Byla A-602-208-12
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Veslavos Ruskan (pranešėja), sekretoriaujant A. D., dalyvaujant pareiškėjo atstovui V. P., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą pareiškėjui V. Č., trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Kauno AVMI), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 68 straipsnio 3 dalies ir 72 straipsnio nuostatomis bei remdamasi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT) Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Kauno apskrities skyriaus pateikta 2010 m. balandžio 1 d. specialisto išvada Nr. 5-2/56 (toliau – ir FNTT Specialisto išvada) dėl pareiškėjo V. Č. (toliau – ir pareiškėjas) ir R. Č. veiklos bei Kauno miesto apylinkės prokuratūroje atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-01035-08 medžiaga, atliko V. Č. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM), pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), valstybinių socialinių draudimo įmokų (toliau – ir VSDĮ) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. liepos 15 d. surašė patikrinimo aktą Nr. (20)AU16-50 (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriame konstatavo, kad pareiškėjas tikrinamuoju laikotarpiu vykdė nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo individualią veiklą, atitinkančią 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) 2 straipsnio 7 dalies nuostatas, gavo 590661,15 Lt šios veiklos pajamų, iš kurių nedeklaravo 376564,65 Lt pajamų bei nesumokėjo mokesčių, bei atsižvelgdama į tai, Kauno AVMI Patikrinimo akte pareiškėjui papildomai paskaičiavo 51692 Lt GPM, 20237 Lt GPM delspinigių, 52965 Lt PVM, 27567 Lt PVM delspinigių, 9047 Lt VSDĮ, taip pat paskyrė 4524 Lt VSDĮ baudą.

5Kauno AVMI 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. (20)-K3-236 patvirtino 2010 m. liepos 15 d. patikrinimo aktą Nr. (20)AU16-50 (toliau – ir Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo) bei skyrė pareiškėjui 30 procentų 15508 Lt GPM ir 15890 Lt PVM baudas.

6Pareiškėjas, nesutikdamas su Kauno AVMI Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, 2010 m. rugsėjo 20 d. skundu kreipėsi į atsakovą Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI), prašydamas jį panaikinti.

7VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 68-251 (toliau – ir VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimas) patvirtino Kauno AVMI Sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

8Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu, 2010 m. gruodžio 2 d. skundu kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK; Komisija), prašydamas šį sprendimą panaikinti.

9MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. S-20(7-336/2010) (toliau – ir MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimas) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir: 1) panaikino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalies nurodymus pareiškėjui už 2004 metus sumokėti į biudžetą 5324 Lt GPM ir su juo susijusias sumas, 3899 Lt PVM ir su juo susijusias sumas, 126,13 Lt VSDĮ pagrindinei pensijos daliai, 110 Lt VSDĮ papildomai pensijos daliai ir 118,07 Lt VSDĮ pagrindinei ir papildomai pensijos dalims baudą; 2) panaikino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalies nurodymus pareiškėjui sumokėti į biudžetą GPM, PVM ir su šiais mokesčiais susijusias sumas už 2005-2008 metus ir pareiškėjo skundą šioje dalyje perdavė VMI nagrinėti iš naujo; 3) patvirtino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalies nurodymus pareiškėjui už 2005-2008 metus sumokėti į biudžetą 4937,10 Lt VSDĮ pagrindinei pensijos daliai, 3873,87 Lt VSDĮ papildomai pensijos daliai ir 4405,49 Lt VSDĮ pagrindinei ir papildomai pensijos dalims baudą.

10II.

11Atsakovas VMI, nesutikdamas su MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimu, 2011 m. vasario 22 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimo dalis, kuriomis Komisija: 1) panaikino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalies nurodymus pareiškėjui V. Č. už 2004 metus sumokėti į biudžetą 5324 Lt GPM ir su juo susijusias sumas, 3899 Lt PVM ir su juo susijusias sumas, 126,13 Lt VSDĮ pagrindinei pensijos daliai, 110 Lt VSDĮ papildomai pensijos daliai ir 118,07 Lt VSDĮ pagrindinei ir papildomai pensijos dalims baudą; 2) panaikino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalies nurodymus pareiškėjui sumokėti į biudžetą GPM, PVM ir su šiais mokesčiais susijusias sumas už 2005-2008 metus ir pareiškėjo skundą šioje dalyje perdavė atsakovei nagrinėti iš naujo. Atsakovas prašė palikti galioti VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą.

