Byla e2A-1183-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Antano Rudzinsko,

2posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2279-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ ieškinį atsakovėms Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinei darbo biržai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys viešoji įstaiga Panevėžio kolegija, uždaroji akcinė bendrovė „Inlinen“, uždaroji akcinė bendrovė „ETKC“, uždaroji akcinė bendrovė „Lyderio grupė“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sarbeka ir Ko“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016-06-07 pranešime nurodytus sprendimus dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 pasiūlymų eilės sudarymo, ūkio subjektų grupės VšĮ Panevėžio kolegijos ir UAB „Inlinen“ paskelbimo šios dalies laimėtoju ir pirkimo sutarties su laimėtoju dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 sudarymo, priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ūkio subjektų grupė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“, UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Sarbeka ir Ko“ pateikė pasiūlymą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Išvažiuojamųjų seminarų savęs įsivertinimui organizavimo paslaugų pirkimas“ daliai Nr. 2. Perkančioji organizacija informavo pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę ir kad visose pirkimo objekto dalyse laimėtoju tapo ūkio subjektų grupė VšĮ Panevėžio kolegija ir UAB „Inlinen“, ieškovės pasiūlymas pirkimo dalies Nr. 2 eilėje įrašytas antroje vietoje. Ieškovė dėl šio sprendimo perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurią perkančioji organizacija atmetė.
 3. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija laimėtojui sudarė išskirtines sąlygas dalyvauti pirkime ir jį laimėti.
 4. Ieškovė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ pažymėjo, kad laimėtojas neatitiko pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.7 ir 10.8 punktų reikalavimų. Laimėtojas nepateikė pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.7 punkte nurodytų dokumentų – nepateikė jokio suteiktų / teikiamų mokymo paslaugų sutarčių sąrašo reikalaujamai vidutinei vertei. Jo pateikti duomenys negali būti laikomi lygiaverčiais, yra abstraktūs ir deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Laimėtojas taip pat neatitiko pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punkto reikalavimo, kadangi nėra įgyvendinęs nei vienos mokymų sutarties reikalaujamai sumai ir nėra pateikęs užsakovo teigiamo atsiliepimo apie sėkmingai įvykdytą tokią mokymo paslaugų sutartį. Laimėtojo nurodytos sutarties realiai nėra. Dėl laimėtojo nurodytos sutarties nurodytu laikotarpiu Europos socialinio fondo agentūra jokių mokymo paslaugų, kurias galėjo teikti VšĮ Panevėžio kolegija, neįsigijo ir minėtos kolegijos lektoriai neteikė kompetencijų ugdymo paslaugų Europos socialinio fondo agentūros darbuotojams.
 5. Ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ teigimu, laimėtojas perkančiajai organizacijai nurodė melagingą informaciją dėl atitikimo pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punkto reikalavimų.
 6. Ieškovė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ nurodė, kad laimėtoju paskelbusi netinkamos kvalifikacijos tiekėją perkančioji organizacija nesilaikė pirkimo sąlygų 15 ir 61.1 punktų reikalavimų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus bei perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 60.1, 60.2 ir 60.8 punktų nuostatas.
 7. Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 8. Atsakovė nurodė, kad pirkimo sąlygų III skyriaus 2 lentelės 10.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo tikslas yra įsitikinti, kad tiekėjas turi pakankamas pajamas mokymų srityje ir bus ekonomiškai pajėgus įvykdyti sutartį, todėl atsakovė 2016-03-16 rašte Nr. Sd-943 „Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo“ tiekėjams išaiškino, kad jeigu bus pateikti dokumentai ne pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 7, tačiau turinys aiškiai ir nedviprasmiškai leis įsitikinti mokymo pajamų šaltiniu, perkančioji organizacija pripažins dokumentus tinkamais.
 9. Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymėjo, kad laimėtojas pateikė kitus dokumentus, kurie įrodė laimėtojo kvalifikacijos atitikimą pirkimo sąlygų III skyriaus 2 lentelės 10.7 ir 10.8 punktams. Jei tiekėjas pasiūlymą teikia visoms arba kelioms pirkimo objekto dalims, tiekėjo vidutinės metinės mokymų veiklos pajamos per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti sumuojamos. Kadangi laimėtojas teikė pasiūlymą visoms 10 pirkimo objekto dalių, bendra mokymo pajamų suma turi sudaryti 1 660 000 Eur.
 10. Atsakovė nurodė, kad VšĮ Panevėžio kolegijos 2016-03-29 raštu VI1-93 patvirtinta, kad 2013, 2014, 2015 metais VšĮ Panevėžio kolegijos kiekvienų metų mokymų veiklos pajamos buvo ne mažesnės kaip 1 700 000 Eur. Atsakovės vertinimu, tai kad lėšos gautos iš skirtingų šaltinių nekeičia gautų lėšų tipo, nes tiek privačių asmenų lėšos, tiek valstybės lėšos buvo skiriamos formalaus mokymo paslaugoms.
