Byla AS-438-492-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Druskininkų savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Druskininkų savivaldybės skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Druskininkų savivaldybė su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalį „Dėl uždarosios bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos" bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti minėto protokolinio sprendimo galiojimą, taip pat uždrausti atsakovui vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas.

5Prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pareiškėja Druskininkų savivaldybė nurodė, kad būtina taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes nesustabdžius skundžiamo akto galiojimo įsigalios laikinos šilumos kainos, kurios pareiškėjos pateiktų argumentų pagrindu laikytinos nepagrįstai didelėmis. Pareiškėja pažymėjo, jog įstatymai nenumato kompensacijos tvarkos šilumos vartotojams, be to, nesustabdžius skundžiamo sprendimo galiojimo ir neuždraudus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustatyti šilumos kainas iki tol kol bus išnagrinėta ši byla, valstybė taip pat patirs didelius nuostolius, kadangi ji kompensuoja šilumos kainos dalį mažas pajamas gaunančioms šeimoms bei socialiai remtiniems asmenims. Pareiškėja pabrėžė, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu arba jo įvykdymas labai pasunkės.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-07-29 nutartimi priėmė nagrinėti Druskininkų savivaldybės skundą, tačiau atmetė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalies ,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos" galiojimą. Išsiųsti skundo su priedais kopiją atsakovei ir įpareigoti iki 2008-08-18 pateikti teismui 3 atsiliepimo į skundą egzempliorius.

8Teismas pažymėjo, jog pareiškėjos Druskininkų savivaldybės nurodyti motyvai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo šioje byloje yra susiję ne su potencialios grėsmės, kad šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, galimybe, o su neigiamomis materialinėmis pasekmėmis, ekonomiškumo principo pažeidimu. Teismas atkreipė dėmesį, kad administraciniame procese reikalavimo užtikrinimo priemonės yra taikomos tik tais atvejais, kai jų nepritaikius, priimamo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, t. y. reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos siekiant garantuoti teismo sprendimo įvykdymą o ne apsaugoti suinteresuotą asmenį nuo galimų neigiamų skundžiamo sprendimo padarinių, todėl nenurodžius jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtinas teismo sprendimo įvykdymui garantuoti, nėra pagrindo imtis prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su siekiu ateityje išvengti galimų nuostolių/padarinių. Be to, kaip nurodė teismas, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės šioje byloje, bet kokio teismo sprendimo vykdymas nebūtų apsunkintas, nes šilumos tiekėjas yra įstatymo įpareigotas taikyti tokias kainas, kokios yra nustatytos pagal teisės aktų reikalavimus, todėl ateityje privalės taikyti tokias kainas, kokios bus nustatytos, t. y., bet koks atsiradęs skirtumas šilumos vartotojams būtų šilumos tiekėjo atlygintas kartu su einamosiomis mėnesio sąskaitomis.

9Kartu teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdžius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos protokolinio sprendimo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas, tačiau teismui netenkinus Druskininkų savivaldybės skundo, reikštų, jog vartotojai būtų priversti šilumos tiekėjui kompensuoti skirtumą tarp ginčo metu taikytų ir realių šilumos kainų, o tai dar labiau apsunkintų šilumos vartotojus. Kita vertus, skundo reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis), todėl paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios, pareiškėjos nuomone, laikytinos sudarančiomis pagrindą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teismui pakartotinai galės būti pateiktas prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatavo, jog taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalies „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos" galiojimą - nėra pagrindo.

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 29 d. nutarties dalį, dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės: taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalies „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos" galiojimą; uždrausti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas iki teismas priims galutinį sprendimą šioje administracinėje byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Kaip teigia pareiškėja, galima daryti išvadą kad ši administracinė byla dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalies „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos panaikinimo, netaikant skundžiamo akto galiojimo sustabdymo, iš viso nebetenka prasmės. Teismui panaikinus skundžiamą aktą ir pripažinus, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas dėl šilumos kainų apskaičiavimo yra tinkamas, tai nieko neduotų nei Druskininkų savivaldybės gyventojams, kurie visą bylos nagrinėjimo laikotarpį būtų priversti mokėti nepagrįstą šilumos kainą, nei jų interesams atstovaujančiai Druskininkų savivaldybės tarybai.