12Atsakovas nurodė, jog nesutinka su MGK sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 dalyje išdėstytais nurodymais, kurie buvo priimti Komisijai padarius išvadą, kad šiame mokestiniame ginče nepagrįstai buvo taikytos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 68 straipsnio 3 dalies nuostatos. Teigė, jog pagal nurodytą teisės normą mokesčių administratoriaus teisė apskaičiuoti (perskaičiuoti) mokestį už ilgesnį nei einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų laikotarpį nesietina su civilinio ieškinio pateikimu baudžiamojo proceso metu. Mokesčių administratorius, net ir reikšdamas civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, pirmiausia turi suformuoti mokestinę prievolę mokesčių mokėtojui. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A6-238/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) Senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 55, LAT nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 2K-281/2006. Pabrėžė, jog pareiga mokėti mokesčius atsiranda pagal mokesčių įstatymus, o baudžiamoji ar administracinė atsakomybė – pagal kitus įstatymus, reguliuojančius su atitinkama atsakomybės rūšimi susijusius klausimus, t. y. skiriasi šių teisinių reiškinių pagrindai, skiriasi ir jų esmė bei tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar administracinį teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato. Pažymėjo, kad pagal MAĮ 68 straipsnio 3 dalies nuostatas ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje buvo nustatyta pareiškėjo padaryta preliminari žala valstybės biudžetui, o kadangi ikiteisminio tyrimo metu surašyta FNTT Specialisto išvada, kurios pagrindu atsiranda mokesčių mokėtojui prievolė mokėti mokestį, ši specialisto išvada privalo būti įvertinta MAĮ 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, t. y. mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui privalomas mokėti mokesčių sumas apskaičiuoja patikrinimo metu, kaip tai nustatyta MAĮ VI skyriuje. Tokiu būdu, VMI, gavusi specialisto išvadą dėl pareiškėjo veiklos tyrimo rezultatų, turėjo pagrindą apskaičiuoti mokesčius už ilgesnį nei einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų laikotarpį.

13Pareiškėjas V. Č. atsiliepimu į atsakovo skundą su šiuo skundu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti bei palikti galioti MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimą.

14Atsiliepime paaiškino, kad nesutinka su atsakovo pozicija dėl MAĮ 68 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo. Pažymėjo, jog minėtos įstatymo nuostatos taikymas yra apribojamas būtinybe nustatyti valstybei padarytos žalos dydį baudžiamojoje byloje, o mokesčio apskaičiavimo ar perskaičiavimo terminas siejamas su apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminu. Teigė, kad skundžiamame MGK sprendime pagrįstai konstatuota, jog tokiu atveju žala valstybei turi būti nustatoma baudžiamojoje byloje, o MGK padarė visiškai pagrįstą išvadą, kad įstatymų leidėjas MAĮ 68 straipsnio 3 dalyje nustatytoje bendro mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties termino išimtyje orientavosi išimtinai į baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu susiklostančius santykius, įvardindamas mokestinę prievolę – žalą valstybei. Tęsė, jog aiškinant šios normos turinį, matyti, kad leidžiama apskaičiuoti (perskaičiuoti) mokestį už ilgesnį nei einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų laikotarpį tik tais atvejais, kai baudžiamojoje byloje reiškiamas civilinis ieškinys dėl žalos valstybei padarymo. Tuomet mokesčių administratorius, reikšdamas tokį ieškinį, apskaičiuoja mokesčių mokėtojo padarytos žalos valstybei (kuri pasireiškia mokesčių nesumokėjimu) dydį, o analizuojama nuostata būtent ir įgalina mokesčių administratorių tą padaryti. Jeigu MAĮ nebūtų įtvirtinta tokios nuostatos, vadovaujantis lex specialis principu, baudžiamojoje byloje galima būtų reikalauti atlyginti žalą valstybei tik mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties termino, nustatyto MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje, ribose. Pabrėžė, jog atsakovas nepagrįstai ignoruoja aplinkybę, kad mokesčiai buvo perskaičiuoti remiantis išimtinai tik ikiteisminio tyrimo metu gautais duomenimis (liudytojų parodymais, specialisto išvada), kurie vėliau turi būti patikrinti teisme ir juos įvertins teismas. Pridūrė, kad šiuo metu vykstant baudžiamosios bylos teisminiam nagrinėjimui dalis duomenų, kuriais atsakovas grindė apskaičiuotų mokesčių teisingumą, nepasitvirtino, todėl jis privalės perskaičiuoti mokesčius, tačiau tai bus galima atlikti tik įsiteisėjus teismo nuosprendžiui baudžiamojoje byloje. Pažymėjo ir tai, jog atsakovas citavo LAT išaiškinimą pateiktoje byloje, kurios aplinkybės esmingai skiriasi nuo nagrinėjamų aplinkybių, todėl juo vadovautis negalima, be to, atsakovas LAT 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 55 apibendrinimo apžvalgos teiginiais remiasi atskirai nuo konteksto.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI atsiliepimu į atsakovo VMI skundą prašė panaikinti MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimą ir palikti galioti VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą.