 11. Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymėjo, kad pirkimo sąlygose nebuvo keliamas reikalavimas sutarties rūšiai, todėl šiuo atveju tiekėjas galėjo pateikti bet kokios rūšies sutartį, kuri įrodė tiekėjo atitikimą pirkimo sąlygų III skyriaus 2 lentelės 10.8 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui. Buvo siekiama įsitikinti, kad tiekėjai turės patirtį vykdant panašias sutartis ir bus pajėgūs įvykdyti sutartį.
 12. Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos laiko ieškovės argumentus, kad tokios sutarties nėra, nepagrįstais, kadangi nes apie ją yra viešai skelbiama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojame portale. VšĮ Panevėžio kolegija 2016-05-25 rašte nurodė, kad projektą įgyvendino VšĮ Panevėžio kolegija. Mokymų paslaugas teikė Panevėžio kolegijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 13. Atsakovė pažymėjo, kad vertino tik su mokymų veikla susijusias gautas pajamas.
 14. Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodė, kad ieškovė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ savo teiginių, kad laimėtojas pateikė melagingą informaciją, nepagrindė jokiais įrodymais.
 15. Atsakovė Kauno teritorinė darbo birža procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 16. Atsakovė Kauno teritorinė darbo birža nurodė, palaikanti atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime nurodytus argumentus.
 17. Atsakovės Kauno teritorinė darbo birža teigimu, įgaliotoji institucija Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinkamai vykdė visas viešųjų pirkimų procedūras, pagrįstai laimėtoju pripažino ūkio subjektų grupę VšĮ Panevėžio kolegiją ir UAB „Inlinen“, užtikrino, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 18. Atsakovė Kauno teritorinė darbo birža laikė ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ argumentus deklaratyvaus pobūdžio, neparemtais jokiais įrodymais.
 19. Trečiasis asmuo UAB „Inlinen“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės nuostolius ir bylinėjimosi išlaidas.
 20. Trečiasis asmuo UAB „Inlinen“ nurodė, kad teikdama reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kartu pateikė jungtinės veiklos partnerio VšĮ Panevėžio kolegijos veiklos ataskaitą, kurioje buvo nurodytos jos gaunamos veiklos pajamos 2013, 2014 ir 2015 metais. Taip pat pateikė 2013, 2014 ir 2015 metų VšĮ Panevėžio kolegijos pajamų sąmatų ataskaitas, kuriose buvo išskirtos pajamų rūšys ir vadovaujantis minėtomis sąmatomis įrodyta VšĮ Panevėžio kolegijos atitiktis konkurso sąlygų 10.7. punkto reikalavimus.
 21. Trečiasis asmuo UAB „Inlinen“ pažymėjo, kad perkančioji organizacija leido pateikti alternatyvius dokumentus, kurie nedviprasmiškai leistų įsitikinti pajamų šaltiniu. Be to, dalis užsakovų yra studentai, kurie patys moka už savo studijas, todėl laikė, kad yra sudėtinga pateikti visas sutartis ir dokumentus, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad pakaktų nurodyti ministerijos atstovą ir pateikti oficialius dokumentus, kuriuos patvirtino VšĮ Panevėžio kolegijos taryba.
 22. Trečiasis asmuo UAB „Inlinen“ nurodė, kad pagrįsdamas VšĮ Panevėžio kolegijos atitikimą pirkimo sąlygų 10.8. punkto reikalavimams, pateikė informaciją apie įgyvendintą mokymo sutartį „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“, kuria remiantis VšĮ Panevėžio kolegijos darbuotojai (dirbantys pagal darbo sutartį) teikė mokymo paslaugas šios sutarties partnerių darbuotojams.
 23. Trečiojo asmens UAB „Inlinen“ teigimu, įgaliotoji organizacija nekėlė reikalavimo sutarties rūšiai, todėl šiuo atveju tiekėjas galėjo pateikti bet kokios rūšies sutartį, kuri įrodo jo atitiktį nustatytam kvalifikacijos reikalavimui. VšĮ Panevėžio kolegija atitiko pirkimo kvalifikacinius reikalavimus.
 24. Trečiasis asmuo UAB „Inlinen“ pažymėjo, kad iš ieškovės priteistini nuostoliai, kadangi jis, dalyvaudamas pirkime, turėjo sumokėti pasiūlymo užtikrinimo pratęsimo mokestį, kurio galiojimo laikas yra ribotas ir dėl ieškovės teismui pateikto nepagrįsto ieškinio liks nepanaudotas pagal paskirtį, nes pinigai UAB „Inlinen“ nebus grąžinti.
