Byla A8.-5086-1057/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė, sekretoriaujant Daivai Paliokaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens T. O. atstovei advokatei Laurai Augustinavičienei, nedalyvaujant VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo atstovui, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. O.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo T. O., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) administracinio nusižengimo bylą, kurioje administracinio nusižengimo protokolas surašytas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4T. O. , būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) vadovu (direktoriumi) per nustatytą laikotarpį nepateikė registro tvarkytojui 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABI) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatų) 120, 123 ir 127 punktuose, kur numatyta, kad juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kito termino. Šiuo savo neveikimu T. O. padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

5Teismo posėdžio metu T. O. atstovė advokatė Laura Augustinavičienė paaiškino, kad T. O. pripažįsta padaręs protokole nurodytą nusižengimą ir gailisi. Nusižengimas buvo padarytas nepiktybiškai. Vadovas žinojo, kad jis vėluoja pateikti finansines ataskaitas. Įmonė labai sparčiai augo, išaugo darbuotojų skaičius, todėl buvo privalomas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Auditą atlikti vėlavo, įmonė nesureguliavo proceso, todėl ataskaitos nebuvo pateiktos Juridinių asmenų registrui laiku. Jos buvo pateiktos 2019 m. lapkričio 6 d., viso proceso metu įmonė komunikavo su Registrų centru. Anksčiau T. O. pažeidimų neturėjo, tai pirmas pažeidimas. Prašo atsižvelgti į išdėstytas aplinkybes ir administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neskirti nuobaudos arba skirti pačią švelniausią.

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad T. O. nuo 2017 m. liepos 27 d. (duomenys įregistruoti 2017 m. rugpjūčio 23 d.) yra UAB „( - )“ vadovas (direktorius). Taip pat matyti, kad tikrinimo metu (2019 m. rugsėjo 30 d.) registro tvarkytojui nebuvo pateiktas 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (13 punktas) (b. l. 15-18).

7Pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovės pateiktą VĮ Registrų centro 2019 m. lapkričio 12 d. išrašą apie UAB „( - )“ teiktus dokumentus, nustatyta, kad metinės finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys už 2018 m. VĮ Registrų centras buvo pateiktas tik 2019 m. lapkričio 6 d. (b.l. 29).

8Iš byloje esančio UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutarties Nr. A-001, nustatyta, jog UAB „( - )“ paskyrė audito įmonę UAB „( - )“ tik 2019 m. liepos 9 d. (b.l. 6).

9Dėl administracinės atsakomybės pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį

10Administracinė atsakomybė pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį kyla už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

11Analizuojant bylos kontekste aktualų teisinį reguliavimą pažymėtina, kad CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodoma, jog įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Analogiškas terminas nurodomas ABĮ 58 straipsnio 3 dalyje ir Nuostatų 120, 123 punktuose. ABĮ 20 straipsnio 10 punkte nurodoma, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris pagal ABĮ 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

12Įvertinus minėtą teisinį reguliavimą, taip pat tai, kad UAB „( - )“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 9 punktas), matyti, kad finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. turėjo būti pateikti atitinkamai iki 2019 m. birželio 1 d.. Tačiau kaip matyti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija bei VĮ Registrų centro išrašo, UAB „( - )“ finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. tikrinimo metu, t. y. 2019 m. rugsėjo 30 d. nebuvo pateiktas, jis buvo pateiktas tik 2019 m. lapkričio 6 d.(b. l. 15-18, 29). Posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovė patvirtino šią aplinkybę, nurodė, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinys buvo vėluojamas pateikti dėl to, kad nebuvo laiku atliktas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

13Vadovaujantis ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktu ir 8 punktu bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus. Vertinant šias nuostatas, bendrovės vadovui tenka pareiga laiku sudaryti audito sutartį, tai yra ir pateikti visus reikiamus audito atlikimui dokumentus, kad Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. būtų audituotas ir auditas būtų atliktas Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais. Tuo tarpu iš pateiktos finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutarties Nr. A-001 nustatyta, jog auditorius buvo paskirtas ir sutartis su juo sudaryta tik 2019 m. liepos 9 d., jau pasibaigus terminui pateikti juridinių asmenų registrui audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Iš to akivaizdu, kad UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. nebuvo pateiktas laiku ir bendrovės vadovas nesiėmė privalomų veiksmų protingu terminu, kad būtų spėta atlikti auditą laiku ir tai netaptų kliūtimi pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį registrų tvarkytojui.

14Pažymėtina, jog pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį administracinės atsakomybės subjektais yra juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovai ar kiti įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodyti asmenys. Pagal ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktą už bendrovės (juridinio asmens) dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako bendrovės (juridinio asmens) vadovas. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad T. O. nuo 2017 m. liepos 27 d. yra UAB „( - )“ vadovas (direktorius), todėl būtent jis ANK 223 straipsnio 2 dalies prasme yra atsakingas už bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą registro tvarkytojui.

15Todėl įvertinus aukščiau aptartus duomenis ir teisinį reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad T. O. pagrįstai inkriminuotas ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas.

16Dėl administracinės nuobaudos skyrimo

17Už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo padarymą teismas gali skirti nuo 200 iki 3 000 eurų dydžio baudą. Skirdamas konkrečią nuobaudą teismas atsižvelgia į tai, jog padarytas pažeidimas nesukėlė jokių neigiamų padarinių, pažeidimas padarytas ne dėl sąmoningo įstatymų nesilaikymo, bet dėl to, kad T. O. nepakankamai kontroliavo buhalterinės apskaitos procesą savo įmonėje. Skiriant baudą atsižvelgiama ir į tai, jog „Liteko“ sistemos bei Administracinių nusižengimų registro duomenimis jis administracine tvarka baustas tik už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, nuobaudos galioja, baudos sumokėtos, neteistas. Be to, pažymėtina, kad byloje yra nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė – T. O. nuoširdžiai gailėjosi ir prisipažino padaręs nusižengimą (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Dėl to teismas daro išvadą, kad šiuo atveju nėra jokio pagrindo T. O. bausti griežtai ir ANK 22 straipsnyje įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti paskiriant minimalią ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą.

18Pagrindo teismui taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir neskirti nuobaudos ar paskirti švelnesnę nei sankcijoje numatytą nuobaudą, teismas nenustatė.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635, 636 straipsniais,

Nutarė

20pripažinti T. O., asmens kodas ( - ) kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam 200 eurų dydžio baudą.

21Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

22Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19106268006.

23Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

24Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo T. O., asmens... 3. Teismas... 4. T. O. , būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) vadovu (direktoriumi)... 5. Teismo posėdžio metu T. O. atstovė advokatė Laura Augustinavičienė... 6. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su... 7. Pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovės pateiktą VĮ... 8. Iš byloje esančio UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ finansinių ataskaitų... 9. Dėl administracinės atsakomybės pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį... 10. Administracinė atsakomybė pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį kyla už... 11. Analizuojant bylos kontekste aktualų teisinį reguliavimą pažymėtina, kad... 12. Įvertinus minėtą teisinį reguliavimą, taip pat tai, kad UAB „( - )“... 13. Vadovaujantis ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktu ir 8 punktu bendrovės... 14. Pažymėtina, jog pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį administracinės... 15. Todėl įvertinus aukščiau aptartus duomenis ir teisinį reglamentavimą,... 16. Dėl administracinės nuobaudos skyrimo... 17. Už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo padarymą teismas gali... 18. Pagrindo teismui taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir neskirti nuobaudos ar... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 20. pripažinti T. O., asmens kodas ( - ) kaltu padarius administracinį... 21. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 22. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 23. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus... 24. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...