16Atsiliepime paaiškino, kad mokestinio patikrinimo metu, įvertinusi nustatytas aplinkybes, susijusias su V. Č. ir jo sutuoktinės R. Č. sudarytais nekilnojamojo turto sandoriais, atsižvelgusi į tai, kad žemės sklypų dovanojimo ir pirkimo-pardavimo sutartys buvo sudarytos per trumpą laikotarpį, taip pat tai, kad žemės sklypai buvo parduoti žymiai mažesne kaina nei VĮ Registrų centro nustatyta vidutinė rinkos vertė/kaina, bei tai, kad sutartys buvo sudarytos tarp susijusių asmenų (tėvų ir dukros), Kauno AVMI padarė išvadą, kad V. ir R. Č., įformindami žemės sklypų dovanojimą (pajamos gautos iš tėvų dovanojimo būdu yra neapmokestinamos) dukrai, o vėliau sudarę pardavimo sandorį, siekė išvengti individualios veiklos pajamų apmokestinimo. Pridūrė, jog mokestinio patikrinimo metu surinktos informacijos duomenimis nustatyta, kad 2004-2008 metais V. Č. vykdyta nekilnojamojo turto objektų pirkimo-pardavimo veikla atitinka individualios veiklos požymius: tęstinumą, savarankiškumą ir ekonominės naudos siekimą (GPMĮ 2 straipsnio 7 dalis).

17III.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 2 d. sprendimu atsakovo VMI skundą atmetė.

19Teismas apžvelgė MAĮ 68 straipsnio 1 ir 3 dalis, taip pat – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 109 straipsnį, 112 straipsnio 1 dalį, 116 straipsnį ir 117 straipsnį. Iš minėto teisinio reglamentavimo padarė išvadą, jog MAĮ 68 straipsnio 3 dalyje numatytos išlygos dėl senaties termino taikymo sietinos su civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje pareiškimu, todėl MGK pagrįstai pripažino, kad mokesčių administratoriaus pozicija nagrinėjamu atveju nėra teisinga, nes MAĮ 68 straipsnio 3 dalyje nustatyta bendro mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties termino išimtis taikoma tik tais atvejais, kai baudžiamojoje byloje reiškiamas civilinis ieškinys dėl padarytos žalos valstybei nesumokėtų mokesčių ar kitų įmokų išraiška atlyginimo. Pažymėjo, jog aiškinant MAĮ 68 straipsnio 3 dalies nuostatas priešingai, šioje normoje nustatyta išimtis būtų aiškinama ir taikoma plečiamai, leidžiant formuoti mokestinius teisinius santykius už tokių santykių susiformavimo termino ribų, o tai iš esmės sukeltų grėsmę teisinio saugumo ir teisinio tikrumo principams. Pridūrė, jog MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas yra naikinamasis, kurio paskirtis užtikrinti teisinių santykių stabilumą bei teisinių procedūrų operatyvumą.