 25. Trečiasis asmuo UAB „ETKC“ prašė ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.
 26. Trečiojo asmens UAB „ETKC“ teigimu, laimėtojas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, todėl laimėtojo pasiūlymas turi būti atmestas ne tik antroje pirkimo objekto dalyje, tačiau visose pirkimo objekto dalyse, nes jis neatitinka pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.
 27. Trečiasis asmuo UAB „ETKC“ pažymėjo, kad laimėtojo pateikta su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ šiame punkte nustatytų reikalavimų netenkino. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis nėra viena mokymų paslaugų sutartis konkrečiam užsakovui. Europos socialinio fondo agentūra yra projektą administruojanti institucija, tačiau ne paslaugų užsakovas. Pagal viešai skelbiamus duomenis projekto finansavimo metu VšĮ „Panevėžio kolegija“ vykdytos veiklos finansuotos mažesnei sumai nei reikalaujama pirkimo sąlygų 10.8 punkte. Kvalifikaciniai reikalavimai, nustatyti pirkimo sąlygų 10.8 punkte, yra aiškūs ir visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodai.
 28. Trečiojo asmens UAB „ETKC“ teigimu, perkančiosios organizacijos veiksmai, kuomet ji kvalifikacinius reikalavimus aiškina kitaip, nei jie yra nustatyti, pažeidžia viešųjų pirkimų principus.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti, panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016-06-07 pranešime nurodytus sprendimus dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 pasiūlymų eilės sudarymo, ūkio subjektų grupės VšĮ Panevėžio kolegijos ir UAB „Inlinen“ paskelbimo šios dalies laimėtoju ir pirkimo sutarties su laimėtoju dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 sudarymo, priteisti iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Kauno teritorinės darbo biržos ieškovei UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ po 1 662,55 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme, priteisti iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinės darbo biržos trečiajam asmeniui UAB „ETKC“ po 366 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl to, ar perkančios organizacijos sudarytos pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje įrašyto pirkimo dalyvio ūkio subjektų grupės UAB „Inlinen“ ir VšĮ Panevėžio kolegijos kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.7 ir 10.8 punktuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.7 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas, kad tiekėjo vidutinės metinės mokymų veiklos pajamos su PVM per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos II pirkimo daliai turi būti ne mažesnės kaip 250 000 Eur. Jei tiekėjas teikia pasiūlymą visoms arba kelioms pirkimo dalims, pajamos turi būti sumuojamos. Įrodymui apie tinkamą kvalifikaciją turi būti pateikti suteiktų / teikiamų mokymo paslaugų, už kurių teikimą per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) buvo gautos mokymo veiklos pajamos, sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, veiklų, vykdytų įgyvendinant sutartį, aprašymas, vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimas, sutartį įgyvendinę partneriai, jei sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu, tiekėjo vykdytų veiklų aprašymas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (mėnesių tikslumu), užsakovo pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas. Atitikimui pagrįsti pateikiama pažyma pagal konkurso sąlygų 7 priede pateiktą formą. Atskiru prašymu gali būti prašoma pateikti įvykdytų sutarčių kopijos, taip pat pavedimų ar banko išrašų kopijos, patvirtinančios mokymų veiklos pajamas.
 4. Teismas, įvertinęs pirkimo sąlygų 10.7 punktą, nustatė, kad laimėtojas pasiūlymą teikė visoms pirkimo dalims, todėl sprendė, kad jo mokymų veiklos vidutinės pajamos per pastaruosius trejus metus turėjo būti ne mažesnės kaip 1 660 000 Eur (150 000 + 250 000 + 200 000 + 90 000 + 200 000 + 90 000 + 200 000 + 90 000 + 140 000 + 250 000).
 5. Perkančioji organizacija 2016-03-16 rašte Nr. Sd-944 išaiškino tiekėjams, jog nesant galimybės pateikti pirkimo sąlygų 10.7 punkte prašomų dokumentų, gali pateikti kitus dokumentus, kuriuos perkančioji organizacija pripažins tinkamais dokumentais (pvz. finansinių dokumentų išrašus, pajamų srautus ar pan.), kurie nedviprasmiškai leis įsitikinti mokymo pajamų šaltiniu. VšĮ Panevėžio kolegija savo kvalifikacijai pagrįsti pateikė kolegijos direktoriaus pasirašytą 2016-03-29 raštą Nr. V11-93, kuriame patvirtinama, jog VšĮ Panevėžio kolegijos kiekvienų metų mokymų veiklos pajamos buvo ne mažesnės kaip 1 700 000 Eur. Pateikta pažyma apie tiekėjo vidutines metines mokymų veiklos pajamas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos (pirkimo sąlygų 7 priedas) patvirtinama, kad Panevėžio kolegijos pajamas sudarė mokestis už studijas (užsakovai – Švietimo ir mokslo ministerija (studento krepšelis) ir studentai (asmeniškai mokantys už mokslą), šios pajamos 2015 m. buvo 1 632 543 Eur su PVM, 2014 m. – 1 830 340 Eur su PVM, 2013 m. – 1 941 468 Eur su PVM (Panevėžio kolegijos tarybos patvirtintos 2013 – 2015 m. pajamų sąmatos), t. y vidutinės pajamos per vienerius metus sudarė 1 801 450,33 Eur su PVM. Teismas pažymėjo, kad iš pateiktų 2013 – 2015 m. finansinės būklės ataskaitų ir veiklos rezultatų ataskaitų nėra aišku, kiek pajamų konkrečiai gauta už mokymų veiklą. Pateiktose formose (konkurso sąlygų 7 priedas) nėra nurodyta sutarčių pavadinimų, tiekėjo vykdytų veiklų, įgyvendinant sutartį aprašymo, vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimo, tačiau šiuos dokumentus perkančioji organizacija pripažino pakankamais laimėtojo kvalifikaciniam reikalavimui nustatytam konkurso sąlygų 3 dalies 2 lentelės 10.7 punkte pagrįsti.
