Byla Ik-1408-426/2011
Dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo Civilinės aviacijos administracija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Dirvono ir Rositos Patackienės, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Henrikui Celencevičiui, atsakovės atstovams Jurgitai Šoblinskaitei ir advokatui Pranui Makauskui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Rasai Garlienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ministerijai, dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo Civilinės aviacijos administracija).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja BAB „flyLAL — Lithuanian Airlines“ prašo:

41) panaikinti susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 3-620 „Dėl BAB flyLAL – Lithianian Airlines“ 2010 m. rugsėjo 6 d. skundo „Dėl 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 panaikinimo“ administracinės procedūros sprendimo“ ir 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 3-621 „Dėl BAB flyLAL – Lithianian Airlines“ 2010 m. rugsėjo 13 d. skundo „Dėl 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 4R-168 panaikinimo“ administracinės procedūros sprendimo“;

52) įpareigoti Susisiekimo ministeriją perduoti BAB „flyLAL — Lithuanian Airlines“ pateiktus skundus viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešti pareiškėjai;

63) įpareigoti Susisiekimo ministeriją atlyginti BAB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

7Skunde (b. l. 1-6) paaiškino, kad pagal Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1117, 1 p. Susisiekimo ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga. Susisiekimo ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestų transporto (oro, vandens, geležinkelių, kelių), pašto ir elektroninių ryšių sričių valdymo funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės politiką. Pagal Susisiekimo ministerijos nuostatų 2 p. atsakovė savo veikloje be kitų teisės aktų vadovaujasi ir Viešojo administravimo įstatymu. Susisiekimo ministerija yra viešojo administravimo subjektas Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 4 d. prasme. Iš to daro išvadą, kad Susisiekimo ministerija privalo tinkamai vykdyti Viešojo administravimo įstatymo normas, reglamentuojančias administracinės procedūros vykdymą.

8Teigia, kad Susisiekimo ministerija pagal jai pateiktus skundus pradėjo administracinę procedūrą ir apie tai informavo pareiškėją. Inicijuotą administracinę procedūrą atsakovė užbaigė priimdama ginčijamus įsakymus, kuriais konstatavo, kad neturi kompetencijos nagrinėti tokių ginčų.

9Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 1 d. įtvirtinta, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Įstatymo 23 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Akivaizdu, kad žinodama, jog neturi reikiamų įgaliojimų nagrinėti skundus, atsakovė privalėjo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. ir per įstatyme nustatytą terminą perduoti skundus viešojo administravimo subjektui, turinčiam kompetenciją tokius skundus nagrinėti. Tačiau atsakovė to nepadarė. Neturėdama reikiamų įgaliojimų, Susisiekimo ministerija neturėjo teisės inicijuoti administracinės procedūros ir priimti nagrinėti skundus.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad skundžiamas individualus administracinis aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra priimtas nekompetentingo viešojo administravimo subjekto, yra neteisėtas iš esmės bei neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p. įtvirtintas įstatymo viršenybės principas draudžia veikti neturint tam reikiamų įgaliojimų. Todėl viešojo administravimo subjekto veikla viršijant jam suteiktus įgaliojimus laikytina neteisėta, ultra vires veikla. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex injuria ius non oritur). Tai vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principų (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 3 d. nutarimas, 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas, 2003 m. spalio 3 d. nutarimas, 2003 m. spalio 24 d. nutarimas, 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas, 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas, 2007 m. liepos 5 d. nutarimas). Mano, kad susisiekimo ministro priimti įsakymai yra neteisėti ir dėl to naikintini, nes yra neteisėti iš esmės, priimti nekompetentingo viešojo administravimo subjekto bei pažeidžia pagrindines procedūras (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1, 2, 3 p.)

11Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 3 d. imperatyviai nurodo, kad individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Pagal Susiekimo ministerijos nuostatų 3 p. ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Administracinės procedūros sprendimas yra individualus administracinis aktas, kuriam taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 3 d. įtvirtinti reikalavimai. Akcentuoja, kad nei vienas ginčijamas įsakymas nėra pažymėtas Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 3 d. bei Susisiekimo ministerijos nuostatų 3 p. aprašytu antspaudu su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą doktriną Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 3 d. įtvirtinto imperatyvo pažeidimas yra laikytinas grubiu pažeidimu, sudarančiu savarankišką tokio individualaus administracinio akto negaliojimo pagrindą, net ir situacijoje, kai individualų administracinį aktą pasirašo tam neįgaliotas asmuo, net nekalbant apie individualų administracinį aktą, kuris iš viso nėra pasirašytas jį priėmusio viešojo administravimo subjekto atstovo (2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-944/2010, 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1021/2010).

12Pažymi, kad ginčijami įsakymai nėra vieninteliai atsakovės priimti individualūs administraciniai aktai, pažeidžiantys Viešojo administravimo įstatymo 8 str. įtvirtintą reikalavimą individualiam administraciniam aktui. Tai rodo, kad Susisiekimo ministerija piktybiškai nesilaiko įstatyme numatytų pareigų.

13Atsakovė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepime prašo administracinę bylą nutraukti Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p. pagrindu. Netenkinus šio prašymo, prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašo priteisti iš pareiškėjos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14Atsiliepime į skundą (b. l. 44-51) paaiškino, kad susisiekimo ministras 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3-620 nusprendė netenkinti BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ 2010 m. rugsėjo 6 d. skundo dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 panaikinimo. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4R-14 buvo sustabdytas AB „flyLAL-Lithuania Airlines“ civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo galiojimas. Pareiškėja 2009 m. vasario 11 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl minėto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymo bei susisiekimo ministro 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3-11 „Dėl licencijos oro susisiekimo vykdymui galiojimo sustabdymo“ panaikinimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1164-662/2009 pareiškėjos AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ skundą tenkino iš dalies ir panaikino susisiekimo ministro 2009 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 3-11 „Dėl licencijos oro susisiekimo vykdymui galiojimo sustabdymo“, įpareigojo atsakovą administracinę bylą išnagrinėti iš naujo bei priimti naują sprendimą. Pareiškėjos AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ skundą atsakovei Civilinės aviacijos administracijai dėl šios įstaigos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 „Dėl AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo sustabdymo“ panaikinimo paliko nenagrinėtą. Atsakovai Civilinės aviacijos administracija ir Susisiekimo ministerija minėtoje administracinėje byloje pateikė apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1164-662/2009. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, atsakovė Civilinės aviacijos administracija pateikė prašymą dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinis procesas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartimi administracinės bylos Nr. A-438-774-2010 dalyje dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 „Dėl AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo sustabdymo“ buvo nutrauktas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas administracinės bylos Nr. I-1164-662/2009 dalyje dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 „Dėl AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo sustabdymo“ palikimo nenagrinėtu įsiteisėjo. Likusioje dalyje minėta administracinė byla buvo nagrinėjama apeliacine tvarka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-438-774/2010 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas buvo pakeistas: teismo sprendimo dalis, kuria buvo panaikintas susisiekimo ministro 2009 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 3-11 „Dėl licencijos oro susisiekimui vykdyti galiojimo sustabdymo“, panaikinta ir byla šioje dalyje perduota iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui, konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino bei pritaikė materialinės teisės normas, ko pasekoje priėmė nepagrįstą sprendimą

15Pažymi, kad skundą Susisiekimo ministerijai dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 panaikinimo pareiškėja grindė susisiekimo ministro 2000 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 234 patvirtintų Civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo nuostatų 36 p., kuris numatė vežėjo teisę Civilinės aviacijos administracijos sprendimą per 5 dienas nuo jo gavimo apskųsti susisiekimo ministrui. Pabrėžia, kad šis susisiekimo ministro įsakymas galiojo iki 2010 m. sausio 8 d., t. y. susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-643 buvo patvirtintas Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas. Šiuo įsakymu buvo pripažintas netekusiu galios susisiekimo ministro 2000 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 234 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“. Taigi, pareiškėja savo skundą grindė negaliojančiomis teisės normomis, nepagrįstai nurodydama, kad nagrinėjamu atveju išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka dar gali pasinaudoti. Ginčijamu susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3-620 buvo nurodytas pasikeitęs teisinis reguliavimas bei išaiškinta pareiškėjai, kad Susisiekimo ministerija nuo 2010 m. sausio 8 d. nėra kompetentinga nagrinėti Civilinės aviacijos administracijos priimtų sprendimų išankstine nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

16Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad jos skundas Susisiekimo ministerijai dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 panaikinimo buvo atmestas vadovaujantis vien tik dėl Susisiekimo ministerijos kompetencijos apimties pasikeitus teisiniam reguliavimui. Pažymi, kad šio pareiškėjos teiginio nepagrįstumą parodo ginčijamo susisiekimo ministro įsakymo Nr. 3-620 turinys, t. y. buvo įvertintas pareiškėjos ginčijamo Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 teisėtumas bei pagrįstumas. Kaip matyti iš skundžiamo įsakymo turinio, atsakovė nustatė, kad Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 4R-14 buvo pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis (nepalanki pareiškėjos finansinė padėtis kėlė grėsmę skrydžių saugai) bei pačiame įsakyme buvo nurodytas ir jo teisinis pagrindas (Civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo nuostatų 35.3 p.). Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nustato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, ginčijamas susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 3-620 atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis nebūtinai privalo būti nurodyti pačiame akte, tačiau gali atsispindėti iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių dokumentų (2008 m. birželio 25 d. sprendimas byloje Nr. A-63-994/2008). Susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. 3-620 yra konkrečiai įvardintos teisės normos, kuriomis grindžiamas šis administracinis aktas (Viešojo administravimo įstatymo 22 str. 1 d., Civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo nuostatų 35.3 p.). Taip pat šiame įsakyme nurodyta, jog jį priimant vadovaujamasi aukščiau minėtu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu, kuris dalyje dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 buvo paliktas nenagrinėtu. Be to, ginčijamame susisiekimo ministro įsakyme Nr. 3-620 nurodoma atsakovų Susisiekimo ministerijos bei Civilinės aviacijos administracijos minėtoje administracinėje byloje pateikta pozicija. Taigi, tiek faktai, tiek teisės normos, kuriais grindžiamas susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 3-620, nurodyti pačiame įsakyme, taip pat nurodyti ir su šio įsakymo priėmimu susiję teismų sprendimai, kurie rodo minėto įsakymo pagrindimą konkrečiomis teisės normomis bei faktais. Tokia atsakovės pozicija atitinka minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.

17Pabrėžia, kad pareiškėja per ją atstovaujantį advokatą netinkamu būdu gynė tariamai savo pažeistas teises ir dėl to praleido teisės aktų nustatytus terminus skųsti jos teisėms ir pareigoms teisinę reikšmę turinčius administracinius aktus, t. y. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymus. Nagrinėjamu atveju Civilinės aviacijos administracijos sprendimai skųstini vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis ir taikytinomis teisės normomis (2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-643 patvirtinto Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo tvarkos aprašo 43 p.) tiesiogiai teismui kaip administraciniai aktai, kurių pagrindu pareiškėjai kyla konkrečios teisinės pasekmės. Vadovaujantis bendruoju teisės principu lex retro non agit išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka nėra taikytina šiuo metu atliekamoms procedūroms. Mano, kad pareiškėja, netinkamai įgyvendindama savo teises, 2009 m. vasario 11 d. kreipėsi į administracinį teismą neišnaudojusi išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 įsakymo Nr. 4R-14. Tokiu būdu pareiškėja praleido teisės aktais nustatytus terminus skųsti minėtą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymą.

18Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 4R-168 buvo panaikintas pareiškėjos vežėjo pažymėjimo galiojimas. Susisiekimo ministro ginčijamame 2010 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. 3-621 nurodytas faktinis ir teisinis ginčijamo įsakymo pagrindas, t. y. įvertintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 4R-168 teisėtumas bei pagrįstumas. Susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 3-621 grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, jog atlikus bazinių pareiškėjos objektų patikrą, nustatyta, kad pareiškėja neturi civilinės aviacijos vežėjui būtinos organizacijos, vadybos, skrydžio ir orlaivio įgulų, be to, nuo 2009 m. vasario 12 d. nebeturi nė vieno orlaivio ir skrydžių nebevykdo, t. y. daugiau kaip 6 mėnesius yra nutraukusi savo veiklą (faktinės skundžiamo susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 3-621 aplinkybės, kurios inter alia yra grindžiamos 2010 m. rugpjūčio 18 d. Vežėjų bazinių objektų patikros išvadomis bei 2010 m. rugpjūčio 25 d. Skrydžių priežiūros skyriaus vedėjo tarnybinio pranešimo Nr. 13R-584 rekomendacijomis). Šių faktinių aplinkybių kontekste Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 4R-168 grindžiamas Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo 41.3 p., suteikiančiu teisę Civilinės aviacijos administracijos direktoriui panaikinti vežėjo pažymėjimo galiojimą, jei vežėjas buvo nutraukęs veiklą daugiau nei 6 mėnesius.

19Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad privalėjo pareiškėjos skundus dėl minėtų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymų perduoti nagrinėti kompetentingam viešojo administravimo subjektui. Susisiekimo ministerija nuo 2010 m. sausio 8 d. nebėra kompetentinga nagrinėti Civilinės aviacijos administracijos priimtų sprendimų išankstine bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Pareiškėjos nurodomu būdu būtų paneigta asmens, kurio teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, subjektinė teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str.). Be to, teismas nėra viešojo administravimo subjektas, atliekantis administracinę procedūrą Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Teismas yra teisingumą vykdanti institucija (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str., Teismų įstatymo 1 str.). Administracinės bylos dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėja nagrinėjamu atveju nepagrįstai vadovaujasi Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d.

20Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 5, 19-36 str., ministerija įpareigota nagrinėti skundus dėl viešojo administravimo subjektų (šiuo atveju Civilinės aviacijos administracijos) veiksmais ar neveikimu ar administraciniais sprendimais asmenų teisių ir teisėtų interesų galimo pažeidimo. Šiuo pagrindu, gavus pareiškėjos skundą ir buvo atlikta administracinė procedūra, kaip nustato Viešojo administravimo įstatymo trečiasis skirsnis. Pareiškėjos ginčijami susisiekimo ministro įsakymai yra administracinės procedūros sprendimai dėl pareiškėjos skundo, bet ne individualūs administraciniai aktai. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 34 str. administraciniam sprendimui nekeliami tokie reikalavimai kaip individualiam administraciniam aktui (Viešojo administravimo įstatymo 8 str.), jame nenustatomos ir nesuteikiamos teisės ir pareigos, tai nėra teisės taikymo aktas.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-357/2009 nurodė, jog bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai, sąrašas yra pateiktas Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. Tarp šių bylų galima ir administracinė byla dėl administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, tačiau tik tokių teisės aktų ir veiksmų, kurie sukelia teisines pasekmes atitinkamiems asmenims. Teisinių pasekmių nebuvimas byloja, jog ginčo iš esmės nėra. Tai reiškia, kad administracinė byla dėl aptariamo reikalavimo turi būti nutraukta, nes nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.).

22Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str. numato, kad, panaikinus skundžiamą aktą, konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Atkreipia dėmesį, kad net teismui nusprendus naikinti skundžiamus susisiekimo ministro įsakymus, negalėtų būti atkurta iki ginčijamų aktų buvusi padėtis, nes liktų galioti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 4R-14 „Dėl AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo sustabdymo“ bei Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 4R-168 „Dėl AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo galiojimo panaikinimo“.