132. Pareiškėjos nuomone, ginčijamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos teismas iš esmės pats pripažįsta, kad pareiškėjos prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas sukels neigiamas materialines pasekmes, pažeis ekonomiškumo principą, tačiau mano, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas administraciniame procese nėra siejamas su siekiu ateityje išvengti galimų nuostolių/padarinių. Su tokia teismo išvada pareiškėja nesutinka, kadangi ji, pareiškėjos manymu, prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimams panašiose bylose (administracinės bylos Nr. AS(5)-155/2005, AS(5)-230/2005, AS-261-374-2008). Remiantis šia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika reikalavimo užtikrinimo priemonės yra taikomos ir siekiant apsaugoti suinteresuotus asmenis nuo galimų neigiamų skundžiamo sprendimo padarinių, priešingai nei nurodo skundžiamą nutarti priėmęs Vilniaus apygardos administracinis teismas.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais bei argumentais:

151. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), patikrinusi savivaldybių tarybų nustatytas šilumos kainas, nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus, kuriuos savivaldybė privalo pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Nagrinėjamu atveju, remdamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, Komisija, vykdydama jai nustatytas pareigas, savivaldybei nurodė šilumos kainų nustatymo pažeidimus ir įpareigojo juos pašalinti. Jokių laikinų šilumos kainų šioje proceso dalyje nebuvo nustatyta. Todėl, trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, kainų nustatymo pažeidimų nurodymas ir įpareigojimas juos pašalinti savaime nesukelia jokių teisinių pasekmių, dėl kurių ateityje turėtų pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas.

162. Atsiliepime pabrėžiama, jog pareiškėjos atskirojo skundo patenkinimas kaip tik pažeistų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, į kurią apeliuoja pareiškėja. Tretysis suinteresuotasis asmuo nurodo, jog remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, suformuota administracinėse bylose Nr. AS-146-458-08 bei AS-261-374-2008 Vilniaus apygardos administracinis teismas, netaikydamas reikalavimų užtikrinimo priemonių, nepažeidė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos, bet priešingai – jos laikėsi.

173. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, nagrinėjamoje situacijoje akivaizdžiai matyti, kad ginčijamo sprendimo galiojimo sustabdymas gali sukelti didesnių nuostolių nei jo nestabdymas. Jeigu būtų sustabdytas ginčijamo sprendimo galiojimas, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ turėtų skolintis lėšų, kad įsigyti šilumos gamybai reikalingą kurą ir dėl to didėtų jos nuostoliai, kuriuos vėliau turėtų kompensuoti tie patys šilumos vartotojai. Todėl pareiškėjos reikalavimas, kuriuo sukeliama žala vartotojams, taip pat prieštarauja viešajam interesui, t.y. taikant reikalavimo užtikrinimo priemones būtų pažeidžiamas viešasis interesas (būtų neįmanoma užtikrinti patikimo ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams).

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvio prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Šiuo atveju, kaip matyti ir pareiškėjos teismui pateikto prašymo, pareiškėja prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalies „Dėl uždarosios bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos") galiojimo laikinąjį sustabdymą iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, taip pat taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą priemonę ir uždrausti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas iki teismas priims galutinį sprendimą šioje administracinėje byloje.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo klausimą, turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (pvz., administracinės bylos Nr. AS11-367/2007, AS8-488/2007, AS16-528/2007 ir kt.). Teismas, spręsdamas proceso dalyvio prašymą dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t.y. kad teismui priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis), taip pat turi atsižvelgti į tai, ar prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo yra tiesiogiai susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, kuriuos teismas nutartimi priėmė nagrinėti, ar jis neperžengia kilusio administracinio ginčo ribų. Kita vertus, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, administraciniame procese reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos tik tais atvejais, kai siekiama garantuoti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o ne apsaugoti suinteresuotą asmenį nuo galimų neigiamų skundžiamo sprendimo pasekmių.

22Tuo tarpu pareiškėjos Druskininkų savivaldybės šioje byloje nurodyti motyvai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybės yra iš esmės yra susiję tik su galimomis neigiamomis skundžiamo atsakovo sprendimo materialinėmis, ekonominėmis ir finansinėmis pasekmėmis (pareiškėjos teigimu, Druskininkų savivaldybės gyventojai visą bylos nagrinėjimo laikotarpį būtų priversti mokėti nepagrįstą šilumos kainą). Tačiau pareiškėja nenurodė jokių aplinkybių, nepateikė teisinių argumentų, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, bet kokio būsimo teismo sprendimo dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalies „Dėl uždarosios bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos" vykdymas bus apsunkintas.

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodytu sprendimu konstatavo, jog Druskininkų savivaldybės taryba 2008-06-28 sprendimu Nr. T1-191 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo“ pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas bei įpareigojo Druskininkų savivaldybę pašalinti nurodytus kainų perskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus. Sprendime taip pat buvo nurodyta, jog per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas (b.l. 17).

24Pažymėtina, kad Šilumos ūkio įstatymo (2007-11-20 įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 32 straipsnio 7 dalis numato, jog visas savivaldybės tarybos nustatytas šilumos ir (ar) karšto vandens kainas tiekėjai pateikia Komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų ar tarifų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas. Jos galioja, kol pašalinami Komisijos nurodyti pažeidimai.

25Teisėjų kolegijos nuomone, remiantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies nuostatomis akivaizdu, jog būtent Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimas, kuriuo ji nurodo savivaldybei pašalinti esamus šilumos kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus, yra tiesioginis teisinis pagrindas atlikti savivaldybės nustatytų šilumos kainų ar tarifų perskaičiavimą (tiek pačiai savivaldybei peržiūrint šias šilumos kainas ar tarifus, tiek ir vienašališkai nustatant laikinas šilumos kainas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu). Todėl tuo atveju, jei pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, patenkintų pareiškėjos prašymą, t.y. panaikintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-07-10 protokolinio sprendimo Nr. 02-20 dalį „Dėl uždarosios bendrovės „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos", išnyktų bet koks teisinis pagrindas naujai perskaičiuotų šilumos kainų taikymui ir atitinkamai privalėtų būti taikomos pradiniame Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-06-28 sprendime Nr. T1-191 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo“ numatytos šilumos kainos. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju nekiltų teisinė situacija, jog netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių ir laikinai nestabdant skundžiamo akto galiojimo bei neuždraudžiant Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas būsimo teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Atkreiptinas dėmesys, kad tokia išvada darytina ir atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo analogiškos kategorijos bylose, kuriose ginčijami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimai, susiję su šilumos kainų (tarifų) nustatymu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-08-21 nutartį administracinėje byloje Nr. AS-146-458/08 Vilniaus miesto savivaldybė v. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija).

26Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo yra nepagrįstas.

27Todėl pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-07-29 nutarties dalis dėl atsisakymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones paliekama galioti nepakeista.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjos Druskininkų savivaldybės atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 29 d. nutarties dalį dėl atsisakymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja Druskininkų savivaldybė su skundu kreipėsi į Vilniaus... 5. Prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pareiškėja... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-07-29 nutartimi priėmė... 8. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjos Druskininkų savivaldybės nurodyti... 9. Kartu teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pritaikius reikalavimo... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Kaip teigia pareiškėja, galima daryti išvadą kad ši administracinė... 13. 2. Pareiškėjos nuomone, ginčijamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo UAB... 15. 1. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad Valstybinė... 16. 2. Atsiliepime pabrėžiama, jog pareiškėjos atskirojo skundo patenkinimas... 17. 3. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, nagrinėjamoje situacijoje... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių... 22. Tuo tarpu pareiškėjos Druskininkų savivaldybės šioje byloje nurodyti... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės... 24. Pažymėtina, kad Šilumos ūkio įstatymo (2007-11-20 įstatymo Nr. X-1329... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, remiantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7... 26. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 27. Todėl pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. pareiškėjos Druskininkų savivaldybės atskirąjį skundą atmesti, o... 30. Nutartis neskundžiama....