 6. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tokią galimybę tiekėjams užtikrina lygiateisis jų pasiūlymų vertinimas, atliekamas visų viešojo pirkimo procedūrų metu: vertinant tiekėjų kvalifikaciją ar kitų reikalavimų tiekėjams atitiktį bei pasiūlymų siaurąja prasme aspektus. Perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo dokumentų sąlygas, o draudimo nesilaikymas pripažįstamas lygiateisiškumo principo pažeidimu. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia ir skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (I) Nr. AC-38-1).
 7. Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.8 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) turi būti sėkmingai įvykdęs arba sėkmingai vykdo bent vieną mokymo paslaugų sutartį, kurios vertė arba įvykdytos dalies vertė su PVM antrai konkurso daliai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 210 000 Eur. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdyta sutarties dalis iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra ne mažesnė kaip 210 000 Eur antrai daliai. Reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti laisvos formos pažymą apie tiekėjo per paskutinis 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašą, kuriame nurodoma: užsakovo pavadinimas, adresas ir asmuo kontaktams (vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas); sutarties objektas ir trumpas jo aprašymas; sutarties (įvykdytos dalies, jei sutartis vykdoma) vertė eurais su PVM. Jei teikėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis iki pasiūlymo pateikimo termino yra ne mažesnė kaip suma, reikalaujama objekto pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas; vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimas; sutartį įgyvendinę partneriai, jei sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu; sutarties pasirašymo ir įvykdymo ar vykdymo data (mėnesių tikslumu). Įrodymui apie aprašytų sutarčių sėkmingą įvykdymą ar vykdymą pateikiamas užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas teigiamas atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ar vykdomą bent vieną sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodyta šiame konkurso sąlygų punkte (atsižvelgiant kuriai ar kurioms pirkimo dalims tiekėjas teikia pasiūlymą). Norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti, atskiru prašymu įgaliotoji organizacija gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Įgaliotoji organizacija pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su dalyvio nurodytu užsakovo atstovu, siekiant pasitikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.
 8. Teismas, įvertinęs pirkimo sąlygų 10.8 punktą, nustatė, kad VšĮ Panevėžio kolegija pateikė laisvos formos 2016-03-29 raštą Nr. VI1-94, kuriame nurodyta, jog įvykdytos mokymų paslaugų sutarties pavadinimas yra „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“, sutarties įgyvendinimo data – 2015-04-01, vertė – 362 196,77 Eur su PVM, užsakovas – Europos socialinio fondo agentūra. Atsakydama į teismo paklausimą Europos socialinio fondo agentūra 2016-08-12 rašte Nr. E8FS07-2016-00398 nurodė, jog VšĮ Panevėžio kolegija neteikė mokymo paslaugų agentūrai nei 2012-12-20 finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010, kurios pagrindu buvo įgyvendinamas projektas „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ (toliau – Projektas), pagrindu nei kitais pagrindais. VšĮ Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, atsakovės teigimu, buvo 223 072,42 Eur (išmokėtų sumų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita 1.1 ir 2.1 eilutės), kas viršija numatytą minimalią 210 000 Eur sumą. VšĮ Panevėžio kolegija, įgyvendinama finansavimo ir administravimo sutarties 4 priedo veiklą 1.2.1 „Programų parengimas, vertinimas ir registravimas“, veiklą 1.2.2 „Metodinių mokymo priemonių parengimas ir tiražavimas kvalifikacijos tobulinimo programų klausytojams” bei veiklą 1.3.1 „Kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas“, parengė, įvertino ir įregistravo 25 kvalifikacijos tobulinimo programas (kurios skelbiamos internete adresu: http://www.esparama.lt/en/proiektas?id=37095&order=&page=&pgsz=10) bei jų pagrindu apmokė finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nurodytų projekto partnerių (Šiaulių valstybinė kolegija; Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; Panevėžio pramonininkų asociacija; Lietuvos mokyklų vadovų asociacija; Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija; Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė; Viešoji įstaiga „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“; Jaunuolių dienos centras; Panevėžio socialinių paslaugų centras; Viešoji įstaiga Integruotų sveikatos paslaugų centras; Panevėžio Algimanto Bandžos kūdikių ir vaikų globos namai; Juozo Miltinio dramos teatras; Panevėžio lėlių vežimo teatras; Kino centras „Garsas“; Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai; UAB „Vatlit“; Akcinė bendrovė „Panevėžio specialusis autotransportas“; Viešoji įstaiga Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė; Panevėžio teatras „Menas“) darbuotojus (38 grupės, kuriose dalyvavo 493 asmenys).
