Byla 2-504-304/2012
Dėl skolos priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė, sekretoriaujant Viktorijai Stanienei, dalyvaujant ieškovo direktoriui Alvydui Jankauskui, ieškovo atstovui advokatui Algiui Staškūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jaltransa“ ieškinį atsakovui UAB „Temagas“, tretiesiems asmenims AB „Panevėžio statybos trestas“, Telšių rajono savivaldybei dėl skolos priteisimo.

2Teismas, n u s t a t ė:

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 52208,97 Lt skolą už atliktus statybos rangos darbus, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tretysis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“, laimėjęs viešąjį konkursą, su atsakovu pasirašė rangos sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo trečiajam asmeniui atlikti statybos rangos darbus. Atitinkamai atsakovas ir ieškovas 2011-03-01 pasirašė subrangos sutartį Nr. S11/03/1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti dalį statybos rangos darbų, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus darbus. Ieškovas dalį darbų atliko ir už 2011 m. birželio mėn. atliktus pagal lokalinę sąmatą darbus išrašė atsakovui 2011-12-02 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0177. Atsakovas vengė bendrauti su ieškovu, ieškovui nepavyko įteikti 2011-12-01 darbų priėmimo-perdavimo akto, 2011-12-02 PVM sąskaitos faktūros ir pažymos apie atliktų darbų vertę. Atsakovas ne tik vengė pasirašyti dokumentus dėl atliktų darbų, bet ir šiuos dokumentus priimti, todėl šie dokumentai buvo siųsti registruotu paštu, taip pat per antstolį. Mano, kad atlikti darbai yra perduoti atsakovui pagal vienašalį priėmimo-perdavimo aktą. AB „Panevėžio statybos trestas“ iš atsakovo priėmė ieškovo 2011-12-01 darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus darbus, dėl šių darbų kokybės pretenzijų neturėjo ir su atsakovu už šiuos atliktus darbus atsiskaitė. Pretenzijų nereiškė ir tretysis asmuo Telšių rajono savivaldybė.

4Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad ieškovas iš pradžių vilkino subrangos sutartyje numatytų darbų atlikimą, vengdamas subrangos sutartyje numatytų netesybų imitavo darbus – dirbo nekokybiškai ir ne pagal architekto reikalavimus. Už birželio mėn. atliktus darbus sąskaitą išrašė gruodžio mėn. Nepripažįsta, kad subrangos sutartis nutraukta ir savo kaltės dėl jos prievolių netinkamo vykdymo.

5Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

72011-03-01 ieškovas ir atsakovas sudarė subrangos sutartį Nr. S11/03/1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti dalį statybos rangos darbų, numatytų atlikti pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ laimėtą viešąjį konkursą, o atsakovas įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nurodytą kainą.

8CK 6.676 str. 2 d. nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau šioje normoje neįtvirtinta darbų perdavimo proceso ir jo formos reikalavimų. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi bendrosiose (CK 6.662 str.) ir specialiosiose (CK 6.694 str.) rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose įtvirtintomis atliktų darbų perdavimo ir priėmimo nuostatomis. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 str. 1 d.). Taigi paprastai darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Tačiau įstatymo taip pat nustatyta išimtis, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jį gali pasirašyti kita šalis (CK 6.694 str. 4 d.), ką ir padarė ieškovas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Metekas“ v. UAB „Projektana“, bylos Nr. 3K-3-287/2010). Užsakovas (atsakovas), nesutikdamas su rangovo (ieškovo) vienašališkai pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą; vienašalis perdavimo aktas netenka galios tik tuo atveju, jei teismas jį pripažįsta negaliojančiu (CK 6.694 str. 4 d.), tačiau atsakovas rangovo (ieškovo) pasirašyto akto neginčijo. Įstatyme nustatyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, pvz., jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbo rezultato neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.), kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę (CK 6.652 str. 4 d.) ir pan. Išvardytos nuostatos suponuoja išvadą, kad vienos rangos sutarties šalies nepasirašymo darbų priėmimo-perdavimo akte faktas savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti ir perduoti, atitinkamai, kad užsakovas (atsakovas) neturi pareigos jų apmokėti. Vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo-priėmimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-302/2011). Bylos duomenys patvirtina, kad Subrangovas (ieškovas) darbus atliko. Pagal atliktų darbų aktą, PVM sąskaitą faktūrą Nr. JAL 0177 ir pažymą apie atliktų darbų vertę (53, 54 b.l.) atsakovas liko skolingas ieškovui 52208,97 Lt. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų pareiškęs ieškovui reikalavimą dėl konkrečių trūkumų pašalinimo ir šių darbų apimties. Priešingai, tretysis asmuo Telšių rajono savivaldybė 2012-05-21 rašte (95 b.l.) teismui nurodė, kad jis pretenzijų AB „Panevėžio statybos trestas“ dėl atliktų darbų akte Nr. 7-2 (103 b.l.) už 2011 m. birželio mėn., kuriuos ir atliko ieškovas (53 b.l.), neturi, už atliktus darbus su AB „Panevėžio stybos trestas“ atsiskaitė. Todėl atsakovo teisinė pozicija nagrinėjamoje byloje prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams. Iš atsakovo veiksmų darytina išvada, kad jis priėmė darbus, pretenzijų dėl atliktų darbų terminų bei kokybės nepareiškė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nenustatė ieškovo atliktų darbų trūkumų, nepateikė defektų akto, jis pagal Subrangos sutartį privalėjo atsiskaityti už atliktus darbus.

9CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi atsakovė gera valia 52208,97 Lt skolos ieškovui nesumoka, nurodyta skola iš atsakovės priteistina (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.101 str., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.644 str. 1 d., 6.650 str.).

10Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ir 8,05 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-01-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d.). Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1566,50 Lt žyminis mokestis, 121 Lt išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu per antstolį, bei 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai (124, 125 b.l.)apmokėti (CPK 93 str. 1 d.).

11Valstybės naudai iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos 97,40 Lt.

12Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.644 str., CPK 93 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Temagas“, kodas 180890287, ieškovo UAB „Jaltransa”, kodas 300651786, a.s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, naudai skolą 52208,97 Lt (penkiasdešimt du tūkstančius du šimtus aštuonis litus 97 ct) už atliktus statybos rangos darbus, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas 2687,50 Lt (du tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 50 ct).

15Priteisti iš atsakovo UAB „Temagas“, kodas 180890287, į valstybės pajamas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas 97,40 Lt (devyniasdešimt septynis litus 40 ct), kurios mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai