Byla I-744-162/2012
Dėl vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei-Bedalienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Arūnui Jaskelevičiui, 2012 m. spalio 30 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui UAB „Visaugis“ dėl vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Visaugis“ 869 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą ir surinkimą už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.

4Pareiškėjas nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais) Klaipėdos mieste įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl vietinių rinkliavų galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visi gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys (vietos savivaldos įstatymo 54 straipsnio 4 dalis). Pareiškėjas pažymi, kad vietinė rinkliava yra privaloma įmoka ir jai nėra būdingas atlygintinumo požymis, t.y. vietinės rinkliavos mokėjimas nėra apmokėjimas už paslaugas. Vietinė rinkliava apima atliekų surinkimą, išvežimą, apdorojimą, atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą, atliekų šalinimo vietų priežiūrą po jų uždarymo. Vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, galiojanti savivaldybės teritorijoje, o vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose. Nurodo, jog Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 29 punktas numato, kad vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentuoja Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai. Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 35.1 punktas numato, kad atliekų turėtojai privalo laiku mokėti savivaldybės tarybos patvirtintą nustatyto dydžio rinkliavą, laikytis kitų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų reikalavimų.

5Pareiškėjo atstovas prašo prašymą tenkinti jame nurodytų motyvų pagrindu.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į prašymą nepateikė. Atsakovo buveinė juridinių asmenų registre įregistruota ( - ). Minėtu adresu siųstas teismo šaukimas ir procesiniai dokumentai grįžo neįteikti (b.l. 21, 27). Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 73 straipsnio 3 dalimi, numatančia, jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, teismas gali šaukimus ir pranešimus įteikti paskelbdamas apie paskirtos bylos nagrinėjimo vietą ir laiką specialiame interneto tinklalapyje <..>, 2012 m. spalio 17 d. specialiame teismo tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ paskelbė apie nagrinėjamos bylos laiką ir vietą, viešo paskelbimo būdu atsakovui įteikė procesinius dokumentus (b.l. 26). Vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis nuostatomis teismas konstatuoja, jog atsakovas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

8Teismas konstatuoja

9Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80, pakeistu 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai) bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-81 patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – ir Taisyklės).

10Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Taigi, įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“ reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

11Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

12Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

13Teismas, taikydamas įstatymų nuostatas, vadovausis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo mėn. 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-525-471/2010, skelbta Administracinė jurisprudencija, Nr. 19, 2010), nes Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatas teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri inter alia apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas expressis verbis nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

15Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, kurių 5 punktas (aktuali 2008 m. gruodžio 23 sprendimo Nr. T2-426 redakcija) numato, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

16Nuostatų 6 punktas nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus. Nuostatų 16 punktas numato, kad vietinė rinkliava skaičiuojama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą vietinės rinkliavos dydį arba jį padauginus iš vietinės rinkliavos dydžio parametro. Vietinė rinkliava atskiroms vietinės rinkliavos mokėtojų grupėms apskaičiuota, kai vienos tonos vietinės rinkliavos dydis yra 203 Lt (Nuostatų 18 punktas). Nuostatų 24-35 punktuose reglamentuota vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka. Pareiškėjui pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Kiekvienais metais pagal sausio 1 d. Registro duomenis pareiškėjas parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus ir pateikia vietinės rinkliavos mokėtojams pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį, lygiomis dalimis arba už visus metus iškarto, bet ne vėliau kaip iki vasario 15 d. (Nuostatų 24-29 punktai)

17Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad AB „SEB lizingas“ Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – maisto prekių parduotuvė, esanti ( - ). Kaip juridinis faktas nurodytas, kad patalpa nuo 2006 m. gruodžio 27 d. iki 2010 m. birželio 18 d. išnuomota UAB „Visaugis“ (b.l. 7-9), todėl atsakovas pagal Nuostatų 6 punktą yra vietinės rinkliavos mokėtojas ir privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, negyvenamoji patalpa – maisto prekių parduotuvė, ( - ), atsakovui išnuomota nuo 2006 m. gruodžio 27 d., patalpų bendras plotas yra 94,88 kv. m. Pažyma apie įsiskolinimą dėl vietinės rinkliavos Nr. (8.2)-5R-172 (b.l. 6) bei mokėjimo pranešimai (b.l. 10, 11, 12) patvirtina, kad už laikotarpį nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. atsakovo įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už patalpas, esančias ( - ), yra 869,00 Lt (laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. – 174 Lt, laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 463 Lt., laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. – 232 Lt).

18Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, atsakovo nuomojamų patalpų paskirtis – prekybos, todėl atsakovą apmokestinant vietine rinkliava pritaikytas prekybos paskirties iki 100 kv. m. bendrojo ploto pastatams (pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (prekybos centrai, maisto ir alkoholinių gėrimų parduotuvės, visą parą veikiančios parduotuvės, vaistinės, gėlių salonai, prekybos paviljonai, dengtas turgus ir kt.) taikomas tarifas. Mokėtina vietinė rinkliava pagal teikiamą mokėjimo pranešimą apskaičiuota pagal turimo turtinio vieneto plotą, vadovaujantis Nuostatų 1 priedo 4 bei 5 punktu, t.y. 1,83 Lt metams už bendrojo ploto kvadratinį metrą laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. bei 4,88 Lt metams už bendrojo ploto kvadratinį metrą laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.).

19Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sprendime minimu laikotarpiu nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jo priteistina 869,00 Lt įsiskolinimo suma pareiškėjui.

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

21pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Visaugis“ (įmonės kodas 141907130) pareiškėjui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (įmonės kodas 163743744) 869 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt devynis litus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau –... 4. Pareiškėjas nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo... 5. Pareiškėjo atstovas prašo prašymą tenkinti jame nurodytų motyvų... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į prašymą nepateikė.... 7. Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad... 8. Teismas konstatuoja... 9. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo... 10. Atliekų tvarkymo įstatymo 4 11. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 12. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja 13. Teismas, taikydamas įstatymų nuostatas, vadovausis Lietuvos vyriausiojo... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant... 15. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80... 16. Nuostatų 6 punktas nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai –... 17. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 18. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, atsakovo... 19. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 21. pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Visaugis“ (įmonės kodas 141907130)... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...