 9. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kad laimėtojas suteikė mokymo paslaugų už 210 000 Eur vienam užsakovui, taip pat nėra pateiktas užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas teigiamas atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ar vykdomą sutartį, juolab, kad buvo apmokomi kitų sutarties partnerių darbuotojai. Teismo vertinimu, nesant kitų neginčijamų įrodymų, pateikta 2012-12-20 finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010 nepatvirtina tiekėjo ūkio subjektų grupės UAB „Inlinen“ ir VšĮ Panevėžio kolegijos kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punkte nustatytam reikalavimui.
 10. Teismas pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai neužtenka formaliai atsižvelgti į teikėjų pateiktus dokumentus, būtina visapusiškai įsitikinti tiekėjo pajėgumais ir kvalifikacija vykdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Pagal bylos duomenis teismas sprendė, kad perkančioji organizacija neprašė, kad tiekėjas pateiktų jo kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, pagrindžiančius, dokumentus.
 11. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų.
 12. Teismas darė išvadą, kad atsakovė netinkamai realizavo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, tinkamai neanalizavo pateiktų dokumentų, neprašė pateikti kitų įrodymų, pagrindžiančių jos pirkimo sąlygų 10.7 ir 10.8 punktuose nustatytiems tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams.
 13. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendė, kad priimant sprendimą dėl ūkio subjektų grupės UAB „Inlinen“ ir VšĮ Panevėžio kolegija pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir jos pripažinimo laimėtoja buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir abipusio pripažinimo principai, todėl ieškinys tenkintinas ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016-06-07 pranešime nurodyti sprendimai dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 pasiūlymų eilės sudarymo, ūkio subjektų grupės VšĮ „Panevėžio kolegija“ ir UAB „Inlinen“ paskelbimo šios dalies laimėtoju ir pirkimo sutarties su laimėtoju dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 sudarymo naikintini. Nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, perkančiajai organizacijai netinkamai vykdant pareigas, konkurso šalys grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais ir nurodytais pagrindais.
 14. Teismas, atsižvelgdamas į išnagrinėtos bylos rezultatą, į procesinių dokumentų apimtį, bylos sudėtingumą, sprendė, kad ieškovei iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinės darbo biržos priteistina po 1 662,55 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.), trečiajam asmeniui UAB „ETKC“, dalyvavusiam byloje atsakovės pusėje, iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinės darbo biržos priteistina po 366,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. sprendimą civilinėje ir priimti naują sprendimą - ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ ieškinį atmesti visa apimtimi, perskirstyti šalių bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmojoje instancijoje, priteisti iš ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ atsakovei bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad tiekėjas neatitiko pirkimo sąlygų 10.7 punkto reikalavimų, kadangi apeliantė visiems pirkimo dalyviams patvirtino, jog tiekėjų kvalifikacija taip pat bus laikoma tinkama, jei jie pateiks ne pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, tačiau finansinius dokumentus, patvirtinančius vidutines metines pajamas iš mokymų veiklos, todėl tiekėjo pateiktos pajamų sąmatos ir sąmatų vykdymo ataskaitos yra laikytinos tinkamais įrodymais vidutinių metinių tiekėjo pajamų, gaunamų iš mokymų veiklos, atitikčiai nustatytam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti. Apeliantė neturėjo teisės reikalauti išimtinai pirkimo sąlygose numatytų duomenų ir nepriimti kitų tiekėjo teikiamų dokumentų, kuriais šis grindžia atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Tiekėjo pateikta pažyma apie savo vidutines metines mokymo paslaugų pajamas ir oficialūs finansiniai dokumentai patvirtino, jog tiekėjo vidutinės metinės mokymo paslaugų pajamos nėra mažesnės nei 1 700 000 Eur.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad tiekėjas neatitiko pirkimo sąlygų 10.8 punkto reikalavimų, kadangi projekto „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ sutarties pagrindu VšĮ Panevėžio kolegija įsipareigojo vykdyti projekto aprašyme (1 priedas) nurodytas veiklas (Projekto sutarties „Specialiųjų sąlygų“ 5.18.1 punktas). Projekto veiklos tiesiogiai apima mokymo paslaugų teikimą, t. y. seminarų vedimą, programų rengimą, išvažiuojamųjų mokymosi tikslais vizitų organizavimą bei vykdymą ir kt. veiklas (Projekto sutarties 1 priedas). Užsakovas Europos socialinio fondo agentūra patvirtino, jog projekto sutartis buvo įvykdyta tinkamai, visi rodikliai pasiekti, galutinė projekto įvykdymo ataskaita patvirtinta, kaip tinkama, VšĮ Panevėžio kolegija gavo 223 072,42 Eur pajamų, tiesiogiai susijusių su mokymų paslaugų teikimu.
