarnautojo) pareigas, todėl jo tarnybos santykius reglamentuoja specialus teisės aktas - Muitinėje statutas. Vyriausybės 1995-01-20 nutarimu Nr. 83 patvirtinti Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatai, kuriais pareiškėjas grindžia skundo reikalavimus, reglamentuoja tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, o ne tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pagal kurį apskaičiuojamas priedas prie pareiginės algos ir kasmetinių atostogų trukmė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011-10-17 sprendime (administracinė byla Nr. A146-1477/2011), aiškindama vidaus tarnybos stažo ir tarnybos laiko pareigūno valstybinei pensijai gauti santykį, yra pažymėjusi, kad pareigūnų tarnybos laikas valstybinei pensijai skirti ir vidaus tarnybos stažas nėra tapačios sąvokos, tai viena nuo kitos nepriklausančios kategorijos, nustatytos skirtingoms teisinėms situacijoms ir teisiškai savarankiškiems teisiniams santykiams.

15Atsakovė Muitinė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o savo poziciją pagrindė iš esmės analogiškais motyvais kaip ir atsakovas Departamentas (b. l. 19–21).

16Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovė palaikė skunde išdėstytą poziciją ir prašė skundo reikalavimus tenkinti.

17Teismo posėdžio metu Departamento atstovas patvirtino atsiliepime teismui išdėstytą poziciją ir prašė nutraukti arba skundą atmesti.

18Skundas tenkintinas iš dalies.

19Nustatyta, kad Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2011-12-16 įsakymu Nr. 1P-209 1 p. A. L. (L.) atleistas iš Kauno skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigų nuo 2011-12-30, o šio įsakymo 4 p. nustatytas pareiškėjo Lietuvos valstybei stažas 2011-12-30 dienai - 16 metų 2 mėnesiai 26 dienos (b. l. 4).

20Muitinės viršininko 2011-12-20 įsakymu Nr. 1P-658K A. L. (L.) nuo 2012-01-01 paskiriamas į posto vyresniojo inspektoriaus pareigas (1 p.), o šio įsakymo 3.2 p. Muitinės Finansų ir apskaitos skyriui, pavedama už stažą valstybės tarnyboje pareiškėjui mokėti 15 proc. pareiginės algos dydžio priedą (tarnybos Lietuvos valstybei stažas 2012-01-01 - 16 metų 2 mėnesiai 27 dienos) (b. l. 5).

21Muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymo Nr. 1P-693 2 p. buvo pakeistas Muitinės viršininko 2011-12-20 įsakymo Nr. 1P-658K 3.2 p., nurodant, kad už stažą valstybės tarnyboje pareiškėjui mokamas 9 proc. pareiginės algos dydžio priedas (tarnybos Lietuvos valstybei stažas – 10 metų 9 mėnesiai 26 dienos) (b. l. 6).

22Byloje spręstinas ginčas dėl A. L. (L.) skundo reikalavimų panaikinti Muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymo Nr.1P-693K 2 p., įpareigoti Departamentą taikyti pareiškėjui 15 proc. pareiginės algos priedo dydį už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir išmokėti darbo užmokesčio skirtumą nuo 2012-01-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pagrįstumo ir teisėtumo.

23Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

24Taigi, sprendžiant A. L. (L.) reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo Muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymo Nr. 1P-693K 2 p. atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo principams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas įsakymas turėtų būti panaikintas.

25Iš teismui pateikto skundo motyvų, atsakovų atsiliepime teismui išdėstytos pozicijos matyti, kad byloje kilęs ginčas dėl A. L. (L.) įgyto tarnybos Lietuvos valstybei stažo apskaičiavimo tvarkos.

26Pagal Muitinės statuto 45 str., muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d. be kita ko nustatyta, kad tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.

27Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 3 p. nustatyta, kad tarnybos stažas skaičiuojamas nuo tarnybos (darbo) valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose pradžios arba paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos.

28Iš minėtų Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d., Taisyklių 3 p. įtvirtintų nuostatų sisteminės analizės darytina išvada, kad pareiškėjo įgytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose yra skaičiuotinas atskirai, t. y. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nustatančiomis pareigūno (tarnautojo) tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarką šių pareigų ėjimo metu.