20Teismas atkreipė dėmesį, jog pagal MAĮ 120 straipsnio 1 dalį mokestinio patikrinimo pradžia yra mokestinio patikrinimo pavedimo išrašymas. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo mokestinis patikrinimas buvo pradėtas 2010 m. birželio 3 d., todėl atsižvelgiant į MAĮ 68 straipsnio 1 dalies nuostatas mokesčių administratorius galėjo apskaičiuoti (perskaičiuoti) pareiškėjui mokesčius ne daugiau kaip už einamuosius 2010 metus ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, t. y. 2009, 2008, 2007, 2006 ir 2005 metus. Pažymėjo ir tai, jog nors nagrinėjamu atveju ir vyksta ikiteisminis tyrimas, tačiau mokesčiai apskaičiuojami atskiros mokesčių administravimo procedūros eigoje, todėl pagrįstai pripažinta, kad turi būti taikoma mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis. Kadangi mokesčių administratorius papildomas mokesčių ir su jais susijusias sumas už 2004 metus pareiškėjui apskaičiavo, pažeisdamas mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminus, MGK pagrįstai šiuos procedūrinius pažeidimus pripažino esminiais, turinčiais įtakos tokios procedūros rezultatams bei panaikino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. 68-251 dalies nurodymus pareiškėjui už 2004 metus sumokėti į biudžetą 5324 Lt GPM ir su juo susijusias sumas, 3899 Lt PVM ir su juo susijusias sumas, 126,13 Lt VSD įmokas pagrindinei pensijos daliai, 110 Lt VSD įmokas papildomai pensijos daliai ir 118,07 Lt VSD įmokų pagrindinei ir papildomai pensijos dalims baudą. Nurodė ir tai, jog MGK konstatavus, kad mokesčių administratorius PVM ir su juo susijusias sumas už 2004 metus pareiškėjui apskaičiavo pažeisdamas mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminus, ir panaikinus PVM prievolę už 2004 metus, pagrįstai pripažinta, kad PVM bazė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, už 2005–2008 metų laikotarpį turi būti nustatyta iš naujo.

21IV.

22Atsakovas VMI, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 2 d. sprendimu, 2011 m. gegužės 16 d. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 50 – 51), kuriuo prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimo dalis, kurio Komisija: 1) panaikino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalies nurodymus pareiškėjui už 2004 metus sumokėti į biudžetą 5324 Lt GPM ir su juo susijusias sumas, 3899 Lt PVM ir su juo susijusias sumas, 126,13 Lt VSD įmokas pagrindinei pensijos daliai, 110 Lt VSD įmokas papildomai pensijos daliai ir 118,07 Lt VSD įmokų pagrindinei ir papildomai pensijos dalims baudą; 2) panaikino VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalies nurodymus pareiškėjui sumokėti į biudžetą GPM, PVM ir su šiais mokesčiais susijusias sumas už 2005-2008 metus ir pareiškėjo skundą šioje dalyje perdavė VMI nagrinėti iš naujo, o VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą atsakovas prašė palikti nepakeistą.

23Atsakovas taip pat prašo administracines bylas Nr. 1-2216-562/2011 ir Nr. 1-2215-189/11 sujungti. Šiuo aspektu nurodo, jog mokestinis ginčas vyksta tiek pareiškėjo atžvilgiu administracinėje byloje Nr. 1-2216-562/11, tiek ir jo sutuoktinės R. Č. atžvilgiu administracinėje byloje Nr. 1-2215-189/11. Pažymi, jog teismas, išnagrinėjęs VMI 2011 m. vasario 22 d. skundą Nr. (24.9-3l-5)-R-1845 dėl MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. S-21(7-337/2010), kuriuo iš dalies buvo patenkintas pareiškėjo sutuoktinės R. Č. skundas, 2011 m. balandžio 20 d. sprendime konstatavo, kad mokesčių administratorius pagrįstai taikė MAĮ 68 straipsnio 3 dalies nuostatas, todėl panaikino MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimo 1 ir 2 rezoliucines dalis bei paliko galioti VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą Nr. 680-250.

24Apeliacinį skundą atsakovas iš esmės grindžia tapačiais motyvais, kaip ir skundą pirmosios instancijos teismui. Nurodo, jog nesutinka su teismo pateiktu MAĮ 68 straipsnio 3 dalies nuostatų aiškinimu ir taikymu, t. y. nesutinka su teismo išvada, kad MAĮ 68 straipsnio 3 dalies nuostatos šiame mokestiniame ginče nėra taikomos. Kaip ir skunde pirmosios instancijos teismui remiasi LAT Senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarime Nr. 55, LAT nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-281/2006 bei LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A6-238/2007 pateiktais išaiškinimais. Mano, jog mokesčių administratorius, net ir reikšdamas civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, pirmiausia turi suformuluoti mokestinę prievolę mokesčių mokėtojui. Pažymi, jog Kauno AVMI, gavusi specialisto išvadą dėl pareiškėjo veiklos tyrimo rezultatų, atsižvelgiant į MAĮ 72 straipsnio 2 dalį, turėjo pagrindą apskaičiuoti mokesčius už ilgesnį nei einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų laikotarpį.

25Pareiškėjas V. Č. atsiliepimu į atsakovo VMI apeliacinį skundą (b. l. 58 – 66) prašo šį apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 2 d. sprendimą.