  3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus apie jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl nepagrįstai priteisė iš atsakovių 3325,10 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ prašo palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Apeliantė neįrodė, kad laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų 10.7 ir 10.8 punktų reikalavimus;
  2. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad nei pirkimo dokumentacijoje, nei byloje nėra objektyvių duomenų, kurie leistų įsitikinti laimėtojo kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygų 10.7 ir 10.8 punktų reikalavimams;
  3. Ginčijamas sprendimas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 3 ir 32 straipsnių reikalavimus bei šių normų aiškinimą, pateikiamą viešųjų pirkimų bylose.
 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Kauno teritorinė darbo birža prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ ieškinį atmesti visa apimtimi, perskirstyti šalių bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmojoje instancijoje. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.
 4. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-10-27 gauti ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ rašytiniai paaiškinimai ir nauji įrodymai, kuriuos prašo priimti į bylą.
 5. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-11-07 gauti atsakovės Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašytiniai paaiškinimai ir prašymas nepriimti ieškovės naujų įrodymų į bylą.
 6. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-11-07 gautas ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 7. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-11-08 gautas atsakovės Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Ieškovė pateikė naują įrodymą (2016-10-19 Europos socialinio fondo agentūros elektroninio laiško kopija), kurį prašo priimti į bylą.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog ieškovė siekia patvirtinti pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų pagrįstumą, priima ieškovės pateiktą nurodytą dokumentą į bylą ir jį vertina.

7Dėl pirkimo sąlygų 10.7 punkto

 1. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad tiekėjas neatitiko pirkimo sąlygų 10.7 punkto reikalavimų. Teisėjų kolegija laiko šiuos argumentus nepagrįstais.
 2. Teisėjų kolegija pažymi, kad sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška, nes tai būtų nepateisinama, nesuderinama su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo; konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų; perkančiosios organizacijos valios ir ketinimo, jei jų iš tiesų tokių buvo, dėl pirkimo sąlygos turinio svarba sumenksta, jei ji pirkimo sąlygose juos netinkamai ir nesuprantamai materializuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.7 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas, kad tiekėjo vidutinės metinės mokymų veiklos pajamos su PVM per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos II pirkimo daliai turi būti ne mažesnės kaip 250 000 Eur. Jei tiekėjas teikia pasiūlymą visoms arba kelioms pirkimo dalims, pajamos turi būti sumuojamos.
 4. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pirkimo sąlygų 10.7 punktą, teisingai nustatė, kad laimėtojas pasiūlymą teikė visoms pirkimo dalims, todėl pagrįstai sprendė, kad jo mokymų veiklos vidutinės pajamos per pastaruosius trejus metus turėjo būti sumuojamos ir ne mažesnės kaip 1 660 000 Eur (150 000 + 250 000 + 200 000 + 90 000 + 200 000 + 90 000 + 200 000 + 90 000 + 140 000 + 250 000).
 5. Pagal pirkimo sąlygų 10.7 punktą įrodymui apie tinkamą kvalifikaciją turi būti pateikti suteiktų / teikiamų mokymo paslaugų, už kurių teikimą per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) buvo gautos mokymo veiklos pajamos, sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, veiklų, vykdytų įgyvendinant sutartį, aprašymas, vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimas, sutartį įgyvendinę partneriai, jei sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu, tiekėjo vykdytų veiklų aprašymas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (mėnesių tikslumu), užsakovo pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas. Atitikimui pagrįsti pateikiama pažyma pagal konkurso sąlygų 7 priede pateiktą formą. Atskiru prašymu gali būti prašoma pateikti įvykdytų sutarčių kopijos, taip pat pavedimų ar banko išrašų kopijos, patvirtinančios mokymų veiklos pajamas.
 6. Pirkimo sąlygų 10.7 punkte nurodyti reikalavimai patikslinti atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016-03-16 raštu Nr. Sd-943 „Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo“, kuriame nurodyta, kad jeigu tiekėjas neturi galimybės pateikti perkančiosios organizacijos dokumentų, tiekėjas gali pateikti kitus dokumentus (pvz., finansinių dokumentų išrašus, pajamų srautus ar pan.), kurie nedviprasmiškai leistų įsitikinti pajamų šaltiniu, kad jeigu bus pateikti dokumentai ne pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 7, tačiau turinys aiškiai ir nedviprasmiškai leis įsitikinti mokymo pajamų šaltiniu, perkančioji organizacija pripažins dokumentus tinkamais.