29A. L. iki 2002-09-13 ėjo pareigas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariate, t. y. buvo statutiniu vidaus reikalų sistemos valstybės tarnautoju (b. l. 17). Pareiškėjui einant šias pareigas, tarnybos Lietuvos valstybei stažo apskaičiavimas buvo reglamentuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-11-28 įsakymu Nr. 626 patvirtintos Vidaus reikalų sistemos statutinių valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo nustatymo tvarkos (toliau – ir Tvarka) nuostatomis.

30Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad A. L. (L.) iki 2002-09-13 buvo įgijęs 6 metų 11 mėnesių ir 13 dienų tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Tai patvirtina ir Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2007-06-18 pažyma Nr. 52-9-8725 (b. l. 17). Į šį stažą yra įskaičiuoti pareiškėjo mokymosi Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje (Lietuvos Teisės universitete) laikotarpiai. Pažymėtina, kad tarp šalių nėra ginčo ir dėl to, kad minėtoje pažymoje nurodytas A. L. (L.) tarnybos Lietuvos valstybei stažas buvo apskaičiuotas teisingai, t. y. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

31Pareiškėjui einant Muitinės kriminalinės tarnybos tyrėjo, o nuo 2012-01-01 pradėjus eiti Muitinės posto vyresniojo inspektoriaus pareigas, jo (einant šias pareigose) tarnybos Lietuvos valstybei stažas skaičiuotinas vadovaujantis Taisyklėmis. Tačiau visas pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas, tame tarpe ir einant vidaus reikalų sistemos statutinio valstybės tarnautojo pareigas, negali būti perskaičiuojamas vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, nes, kaip minėta, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d., tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas yra sudedamas.

32Esant tokiai teisinei ir faktinei situacijai, sprendžiama, kad į A. L. (L.) tarnybos Lietuvos valstybei stažą įtrauktinas visas stažas, nurodytas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2007-06-18 pažymoje Nr. 52-9-8725. Todėl, pareiškėjui nuo 2012-01-01 pradėjus eiti Vilniaus teritorinės muitinės vyresniojo inspektoriaus pareigas, jo įgytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas buvo lygus 16 metų 2 mėnesiai 27 dienos (b. l. 5).

33Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad atsakovų Departamento ir Muitinės teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodyti argumentai, jog į A. L. (L.) įgytą tarnybos Lietuvos valstybei stažą, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir Taisyklių nuostatomis, neįskaičiuotini mokymosi aukštosiose mokyklose laikotarpiai, yra grindžiami netinkamu teisės aiškinimu.

34Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, sprendžiama, kad Muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymo Nr.1P-693K 2 p. pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas apskaičiuotas netinkamai aiškinant ir taikant ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, minėtas punktas pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nelaikytinas pagrįstu ir teisėtu, todėl yra naikintinas.

35Muitinės pareigūnams už tarnybos stažą mokamų priedų apskaičiavimas yra nustatytas Muitinės statuto 47 str. 1 d., kurioje sakoma, kad priedą už tarnybos stažą sudaro 3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

36Teismui konstatavus, kad į A. L. (L.) tarnybos Lietuvos valstybei stažą įtrauktinas pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas, nurodytas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2007-06-18 pažymoje Nr. 52-9-8725, o visas stažas 2012-01-01 viršijo 15 metų, pareiškėjo skundo reikalavimai nuo 2012-01-01 taikyti jam 15 proc. pareiginės algos priedo dydį yra pagrįsti.

37Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 patvirtintos Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos 8 p. nustatyta, kad valstybės tarnybos tarnautojo stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, padalinys arba asmuo, atsakingas už personalo tvarkymą. Taigi, A. L. tarnybos Lietuvos valstybei stažą privalo perskaičiuoti ir neišmokėto darbo užmokesčio skirtumą išmokėti ne Departamentas, o Muitinė. Be to, tai, kad atsakove bylose dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo laikytina institucija, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, ne kartą pažymėta ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2009-09-14 nutartis Nr. A438-1066/2009, 2009-04-10 nutartis adm. b. Nr. A146-442/2009 ir kt.).

38Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad skundo reikalavimai, kuriais prašoma nuo 2012-01-01 pareiškėjui mokamam darbo užmokesčiui taikyti 15 proc. priedą, perskaičiuoti nuo 2012-01-01 mokėtą darbo užmokestį ir išmokėti skirtumą, iš esmės pagrįsti, tačiau pareiškėjo prašomus veiksmus įpareigotina atlikti Muitinė, o ne Departamentas.

39Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo. 85–87 str., 88 str. 2, 4 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

40Pareiškėjo A. L. (L.) skundą tenkinti iš dalies.

41Panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymo Nr.1P-693K 2 punktą.

42Įpareigoti Vilniaus teritorinę muitinę apskaičiuojant A. L. (L.) tarnybos Lietuvos valstybei stažą įtraukti į šį stažą Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 2007-06-18 pažymoje Nr. 52-9-8725 nurodytą 6 metų 11 mėnesių 13 dienų tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

43Įpareigoti Vilniaus teritorinę muitinę apskaičiuojant A. L. (L.) darbo užmokestį nuo 2012-01-01 taikyti 15 procentų pareiginės algos priedo dydį ir per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos perskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui darbo užmokesčio skirtumą, kuris susidarė nuo 2012-01-01 klaidingai apskaičiuojant pareiškėjo įgytą tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

44Likusioje dalyje pareiškėjo skundo reikalavimus atmesti.

45Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė,... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. Pareiškėjas A. L. (L.) skunde... 4. Pagrįsdamas skundo reikalavimus pareiškėjas paaiškino, kad yra muitinės... 5. Pareiškėjo manymu, Muitinės direktoriaus 2011-12-30 įsakymo Nr. 1P-693K 2... 6. A. L. (L.) nurodo, kad, vadovaujantis... 7. Nuo 2003-05-01 įsigaliojusio Statuto 1 str. sakoma, kad jis nustato vidaus... 8. Muitinė, vadovaudamasi Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 patvirtintų... 9. Pareiškėjo teigimu, sprendžiant ginčą taikytinas ir Vyriausybės... 10. Atsakovas Departamentas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 11. Pažymi, kad muitinės pareigūnų (statutinių valstybės tarnautojų) darbo... 12. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 25 str. 1 d. 1 p., valstybės tarnautojams... 13. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 45 str. 2 d., tarnybos stažo skaičiavimo... 14. Nurodytų teisė aktų nuostatos nenumato, kad mokymosi aukštosiose mokymo... 15. Atsakovė Muitinė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą,... 16. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovė palaikė skunde... 17. Teismo posėdžio metu Departamento atstovas patvirtino atsiliepime teismui... 18. Skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Nustatyta, kad Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2011-12-16... 20. Muitinės viršininko 2011-12-20 įsakymu Nr. 1P-658K A. L.... 21. Muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymo Nr. 1P-693 2 p. buvo pakeistas... 22. Byloje spręstinas ginčas dėl A. L. 23. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 24. Taigi, sprendžiant A. L. (L.)... 25. Iš teismui pateikto skundo motyvų, atsakovų atsiliepime teismui išdėstytos... 26. Pagal Muitinės statuto 45 str., muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo... 27. Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 patvirtintų Tarnybos Lietuvos... 28. Iš minėtų Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d., Taisyklių 3 p.... 29. A. L. iki 2002-09-13 ėjo pareigas Alytaus miesto ir rajono... 30. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad A. L. 31. Pareiškėjui einant Muitinės kriminalinės tarnybos tyrėjo, o nuo 2012-01-01... 32. Esant tokiai teisinei ir faktinei situacijai, sprendžiama, kad į 33. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad atsakovų Departamento ir Muitinės... 34. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, sprendžiama,... 35. Muitinės pareigūnams už tarnybos stažą mokamų priedų apskaičiavimas yra... 36. Teismui konstatavus, kad į A. L. 37. Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 910 patvirtintos... 38. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad skundo reikalavimai, kuriais... 39. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų... 40. Pareiškėjo A. L. (L.) skundą... 41. Panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2011-12-30 įsakymo... 42. Įpareigoti Vilniaus teritorinę muitinę apskaičiuojant 43. Įpareigoti Vilniaus teritorinę muitinę apskaičiuojant 44. Likusioje dalyje pareiškėjo skundo reikalavimus atmesti.... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...