26Atsiliepime nurodo, jog atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais, kurie jau buvo nurodyti kreipiantis į pirmosios instancijos teismą, todėl jis atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat pateikia identiškus argumentus tiems, kurie buvo išdėstyti atsiliepime į mokesčių administratoriaus skundą pirmosios instancijos teismui.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI atsiliepimu į atsakovo VMI apeliacinį skundą (b. l. 56 – 57) prašo 2011 m. gegužės 2 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimo dalis, kuriomis MGK: 1) panaikino nurodymus V. Č. už 2004 metus sumokėti į biudžetą 5324 Lt GPM ir su juo susijusias sumas, 3899 Lt VSD įmokas papildomai pensijos daliai ir 118,13 Lt VSD įmokų pagrindinei ir papildomai pensijos dalims baudą; 2) panaikino nurodymus V. Č. sumokėti į biudžetą GPM, PVM ir su šiais mokesčiais susijusias sumas už 2005-2008 metus ir V. Č. skundą šioje dalyje perdavė nagrinėti iš naujo. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI taip pat prašo 2010 m. lapkričio 3 d. VMI sprendimą palikti nepakeistą.

28Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI iš esmės išdėsto tuos pačius argumentus, kaip ir atsiliepime į atsakovo VMI skundą pirmosios instancijos teismui.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30V.

31Apeliacinis skundas atmestinas.

32Nagrinėjamoje byloje centrinis mokesčių administratorius kelia ginčą dėl Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 68 straipsnio nuostatų interpretavimo, todėl būtent šis teisės klausimas yra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

33Apeliantas iš esmės nesutinka su Mokestinių ginčų komisijos (toliau – ir MGK) sprendimu, kuriuo ji inter alia nustatė, jog mokesčių administratorius, mokestinį patikrinimą pradėjęs 2010 m. birželio 3 d., pareiškėjui V. Č. nepagrįstai apskaičiavo papildomas mokesčių ir su jais susijusias sumas už 2004 m., t. y. jis tą padarė, pažeisdamas mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminus, nes 2010 m. pradėto patikrinimo metu pareiškėjas galėjo būti tikrinamas tik už einamuosius 2010 m. ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

34Pažymėtina, jog MGK sprendimu, kurį pirmosios instancijos teismas paliko nepakeistą, nesutiko su mokesčių administratoriaus pozicija nagrinėjamu atveju pritaikyti MAĮ 68 straipsnio 3 dalyje numatytą MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino išimtį, leidžiančią mokesčių paskaičiuoti už ilgesnį nei bendrąjį einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų terminą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, MGK ir pirmosios instancijos teismo išvadoms pritaria.

35MAĮ 68 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.

36Mokesčių administratorius, perskaičiuodamas mokestį už ilgesnį terminą, negu nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje, vadovavosi šio straipsnio 3 dalies nuostatomis, kurios numato, kad apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tuo atveju, jei baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse numatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.

37MAĮ 68 straipsnio 1 dalis nustato mokesčių apskaičiavimo ar perskaičiavimo terminą, kuris yra taikomas mokesčių administratoriui vykdant mokesčių teisės normomis reglamentuojamas mokesčių administravimo procedūras. Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 3 dalis yra taikoma tik tuo atveju, kai baudžiamojoje byloje būtina nustatyti nusikalstama veika valstybei padarytos žalos dydį. Mokesčių administratorius MAĮ 68 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą gali taikyti tik tada, kai jo atliekamų veiksmų tikslas yra apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokesčius tam, kad baudžiamojoje byloje būtų nustatytas nusikalstama veika valstybei padarytos žalos dydis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2714/2011; 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2764/2011; 2012 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-168/2012).

38MAĮ 68 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra skirtas ne tam, kad mokesčių administratorius turėtų hipotetinę galimybę paskaičiuoti mokesčius už ilgesnį, negu įprastas terminas, bet tam, kad būtų realiai įgyvendinta galimybė pareikšti ieškinį baudžiamojoje byloje. Apeliacinės instancijos teismui yra pateiktas Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 20 d. įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo V. Č. ir R. Č. yra išteisinti dėl nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje nes nepadarė veikų, turinčių šių nusikalstamos veikos požymių. Nuosprendžio turinys, Lietuvos teismų informacinės sistemos dokumentai patvirtina, kad ieškinys baudžiamojoje byloje nebuvo pareikštas, todėl MAĮ 68 straipsnio 3 dalis negalėjo būti taikoma ir šiuo metu negali būti taikoma, nes priimtas išteisinamasis teismo nuosprendis.

39Nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius atliko pareiškėjo mokestinį patikrinimą ir apskaičiavo papildomus mokesčius ir įmokas bei su jais susijusias sumas, t. y. atliko mokesčių administravimo procedūrą, kurios rezultatas nėra skirtas valstybei padarytos žalos nustatymui baudžiamojoje byloje, todėl mokesčių administratorius negalėjo vadovautis MAĮ 68 straipsnio 3 dalimi ir perskaičiuoti mokesčius bei įmokas už ilgesnį terminą negu tas, kuris numatytas Mokesčių MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje. Taigi, MGK teisingai aiškino ir taikė MAĮ normas, todėl šioje byloje centrinio mokesčių administratoriaus paduotas skundas dėl MGK sprendimo pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai atmestas.

40Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat prašo administracines bylas Nr. 1-2216-562/2011 ir Nr. 1-2215-189/11 sujungti. Bylų sujungimas ir išskyrimas administraciniame procese reglamentuotas ABTĮ 69 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas (prašymas) paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą. Nagrinėjamu atveju matyti, kad administracinė byla Nr. 1-2215-189/11, kurioje vyko mokestinis ginčas dėl pareiškėjo sutuoktinės R. Č. veiksmų, šiuo metu yra užbaigta nagrinėti iš esmės (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-168/2012), todėl tenkinti atsakovo prašymą ir bylas sujungti nėra įstatyminio pagrindo. Be to, ABTĮ 69 straipsnyje nustatytas kelių reikalavimų sujungimo ir išskyrimo institutas turi būti įgyvendintas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, vadovaujantis proceso koncentracijos principu klausimas turi būti išspręstas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

41Įvertinus ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, vertino faktines bylos aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

42Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

43Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Kauno AVMI),... 5. Kauno AVMI 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. (20)-K3-236 patvirtino 2010... 6. Pareiškėjas, nesutikdamas su Kauno AVMI Sprendimu dėl patikrinimo akto... 7. VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 68-251 (toliau – ir VMI 2010 m.... 8. Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu, 2010 m.... 9. MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. S-20(7-336/2010) (toliau – ir MGK 2011... 10. II.... 11. Atsakovas VMI, nesutikdamas su MGK 2011 m. sausio 31 d. sprendimu, 2011 m.... 12. Atsakovas nurodė, jog nesutinka su MGK sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 2... 13. Pareiškėjas V. Č. atsiliepimu į atsakovo skundą su šiuo skundu nesutiko... 14. Atsiliepime paaiškino, kad nesutinka su atsakovo pozicija dėl MAĮ 68... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI atsiliepimu į atsakovo VMI skundą... 16. Atsiliepime paaiškino, kad mokestinio patikrinimo metu, įvertinusi nustatytas... 17. III.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 2 d. sprendimu... 19. Teismas apžvelgė MAĮ 68 straipsnio 1 ir 3 dalis, taip pat – Lietuvos... 20. Teismas atkreipė dėmesį, jog pagal MAĮ 120 straipsnio 1 dalį mokestinio... 21. IV.... 22. Atsakovas VMI, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011... 23. Atsakovas taip pat prašo administracines bylas Nr. 1-2216-562/2011 ir Nr.... 24. Apeliacinį skundą atsakovas iš esmės grindžia tapačiais motyvais, kaip ir... 25. Pareiškėjas V. Č. atsiliepimu į atsakovo VMI apeliacinį skundą (b. l. 58... 26. Atsiliepime nurodo, jog atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia tais... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI atsiliepimu į atsakovo VMI... 28. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno AVMI iš esmės išdėsto... 29. Teisėjų kolegija... 30. V.... 31. Apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Nagrinėjamoje byloje centrinis mokesčių administratorius kelia ginčą dėl... 33. Apeliantas iš esmės nesutinka su Mokestinių ginčų komisijos (toliau – ir... 34. Pažymėtina, jog MGK sprendimu, kurį pirmosios instancijos teismas paliko... 35. MAĮ 68 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo... 36. Mokesčių administratorius, perskaičiuodamas mokestį už ilgesnį terminą,... 37. MAĮ 68 straipsnio 1 dalis nustato mokesčių apskaičiavimo ar perskaičiavimo... 38. MAĮ 68 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra skirtas ne tam, kad... 39. Nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius atliko pareiškėjo mokestinį... 40. Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat prašo administracines bylas Nr.... 41. Įvertinus ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų... 42. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 43. Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 2 d. sprendimą... 45. Nutartis neskundžiama....