 7. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirkimo sąlygų 10.7 punkte nurodyti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai yra skirti tam, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti ir įsitikinti, ar tiekėjo turima kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų 10.7 punkte keliamą reikalavimą. Nors formos prasme laimėtojas turėjo teisę pateikti kitokius dokumentus, tačiau turinio prasme jis privalėjo patvirtinti pirkimo sąlygų 10.7 punkte nurodytą informaciją – tiek metinę mokymų veiklos pajamų vertę, tiek veiklų aprašymą, užsakovus, pajamų šaltinius ir vertes, tiek kitus duomenis, nes jie reikalingi būtent tam, kad perkančioji organizacija įsitikintų pateiktų duomenų teisingumu ir patikimu.
 1. Perkančiajai organizacijai ribojama galimybė modifikuoti pirkimo sąlygų turinį iš esmės ne tik šių aiškinimo ir keitimo (naujų ar papildomų sąlygų nustatymu) būdu, tačiau ir vertinant tiekėjų pasiūlymus pakitusia nuo iš pradžių nustatytos tvarkos, inter alia atsižvelgiant į pasiūlymo pakeitimus, jei jie neleistini VPĮ ir nepateisinami viešųjų pirkimų principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 20007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007). Perkančioji organizacija negalėjo sudaryti išskirtines sąlygas konkrečiam tiekėjui grįsti kvalifikaciją kitais būdais ir kitais dokumentais, nei nustatyta pirkimo sąlygose.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog pateiktos 2013 – 2015 m. finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos nepateikia duomenų, kiek pajamų konkrečiai gauta už mokymų veiklą. Pateiktose formose (konkurso sąlygų 7 priedas) nėra nurodyta sutarčių pavadinimų, tiekėjo vykdytų veiklų, įgyvendinant sutartį aprašymo, vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimo.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad ginčo pirkimo dalies Nr. 2 laimėtojas nepateikė dokumentų, taip pat dokumentų ne pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 7, kurių turinys aiškiai ir nedviprasmiškai leistų įsitikinti mokymo pajamų šaltiniu ir tiekėjo atitikimu konkurso sąlygų 10.7 punkto reikalavimams.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, pažymi, kad kvalifikacijos patikrinimas negali būti suprastas taip, kad dalyvis gali pateikti bet kokius dokumentus. Dalyvis turi pateikti tokius tik tokiu atveju būtų užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumo principas bei pirkimo sąlygų laikymasis. Dėl to sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo pirkimo dalies Nr. 2 perkančiosios organizacijos nustatytas laimėtojas neatitiko konkurso sąlygų 10.7 punkto reikalavimų.

8Dėl pirkimo sąlygų 10.8 punkto

 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad laimėtojas atitiko pirkimo sąlygų 10.8 punkto reikalavimus.
 2. Ginčo pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.8 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) turi būti sėkmingai įvykdęs arba sėkmingai vykdo bent vieną mokymo paslaugų sutartį, kurios vertė arba įvykdytos dalies vertė su PVM antrai konkurso daliai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 210 000 Eur. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdyta sutarties dalis iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra ne mažesnė kaip 210 000 Eur antrai daliai. Reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti laisvos formos pažymą apie tiekėjo per paskutinis 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašą, kuriame nurodoma: užsakovo pavadinimas, adresas ir asmuo kontaktams (vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas); sutarties objektas ir trumpas jo aprašymas; sutarties (įvykdytos dalies, jei sutartis vykdoma) vertė eurais su PVM. Jei teikėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis iki pasiūlymo pateikimo termino yra ne mažesnė kaip suma, reikalaujama objekto pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas; vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimas; sutartį įgyvendinę partneriai, jei sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu; sutarties pasirašymo ir įvykdymo ar vykdymo data (mėnesių tikslumu). Įrodymui apie aprašytų sutarčių sėkmingą įvykdymą ar vykdymą pateikiamas užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas teigiamas atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ar vykdomą bent vieną sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodyta šiame konkurso sąlygų punkte (atsižvelgiant kuriai ar kurioms pirkimo dalims tiekėjas teikia pasiūlymą). Norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti, atskiru prašymu perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Perkančioji organizacija pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su dalyvio nurodytu užsakovo atstovu, siekiant pasitikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad ginčo pirkimo dalies Nr. 2 laimėtojas, įrodinėdamas savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 10.8 punkte nustatytam reikalavimui, pateikė ne mokymų paslaugų sutartį, o ES fondų lėšomis finansuoto projekto „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ finansavimo ir administravimo sutartį, kurio projekto įgyvendinančioji institucija yra Europos socialinio fondo agentūra, projekto vykdytojas – VšĮ Panevėžio kolegija.