23Susisiekimo ministerija, 2010 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 2-6044(20) atsakydama į pareiškėjos interesus atstovaujančio advokato paklausimą, nurodė, kad 2010 m. spalio 19 d. raštu Nr. 2-5409(20) informavo pareiškėjos atstovą apie minėtus ir pareiškėjos teismui ginčijamus susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymus. Minėtas Susisiekimo ministerijos raštas kartu su ginčijamų Susisiekimo ministerijos įsakymų originalais pareiškėjos atstovams buvo išsiųstas 2010 m. spalio 19 d. tarnybiniu paštu, tačiau dėl atsakovei nežinomų priežasčių nebuvo gautas pareiškėjos. Todėl minėtu 2010 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 2-6044(20) pareiškėjos atstovams buvo išsiųstos ginčijamų susisiekimo ministro įsakymų patvirtintos kopijos. Įvertinus šias aplinkybes, laiko, kad pareiškėjos argumentas dėl ginčijamų susisiekimo ministro įsakymų prieštaravimo Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 3 d. reikalavimams yra nepagrįstas. Net ir laikant minėtus pareiškėjos reikalavimus pagrįstais, akcentuotina, jog dėl nurodytų aplinkybių pažeidimas nėra laikytinas esminiu bei sudarantis ginčijamų susisiekimo ministro įsakymų naikinimo pagrindą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tik esminis procedūrinis pažeidimas gali būti pakankamas pagrindas naikinti administracinį aktą (2010 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-368/2010, 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1476/2009).

24Be to, pažymi, kad pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Susisiekimo ministeriją perduoti BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ pateiktus skundus viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešti pareiškėjai laikytinas nekonkrečiu bei teisiškai neapibrėžtu pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 str. 2 d. nuostatas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 52 str. teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjai. Nekonkretūs pareiškėjos reikalavimas negali būti tenkinamas. Be to, nagrinėjami Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus sprendimai skųstini tiesiogiai teismui, todėl pareiškėjos reikalavimas yra praktiškai neįvykdomas, t. y. atsakovė neturi teisinio pagrindo įgyvendinti pareiškėjos teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos.

25Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas skundą palaikė remdamasis jame nurodytais motyvais.

26Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

27Skundas atmestinas.

28Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl susisiekimo ministro priimtų įsakymų teisėtumo ir pagrįstumo.

29Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4R-14 nuo 2009 m. sausio 17 d. buvo sustabdytas AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo Nr. ( - ), išduoto 2008 m. liepos 25 d., galiojimas, o 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 4R-168 (b. l. 16) buvo panaikintas minėto pažymėjimo galiojimas.

30BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ 2010 m. rugsėjo 6 d. skundu kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydama panaikinti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 4R-14 „Dėl AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo sustabdymo“, o 2010 m. rugsėjo 13 d. skundu Susisiekimo ministerijos prašė panaikinti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 4R-168 „Dėl AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo galiojimo panaikinimo“.

31Susisiekimo ministras 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3-620 (b. l. 53-54) nusprendė netenkinti BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ 2010 m. rugsėjo 6 d. skundo „Dėl 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 panaikinimo“, o 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3-621 (b. l. 55-57) nusprendė netenkinti BAB „flyLAL – Lithunian Airlines“ 2010 m. rugsėjo 13 d. skundo „Dėl 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 4R-168 panaikinimo“.

32Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. įtvirtina kiekvieno suinteresuoto subjekto teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 1 d. skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pvz., bylos Nr. A11-443/2005, Nr. A502-304/2009, Nr. A502-857/2009), nurodytos Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakanka asmens subjektyvaus suvokimo apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2–4 p. numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p. pagrindu.

33Taip pat pažymėtina, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, nustatanti dvi prielaidas atsirasti asmens subjektinei teisei – teisei kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos, o būtent – besikreipiančio asmens suinteresuotumas bei jo teisės ar įstatymo saugomo intereso pažeidimas (administracinė byla Nr. A438-1661/2008). Teismų praktikoje asmens suinteresuotumas aiškinamas kaip subjekto materialinis teisinis suinteresuotumas, t. y. asmuo turi turėti aiškiai identifikuojamą suinteresuotumą apginti materialinės teisės normų saugomą teisę ar interesą (administracinė byla Nr. A3-170/2004).

34Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-643, 43 p. nustato, kad Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus sprendimą neišduoti vežėjo pažymėjimo, sustabdyti vežėjo pažymėjimo galiojimą, panaikinti vežėjo pažymėjimo galiojimą ar atsisakyti pakeisti vežėjo pažymėjimą įmonė gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad subjektas, nesutinkantis su Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus sprendimu neišduoti vežėjo pažymėjimo, sustabdyti vežėjo pažymėjimo galiojimą, panaikinti vežėjo pažymėjimo galiojimą ar atsisakyti pakeisti vežėjo pažymėjimą, nuo 2010 m. sausio 8 d. (kada šis aprašas įsigaliojo) turi teisę tiesiogiai kreiptis į apygardos administracinį teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

35Taigi, pareiškėja, nesutinkanti su Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymais dėl vežėjo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo, nuo 2010 m. sausio 8 d. įsigaliojus Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašui, turėjo teisę dėl minėto įsakymų teisėtumo ir pagrįstumo su skundu kreiptis tiesiogiai į teismą. Tokiu būdu pareiškėja, 2010 m. rugsėjo mėn. pateikdama Susisiekimo ministerijai skundus dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4R-14 ir 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 4R-168 panaikinimo, netinkamai įgyvendino gynybos teisę, nes nuo 2010 m. sausio 8 d. Susisiekimo ministerija nėra kompetentinga nagrinėti skundus dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus sprendimų neišduoti vežėjo pažymėjimo, sustabdyti vežėjo pažymėjimo galiojimą, panaikinti vežėjo pažymėjimo galiojimą ar atsisakyti pakeisti vežėjo pažymėjimą.

36Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi adm. byloje Nr. AS822–75/2011 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą panaikinti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 4R-14, paliko nepakeistą.

37Išvadai, kad šioje byloje ginčijami įsakymai turėjo įtakos pareiškėjos teisėms ir interesams, o pareiškėja atitinkamai turi materialinį teisinį suinteresuotumą, nepakanka vien nustatyti faktą, kad 2010 m. spalio 15 d. įsakymų Nr. 3-620 ir Nr. 621 nuorašai buvo siųsti pareiškėjai. Tokia aplinkybė šios bylos faktinių aplinkybių kontekste per se (savaime) nepatvirtina, kad ginčijami aktai turi įtakos pareiškėjos teisėms ir automatiškai nesudaro pagrindo pareiškėjai ginčyti tokius aktus. Kaip matyti iš skundžiamų įsakymų turinio, jokie privalomi nurodymai ar įpareigojimai pareiškėjai nenustatyti. BAB „flyLAL — Lithuanian Airlines“ nenurodė, kokias jos teises ar pareigas minėtas įsakymai objektyviai nustatė, pakeitė ar panaikino, kokias konkrečias jos teises ar saugomus interesus gali pažeisti ar pažeidžia ginčijami aktai. Minėtuose įsakymuose iš esmės padaryta išvada, kad galiojantys teisės aktai nenumato Susisiekimo ministerijos kompetencijos spręsti dėl atitinkamų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus sprendimų. Todėl išvada, jog skundžiami aktai nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą dėl susisiekimo ministro įsakymų panaikinimo.

38Skundžiamų įsakymų priėmimo momentu galiojusio Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. numatė, kad jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Kadangi Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas, įsigaliojęs 2010 m. sausio 8 d., numatė, kad Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus sprendimai neišduoti vežėjo pažymėjimo, sustabdyti vežėjo pažymėjimo galiojimą, panaikinti vežėjo pažymėjimo galiojimą ar atsisakyti pakeisti vežėjo pažymėjimą skųstini būtent teismui, Susisiekimo ministerijai, gavusiai minėtus BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ skundus dėl vežėjo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo, nebuvo pareigos juos persiųsti nagrinėti teismui. Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. prasme teismas nėra viešojo administravimo subjektas.

39Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 3-620 ir 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 3-62, o taip pat tenkinti išvestinį pareiškėjos skundo reikalavimą - įpareigoti Susisiekimo ministeriją perduoti BAB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ pateiktus skundus viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešti pareiškėjai. BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ skundas atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.). Pripažinus, kad pareiškėjos skunde iškelti reikalavimai yra nepagrįsti, netenkintinas ir jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

40Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d. suinteresuota šalis dėl išlaidų atlyginimo teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Atsakovė atsiliepime į skundą prašė priteisti iš pareiškėjos turėtas teismo išlaidas, tačiau rašytinio prašymo nepateikė ir nenurodė, kokias išlaidas patyrė, nepateikė teismo išlaidų paskaičiavimo, todėl teismas neturi galimybės įvertinti, ar prašymas atlyginti teismo išlaidas yra pagrįstas. Dėl šios priežasties atsakovės prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo paliktinas nenagrinėtu. Pažymėtina, kad šis teismo sprendimas neužkerta kelio ne vėliau kaip 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paduoti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

42pareiškėjos BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

43Atsakovės Lietuvos Respublikos susisekimo ministerijos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nenagrinėtą.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja BAB „flyLAL — Lithuanian Airlines“ prašo:... 4. 1) panaikinti susisiekimo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 3-620... 5. 2) įpareigoti Susisiekimo ministeriją perduoti BAB „flyLAL — Lithuanian... 6. 3) įpareigoti Susisiekimo ministeriją atlyginti BAB „flyLAL - Lithuanian... 7. Skunde (b. l. 1-6) paaiškino, kad pagal Susisiekimo ministerijos nuostatų,... 8. Teigia, kad Susisiekimo ministerija pagal jai pateiktus skundus pradėjo... 9. Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 1 d. įtvirtinta, kad kiekvienas... 10. Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad... 11. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 3 d. imperatyviai nurodo, kad... 12. Pažymi, kad ginčijami įsakymai nėra vieninteliai atsakovės priimti... 13. Atsakovė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepime prašo... 14. Atsiliepime į skundą (b. l. 44-51) paaiškino, kad susisiekimo ministras 2010... 15. Pažymi, kad skundą Susisiekimo ministerijai dėl Civilinės aviacijos... 16. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad jos skundas Susisiekimo ministerijai dėl... 17. Pabrėžia, kad pareiškėja per ją atstovaujantį advokatą netinkamu būdu... 18. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d.... 19. Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad privalėjo pareiškėjos skundus dėl... 20. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 5, 19-36 str., ministerija... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 12 d. nutartyje... 22. Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str. numato, kad, panaikinus... 23. Susisiekimo ministerija, 2010 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 2-6044(20)... 24. Be to, pažymi, kad pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Susisiekimo... 25. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas skundą palaikė remdamasis jame... 26. Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai teisminio nagrinėjimo... 27. Skundas atmestinas.... 28. Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl susisiekimo ministro priimtų... 29. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Civilinės aviacijos administracijos... 30. BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ 2010 m. rugsėjo 6 d. skundu kreipėsi į... 31. Susisiekimo ministras 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3-620 (b. l. 53-54)... 32. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. įtvirtina kiekvieno... 33. Taip pat pažymėtina, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1... 34. Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo,... 35. Taigi, pareiškėja, nesutinkanti su Civilinės aviacijos administracijos... 36. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio... 37. Išvadai, kad šioje byloje ginčijami įsakymai turėjo įtakos pareiškėjos... 38. Skundžiamų įsakymų priėmimo momentu galiojusio Viešojo administravimo... 39. Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo... 40. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. numato, kad proceso... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 42. pareiškėjos BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ skundą atmesti kaip... 43. Atsakovės Lietuvos Respublikos susisekimo ministerijos prašymą dėl... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...