 4. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad projekto finansavimo ir administravimo sutartis neįrodo ginčo pirkimo dalies Nr. 2 laimėtojo atitikties pirkimo sąlygų 10.8 punkto reikalavimui, kadangi nepatvirtina, kad buvo teiktos mokymo paslaugos, kad suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 210 000 Eur. Taip pat bylos duomenys patvirtina, kad nėra mokymo paslaugų užsakovo patvirtinimo apie tinkamai suteiktas paslaugas.
 5. Teisėjų kolegijos vertinimu, VšĮ Panevėžio kolegijos vykdyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis nėra laikytina tapačia mokymo paslaugų teikimo sutarčiai. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo skirta įsisavinti Europos Sąjungos lėšas (2012-12-20 finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010 1.1 punktas), keliant VšĮ Panevėžio kolegijos darbuotojų bei 19 kitų mokymo įstaigų, socialinių paslaugų centrų, sveikatos paslaugų centrų ir kt. (t. y. projekto partnerių) (2012-12-20 finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010 5 punktas) kvalifikaciją. Projekto sutarties tikslas buvo pakelti VšĮ Panevėžio kolegijos ir kitų projekto partnerių darbuotojų kvalifikaciją, kad ateityje jiems dirbant savo tiesioginį darbą ir teikiant mokymo ar kitas paslaugas teikiamų paslaugų kokybė būtų aukštesnio lygio, specialistai sugebėtų persikvalifikuoti ir pan. (2012-12-20 finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010 1 priedas „Projekto aprašymas“).
 6. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad Europos socialinio fondo agentūros 2016-08-12 raštas Nr. ESFS07-2016-00398 patvirtina, kad 2012-12-20 finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010 buvo sudaryta kaip finansinės paramos sutartis dėl trečiojo asmens VšĮ Panevėžio kolegija ir kitų 19 projekto partnerių finansavimo, šių mokymo ir kitų įstaigų darbuotojams keliant savo kvalifikaciją, o ne dėl mokymo paslaugų teikimo.
 7. Teisėjų kolegija pažymi, kad Europos socialinio fondo agentūra nėra mokymo paslaugų iš VšĮ Panevėžio kolegijos pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį užsakovas ir byloje nėra pirkimo sąlygų 10.8 punkte nurodytos užsakovo pažymos apie tinkamai suteiktas mokymo paslaugas. Europos socialinio fondo agentūra 2016-08-12 raštu Nr. ESFS07-2016-00398 patvirtino, jog VšĮ Panevėžio kolegija Europos socialinio fondo agentūrai neteikė mokymo paslaugų nei pagal 2012-12-20 finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010, nei pagal kitas sutartis.
 8. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančiajai organizacijai nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys ginčo pirkimo dalyje Nr. 2 laimėtojo atitikimą pirkimo sąlygų 10.8 punkto reikalavimams. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįstos ir teisingos pirmosios instancijos teismo išvados dėl ginčo pirkimo dalies Nr. 2 laimėtojo neatitikimo pirkimo sąlygų 10.8 punkto reikalavimams.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme

 1. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistu bylinėjimosi išlaidų dydžiu. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovių 3325,10 Eur (po 1 662,55 Eur) bylinėjimosi išlaidų.
 2. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė šias bylinėjimosi išlaidas – sumokėjo 217 Eur žyminį mokestį ir 3 108,10 Eur (su PVM) - advokato atstovavimo išlaidas. Iš viso ieškovė patyrė 3 325,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad žyminis mokestis yra įskaičiuotas į nurodytą 3108,10 Eur (su PVM) sumą pagal ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras. Dėl to iš atsakovių ieškovei priteistina po 1 554,05 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.
 3. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, paliktinas iš esmės nepakeistu, sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų patikslinant, kad ieškovei iš atsakovių priteisiama po 1 554,05 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

10Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

11Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ ieškinį atsakovėms Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinei darbo biržai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, priešingai nei teigia apeliantės, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistu.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ pateikė prašymą dėl 1 887,60 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo. Kartu su prašymu pateikti įrodymai patvirtina patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl ieškovės UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“ prašymas tenkintinas, iš atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 887,60 Eur (CPK 93 str., 98 str.).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

14Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį ir nurodant, kad priteisiama iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, j. a. k. 190766619, bei Kauno teritorinės darbo biržos, j. a. k. 291435060, ieškovei UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“, j. a. k. 142122047, po 1 554,05 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

15Priteisti iš atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, j. a. k. 190766619 ieškovei UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“, j. a. k. 142122047, 1 887,60 Eur (vieną tūstantį aštuonis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus ir šešiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai